Hatály: közlönyállapot (2017.V.15.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi XLI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya a Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, kereskedelmi képviselettel vagy fiókteleppel rendelkező gazdára és gazdálkodó szervezetre, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára (a továbbiakban: agrárkamara) terjed ki.”

2. § (1) A Tv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az azonos időpontban az (1) bekezdés a) és b) pontjának is megfelelő gazda esetében egy agrárkamarai tagsági jogviszony keletkezik. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha a gazda azonos tárgyéven belül szünteti meg egyéni vállalkozói tevékenységét, de őstermelői igazolványt vált ki, adja vissza őstermelői igazolványát és vált ki egyéni vállalkozói igazolványt, vagy egyéni vállalkozását egyéni céggé alakítja át.”

(2) A Tv. 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Amennyiben az érintett személynek a kamarai tagság adott jogcímen történő megszűnését követő napon más jogcímen kamarai tagsága keletkezik, agrárkamarai tagságát folyamatosnak kell tekinteni.”

3. § A Tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Megszűnik az agrárkamarai tagság, ha

a) az őstermelő:

aa) meghal,

ab) az őstermelői igazolványát visszaadja, visszavonják,

ac) az őstermelői igazolvány hatályának lejártát követő negyedik hónap utolsó napján;

b) az egyéni vállalkozó:

ba) meghal,

bb) az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó összes tevékenységét megszünteti,

bc) egyéni céggé alakul át, feltéve, ha az egyéni cég agrárgazdasági tevékenységet nem folytat;

c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó személyt a földművesekről vezetett nyilvántartásból törlik;

d) a gazdálkodó szervezet:

da) jogutód nélkül megszűnik,

db) a 2. § b) pont ba) alpontja szerinti esetben az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó főtevékenységét megszünteti,

dc) a 2. § b) pont bb) alpontja szerinti esetben az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerből kivezetésre kerül, illetve valamennyi agrárgazdasági tevékenység folytatását megszünteti,

dd) a db) és a dc) alpont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet a mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásból való törléssel.”

4. § (1) A Tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tagjegyzék tartalmazza:

a) gazda esetében

aa) a nevét,

ab) a lakcímét,

ac) az értesítési címét,

ad) az elektronikus levelezési címét,

ae) a születési helyét és idejét,

af) az anyja nevét,

ag) az adóazonosító jelét, adószámát,

ah) az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének kezdetét és végét,

ai) az őstermelői igazolványa számát, annak hatályossági időtartamát,

aj) a családi gazdálkodói nyilvántartási számát,

ak) a közös őstermelői igazolványban szereplő családtagjainak aa), ab), ac), ae), af) ag), al), ar) alpontok szerinti adatait,

al) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai azonosítóját,

am) az agrárkamarai nyilvántartási számát,

an) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét,

ao) a bankszámlaszámát,

ap) a tagsági viszony kezdetét,

aq) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott FELIR-azonosítót,

ar) a személyi azonosítóját,

as) a kamarai igazolvány számát, érvényességének kezdetét és végét;

b) gazdálkodó szervezet esetében:

ba) a cégnevét,

bb) a székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét, elektronikus levelezési címét,

bc) a cégjegyzékszámát, a nem a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozása esetében - a gazdálkodó szervezet azonosításához szükséges nyilvántartási számát, a nyilvántartás megnevezésével,

bd) az adószámát,

be) a bejelentett törvényes képviselője nevét, anyja nevét és lakcímét, elérhetőségeit, és - önkéntes adatszolgáltatás alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén - a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy nevét és elérhetőségeit,

bf) a statisztikai azonosítóját,

bg) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai azonosítóját,

bh) az agrárkamarai nyilvántartási számát,

bi) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét,

bj) a bankszámlaszámát,

bk) a tagsági viszony kezdetét,

bl) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott FELIR-azonosítót,

bm) az értesítési címét,

bn) a kamarai igazolvány számát, érvényességének kezdetét és végét;

c) természetes személy pártoló, önkéntes, tiszteletbeli tag a) pontban rögzített adatait;

d) nem természetes személy pártoló, önkéntes, tiszteletbeli tag b) pont ba)-bn) alpontokban rögzített adatait;

e) a kamarai tag önkéntes adatszolgáltatása alapján nyújtott adatait;

f) a kamarai tagra vonatkozóan a 10. § (3) bekezdés szerinti kizárásra vonatkozó adatot.”

(2) A Tv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gazdaságszerkezeti nyilvántartás tartalmazza a tag által

a) használt földterület művelési ágára és nagyságára vonatkozó adatokat;

b) folytatott agrárgazdasági tevékenységből származó árbevételének adatait;

c) igénybe vett agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatási jogcímeket, a támogatás alapjául szolgáló mértéket, a támogatáshoz kapcsolódó térinformatikai és az azzal összefüggő adatokat, a támogatás összegét, valamint a mezőgazdasági vagyoni értékű jogokat;

d) az agrárgazdasági tevékenysége folytatásához használt épületekre és építményekre, valamint

e) az a)-d) pontban foglaltakon kívüli, a vállalkozás gazdaságszerkezetére, feldolgozó kapacitására vonatkozó adatokat.”

5. § A Tv. 7/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A tagjegyzék, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartás nem nyilvános. Harmadik személy - a tagra vonatkozó adatok tekintetében - csak az érintett tag hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján tekinthet be a tagjegyzékbe, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartásba.”

6. § (1) A Tv. 8. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2d) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásból adatszolgáltatásra jogosult szerv az adat keletkezésével, illetve a változás átvezetésével egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara részére

a) a földműves

aa) természetes személyazonosító adatairól,

ab) lakcíméről,

ac) személyi azonosítójáról,

b) a mezőgazdasági termelőszervezet

ba) megnevezéséről,

bb) - a Ctv. hatálya alá tartozása esetében - cégjegyzékszámáról, - a nem a Ctv. hatálya alá tartozása esetében - a mezőgazdasági termelőszervezet azonosításához szükséges nyilvántartási számáról a nyilvántartás megnevezésével,

bc) székhelyéről (telephelyéről, fióktelepéről).”

(2) A Tv. 8. §-a a következő (2e) bekezdéssel egészül ki:

„(2e) Az agrárkamara a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103. §-ában meghatározott feladatának ellátása érdekében az ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatást vagy lekérdezést igényelhet a tulajdonos valamennyi ingatlanáról, ideértve a tulajdonosok jegyzékéből (névmutatóból) történő igénylést is.”

(3) A Tv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa kezelt adatok közül a tárgyévet követő év június 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kamara részére a tárgyévben a központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA), az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA), továbbá az Európai Halászati Alapból (a továbbiakban: EHA) - ideértve ezen pénzügyi alapok helyébe lépő közösségi pénzügyi forrásokat is - finanszírozott támogatásban részesülő kamarai tagra vonatkozóan a következő adattartalommal:

a) ügyfélazonosító száma;

b) családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye;

c) támogatási jogcíme;

d) a jóváhagyott támogatási összege;

e) az EMGA-ból finanszírozott intézkedések esetében továbbá

ea) a támogatás alapjául szolgáló területek vonatkozásában a blokkhoz legközelebb fekvő település neve, a parcella sorszáma, a hasznosítás típusa, a hasznosítás típusához tartozó terület mérete hektárban,

eb) a támogatás alapjául szolgáló állatlétszám,

ec) a támogatás alapjául szolgáló jogosultság típusa és mértéke;

f) az EMVA-ból és az EHA-ból finanszírozott, beruházási jellegű intézkedések esetében továbbá a beruházás megvalósulási helyének települése;

g) adóazonosító jele, adószáma.”

(4) A Tv. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa kezelt adatok közül havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kamara részére a kamara közreműködésével - ideértve a jogszabályban meghatározott kamarai meghatalmazott útján - benyújtott agrártámogatásokra vonatkozó következő adatokról:

a) a kérelmező ügyfélazonosító száma,

b) a kérelmező adóazonosító jele, adószáma,

c) a kérelmező neve,

d) a kérelmező lakóhelye, székhelye, telephelye,

e) a kérelem jogcíme,

f) a kérelmet benyújtó kamarai alkalmazott ügyfélazonosító száma,

g) a kérelem benyújtásának időpontja.”

(5) A Tv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 5. § (9) bekezdése szerinti szervezetek az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, az állami és önkormányzati adóhatóság, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, az agrárkár-enyhítési szerv, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a fogyasztóvédelmi hatóság, az ingatlanügyi hatóság, a munkaügyi hatóság, a kereskedelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást kezelő szerv és a mezőgazdasági igazgatási szerv az e törvényben meghatározott agrárkamarai nyilvántartások vezetéséhez szükséges, az e törvényben meghatározott adatokat, továbbá az agrárkamarai közfeladatok ellátásához szükséges nyilvános adatokat átadja az agrárkamara számára.”

(6) A Tv. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kamarai tagot nyilvántartó bíróság - ide nem értve a cégbíróságot - az e törvényben meghatározott agrárkamarai nyilvántartás vezetése és az agrárkamarai közfeladatok ellátása érdekében a kamarai tagra vonatkozó, az e törvényben meghatározottak szerinti, és a bíróság nyilvántartásában szereplő nyilvános adatokat továbbfeldolgozásra alkalmas módon, elektronikus úton, díj- és térítésmentesen átadja az agrárkamara számára. Az adatszolgáltatás lebonyolításának részletes szabályait a kamara és a kamarai tagot nyilvántartó bíróság közti megállapodásban kell meghatározni.”

7. § (1) A Tv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az agrárkamara tagja köteles

a) az alapszabályban és az agrárkamara más szabályzatában a tagra előírt rendelkezéseket megtartani,

b) az agrárkamara tagnyilvántartásába a tagsága keletkezésével egyidejűleg bejelentkezni,

c) az alapszabályban megállapított tagdíjat megfizetni,

d) a statisztikáról szóló törvény vagy az agrárkamara adatszolgáltatási szabályzata szerint adatszolgáltatási kötelezettséggel járó, a kamara által végrehajtott statisztikai adatgyűjtéshez adatokat szolgáltatni,

e) a tagsági jogviszonyának megszűnését követő tizenöt napon belül az agrárkamara területi szervének leadni a kamarai igazolványát.”

(2) A Tv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a tag a kötelezettségeit megszegi, az alapszabályban meghatározottak szerinti testület határozatával, meghatározott időre, de legfeljebb három évig a tag által igénybe vehető kamarai szolgáltatások, vagy azok meghatározott körének igénybevételéből kizárható.”

8. § A Tv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A meg nem fizetett kamarai tagdíj, pótlék, valamint a nyilvántartásba-vételi díj köztartozás, amelyet meg nem fizetésük esetén az állami adóhatóság adók módjára hajt be.”

9. § A Tv. a IV. Fejezet 1. alcímét megelőzően a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) Az agrárkamarát az ügyfél jogállása illeti meg azon közigazgatási hatósági ügyekben és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárásokban, amelyekben nem közigazgatási hatóságként jogszabály által meghatározott feladatot lát el.

(2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103. §-a alapján a helyi földbizottság feladatkörében eljáró agrárkamarát a helyi földbizottság állásfoglalása ellen előterjesztett kifogás elbírálására irányuló eljárásban - ideértve a jogorvoslati eljárásokat is - az ügyfél jogállása, továbbá a kifogás elbírálásáról szóló döntés bírósági felülvizsgálata vonatkozásában keresetindítási jog illeti meg.”

10. § A Tv. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az őstermelők nyilvántartásba vételével, az igazolvány kiállításával, érvényesítésével és visszaadásával kapcsolatos hatósági feladatokat - kormányrendeletben meghatározottak szerint - az agrárkamara látja el. Az agrárkamara jogosult ezen feladatával összefüggésben tudomására jutott adatok kezelésére, valamint azoknak a tagjegyzékbe, illetve a gazdaságszerkezeti nyilvántartásba történő átvételére és ezen nyilvántartásokban való kezelésére, továbbá az őstermelői igazolvány iránti kérelem előállításához a jogszabályban meghatározott őstermelői nyilvántartásban szereplő ügyféladatok és az ügyfélhez kapcsolódó igazolványadatok lekérdezésére. Az őstermelői igazolvány visszavonásáról - az agrárkamara egyidejű értesítése mellett - a Kormány által rendeletben meghatározott szerv határoz.”

11. § A Tv. 15/B. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Az agrárkamara ellátja:)

g) a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság titkárságának működtetésével”

(összefüggő feladatokat.)

12. § A Tv. 16. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az agrárkamara jogosult a tagjai részére kamarai igazolványt kiadni.

(11) Az agrárkamara jogosult naprakészen bárki számára ingyenesen az interneten, valamint mobiltelefonokon használható alkalmazás keretében folyamatosan megismerhetővé tenni azt, hogy melyik kamarai igazolvány szám vonatkozásában áll vagy nem áll fenn kamarai tagság, valamint a 10. § (3) bekezdés szerinti kizárás.”

13. § (1) A Tv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az agrárkamara küldöttgyűlése négy alelnököt választ, akik közül 1-1 fő felelős:

a) a mezőgazdaságért,

b) az élelmiszeriparért,

c) a vidékfejlesztésért, valamint

d) az általános agrárgazdasági ügyekért, aki egyben az elnök általános helyettese.”

(2) A Tv. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az alelnökök feladatkörükben felelnek a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos ügyek intézéséért is.”

14. § A Tv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) Az agrárkamara a választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban állandó választottbíróságot működtet.

(2) Az állandó választottbíróság tagjait a küldöttgyűlés öt évre választja meg.

(3) Az agrárkamara tagjai közötti agrárgazdasági tevékenységgel összefüggő szerződésben választottbíróságként csak az agrárkamara mellett működő választottbíróság köthető ki. Az ezzel ellentétes választottbírósági kikötés semmis.”

15. § A Tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) Az agrárkamara tagjai az országos küldöttgyűlés által meghatározott időpontban az agrárkamarai küldöttek választása céljából megyénként országos küldöttválasztó közgyűlést tartanak.

(2) Az országos küldöttgyűlés a megyei (fővárosi) küldöttgyűlési küldöttek választásának időpontját, és ennek alapján a megyei alakuló küldöttgyűlés, továbbá az országos alakuló küldöttgyűlés időpontját a megyei küldöttek mandátumának lejártát legfeljebb hat hónappal megelőző időpontban is meghatározhatja.

(3) Azt a megyei küldöttlistát kell megválasztottnak tekinteni, amelyik küldöttlista a szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapta.

(4) A megyei, továbbá az országos alakuló küldöttgyűlésen a megyei, illetve az országos kamarai tisztségek, továbbá a választottbíróság tagjainak megválasztására a javaslatot a jelölő bizottság jogkörében eljárva a megyei küldöttválasztás során nyertes listát állító jelölő szervezet jogosult megtenni.”

16. § (1) A Tv. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az országos, illetve a megyei alakuló küldöttgyűlés megtartására vonatkozó részletes szabályokat - a törvényben, valamint az agrárkamara alapszabályában foglaltakkal összhangban - az országos küldöttgyűlés által elfogadott eljárási szabályzat határozza meg.”

(2) A Tv. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az országos, illetve a megyei alakuló küldöttgyűlést

a) az alapszabályban foglaltak szerint megalakított Országos Kamarai Választási Bizottság (a továbbiakban: OKVB) hívja össze, továbbá

b) a nyertes megyei küldöttlistát, illetve országosan a legtöbb nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő szervezet javaslata alapján az OKVB által felkért megyei, illetve országos küldött vezeti.”

17. § A Tv. 36. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A megyei küldöttek mandátuma a 33. §-ban foglaltak szerint megtartott alakuló megyei küldöttgyűlés megalakulásával, az (1) bekezdésben foglaltak szerinti más tisztséget viselők, valamint a választottbíróság tagjainak a mandátuma az alakuló megyei, valamint az országos küldöttgyűlésnek az adott tisztségre történő új választás időpontjával szűnik meg.”

18. § A Tv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. § (1) Az agrárkamara törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott céljai megvalósítása érdekében végezhet gazdasági, vállalkozási tevékenységet.

(2) Az agrárkamara gazdasági társaságot alapíthat, továbbá részesedést szerezhet gazdasági társaságban azzal, hogy az érintett gazdasági társaságban az agrárkamarát megillető adózott eredményt kizárólag az agrárkamara feladatkörébe tartozó célokra fordíthatja.

(3) Az agrárkamara csak olyan gazdasági társaságnak lehet tagja, illetve olyan társaságban szerezhet részesedést, amelyben felelőssége vagyoni hozzájárulásának mértékét nem haladja meg.

(4) Az agrárkamara (2) bekezdés szerinti gazdasági társasága az agrárkamara gazdasági tevékenységet is igénylő közfeladatainak ellátása során a közfeladatai ellátását veszélyeztető mértékű kölcsönt nem vehet fel, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást kölcsön fedezetéül, illetve kölcsön törlesztésére nem használhatja fel, továbbá ideiglenesen felszabaduló szabad pénzeszközeit csak állami garanciavállalás mellett kibocsátott értékpapírba fektetheti.”

19. § (1) A Tv. a következő 59. §-sal egészül ki:

„59. § (1) E törvénynek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi XLI. törvénnyel (a továbbiakban: 2017. évi XLI. törvény) megállapított 13/A. §-át a 2017. évi XLI. törvény hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben és folyamatban lévő jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a 2017. évi XLI. törvénnyel megállapított 23. § (2) bekezdését első alkalommal a 2017. évi XLI. törvény hatálybalépése után megtartott kamarai választások során kell alkalmazni.

(3) E törvénynek a 2017. évi XLI. törvénnyel megállapított 32. § (3) bekezdését a 2017. évi XLI. törvény hatálybalépését követően megkötött megállapodásokra kell alkalmazni.”

(2) A Tv. a következő 59/A. §-sal egészül ki:

„59/A. § E törvénynek a 2017. évi XLI.törvénnyel megállapított 11. § (2) bekezdését a 2017. évi XLI. törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon folyamatban levő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.”

20. § A Tv. 8. § (2b) bekezdésében a „cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)” szövegrész helyébe a „Ctv.” szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a Tv. 2. § c) pontja.

22. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § (6) bekezdése e törvény kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(3) A 8. § és a 19. § (2) bekezdése e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.