A jogszabály mai napon ( 2024.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2., 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos, az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: gázszerelői tevékenység) az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik

a) *  az 1. mellékletben meghatározott képesítéssel, vagy más, a szakmai kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítéssel, és

b) az 1. mellékletben meghatározott gyakorlati idővel.

2. § (1) A gázszerelő a 3. § szerinti továbbképzést legalább ötévenként teljesíti.

(2) Mentesül az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve tervező.

3. § (1) A gázszerelői tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési program kötelező moduljai:

a) a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások, és

b) az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak megfelelő, naprakész tananyaga.

(2) A gázszerelő továbbképzés kötelező moduljainak időtartama legalább 10 óra, amely személyes jelenléthez kötött.

(3) * 

(4) A továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás kiállításának keltétől számított egy évig fogadható el.

4. § *  Az 1. mellékletben meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú, a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) által rendszeresített nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell az 1. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell.

5. § * 

6. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel az 1. mellékletben meghatározott tevékenységek elláthatók.

(2) A gázfogyasztó készülék garanciális üzembe helyezésére és garanciális időn belüli javítására az 1. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező gázszerelő jogosult, figyelemmel a készülék gyártójának vagy forgalmazójának vonatkozó előírásaira.

(3) A csatlakozó- és fogyasztói vezeték létesítésére az 1. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.

(4) A telephelyi vezetékkel kapcsolatos gázszerelői tevékenységre vonatkozó jogosultságok tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 21. § (1) bekezdése értelmében a csatlakozóvezetékekre és a felhasználói berendezésekre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 10. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

8. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított gázszerelői igazolvánnyal rendelkező gázszerelők a tevékenységüket e rendelet hatálybalépését követően a gázszerelői igazolványban meghatározott időpontig az 1–4. §-ban és 6. §-ban foglalt követelmények teljesítése nélkül folytathatják tovább.

9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. § * 

11–12. § * 

1. melléklet a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelethez * 

Az 1. §-ban meghatározott tevékenységekhez előírt képesítés és gyakorlati idő

A B C D

1.

Végezhető tevékenység

Végzettség, képesítés

Kiegészítő szakma, képesítés
Gyakorlati idő
a kiegészítő szakma, képesítés tekintetében
2. Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, felhagyása, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása – gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
– gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga,
– központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsga,
– épületgépész technikus vagy
– gázipari technikus
3. – épületgépész mérnök,
– gázipari mérnök,
– gépészmérnök,
– gázipari szakmérnök,
– épületgépész üzemmérnök vagy
– gázszolgáltatói szaküzemmérnök
központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő a kiegészítő képesítés megszerzésétől számított 3 év
4. Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása – gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
– gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga,
– gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
– gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga,
– épületgépész technikus vagy
– gázipari technikus
5. – épületgépész mérnök,
– gázipari mérnök,
– gépészmérnök,
– gázipari szakmérnök,
– épületgépész üzemmérnök,
– gázszolgáltatói szaküzemmérnök
gáz- és hőtermelő-berendezés szerelő vagy központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő a kiegészítő képesítés megszerzésétől számított 3 év
6. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW) – gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
– gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga,
– gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
– gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képesítés
7. – épületgépész mérnök,
– gázipari mérnök,
– gépészmérnök,
– gázipari szakmérnök,
– épületgépész üzemmérnök,
– gázipari szaküzemmérnök,
– épületgépész technikus,
– gázipari technikus
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képesítés
8. a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő
– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező vagy
– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő
9. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW) – épületgépész mérnök,
– gázipari mérnök,
– gépészmérnök,
– gázipari szakmérnök,
– épületgépész üzemmérnök,
– gázipari szaküzemmérnök,
– épületgépész technikus,
– gázipari technikus
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képesítés a kiegészítő képesítés megszerzésétől számított 3 év
10. a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő
– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező vagy
– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő
11. – gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
– gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga,
– gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
– gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képesítés a kiegészítő képesítés megszerzésétől számított 10 év

2. melléklet a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelethez

A gázszerelői bejelentés adattartalma

1. Tevékenység megnevezése

2. Bejelentő

2.1. neve

2.2. születési helye, ideje (év, hó, nap)

2.3. anyja neve

2.4. *  lakcíme (vármegye, irányítószám, helység, utca, házszám vagy helyrajzi szám)

2.5. értesítési címe

2.6. telefonszáma

2.7. elektronikus levélcíme

2.8. faxszáma

3. Gázszerelői igazolvány száma (módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendő ki)

4. Díjfizető neve

5. Számlázási címe

6. A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele

7. *  A bejelentő nyilatkozata arról, hogy az értesítési címének a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, az MMK információs honlapján történő közzétételéhez hozzájárul-e.

8. *  A bejelentő nyilatkozata arról, hogy a telefonszámának, elektronikus levélcímének, faxszámának a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, az MMK információs honlapján történő közzétételéhez hozzájárul-e.

9. * 

10. Képesítés megjelölése

10.1. Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, vagy gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga, vagy központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsga

10.1.1. száma

10.1.2. kelte

10.1.3. kiállító intézmény megnevezése

10.2. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, vagy gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

10.2.1. száma

10.2.2. kelte

10.2.3. kiállító intézmény megnevezése

10.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök szakképzettség

10.3.1. száma

10.3.2. kelte

10.3.3. kiállító intézmény megnevezése

10.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés

10.4.1. száma

10.4.2. kelte

10.4.3. kiállító intézmény megnevezése

10.5. Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

10.5.1. száma

10.5.2. kelte

10.5.3. kiállító intézmény megnevezése

10.6. Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés

10.6.1. száma

10.6.2. kelte

10.6.3. kiállító intézmény megnevezése

10.7. Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

10.7.1. száma

10.7.2. kelte

10.7.3. kiállító intézmény megnevezése

10.8. Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)

10.8.1. száma

10.8.2. kelte

10.8.3. kiállító intézmény megnevezése

11. Ha a szakképesítésről szóló bizonyítvány eredeti példányát nem mutatják be, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata

12. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

13. Igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi)

14. A legalább 10 óra személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló okirat