Hatály: közlönyállapot (2017.XII.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

33/2017. (XII. 20.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés

a) a) pontjában a „feladatokat - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel -” szövegrész helyébe a „feladatokat - a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti megrendelés esetén is -, a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel,”,

b) b) pontjában a „feladatokat négyévente” szövegrész helyébe a „feladatokat - a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti megrendelés esetén is - négyévente”

szöveg lép.

(2) Az R. 3. § (2) bekezdésében az „esetében - kivéve a társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanokat - négyévente” szövegrész helyébe az „esetében, kivéve a társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanokat, - a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti megrendelés esetén is - négyévente” szöveg lép.

(3) Az R. 3. § (3) bekezdésében az „elvégezni annál” szövegrész helyébe az „elvégezni - a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti megrendelés esetén is - annál” szöveg lép.

(4) Az R. 7. § (9) bekezdésében az „a 7. § (1) és (7) bekezdése” szövegrész helyébe az „az (1) és (7) bekezdés” szöveg lép.

(5) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó

a) a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, valamint

b) a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti

ingatlanok esetében a Kstv. 2. § (4) bekezdés szerinti feladatokat az ingatlan használójának megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő kilencven napon belül végzi el.”

2. § Az R. 2. és 4. mellékletében az „Égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatbavétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!” szövegrészek helyébe az „Égéstermék-elvezető átalakítása, újbóli használatbavétele, új égéstermék-elvezető létesítése, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje az égéstermék-elvezető megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

4. § Hatályát veszti az R.

a) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „-g)” szövegrész,

b) 9. § (1) bekezdés e) pontja,

c) 1. melléklet I. cím 2. pont 2.6. alpontjának 2.6.1. pontja,

d) 2. melléklet Tüzelőberendezés sorában a „Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: Igen/Nem „Nem” esetén pótolni kell!” szövegrész,

e) 7. mellékletében a

„Műszaki-
biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése
db munkaráfordítás db munkaráfordítás”

szövegrész,

f) 8. melléklet

fa) 2. pontjában a

„Gáztüzelő-berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata meglétének ellenőrzése 0,05/db”

szövegrész,

fb) 8. pontja.