A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Az EKR üzemeltetése

1. § (1) A Miniszterelnökség az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) üzemeltetésének feladatát jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: az EKR üzemeltetője) útján látja el.

(2) Az EKR üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat.

(3) *  Az EKR üzemeltetője biztosítja a rendszerben foglalt adatok rendelkezésre állását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 46. § (2) bekezdésében foglalt határidő elteltével a rendszerben foglalt adatok archiválásra kerülnek.

(3a) *  Az EKR üzemeltetője gondoskodik a Kbt. 195. § (8) bekezdése szerinti statisztikai adatok gyűjtéséről és közzétételéről.

(3b) *  Az EKR üzemeltetője a (3a) bekezdés szerinti statisztikai adatokat negyedévenkénti bontásban, heti frissítésekkel a honlapján közzéteszi.

(4) Az EKR rendelkezésre állását folyamatosan szükséges biztosítani.

Rendszerhasználati díj * 

1/A. § *  (1) *  Az EKR használatáért az ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásonként és koncessziós beszerzési eljárásonként egységesen 40 000 forint + áfa rendszerhasználati díjat fizet.

(1a) *  Ha a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást az EKR-en kívüli más informatikai rendszerben vagy az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használatával folytatták le, a keretmegállapodás alapján történő beszerzés során az EKR használatáért az ajánlatkérő beszerzésenként 10 000 forint + áfa rendszerhasználati díjat fizet.

(1b) *  Az EKR-en kívüli más informatikai rendszerben vagy az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használatával lefolytatott közbeszerzési eljárások esetén a jogszabályban előírt, EKR-ben történő utólagos közzétételi és adatrögzítési kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásonként 10 000 forint + áfa rendszerhasználati díjat fizet.

(1c) *  Nem köteles az ajánlatkérő az (1b) bekezdés szerinti rendszerhasználati díj fizetésére, ha az utólagos közzétételi és adatrögzítési kötelezettség teljesítésére a Kbt. 31. § (5) bekezdése alapján kerül sor, valamint ha az utólagos közzétételre és adatrögzítésre azért került sor, mert az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az EKR üzemeltetője honlapján közétett üzemzavar, működési hiba miatt az ajánlatkérőnek az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használatával kellett lefolytatnia a közbeszerzési eljárást.

(2) A rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni.

(3) A rendszerhasználati díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának biztosítása érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban meg kell adni azon eljárás EKR azonosítóját, amely vonatkozásában a rendszerhasználati díj megfizetésre kerül.

(4) *  A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak – a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére – az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni. A rendszerhasználati díj azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon az a (2) bekezdés szerinti számlán jóváírásra kerül.

1/B. § *  (1) Ha a rendszerhasználati díj nem vagy nem az előírt mértékben került befizetésre, a rendkívüli sürgősségre tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével az EKR üzemeltetője jogosult az érintett ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozására.

(2) Az EKR üzemeltetője mindaddig jogosult az eljárás megindítását vagy a hirdetmény megküldését lehetővé tevő szolgáltatás korlátozására, amíg a rendszerhasználati díj megfizetésére nem kerül sor.

(3) A közbeszerzési eljárás megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozása nem érinti más, a közbeszerzési eljárással összefüggő, jogszabály alapján előírt ellenőrzések lefolytatására vonatkozó kötelezettséget.

1/C. § *  A befizetett rendszerhasználati díj tizenöt napon belül visszautalásra kerül, ha az ajánlatkérő hirdetménnyel induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívást a közzététele előtt visszavonja, és a hirdetmény visszavonását igazoló tájékoztatást megküldi az EKR üzemeltetője részére.

1/D. § *  (1) Amennyiben az ajánlatkérő az EKR-ben létrehozott közbeszerzési eljárását a létrehozástól számított egy éven belül nem indítja meg, a befizetett rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjéhez intézett írásbeli kérelemmel az eljárás létrehozásától számított egy évet követő kilencven napon belül visszaigényelheti. Az ajánlatkérő a rendszerhasználati díj visszaigénylésére a kilencven napos határidő lejártát követően nem jogosult. (2) Amennyiben az ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet 11. § (8) bekezdés b) pontja szerinti ok miatt nem indítja meg az EKR-ben létrehozott közbeszerzési eljárását, a befizetett rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjéhez intézett írásbeli kérelemmel, az ok bekövetkezésétől számított kilencven napon belül visszaigényelheti. Az ajánlatkérő a rendszerhasználati díj visszaigénylésére a kilencven napos határidő lejártát követően nem jogosult.

Üzemszünet, üzemzavar, működési hiba * 

2. § (1) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi.

(2) Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban fel kell tüntetni:

a) a technikai tevékenység tervezett kezdő és záró időpontját (nap, óra, perc pontossággal),

b) a technikai tevékenységgel érintett szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkező változásokat,

c) – ha a tervezett technikai tevékenység az elektronikus szolgáltatás módosulásával jár – a módosítás pontos leírását, valamint a felhasználásban bekövetkező változások leírását.

3. § *  (1) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemzavar esetén az EKR üzemeltetője az üzemzavar észlelését és beazonosítását követően haladéktalanul köteles a honlapján tájékoztatást közzétenni. A tájékoztatásban fel kell tüntetni

a) az üzemzavarral érintett szolgáltatások körét és

b) az EKR üzemeltetőjének az üzemzavar ideje alatt munkaidőben folyamatosan működő ügyfélszolgálati elérhetőségét.

(2) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti működési hiba esetén az EKR üzemeltetője működési hiba észlelését és beazonosítását követően haladéktalanul köteles a honlapján tájékoztatást közzétenni. A tájékoztatásban fel kell tüntetni

a) a működési hibával érintett eljárások körét,

b) a működési hiba jellegét vagy a működési hibával érintett szolgáltatások körét és

c) az EKR üzemeltetőjének a működési hiba fennállásának ideje alatt munkaidőben folyamatosan működő ügyfélszolgálati elérhetőségét.

(3) Az EKR üzemeltetője működési hiba esetén tájékoztatja a működési hibával érintett eljárás ajánlatkérőjét a hiba beazonosításáról és jellegéről, valamint arról, ha a működési hibát elhárította.

(4) Az EKR üzemeltetője köteles az üzemzavar vagy működési hiba észlelésére vonatkozó bejelentések fogadását folyamatosan, az általa közzétett elérhetőségeken (legalább elektronikus úton, munkanapokon nyolc és tizennyolc óra között telefonon is) biztosítani, és azokat kivizsgálni.

4. § *  Az EKR üzemeltetője a 2. § (2) bekezdése szerinti tevékenységekről, illetve a 3. § szerinti üzemzavarokról és működési hibákról köteles az EKR felületén és saját honlapján is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok és működési hibák pontos időpontját és időtartamát, illetve az EKR üzemeltetője által kiadott tájékoztatást.

5. § Az EKR működtetésében közreműködőket nem terheli kártérítési felelősség a felhasználókkal szemben az EKR működéséből, működési zavaraiból, az üzemeltetés során felmerülő hibákból eredő károkért.

Záró rendelkezések * 

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. § *  (1) E rendeletnek a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról szóló 5/2019. (III. 28.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően felmerülő üzemzavar vagy működési hiba esetén a folyamatban lévő beszerzésekben, közbeszerzési eljárásokban is kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról szóló 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelettel (a továbbiakban Módr1.) megállapított 1/A. § (1c) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően felmerülő üzemzavar vagy működési hiba esetén a folyamatban lévő beszerzésekben, közbeszerzési eljárásokban is kell alkalmazni.

8. § *  (1) E rendelet 1/A. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díj az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról szóló 5/2023. (XI. 13.) TFM rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépésekor már legalább egy éve létrehozott, de meg nem indított eljárások, valamint a már létrehozott, de az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet 11. § (8) bekezdés b) pontja szerinti ok miatt nem megindítható eljárások esetében a Módr2. hatálybalépését követő kilencven napon belül igényelhető vissza. Az ajánlatkérő a rendszerhasználati díj visszaigénylésére a kilencven napos határidő lejártát követően nem jogosult.

(2) E rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 1/C–1/D. §-át, 3. §-át és 8. § (1) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően, az EKR-ben már létrehozott eljárások tekintetében is alkalmazni kell.