Hatály: közlönyállapot (2017.V.15.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi XLII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„6. hal kifogása: a halnak és más hasznos víziállatnak a halászat vagy a horgászat során történő megfogása és a vízbe vissza nem engedése (elvitele);”

(2) A Hhvtv. 2. § 13. és 14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E törvény alkalmazásában:]

„13. haltermelés: a közös halászati politikáról szóló 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti akvakultúra gyűjtőfogalmon belül valamely halfaj állományának mesterséges módon történő termelése, amely

a) extenzív, ha a természetes táplálékbázis mellett kiegészítő természetes anyagokkal végzett hozamfokozó módszer,

b) félintenzív, ha a természetes táplálékbázis mellett kiegészítő takarmány,

c) intenzív, ha kizárólag teljes értékű haltakarmány

felhasználásával történik;

14. haltermelési létesítmény: olyan mesterséges létesítmény, amelyet hal vagy más hasznos víziállat termelésére használnak, valamint erre a célra terveztek és engedélyeztek - ideértve a halkeltető állomást -, továbbá a település belterületén vagy tanya földterületén fekvő állóvizet (kerti tó vagy tanyató), amennyiben azt haltermelési céllal hasznosítják;”

2. § A Hhvtv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervben foglaltak alapján haltermelés a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy annak részén is folytatható.”

3. § A Hhvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A halgazdálkodási vízterületeken a hal fogása és a halfogásra irányuló tevékenység]

„a) bemutatási célú halászat, vagy ökológiai célú, szelektív halászat, vagy más hasznos víziállat forgalmazási célú gyűjtése esetén halászati engedéllyel,”

[e törvény rendelkezéseinek betartásával folytatható.]

4. § A Hhvtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halászati engedély kizárólag azon a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosít bemutatási célú halászat, vagy ökológiai célú, szelektív halászat végzésére, vagy más hasznos víziállat forgalmazási célú gyűjtésére, amelyre kiadásra kerül.”

5. § (1) A Hhvtv. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Állami horgászjegyet és horgász fogási naplót az a természetes személy válthat ki, aki rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja. A horgász az állami horgászvizsga letételét állami horgászvizsga-bizonyítvánnyal igazolja. Magyar állami horgászvizsgával nem rendelkező természetes személy más országban kiállított horgászati okirat vagy okmány bemutatásával jogosult az állami horgászjegy és a horgász fogási napló kiváltására.”

(2) A Hhvtv. 40. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az állami horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon vak vagy gyengénlátó személy részére, aki ezen állapotát igazoló okmányokat benyújtja.

(8) Az állami horgászjegy és a horgász fogási napló összevont halfogásra jogosító okmányként is kiadható.

(9) Az állami horgászvizsgáztatást a halgazdálkodási hatóság vagy az általa horgászvizsgáztatásban való közreműködésre feljogosított szervezet végzi.”

6. § (1) A Hhvtv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy nem adható annak a személynek - a halgazdálkodási hatóság bírságot kiszabó határozatában megállapított eltiltás időtartamára -, akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. A halgazdálkodási hatóság által megállapított eltiltás lejártát követően halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy csak akkor adható ki, amennyiben az igénylő a halvédelmi bírságot megfizette.”

(2) A Hhvtv. 43. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A halászati engedélyt, az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, az állami halászjegyet a halgazdálkodási hatóság visszavonja attól a személytől]

„d) aki tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon halászik vagy horgászik.”

(3) A Hhvtv. 43. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti eltiltás időtartama három hónaptól három évig terjedhet. Az eltiltás időtartamát a halgazdálkodási hatóság az eset összes körülményére - így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre - tekintettel határozza meg a halvédelmi bírságot kiszabó határozatban.

(4) A halászati engedély, állami halászjegy, halász fogási napló megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult haladéktalanul köteles bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak. A halgazdálkodási hatóság a megsemmisült vagy elveszett okmányt a jogosult kérelmére az e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti díj megfizetése ellenében pótolja.

(5) Az állami horgászjegy vagy horgász fogási napló megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult,

a) az állami horgászjegyet kiállító halgazdálkodási hatóság megbízása alapján a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet, mint az állami horgászjegy és a horgász fogási napló forgalmazásával megbízott azon forgalmazási pontján, ahol számára az okmány kiadásra került vagy

b) ha az a) pontban meghatározott helyen az állami horgászjegy forgalmazása megszűnt, a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezetnek haladéktalanul köteles bejelenteni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott szervezet a megsemmisült, illetve elveszett állami horgászjegyet vagy horgász fogási naplót a jogosult kérelmére az e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti díj megfizetése ellenében pótolja.”

7. § (1) A Hhvtv. 44. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A halgazdálkodásra jogosult köteles nyilvántartást vezetni az általa kiadott területi jegyekről, továbbá köteles

a) a halgazdálkodási hatóságnak és

b) - a (6a) bekezdés a) pontjában foglalt adatok kivételével - a tagszervezeti, speciális jogállású tagi vagy tagszervezeti tagi jogviszonya esetén, a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezetnek

a nyilvántartásba való betekintést lehetővé tenni és a nyilvántartásból adatot szolgáltatni.”

(2) A Hhvtv. 44. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (6) bekezdés szerinti területi jegy nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a területi jeggyel rendelkező személy családi és utóneve;

b) a területi jeggyel rendelkező személy állami horgászjegyének, turista állami horgászjegyének vagy állami halászjegyének száma, amelyhez a területi jegy kiadásra került;

c) a területi jegy sorszáma;

d) a területi jegy váltásának időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megadásával;

e) a területi jeggyel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület vagy vízterületek megnevezése, víztérkódja;

f) a területi jegy érvényességének időtartama.”

8. § A Hhvtv. 46. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7a)-(7d) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (5) és (6) bekezdés szerint engedélyezett halfogási tevékenység a miniszternél nyilvántartott, minősítési-üzembehelyezési vizsgával rendelkező, kétévenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálattal megfelelőnek nyilvánított egyenáramú elektromos eszközzel végezhető.

(7a) Az (5) bekezdés szerinti engedélyt kérelmező a (7b) bekezdésben foglalt adatokat - az egyenáramú elektromos eszköz megfelelőségét igazoló minősítési-üzembehelyezési vizsgát és az érvényes elektromos érintésvédelmi felülvizsgálati vizsgát igazoló irat egyidejű benyújtásával - köteles a halgazdálkodási hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

(7b) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:

a) a kérelmező nevét és címét;

b) az egyenáramú elektromos eszköz tulajdonosának nevét és címét;

c) az egyenáramú elektromos eszköz gyártmányát, típusát, gyártási számát;

d) az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgaigazolásának számát;

e) az egyenáramú elektromos eszköz elektromos érintésvédelmi felülvizsgálat helyét és időpontját;

f) az egyenáramú elektromos eszköz nyilvántartásba vételi határozat iktatószámát.

(7c) Az (5) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező a (7b) bekezdésben meghatározott adatokban történt változást haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a miniszternek.

(7d) A halgazdálkodási hatóság az elektromos érintésvédelmi felülvizsgálattal nem megfelelőnek nyilvánított, üzemen kívül helyezett, elveszett, megsemmisült vagy elkobzott elektromos eszközt törli a nyilvántartásból. Az elektromos eszköz soron következő elektromos érintésvédelmi felülvizsgálata - a sikertelenség kivételével - a nyilvántartást nem érinti.”

9. § (1) A Hhvtv. 47. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti felmentés, illetve a 46. § (5) bekezdés szerinti engedély - közösségi jelentőségű halfajok esetében a 16. § előírásainak figyelembevételével - a következő okokból adható meg:]

„h) folyóvíz hosszirányú átjárhatóságának akadályozottsága esetén a halállomány áttelepítéséhez szükséges befogási célból.”

(2) A Hhvtv. 47. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 46. § (5) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kizárólag elektronikusan nyújtható be a miniszternek.

(5) A horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet által - e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon - kialakított, a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott versenyszabályzat alapján tartott sportesemény a 16. § (1) bekezdésében foglalt engedély hiányában is megtartható. A sporteseményt annak megtartása előtt 15 nappal be kell jelenteni a területi halgazdálkodási hatóságnál.”

10. § (1) A Hhvtv. 49. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A halgazdálkodási terv tartalmazza]

„h) a halállomány őrzésének módját, a halászati őrök és a társadalmi halőrök vonatkozásában az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben megállapított, illetve az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszony keretében történő átengedésére irányuló pályázatban vagy szerződésben a kötelezőn felül vállalt minimális létszámát,”

(2) A Hhvtv. 49. § (3) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A halgazdálkodási terv tartalmazza]

„j) a helyi horgászrend azon rendelkezéseit, amelyek - ha erre jogszabály lehetőséget ad - a jogszabályban meghatározott korlátozásokat enyhítik,

k) a helyi horgászrendben, illetve helyi halászrendben szereplő, e törvényre és végrehajtására kiadott rendeletre való hivatkozást.”

11. § A Hhvtv. a következő 49/A. §-sal egészül ki:

„49/A. § (1) A 24. § (2) bekezdése, valamint a 26. § (2) bekezdése szerinti alhaszonbérbe adás esetén a haszonbérlőt nem terheli halgazdálkodási terv készítési kötelezettség, amennyiben az alhaszonbérbe adás a haszonbérleti szerződés hatálybalépésének napjától számított 60 napon belül megvalósul, ebben az esetben a halgazdálkodási terv készítési kötelezettség az alhaszonbérlőt terheli. E rendelkezés a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halászati őrzését nem érinti, annak működését biztosítani kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, a haszonbérleti szerződés és az alhaszonbérleti szerződés hatálybalépése közötti legfeljebb 60 napos időtartam alatt az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen halfogási tevékenység - a haszonbérlő hozzájárulásával - a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó szabályok szerint végezhető.”

12. § (1) A Hhvtv. 56. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti halászati őri vizsga érvényességét a halászati őr működési helyének, illetve illetékességének megváltozása nem érinti.”

(2) A Hhvtv. 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Állami alkalmazásban álló halászati őr

a) feladat- és hatáskörében országos illetékességgel eljárhat,

b) a hal származását bármely természetes vagy jogi személynél - beleértve a hal forgalmazásával, fuvarozásával, étkezési célú feldolgozásával és értékesítésével foglalkozókat is - ellenőrizheti, valamint a tevékenység végzésének helyére beléphet, és

c) feladatteljesítése során az árvízvédelmi töltést - beleértve a forgalomtól elzárt területeket is - engedély nélkül használhatja.”

(3) A Hhvtv. 56. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az ott meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult:]

„c) a kifogható mérettartományon kívüli, a területi jegyen meghatározott mennyiségen felüli, a tilalmi időben kifogott, valamint a védett halat és más hasznos víziállatot a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint elvenni,”

(4) A Hhvtv. 56. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a (7) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

[Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az ott meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult:]

„e) a horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni attól a személytől, aki

ea) tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon horgászik vagy halászik, ideértve a megengedettnél több horgászkészség vagy halászeszköz használatát,

eb) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászik vagy halászik,

ec) kíméleti területen horgászik vagy halászik,

ed) tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja,

ee) védett hal egyedét kifogja,

ef) általános tilalmi időben horgászik vagy halászik,

eg) a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi, vagy

eh) a fogási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését elmulasztja,

f) az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltnál nagyobb testhosszúságú, a vízpartról élve elszállítani megkísérelt halat abba a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületbe visszaengedni, amelyből a halat kifogták, vagy elismervény ellenében elvenni és gyorsan, kíméletesen leölni.”

(5) A Hhvtv. 56. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a halászati őr jogosult a (7) bekezdésben foglalt intézkedése keretében megismert személyes adatok kezelésére az intézkedése alapján indult eljárás megindításáig.”

(6) A Hhvtv. 56. §-a a következő (13)-(14) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szerve alkalmazásában álló állami halászati őr a jogellenes halgazdálkodási tevékenység felderítése érdekében próbavásárlást végezhet. A próbavásárláshoz az állami halászati őr közreműködő személyt vehet igénybe. A közreműködő személy részére a közreműködést igénybe vevő halgazdálkodási hatóság megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közreműködő nevét, továbbá azt, hogy mely forgalmazónál milyen típusú ellenőrzésben vehet részt. A közreműködő személyre a halgazdálkodási hatóság ügyintézőjére vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(14) Próbavásárlás esetén az állami halászati őr az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor igazolja, ezzel egyidejűleg a forgalmazó képviseletében eljáró személy a termék visszavétele mellett köteles a vételárat visszatéríteni. Ha a próbavásárlással lefolytatott hatósági ellenőrzés során a termék károsodik, részben vagy egészben megsemmisül, a vételár eljárási költségnek minősül.”

13. § A Hhvtv. a következő 56/A. §-sal egészül ki:

„56/A. § (1) A halászati őr a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományának és élőhelyének őrzése érdekében az 56. § (7) bekezdés f) pontja szerinti tevékenysége során a kép-, video-, illetve hangrögzítő készüléket a következő feltételek együttes fennállása esetén üzemeltetheti:

a) a kép-, video-, illetve hangfelvétel rögzítése a jogsértő cselekmények megelőzését vagy bizonyítását szolgálja,

b) a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem érhető el,

c) a készülék alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.

(2) Az (1) bekezdés alapján rögzített felvételhez - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag a halászati őr, a halgazdálkodásra jogosult és a halgazdálkodási hatóság férhet hozzá, az más részére nem továbbítható.

(3) Az (1) bekezdés alapján rögzített felvételt tárolni kell abból a célból, hogy az a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértő cselekmény miatt indult eljárásban bizonyítékul felhasználható legyen. A megismert adatokat és a felvételeket a halászati őr, a halgazdálkodásra jogosult és az eljáró halgazdálkodási hatóság 5 évig kezeli, ezt követően a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy az többé ne legyen helyreállítható.

(4) Bíróság vagy más hatóság törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából előterjesztett, az (1) bekezdés alapján rögzített felvétel megismerésére irányuló megkeresésére a rögzített felvétel másolatát a megkereső szerv számára haladéktalanul meg kell küldeni.”

14. § A Hhvtv. 57. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti halászati őri vizsga érvényességét a társadalmi halőr működési helyének megváltozása nem érinti. Az a társadalmi halőr, aki az 56. § (2) bekezdés szerinti halászati őri vizsgával rendelkezik, a (2) bekezdés a) pontjában előírt halászati őri vizsga letételére nem köteles.”

15. § A Hhvtv. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„59. § (1) Valamennyi halnak és halterméknek a forgalmazás során meg kell felelnie a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak, valamint az Európai Unió közvetlenül is alkalmazandó jogi aktusában meghatározott fogyasztói tájékoztatási követelményeknek.

(2) A forgalmazás során az eltérő beszerzésből származó valamennyi hal és haltermék csak elkülönítetten tárolható.”

16. § A Hhvtv. a következő 60/A. §-sal egészül ki:

„60/A. § A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Balatoni Halászati Zrt. tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a miniszter gyakorolja.”

17. § A Hhvtv. 61. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A halgazdálkodási hatóság hatósági feladatainak ellátása során]

„n) azonnali eljárási cselekmény érdekében a helyszíni szemlét a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja;”

18. § A Hhvtv. a 62. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„19/A. Egyes eljárási rendelkezések

62/A. § Halgazdálkodási hatósági ügyben

a) a kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő,

b) legfeljebb két ízben van helye hiánypótlásra felhívásnak.

62/B. § (1) A halgazdálkodási hatóság felfüggeszti az eljárását, ha a halgazdálkodási hatósági ügy előkérdését más szerv büntetőeljárásban folytatott eljárása képezi.

(2) A halgazdálkodási hatóság a határozatát hivatalból a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelmével is módosíthatja vagy visszavonhatja illetve szakhatóságként a döntést hozó hatóságnál kezdeményezheti a közreműködésével kiadott határozat módosítását vagy visszavonását abban az esetben, ha az őshonos halállomány fennmaradását és természetes módon történő megújulását, gyarapodását, a hal és élőhelyének védelmét akadályozó szempontok azt szükségessé teszik.

(3) Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra irányul, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtást elrendelő hatóság.”

19. § (1) A Hhvtv. 63. § (3) bekezdése a következő s)-x) ponttal egészül ki:

[A központi költségvetésről szóló törvényben, az állami halgazdálkodási feladatok támogatására évente meghatározott forrást a miniszter a következőkre fordítja:]

„s) a halfogyasztást ösztönző nemzeti program kialakítása, halra, haltermékre, halkereskedelemre vagy halból készült ételekre vonatkozó nemzeti minőségrendszerek, illetve védjegyek támogatása,

t) halat, horgászatot, valamint halászatot bemutató muzeális gyűjtemények, illetve bemutató intézmények, épületek, létesítmények létrehozásának támogatása,

u) halat, horgászatot, valamint halászatot ábrázoló művészeti alkotások létrehozásának támogatása,

v) halgazdálkodási és halvédelmi kutatások támogatása,

w) a halgazdálkodási szakpolitikát meghatározó nemzetközi szervezetekben Magyarország tagságának támogatása,

x) nyilvántartott halgazdálkodási vízterület tulajdonjogának kiemelt halgazdálkodási vagy halvédelmi érdekből, adásvételi szerződéssel állami tulajdonba történő átruházása.”

(2) A Hhvtv. 63. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti bevétel a halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szervének bevétele, amelyet a következőkre fordít:]

„b) az állami halőri szolgálat működtetése.”

20. § A Hhvtv. 20. alcíme a következő 63/A. §-sal egészül ki:

„63/A. § A halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szerve a 63. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti díjbevételeiről és annak a 63. § (4) bekezdésében meghatározott felhasználásáról a tárgyévet követő év június 30-ig a miniszter részére részletes szakmai és költségvetési beszámolót készít.”

21. § A Hhvtv. a következő 65/A. §-sal egészül ki:

„65/A. § A halgazdálkodási hatósági eljárás keretében elkobzott, ideiglenesen visszatartott vagy tulajdonosa által hátrahagyott horgászkészséget, halászeszközt, egyéb eszközt - ha az erről szóló döntés jogerőre emelkedésének vagy a hátrahagyott eszköz elkobzásának, ideiglenes visszatartásának vagy megtalálásának időpontjától számított hat hónapon belül nem jelentkezik érte tulajdonosa - a halgazdálkodási hatóság jogosult megsemmisíttetni vagy a tulajdonos nevében és helyett rendelkezni vele.”

22. § A Hhvtv. 66. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a halgazdálkodásra jogosulttal szemben, ha]

„h) a 10. § (3) bekezdés szerint előírt kötelezettségének teljesítését a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kezdi meg.”

23. § (1) A Hhvtv. 67. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki]

„f) a halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig halászati, horgászati vagy egyéb tevékenységet - ideértve gépi meghajtású vízi jármű használatát -, vadászatot, fürdőzést végző;”

[személlyel szemben.]

(2) A Hhvtv. 67. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az (1) bekezdés a következő o)-q) ponttal egészül ki:

[A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki]

„n) a halfogásra alkalmas horgászkészséget vagy aktív halászeszközt annak halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyó,

o) az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltnál nagyobb testhosszúságú, jogszerűen kifogott halat a vízpartról nem leölve elszállító,

p) a kifogott halat korábban kifogottal kicserélő,

q) az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglalt meghatározás szerint kívülről akasztott halat megtartó”

[személlyel szemben.]

(3) A Hhvtv. 67. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki az igazolatlan eredetű, nem nyomon követhető halat, halterméket vagy más hasznos víziállatot forgalmazó természetes vagy jogi személlyel szemben.

(5) A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki a 38. § (2) bekezdése alapján kiadott halászati engedély 38. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezését megsértő természetes személlyel vagy jogi személlyel szemben.”

24. § A Hhvtv. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Három éven belüli ismételt halgazdálkodási, halvédelmi jogsértés elkövetése esetén a bírság összege legalább a korábban kiszabott bírság másfélszerese, de legfeljebb az e törvényben foglalt kiszabható bírság legmagasabb mértéke.”

25. § A Hhvtv. a következő 69/A. §-sal egészül ki:

„69/A. § A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási bírság és a halvédelmi bírság kiszabása során megismert személyes adatokat a halgazdálkodási bírság esetén 15 évig, a halvédelmi bírság esetén 5 évig kezeli.”

26. § A Hhvtv. 70. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A halgazdálkodási hatóság figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont személyt, ha]

„b) halfogásra jogosító okmányok nélkül bemutatási vagy ökológiai célból halászott vagy más hasznos víziállatot forgalmazási célból gyűjtött, de a halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a halászat vagy a gyűjtés időpontjában érvényes halászati engedélyét, fogási naplóját, valamint a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, és amennyiben az ellenőrzés időpontjáig a fogási naplóban rögzítendő, de nem rögzített halat, illetve a más hasznos víziállatot nem tartotta meg,”

27. § A Hhvtv. 71. §-a a következő 3-5. ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben]

„3. határozza meg az egyenáramú elektromos eszközzel végzett, tudományos kutatási, valamint az egyéb célú halfogási engedély kiadásának részletes szabályait;

4. határozza meg a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szempontjait és kijelölésére irányuló eljárás részletes szakmai és eljárási szabályait;

5. határozza meg a halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére irányuló eljárás részletes szakmai és eljárási szabályait.”

28. § A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 38-44. ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„38. az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszonyának időtartama alatti, a tulajdonosi ellenőrzésre, valamint haszonbérlői adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat;

39. az akvakultúrás termeléshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségekre, továbbá az adatok gyűjtésére vonatkozó részletes szabályokat;

40. a halgazdálkodási vízterületről kifogott halak és más hasznos víziállatok haltermelési létesítménybe történő telepítésének részletes feltételeit;

41. az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezeteket;

42. az idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának szabályait;

43. az állami halőri szolgálat szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat;

44. az idegenhonos inváziós halfajok visszaszorítására alkalmas program feltételeit.”

29. § (1) A Hhvtv. 74. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdés szerinti jogosult halgazdálkodási jogáról a halgazdálkodási hatóság felé tett nyilatkozatával lemondhat.”

(2) A Hhvtv. 74. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az e törvény hatálybalépését megelőzően létrejött olyan társult halászati jog esetén, amelynél a halászati jog gyakorlásának alapját képező ingatlan, illetve ingatlanok tekintetében az állami tulajdonjog hányada nem haladja meg az 50%-ot, a halgazdálkodási jog gyakorlása körében az államot a halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szerve képviseli, amennyiben meghaladja az 50%-ot, a miniszter által meghatalmazott személy képviseli.”

30. § (1) A Hhvtv.

a) 2. § 3. pontjában a „nyomtatvány” szövegrész helyébe az „űrlap” szöveg,

b) 2. § 9. pontjában a „kereskedelmi” szövegrész helyébe a „bemutatási” szöveg,

c) 40. § (1) bekezdésben az „az általa írásban forgalmazásra feljogosított szervezet” szövegrész helyébe „a kiállító halgazdálkodási hatóság megbízása alapján a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet, mint az állami horgászjegy és a horgász fogási napló forgalmazásával megbízott” szöveg,

d) 44. § (5) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges, illetve jogerős” szöveg,

e) 45. § (1) bekezdés a) pont aa) pontjában a „kereskedelmi, ökológiai, valamint szelektív célú halászat” szövegrész helyébe a „bemutatási célú halászat, ökológiai célú, szelektív célú halászat, illetve más hasznos víziállat forgalmazási célú gyűjtése” szöveg,

f) 45. § (1) bekezdés a) pont ac) pontjában a „horgászjegyet” szövegrész helyébe a „horgászjegyet vagy a turista állami horgászjegyet” szöveg,

g) 45. § (1) bekezdés b) pontjában a „fogási naplót” szövegrész helyébe a „fogási naplót vagy a turista állami horgászjegyet és a fogási naplót” szöveg,

h) 54. § (4) bekezdés b) pontjában a „feljogosított” szövegrész helyébe a „megbízott” szöveg,

i) 56. § (7) bekezdés d) pontjában a „horgászrendet” szövegrész helyébe a „horgászrendet vagy helyi halászrendet” szöveg

lép.

(2) A Hhvtv.

a) 57. § (2) bekezdés b) pontjában a „halgazdálkodási hatóság” szövegrész helyébe a „működési helye szerinti halgazdálkodási hatóság” szöveg,

b) 58. § (1), (2) és (5) bekezdésében a „hal vagy haltermék” szövegrész helyébe a „hal, haltermék, vagy más hasznos víziállat” szöveg,

c) 63. § (3) bekezdés c) pontjában a „halfajok” szövegrész helyébe a „halfajok, más hasznos víziállatok” szöveg,

d) 65. § f) pontjában a „lefoglalását” szövegrész helyébe a „lefoglalását, zár alá vételét” szöveg,

e) 65. § h) pontjában a „lefoglalhat” szövegrész helyébe a „lefoglalhat, zár alá vehet” szöveg,

f) 69. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

g) 72. § (1) bekezdés 10. és 30. pontjában a „fogási napló” szövegrész helyébe a „papíralapú és az elektronikus fogási napló” szöveg,

lép.

31. § (1) Hatályát veszti a Hhvtv. 21/A. alcíme.

(2) Hatályát veszti a Hhvtv.

a) 38. § (7) bekezdése,

b) 52. § (4) bekezdése,

c) 58. § (4) bekezdésében az „az állategészségügyi hatóság közreműködésével” szövegrész,

d) 58. § (5) bekezdésében a „szálláshely vagy” szövegrész,

e) 63. § (4) bekezdés c) pontja,

f) 67. § (1) bekezdés d) pontjában az „a törvény által” szövegrész,

g) 67. § (1) bekezdés j) pontja,

h) 69. § (3) bekezdése,

i) 72. § (1) bekezdés 9. pontjában az „eljárással összefüggő” szövegrész,

j) 72. § (1) bekezdés 29. pontjában a „, továbbá az engedélyezésére vonatkozó szabályokat” szövegrész,

k) 74. § (8) bekezdése.

32. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 9. § (2) bekezdése, a 17. és 18. §, a 30. § (1) bekezdés d) pontja, a 30. § (2) bekezdés d)-f) pontja, a 31. § (1) bekezdése, valamint a 31. § (2) bekezdés b) és h) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére