Hatály: közlönyállapot (2017.X.18.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. § és a 24. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. §, valamint az 5., 6., 7. és 8. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. § és a 25. §, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendeletben meghatározottak szerint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha

a) állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: intézmény) intézményvezetője,

b) integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője vagy helyettese,

c) intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy

d) vezető gondozó, vezető ápoló, osztályvezető ápoló, szociális és mentálhigiénés csoportvezető, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető

[az a)-d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: vezető].

(2) A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

a) az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el; továbbá

b) a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető vezetői megbízása egy éven túl meghosszabbításra kerül, vagy a vezető ismételten megbízásra kerül, a vezetőképzésben való részvételi kötelezettségének kezdete a meghosszabbítás vagy az ismételt megbízás kezdő időpontja.

2. § (1) A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.

(2) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti személy a továbbképzési kötelezettségét a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendelet szerint teljesíti.

(3) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti személy a továbbképzési kötelezettségét az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendelet szerint teljesíti.

(4) Ha a vezető a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettségét az e rendelet szerint rá irányadó képzési időszakban nem teljesíti, vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható, kivéve a képzési időszakban pótvizsgára jelentkező vezető, a pótvizsga időpontjáig.

3. § A vezetőképzés olyan hatósági képzés, melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése.

4. § (1) A vezetőképzés szintjei:

a) az alap vezetőképzés és

b) a mester vezetőképzés.

(2) Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és megújító képzési szakaszokból áll.

5. § (1) A vezető - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - alap vezetőképzés teljesítésére köteles.

(2) Mester vezetőképzés teljesítésére köteles:

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető és

b) a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javítóintézet telephelyének vezetője.

6. § A vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében

a) a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá

b) az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújító képzés teljesítésére

köteles.

7. § (1) Az alap vezetőképzésre kötelezett:

a) alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra az elméleti és 50 óra a gyakorlati képzés;

b) megújító képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra az elméleti és 10 óra a gyakorlati képzés.

(2) A mester vezetőképzésre kötelezett:

a) alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra az elméleti és 70 óra a gyakorlati képzés;

b) megújító képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra az elméleti és 15 óra a gyakorlati képzés.

8. § (1) A 6. § szerinti képzési időszakok számításánál nem kell figyelembe venni azt az időtartamot, amely alatt a vezető szülési szabadságot, három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot, hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe.

(2) Ha a vezető vezetői megbízása módosul, vagy a vezető új vezetői megbízást kap, és

a) mindkét vezetői megbízás alapján azonos szintű vezetőképzésre köteles, vagy a korábbi vezetői megbízása alapján mester vezetőképzésre, a későbbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre köteles, a korábbi képzési időszaka tovább folytatódik,

b) a korábbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre, a későbbi vezetői megbízása alapján mester vezetőképzésre köteles, a képzési időszak a későbbi vezetői megbízástól számítva újrakezdődik.

(3) Ha a vezető vezetői megbízása megszűnik, és a vezetői megbízás megszűnését követő 6 hónapon belül újabb vezetői megbízást kap, a képzési időszak számítására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a korábbi vezetői megbízás megszűnésének időpontja és az újabb vezetői megbízás kezdő időpontja közötti időszakot a képzési időszak számításánál nem kell figyelembe venni.

(4) Ha a vezető vezetői megbízása megszűnik, és a vezetői megbízás megszűnését követő hat hónap elteltét követően újabb vezetői megbízást kap, a képzési időszaka újrakezdődik.

9. § (1) Ha a vezető a mester vezetőképzés alapozó képzését teljesítette, azt az alap vezetőképzés alapozó képzésének teljesítéseként is el kell fogadni.

(2) Ha a vezető a mester vezetőképzés megújító képzését az adott képzési időszakra nézve teljesítette, azt az alap vezetőképzés megújító képzésének az adott képzési időszakra vonatkozó teljesítéseként is el kell fogadni.

10. § (1) A vezetőképzés a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik.

(2) Az oktatási programot a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi, valamint intézkedik annak a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéről.

11. § (1) Vezetőképzést a Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: képzésszervező) végzi.

(2) A képzésszervező

a) ellátja a vezetőképzéshez kapcsolódó teljes körű képzésmenedzsmentet,

b) kidolgozza és szükség szerint aktualizálja az oktatási programot,

c) szervezi a képzéseket,

d) lebonyolítja a képzéseket,

e) kidolgozza a képzés tananyagait, vizsgatémáit, vizsgafeladatait,

f) koordinálja a vizsgára, pótvizsgára jelentkezéseket,

g) szervezi, lebonyolítja és végzi a képzésen részt vevők vizsgáztatását,

h) vizsgaszabályzatot készít, valamint ellenőrzi a vizsgák szabályszerű lebonyolítását,

i) a képzésen részt vevők részére sikeres vizsga esetén tanúsítványt állít ki,

j) biztosítja a hálózati működést a képzésben korábban részt vettek körében,

k) kezdeményezi és koordinálja a szakmai fejlesztéseket, innovációkat,

l) biztosítja a minőségfejlesztést,

m) kezdeményezi és szervezi az ágazati kutatásokat, és

n) szervezi és lebonyolítja a képzésben részt vevő oktatók képzését, és évente szakmai konzultációt biztosít számukra.

(3) A képzésszervező minden év januárjában közleményt jelentet meg a honlapján az adott évben meghirdetett képzésekkel kapcsolatban. A közleménynek tartalmaznia kell:

a) az adott képzés szintjének megjelölését,

b) a képzés alapozó vagy megújító szakaszának megjelölését,

c) a képzés elméleti és gyakorlati óraszámait,

d) a képzésre történő jelentkezés határidejét, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos információkat,

e) a képzés tervezett időpontját, helyszínét,

f) a képzés lebonyolításának módját,

g) a képzési, valamint a vizsgadíjat és

h) a képzési és vizsgaszabályzatot.

12. § (1) A vezetőképzésre a képzésszervező által közzétett jelentkezési lapnak a képzésszervezőhöz történő megküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a képzési díj megfizetése.

(2) A vezetőképzésre jelentkező a képzésszervező által rendszeresített jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy a személyes adatainak a képzésszervező által történő kezeléséhez hozzájárul.

(3) A vezetőképzésre jelentkezhet az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy is, aki e rendelet szerint nem kötelezett vezetőképzésre. A jelentkezés az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl, a vezetőképzésre kötelezettek jelentkezésének elfogadását követően az adott képzésen fennmaradó szabad létszámkeret terhére kerülhet elfogadásra.

(4) A képzésszervező a jelentkezési határidőt követő 15 napon belül a jelentkezés elfogadásáról és a képzés indulásának várható időpontjáról, helyszínéről elektronikus levélben visszaigazolást küld a képzésre jelentkező részére.

13. § A vezetőképzésre kötelezett esetében a vezetőképzés rá irányadó szintjére, illetve szakaszára vonatkozó képzési díj, vizsgadíj, valamint pótvizsgadíj a munkáltatót terheli. A munkáltató a kötelező vezetőképzés miatti távollét idejére munkaidő-kedvezményt és távolléti díjat köteles biztosítani.

14. § (1) Az oktatási programban foglaltak megvalósulását a miniszter jogosult ellenőrizni.

(2) A képzésszervező a miniszter részére minden év január 31-ig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről.

15. § (1) A vezetőképzés írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a képzési órák legalább 85%-án történt és igazolt részvétel.

(2) A vizsgára jelentkezés határidejéről, valamint a vizsga időpontjáról a képzésszervező a képzés befejezését követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a képzésen részt vevőket.

(3) A vizsgára a képzésszervező által közzétett jelentkezési lapnak a képzésszervezőhöz történő megküldésével és a vizsgadíj egyidejűleg történő megfizetésével lehet jelentkezni.

(4) A vizsgán elérhető eredmény:

a) „kiválóan megfelelt”,

b) „jól megfelelt”,

c) „megfelelt” vagy

d) „nem felelt meg”

lehet.

16. § Ha a vizsgázó a vizsgát rajta kívül álló elháríthatatlan okból elmulasztja, és a mulasztását igazolja, részére - az elmulasztott vizsgát követő hatvan napon belüli időpontra - második vizsgaidőpontot kell kijelölni. A vizsgázót a vizsgaidőpontról a vizsga napját legalább tizenöt nappal megelőzően írásban tájékoztatni kell.

17. § (1) A sikertelen, nem igazoltan elmulasztott vagy két alkalommal elmulasztott vizsga esetén a vizsgázó a sikertelen, nem igazoltan elmulasztott vagy második alkalommal elmulasztott vizsga időpontját követő hatvan napon belül pótvizsgát tehet. Ha a vizsgázó a pótvizsgát rajta kívül álló elháríthatatlan okból elmulasztja, és a mulasztását igazolja, részére - az elmulasztott pótvizsgát követő hatvan napon belül - újabb pótvizsga-lehetőséget kell biztosítani.

(2) A pótvizsga díjköteles, melynek mértéke a pótolni kívánt vizsga díjával megegyező.

18. § (1) A képzésszervező a 15. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti sikeres vizsgát követő 8 napon belül tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére.

(2) A tanúsítvány tartalmi és formai követelményeit

a) az alap vezetőképzés alapozó képzése tekintetében az 1. melléklet,

b) az alap vezetőképzés megújító képzése tekintetében a 2. melléklet,

c) a mester vezetőképzés alapozó képzése tekintetében a 3. melléklet,

d) a mester vezetőképzés megújító képzése tekintetében a 4. melléklet

tartalmazza.

(3) A képzésszervező az általa kiadott tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

19. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. § (1) Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart. Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. december 31-éig tart. Az első képzési időszak alatt az alapozó képzést kell teljesíteni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és pedagógus-szakvizsgára irányuló képzésen részt vevő személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart. Az első képzési időszak alatt az alapozó képzést kell teljesíteni.

21. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyes gondoskodást nyújtó, vezetői megbízással rendelkező személy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére köteles.”

22. § (1) A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkavállaló)

b) az adatokban bekövetkezett változásokat harminc napon belül,”

(köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.)

(2) Az Mr. 5. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A munkavállaló)

c) a továbbképzési, illetve a vezetőképzési kötelezettség teljesítését az arról szóló igazolás, illetve tanúsítvány kézhezvételét követő harminc napon belül”

(köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.)

(3) Az Mr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A munkáltató

a) a továbbképzésre kötelezett munkavállaló továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év február 28-áig,

b) a vezetőképzésre kötelezett munkavállaló vezetőképzési kötelezettségének teljesítését az arról szóló tanúsítvány bemutatását követő harminc napon belül

jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon.

(2) Az adatlaphoz mellékelni kell a továbbképzési programon való részvételről a továbbképzés szervezője által kiállított igazolás, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolatát.

(3) Ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint megszakadt továbbképzési, illetve képzési időszak tovább folytatódik, a továbbképzési, illetve a képzési időszak megszakadásáig teljesített továbbképzések, illetve vezetőképzés elvégzésének igazolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az önbejelentésre kötelezett továbbképzési és vezetőképzési kötelezettségének bejelentésére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak.”

(4) Az Mr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A nyilvántartó az 5. számú melléklet szerint igazolást állít ki

a) a működési nyilvántartásba vételről,

b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása esetén annak működési nyilvántartásba vételéről, továbbá

c) új továbbképzési, képzési időszak kezdetekor, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési, illetve a vezetőképzésre kötelezett a vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, és a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény nem merült fel.

(2) A nyilvántartásba vételről szóló igazolás

a) a nyilvántartásba vett személyre irányadó továbbképzési vagy képzési időszak végéig,

b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege változásának időpontjáig vagy

c) - a vezetőképzésre nem kötelezett és a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesülő személy esetén - a munkaviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony vagy a személyes gondoskodást nyújtó tevékenység megszűnéséig

érvényes.

(3) A nyilvántartó az igazolást a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek küldi meg. A munkáltató az igazolást a munkavállaló részére köteles átadni.

(4) Ha a nyilvántartásba vétel munkáltatói bejelentés alapján történt, a nyilvántartó a nyilvántartásba vételről a 6. számú melléklet szerint visszaigazolást küld a munkáltatónak.

(5) A működési nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásba vételről szóló igazolást

a) az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti új igazolás kiállításáig, vagy

b) - ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesül, és a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján vezetőképzésre nem kötelezett - a munkaviszonyának, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának, vagy önbejelentésre kötelezett személy esetén a személyes gondoskodást nyújtó tevékenységének megszűnéséig

köteles megőrizni.

(6) Ha a munkavállaló nem tett eleget a továbbképzési kötelezettségének, a nyilvántartó erről értesíti a munkáltatót.”

(5) Az Mr. a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. § A munkáltató, illetve az önbejelentésre kötelezett a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a 2. számú melléklet szerinti adatlapon bejelenti a nyilvántartónak a vezetőképzésre kötelezett adatait.”

(6) Az Mr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(7) Az Mr. 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az Mr. 4. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az Mr. 5. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

23. § (1) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tszr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. főállás: több egyidejűleg fennálló munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony esetén az a jogviszony, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok vagy közalkalmazotti jogviszonyok esetén pedig az a jogviszony, amelyiket korábban létesítették;

2. képesítéshez kötött tevékenység: képesítési előíráshoz kötött tevékenység

a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet,

b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet vagy

c) a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet alapján;

3. személyes gondoskodást végző személy: az a személy, aki

a) képesítéshez kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és

b) a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.

(2) A személyes gondoskodást végző személy - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett).

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki - az első alkalommal vezetői megbízást kapott és a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig ellátó személy, továbbá a kizárólag intézményvezető-helyettesi vezetői feladatokat ellátó személy kivételével - a vezetői megbízással rendelkező, személyes gondoskodást végző személyre.

(4) A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra,

b) heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján a nevelőszülő-képesítés megszerzése alól mentesül.”

(2) A Tszr. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A továbbképzési időszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezett a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté. Ha az érintett személy a továbbképzési időszak megszakadását követő egy éven belül ismét e rendelet szerinti továbbképzésre válik kötelezetté, a továbbképzési időszak tovább folytatódik, és a továbbképzési időszak megszakadásig szerzett pontokat a továbbképzési pontok teljesítésekor figyelembe kell venni.”

(3) A Tszr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A továbbképzési időszakba - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem számít bele az az idő, amely alatt a továbbképzésre kötelezett szülési szabadságot, három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe (a továbbiakban: szünetelés).”

(4) A Tszr. 3. § (5) bekezdése a következő f)-h) pontokkal egészül ki:

(A minősített továbbképzési programok típusai a következők:)

f) szakmai e-learning: elméleti, illetve gyakorlati tartalmú kurzus, egyes szakmai témaköröket legalább 5 órában feldolgozó és számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;

g) szakmai blended-learning: egyes szakmai témaköröket legalább 4-4 órás személyes kontakt óra és online foglalkozás keretében feldolgozó, számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;

h) szakmai terepgyakorlati továbbképzés: egyes szakmai témaköröket az oktató által a hallgatóra bízott szakmai feladatok elvégzésével egyidejűleg, terepgyakorlatok keretében, legalább 5 órában feldolgozó, számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető.”

(5) A Tszr. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A továbbképzés szervezője a minősített továbbképzési programon való részvételről, illetve a program szerinti feltételek teljesítéséről az 1. számú melléklet szerinti igazolást adja ki.”

(6) A Tszr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A továbbképzési programok minősítését, a továbbképzési pontértékek meghatározását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) végzi.”

(7) A Tszr. 4. §-a a következő (3) és (3a) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A minősítés három évre érvényes

a) szakmai tanfolyam,

b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás,

c) szakmai e-learning,

d) szakmai blended-learning és

e) szakmai terepgyakorlati továbbképzés

esetén.

(3a) A minősítés egyszeri alkalomra érvényes

a) szakmai tanácskozás,

b) külföldi vagy hazai tanulmányút és

c) szakmai műhely

esetén.”

(8) A Tszr. 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A továbbképzési program minősítési díja)

a) szakmai tanfolyam, szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, szakmai e-learning, szakmai blended-learning, illetve szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a közalkalmazottak részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az „A” fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált illetmény összegének (a továbbiakban: alapdíj) 70%-a,”

(9) A Tszr. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az adott negyedévben érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési program csak a (6) bekezdés szerinti közzétételt követően indítható azzal, hogy a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés tényleges indítását a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal a Főigazgatóságnak az indítást megelőzően legalább 10 munkanappal bejelenteni.”

(10) A Tszr. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A (6) bekezdés szerint közzétett továbbképzési program a közzétételben meghatározott minősítés érvényességéig szervezhető. A továbbképzés szervezője

a) - a szakmai e-learning kivételével - a megszervezésre került továbbképzési programról a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig,

b) a megszervezésre került szakmai e-learningről a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő február 28-áig,

c) a megszervezésre nem került továbbképzési programról a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év február 28-áig

beszámol, illetve bejelentést tesz a Főigazgatóság részére.”

(11) A Tszr. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a program minősítési kérelmének eredeti teljes körű dokumentációját, a program engedélyszámát és címét, a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a jelenléti ívet - szakmai e-learning, szakmai blended-learning és szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a résztvevők névsorát -, a résztvevők működési nyilvántartási számát és a részvételi díjat, továbbá

a) szakmai tanfolyam esetén a tanfolyami naplót, az ismeretek számonkéréséről készült - a számonkérést végzők aláírásával ellátott - jegyzőkönyvet, valamint írásbeli számonkérés esetén a továbbképzésben részt vevők által készített dolgozatot, illetve tesztet,

b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén a trénerek nevét és az alkalmazott módszert,

c) szakmai tanácskozás esetén az előadások címét,

d) külföldi vagy hazai tanulmányút esetén a tanulmányozott módszert,

e) szakmai műhely esetén a fórumok szakmai témáját,

f) szakmai e-learning és szakmai blended-learning esetén az ismeretek számonkéréséről készült dolgozatot, illetve tesztet,

g) szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a számonkérésről készült jegyzőkönyvet

tartalmazza.”

(12) A Tszr. 4/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A továbbképzés szervezőjének legalább egy alkalommal, legkésőbb a továbbképzés végén - kérdőív formájában - lehetőséget kell biztosítania a minősített továbbképzés résztvevői számára a továbbképzés értékelésére, a résztvevők azonosítására alkalmatlan módon, írásos, illetve szakmai e-learning és szakmai blended-learning esetén elektronikus formában. A résztvevők által kitöltött kérdőívet a továbbképzés szervezője nyilvántartja.”

(13) A Tszr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Főigazgatóság feladatai a következők:

a) a továbbképzések szakmai követelményrendszerének a kidolgozása,

b) a továbbképzési programok minősítése, pontértékeinek meghatározása,

c) a továbbképzések szakmai felügyelete,

d) a továbbképzésekkel, illetve a továbbképzésekhez kapcsolódó számonkérésekkel kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása.”

(14) A Tszr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A továbbképzési terv tartalmazza

a) a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével,

b) a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,

c) a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását,

d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.”

(15) A Tszr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A 2017. évben vizsgajoggal rendelkező intézmény a 2018. évi szociális alapvizsgára, illetve szociális szakvizsgára befizetett vizsgadíjat, valamint a meg nem valósult alapismereteket nyújtó tanfolyamra befizetett alaptanfolyami díjat a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül visszafizeti a befizető részére.”

(16) A Tszr. 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(17) A Tszr. 2. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(18) A Tszr.

a) 2. § (2) bekezdésében a „(2) bekezdésének aa) pont” szövegész helyébe az „(1) bekezdés 3. pont a) alpontja” szöveg, valamint a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 2. pontjában” szöveg,

b) 3. számú melléklet 1. pontjában és 4. számú melléklet 1. pontjában az „akkreditációjának” szövegrész helyébe a „minősítésének” szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az NMr. 3. § (2a)-(4) bekezdése.

25. § Hatályát veszti a Tszr.

a) A szociális szakvizsga alcíme, valamint 5-9. §-a,

b) a 11. §-t megelőző alcímének címében az „és a szociális alap- és szakvizsgával” szövegrész,

c) 12. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában az „(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,

d) 12. § (2) bekezdés b) pontja,

e) 12/A-14. §-a,

f) 15. § (5) bekezdése,

g) 5-7. számú melléklete.

1. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzésének teljesítéséről

Név: ....................................................................................................................................................

Születési név: .....................................................................................................................................

Születési hely: ....................................................................................................................................

Születési idő: ........................... év .................................................. hó .......... nap

Anyja születési neve: ..........................................................................................................................

a szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzését elvégezte, és ............ év ........................ hó .......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.

Kelt: .................................................., .......... év .......................... hónap ....... napján.

...........................................
képzésszervező

P. H.

2. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

Szám: ......................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati alap vezetőképzés megújító képzésének teljesítéséről

Név: ....................................................................................................................................................

Születési név: .....................................................................................................................................

Születési hely: ....................................................................................................................................

Születési idő: ........................... év .................................................. hó .......... nap

Anyja születési neve: ..........................................................................................................................

a szociális ágazati alap vezetőképzés megújító képzését elvégezte, és ........... év ........................ hó .......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.

Kelt: .................................................., .......... év .......................... hónap ....... napján.

...........................................
képzésszervező

P. H.

3. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

Szám: ............................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati mester vezetőképzés alapozó képzésének teljesítéséről

Név: ....................................................................................................................................................

Születési név: .....................................................................................................................................

Születési hely: ....................................................................................................................................

Születési idő: ........................... év .................................................. hó .......... nap

Anyja születési neve: ..........................................................................................................................

a szociális ágazati mester vezetőképzés alapozó képzését elvégezte, és ...................... év .................................................. hó .......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.

Kelt: .................................................., .......... év .......................... hónap ....... napján.

...........................................
képzésszervező

P. H.

4. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati mester vezetőképzés megújító képzésének teljesítéséről

Név: ....................................................................................................................................................

Születési név: .....................................................................................................................................

Születési hely: ....................................................................................................................................

Születési idő: ........................... év .................................................. hó .......... nap

Anyja születési neve: ..........................................................................................................................

a szociális ágazati mester vezetőképzés megújító képzését elvégezte, és ...................... év .................................................. hó .......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.

Kelt: .................................................., .......... év .......................... hónap ....... napján.

...........................................
képzésszervező

P. H.

5. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

1. Az Mr. 1. számú melléklet 12. pont 38. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 12. pont a következő 39. és 40. alponttal egészül ki:

(Betöltött munkakör; tevékenységi kör:)

„38. szakápoló

39. vezető szakápoló

40. egyéb, éspedig: ..........................”

2. Az Mr. 1. számú melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. Alap vezetőképzésre kötelezett-e: 1. Igen 2. Nem
Mester vezetőképzésre kötelezett-e: 1. Igen 2. Nem”

6. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

2. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett változások bejelentéséhez

Nyilvántartási szám: ........................

I. Személyes adatok

1. Név: ................................................................................................................................................

2. Születési családi és utónév: ............................................................................................................

3. Születési hely, idő: .........................................................................................................................

4. Anyja neve: ....................................................................................................................................

II. A változás oka

1. Munkahelyen belüli telephelyváltás

1.1. Régi telephely neve, címe: .......................................................................................................

1.2. Régi telephely kódja: ....................

1.3. Ellátási forma: ..........................................................................................................................

1.4. Új telephely neve, címe: ..........................................................................................................

1.5. Új telephely kódja: ....................

1.6. Ellátási forma: ..........................................................................................................................

2. Személyes adatok változása

2.1. Nyilvántartásban szereplő név: ................................................................................................

2.2. Új név: .....................................................................................................................................

3. Munkakör változása

3.1. Nyilvántartásban szereplő munkakör: .....................................................................................

3.2. Új munkakör: ...........................................................................................................................

(Az új munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)

4. Szakképzettség változása

A munkakörhöz, tevékenységi körhöz kapcsolódó
új szakképesítés
Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézmény Az oklevél,
bizonyítvány száma
A bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje

(Az új szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)

5. Szünetelés:

5.1. A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege

5.1.1. továbbképzési időszak

5.1.2. képzési időszak

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

5.2. A szünetelés kezdő időpontja: ___________

5.3. A szünetelés oka:

5.3.1. Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság

5.3.2. Hat hónapot meghaladó táppénz, baleseti táppénz

5.3.3. Szülési szabadság

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

5.4. A szünetelés befejezésének időpontja: ____________

6. A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása

6.1. A kötelezettség változásának kezdő időpontja: _______________

(A vezetői megbízás, illetve az új vezetői megbízás kezdő időpontját, illetve a vezetői megbízás visszavonásának időpontját kell feltüntetni.)

6.2. A kötelezettség változásának módja:

6.2.1. mester vezetőképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett

6.2.2. alap vezetőképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett

6.2.3. alap vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett

6.2.4. mester vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett

6.2.5. továbbképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett

6.2.6. továbbképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett

6.2.7. továbbképzésre nem kötelezett alap vezetőképzésre kötelezetté válik

6.2.8. továbbképzésre nem kötelezett mester vezetőképzésre kötelezetté válik

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

Dátum: ............................

P. H.

...................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása”

7. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

4. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési, illetve vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének bejelentéséhez

Nyilvántartási szám: ............................

Munkáltató kódja: ................................

I. Személyes adatok

1. Név: ...................................................................................................................................................

2. Születési családi és utónév: ...............................................................................................................

3. Születési hely, idő: .............................................................................................................................

4. Anyja neve: ........................................................................................................................................

II. Továbbképzési kötelezettség teljesítése

1. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi területen minősített továbbképzések:

A továbbképzés engedélyszáma A továbbképzés megnevezése, címe A továbbképzést szervező intézmény neve, címe A továbbképzési pont megszerzésének időpontja Megszerzett pontérték

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)

2. Külön jogszabály által előírt továbbképzések teljesítése

2.1. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett képzések:

A továbbképzés engedélyszáma A továbbképzés megnevezése, címe A továbbképzést szervező intézmény neve, címe A továbbképzési pont megszerzésének időpontja Megszerzett pontérték

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)

2.2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált képzések:

A továbbképzés engedélyszáma A továbbképzés megnevezése, címe A továbbképzést szervező intézmény neve, címe A továbbképzési pont megszerzésének időpontja Megszerzett pontérték

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)

III. Vezetőképzési kötelezettség teljesítése:

1. A képzés szintje, szakasza:

1.1. Alap vezetőképzés:

a) alapozó képzése

b) megújító képzése

1.2. Mester vezetőképzés

a) alapozó képzése

b) megújító képzése

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

2. A vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány száma: ....................................................................

(A vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítványt kérjük csatolni!)

Dátum: ............................................

P. H.

....................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása”

8. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

5. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Igazolás
a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéről

1. Név: ...................................................................................................................................................

2. Születési családi és utónév: ...............................................................................................................

3. Születési hely: ...................................................................................................................................

4. Születési idő: .....................................................................................................................................

5. Anyja neve: .......................................................................................................................................

6. Nyilvántartási száma: ...............................

7. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak nyilvántartását vezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevében igazolom, hogy

a) a fent nevezettet felvettük a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába

b) a fent nevezett továbbképzési, képzési kötelezettsége jellegének változása okán a működési nyilvántartásba vételéről szóló igazolás érvényessége a 8. pontban foglaltak szerint módosult

c) a fent nevezett a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, valamint részére új továbbképzési, képzési időszak indult, így a működési nyilvántartásba vételéről szóló igazolás érvényessége a 8. pontban foglaltak szerint módosult

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

8. Az igazolás érvényes: - ig

Dátum: .................................................................

P. H.

.........................................................................
a nyilvántartó képviselőjének aláírása”

9. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

1. A Tszr. 1. számú melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. Továbbképzési adatok

1. A továbbképzés formája (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

1.1. szakmai tanfolyam

1.2. szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

1.3. szakmai tanácskozás

1.4. külföldi vagy hazai tanulmányút

1.5. szakmai műhely

1.6. szakmai e-learning

1.7. szakmai blended-learning

1.8. szakmai terepgyakorlati továbbképzés”

10. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a minősített továbbképzési program közzétételéhez

1. A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe, vagy a továbbképzést szervező természetes személy neve és címe:
2. A program címe:
3. A program minősítése érvényes:
4. A program célja, tartalma:
5. A program célcsoportja:
6. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok):
7. A szerezhető továbbképzési pontérték:
8. A program indításának tervezett időpontja:
9. A program időtartama (óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai terepgyakorlat):
10. A program indításának tervezett helyszíne:
11. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
12. A továbbképzést szervező természetes személy neve, telefonszáma és e-mail-címe, vagy a továbbképzést szervező szervezet kapcsolattartójának neve, telefonszáma
és e-mail-címe:
13. A program engedélyszáma:
14. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált:
15. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

  Vissza az oldal tetejére