A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.

 

2017. évi XXXIII. törvény

egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról * 

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1-3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § * 

2-3. * 

9-25. § * 

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

26. § * 

27. § * 

5. * 

28. § * 

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

29-36. § * 

37. § * 

38. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

a)-b) * 

c) 27. § (1) *  és (2) bekezdésében a „24. § g)” szövegrész helyébe a „24. § (1) bekezdés g),

d)-g) * 

szöveg lép.

(2) * 

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

39-40. § * 

41. § * 

8. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

42-43. § * 

44. § * 

45. § * 

9. * 

46. § * 

10-15. * 

47-69. § * 

16. * 

70-71. § * 

17. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

72. § * 

73. § * 

74-75. § * 

76-77. § * 

78-79. § * 

80. § (1) * 

(2) Hatályát veszti a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény

a) * 

b) * 

18. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

81-83. § * 

84. § * 

85. § * 

19. * 

86-90. § * 

20. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

91. § * 

92. § * 

93. § * 

94-95. § * 

96-97. § * 

98. § * 

99-101. § * 

21. Az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról szóló 2016. évi XCVII. törvény módosítása

102. § Az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról szóló 2016. évi XCVII. törvény 9. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„9. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1d) Az adatkezelő szerv a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szervező részére a természetes személy által megadott, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és az úti okmány érvényességének tényéről adatszolgáltatást teljesít a természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából.””

22. Záró rendelkezések

103. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 70. §, a 71. §, valamint a 73. § az e törvény kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

(3) Az 5. § és a 7. § 2017. június 1-jén lép hatályba.

(4) A 81-83. § és a 85. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 4. §, a 44. §, a 46. §, a 72. §, a 74. §, a 75. §, a 78. §, a 79. § és a 80. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés a) pontja 2017. december 1-jén lép hatályba.

(6) A 26. §, a 37. §, a 41. §, a 92. §, a 94. §, a 95. § és a 98. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

104. § A 9-14. §, a 17. § a)-c) pontja, a 22. § és a 23. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

105. § (1) A 3. alcím az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló 2016. április 27-i 2016/681/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 15. §-a, 16. §-a, 17. § b) és c) pontja, 47. §-a, valamint 84. §-a az Európai Határ-és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. szeptember 14-i 2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére