Hatály: közlönyállapot (2017.X.18.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 1. számú melléklet I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki) részében foglalt táblázat 1. sorában a „támogató szolgáltatás” szövegrész helyébe a „támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az Ir. Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok alcíme.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

3. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek.”

4. § Az R. 104. § (7) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Az együttműködési megállapodásban a jogszabályi rendelkezésektől nem lehet eltérni, a jogszabályi feltételeket a szolgálatoknak külön-külön kell teljesítenie.”

5. § Az R. 104/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A diszpécserszolgálat az Szt. 65/E. § (3) bekezdése szerinti jelzéssel akkor él, ha a hajléktalan személyeket ellátó intézmények kapacitáshiány következtében nem tudják biztosítani a hajléktalan személy ellátását.”

6. § Az R. 107. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az éjjeli menedékhely

a) tanácsadás és

b) felügyelet

szolgáltatási elemeket biztosít.”

7. § Az R. 110/F. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Ha a lakhatási szolgáltatást társasházban nyújtják, a lakhatási szolgáltatás céljára szolgáló lakások száma nem haladhatja meg a társasházban lévő összes lakás egyharmadát, és nem alakítható ki olyan emelet, ahol valamennyi lakásban támogatott lakhatást nyújtanak.”

8. § Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Az R.

a) 6. § (12) bekezdésében a „mellékletben” szövegrész helyébe a „mellékletben - családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetében a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletében -” szöveg,

b) 75. § (1) bekezdés e) pontjában az „a) pontjában” szövegrész helyébe a „d) pontjában” szöveg

lép.

10. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 7. § (4) bekezdésében az „a nappali intézményi ellátásban részesülő,” szövegrész,

b) 84/A. § (3) bekezdés b) pontja.

(2) Hatályát veszti az R. 6. § (7) és (8) bekezdése.

3. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

11. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont be) és bf) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

az ellátást igénylő egyedül él, és]

be) a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban részesül, amit az ellátást, járadékot megállapító jogerős határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy

bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának, határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával igazoltak.”

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § és a 10. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:

„12. Intézményvezető bentlakást nyújtó intézmények esetén

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés
intézményvezető andragógus
hajléktalan ellátás esetében felsőfokú végzettség
gyógypedagógus
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel
intézetvezető
jogász
okleveles közgazdász
konduktor
mentálhigiénikus
okleveles ápoló, diplomás ápoló, egészségügyi menedzser, orvos
diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés, okleveles teológus
okleveles pszichológus, pszichológus
okleveles szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális menedzser

2. Hatályát veszti az R. 3. számú melléklet 6. pont 6.2., 6.3., és 6.4. alpontjában, 7. pont 7.2. alpontjában, 8. pont 8.2. alpontjában, 9. pont 9.2. és 9.3. alpontjában, 10. pont 10.2. és 10.3. alpontjában, valamint a 11. pontjában az „intézményvezető” munkakör és a munkakörhöz tartozó táblázati sorok.

3. Hatályát veszti az R. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok alcím 5. pontjában az „intézményvezetői, illetve” szövegrész.


  Vissza az oldal tetejére