A jogszabály mai napon ( 2024.04.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés i) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) hatálya alá tartozó országos múzeum, országos szakmúzeum, vármegyei hatókörű városi múzeum, területi múzeum, nyilvános könyvtár, országos szakkönyvtár, vármegyei hatókörű városi könyvtár, közművelődési intézmény és közösségi színtér, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó közlevéltár (a továbbiakban együtt: kulturális intézmény) közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei (a továbbiakban: kulturális szakemberek) továbbképzésének tervezésére, lebonyolítására, finanszírozására.

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában közösségi színtér esetében a kulturális intézmény vezetője a közösségi színtér fenntartója által kijelölt személy.

2. A továbbképzés tervezése

2. § (1) A kulturális intézmény vezetője a kulturális szakemberek továbbképzésének tervezése és az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében

a) ötévenként képzési tervet, valamint

b) minden naptári évre beiskolázási tervet

készít.

(2) A kulturális intézmény vezetője nyilvántartja a kulturális szakemberek képzésének kezdő és befejező időpontját.

3. § (1) A képzési terv öt évre rögzíti, hogy a kulturális szakemberek szakmai tudásuk megújítása érdekében milyen, az intézmény alaptevékenységének megfelelő továbbképzésben vesznek részt. A képzési tervet az ötéves időszak első évében május 31-ig kell elkészíteni és szükség esetén évente március 31-ig felül kell vizsgálni.

(2) A képzési tervnek öt évre vonatkozóan tartalmaznia kell

a) a továbbképzésben részt vevők nevét, munkakörét, legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,

b) a képzés típusát, tervezett ütemezését, valamint

c) a kulturális intézmény alaptevékenységéhez való kapcsolódás indokolását.

4. § (1) A kulturális intézmény vezetője az adott naptári évre vonatkozó beiskolázási tervet az ötéves képzési terv alapján minden év március 31-ig készíti el.

(2) A beiskolázási tervnek adott naptári évre tartalmaznia kell

a) a továbbképzésben részt vevők nevét, szakmai munkakörét, legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,

b) a képzés típusát, óraszámát,

c) a képzés kezdetének és befejezésének időpontját,

d) a képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartamát,

e) a képzés tandíját, vizsgadíját, a képzés egyéb költségeinek összegét, valamint a költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló megállapodás másolatát, valamint

f) a képzési költségek elszámolásának módját és határidejét.

3. A továbbképzés megvalósítása

5. § A Kultv. 94. § (4) bekezdése szerinti továbbképzésben való részvétel megvalósul

a) a kultúráért felelős miniszter által hatósági nyilvántartásba vett, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés (a továbbiakban: szakmai továbbképzési program) tanulmányi kötelezettségeinek és vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet a szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet által kiadott tanúsítvány igazol,

b) *  az iskolarendszeren kívüli formában múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési, kép-, illetve hangarchívumi területre (a továbbiakban: kulturális területre) vonatkozó szakképesítést adó képzés tanulmányi kötelezettségeinek - a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott - szakmai és vizsgakövetelmények teljesítésével, melyet a szakképesítést elismerő bizonyítvány igazol,

c) az államilag elismert B1 szintű, B2 szintű, C1 szintű, egy- vagy kétnyelvű, szóbeli, írásbeli vagy komplex nyelvvizsga tanulmányi kötelezettségeinek, vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány igazol,

d) a kulturális területre vonatkozó vagy a kulturális intézmények funkcionális működésével összefüggő felsőoktatási alap- vagy mesterképzés, szakirányú továbbképzés, továbbá doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek és vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet felsőoktatási intézmény által kiadott oklevél igazol, vagy

e) a kulturális intézmény tevékenységi körébe tartozó vagy a kulturális intézmények funkcionális működésével összefüggő szakterületen nemzetközi program, szerződés alapján szervezett szakirányú továbbképzés tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével, amelyet tanúsítvány, bizonyítvány vagy oklevél igazol.

6. § (1) A kulturális szakemberek képzéséhez a központi költségvetés képzési támogatást nyújthat.

(2) A kulturális szakemberek továbbképzésébe beszámítanak mindazok a képzési formák is, amelyek az Európai Unió által finanszírozott és a kulturális szakemberek továbbképzésének fejlesztését segítő pályázatok eredményeként valósulnak meg, és e rendelet feltételeinek megfelelnek.

7. § (1) A kulturális szakemberek a képzési és a beiskolázási terv alapján olyan továbbképzésben való részvételre kötelezhetők, amelynek költségeit a 6. § alapján nyújtott továbbképzési támogatás vagy az intézményi hozzájárulás fedezi.

(2) A kulturális intézmény vezetője határozza meg azokat a továbbképzési formákat, amelyekhez intézményi támogatást nyújt.

(3) Ha a kulturális intézmény vállalta a továbbképzésben való részvétel költségeinek finanszírozását, az igazolatlan távollét vagy sikertelen vizsga miatt eredménytelen képzés költségeit a kulturális szakembernek meg kell térítenie a kulturális intézmény részére.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

9. § * 

10. § *