A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A díjfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem és az annak alapjául szolgáló körülmények igazolása

1. § (1) Aki személyes díjfeljegyzési jog engedélyezését kéri (a továbbiakban: kérelmező), a kérelmét e rendeletnek megfelelően kell előterjesztenie, továbbá a jövedelmi és vagyoni viszonyait, valamint egyes személyi körülményeit e rendeletnek megfelelően kell igazolnia.

(2) A kérelem és az igazolás céljára a Mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványt (a továbbiakban: nyomtatvány) kell felhasználni, kivéve, ha a kérelmező a kérelmét a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 12. § (6) bekezdése szerinti nyomtatványon terjeszti elő.

(3) A nyomtatványt a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: közjegyzői kamara) rendszeresíti akként, hogy azt - a közzététel időpontjának megjelölésével - a honlapján, kitölthető és letölthető formában közzéteszi. A kérelmező papíralapú nyomtatványt bármelyik közjegyzőnél díjmentesen igényelhet.

(4) A nyomtatványt a polgári perrendtartásról szóló törvény beadványok alakiságára vonatkozó szabályainak megfelelően úgy kell kialakítani, hogy azon elegendő hely álljon rendelkezésre a nyilatkozatok megtételéhez és azon a bélyegző-lenyomat helyét is ki kell alakítani.

(5) A nyomtatványt el kell látni a szükséges tájékoztatással. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a díjfeljegyzési jog engedélyezésének a feltételeire és az engedélyezés iránti kérelem benyújtásának a szabályaira.

2. § A jövedelmi és vagyoni viszonyok és más személyi körülmények igazolására a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló rendelet szabályait kell alkalmazni.

3. § (1) A közjegyző a nyomtatványon vagy az ahhoz mellékelt igazolásban szereplő adat valóságának az ellenőrzése céljából megkeresheti az adatot nyilvántartó szervet, illetve a kérelmezőt további nyilatkozat megtételére vagy okirat előterjesztésére hívhatja fel.

(2) A közjegyző az engedélyezésről történő döntéshozatalt megelőzően ellenőrzi, hogy a kérelmezőnek fennáll-e díjfizetési kötelezettsége a közjegyzői kamarával szemben.

2. A meg nem fizetett díj megfizetése, valamint a költségek előlegezése és behajtása

4. § (1) A díjfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem visszautasítása vagy elutasítása esetén a közjegyző felhívja a felet, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a meg nem fizetett díjat a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelme, a végrehajtási eljárás elrendelése, vagy a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelme hatálytalanságának terhe mellett fizesse meg.

(2) Ha a fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző a díjfeljegyzési jog megvonása miatt a felet meg nem fizetett díj megfizetésére hívja fel, a felhívását azzal a figyelmeztetéssel látja el, hogy a meg nem fizetett díjat végrehajtási költségként kell behajtani.

(3) A fizetési meghagyás ellen előterjesztett ellentmondás folytán megindult perben a bíróság az eljárást befejező határozatában a közjegyzői kamara részére megfizetendő díjat összegszerűen megjelöli és felhívja a felet, hogy a díjat a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 46. §-ában meghatározott módon fizesse meg. A bíróság a felhívást azzal a figyelmeztetéssel látja el, hogy a díjfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díjat végrehajtási költségként kell behajtani.

5. § (1) A fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárásban (a továbbiakban: végrehajtási eljárás) a közjegyző - külön intézkedés nélkül - a végrehajtható okiraton feltünteti az engedélyezett díjfeljegyzési jog mértékét, továbbá a végrehajtási költségek között a feljegyzett díjakat.

(2) A díjfeljegyzési jog esetén a végrehajtási eljárás során a végrehajtási költség fél helyett történő előlegezésére a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló rendeletnek a bírósági végrehajtásra irányadó szabályait kell alkalmazni.

(3) Díjfeljegyzési jog esetén a végrehajtási eljárás során a végrehajtást foganatosító bíróság és a bírósági végrehajtó a (2) bekezdésben meghatározott rendeletnek a bírósági végrehajtásra irányadó szabályai szerint jár el azzal, hogy a végrehajtási illeték alatt végrehajtási díjat kell érteni.

(4) A bírósági végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésekor a díjfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj fedezésére befolyt összeget a közjegyzői kamara részére utalja át.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

8. § * 

Melléklet a 27/2017. (XII. 27.) IM rendelethez

A díjfeljegyzési jog engedélyezése alapjául szolgáló körülmények igazolására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A díjfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó adatok

1.1 a kért díjfeljegyzési jog fajtája (teljes vagy részleges)

1.2. részleges díjfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén az igényelt %-os mérték

2. A kérelmező személyi adatai

2.1. név

2.2. születési név

2.3. születési hely és idő

2.4. anyja születési neve

2.5. személyazonosító okmány típusa és száma

2.6. lakóhely

2.7. tartózkodási hely

2.8. állampolgárság

2.9. családi állapot

2.10. foglalkozás

2.11. vállalkozó kérelmező

2.11.1. vállalkozói tevékenységének típusa

2.11.2. ha adóbevallásra és egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére sem köteles mezőgazdasági őstermelő

2.12. a jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatát kizáró, törvényben meghatározott ellátás vagy körülmény

3. A kérelmezővel közös háztartásban élő személy 2.1-2.4. és 2.10-2.11. pontban meghatározott személyi adatai

4. A kérelmező jövedelmére vonatkozó adatok

4.1. munkáltató

4.1.1. neve

4.1.2. címe

4.1.3. havi nettó jövedelem

4.2. havi nettó összes jövedelem

5. A kérelmezővel közös háztartásban élő személy jövedelmére vonatkozó, a 4. pontban meghatározott adatok

6. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmére vonatkozó adatok

6.1. havi összes nettó jövedelem

6.2. havi összes nettó jövedelemből levonható általuk fizetett tartásdíj vagy járadék

6.2.1. havi összege

6.2.2. jogosultjának neve

6.2.3. fizetését elrendelő szerv neve

6.2.4. fizetését elrendelő határozat száma

6.3. havi összes nettó jövedelemből levonható általuk fizetett lakáshitel

6.3.1. havi törlesztőrészletének összege

6.3.2. folyósítását végző hitelintézet

6.3.2.1. neve

6.3.2.2. címe

6.4. levonások után fennmaradó összeg

6.5. közös háztartásban élő személyek száma összesen

6.6. egy főre eső havi nettó jövedelem

7. A kérelmező vagyonára vonatkozó adatok

7.1. lakhatást szolgáló ingatlan

7.1.1. címe

7.1.2. művelési ága

7.1.3. tulajdoni hányad

7.1.4. alapterülete

7.1.5. terhei

7.2. az egyéb ingatlanra vonatkozó, a 7.1.1-7.1.5. pontban meghatározott adatok

7.3. fizetési számla

7.3.1. vezetését végző pénzforgalmi szolgáltató

7.3.1.1. neve

7.3.1.2. címe

7.3.2. egyenlege

7.4. gépjármű

7.4.1. típusa

7.4.2. rendszáma

7.4.3. évjárata

7.4.4. becsült forgalmi értéke

7.5. egyéb vagyonra vonatkozó adatok

7.5.1. megnevezés

7.5.2. becsült forgalmi érték

8. Különös méltánylást érdemlő körülmények

9. Nyilatkozat arról, hogy a közjegyzői kamarának a kérelmezővel szemben nincs jogerős határozatban megállapított és lejárt követelése

10. Mellékletek

11. Közlemény

12. Tájékoztató


  Vissza az oldal tetejére