Hatály: közlönyállapot (2017.IX.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 23. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,

a 24. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5., 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. becslőjárás: a földminősítési rendszer osztályozási alrendszerének olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak;

2. egyszerű talajvizsgálat: a vizsgált földterület talajának helyszíni vizsgálata talajszelvény feltárással (fúrt vagy ásott szelvény), érzékelés (látás és tapintás) útján;

3. földminősítési rendszer: a földminősítés végrehajtásához, illetve a földminősítés eredményének rögzítéséhez szükséges elemek összessége, mely magában foglalja az osztályozási alrendszert, a községi és járási mintatérhálózatot, a községi és járási mintatérjegyzékeket;

4. járási mintatér: a becslőjáráson belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a becslőjáráson belül a legjellemzőbbek;

5. járási mintatérhálózat: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek összessége;

6. járási mintatérjegyzék: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;

7. kataszteri tiszta jövedelem: a földterület minőségét aranykorona értékben kifejező értékszám;

8. községi mintatér: a településen, fővárosi kerületen belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a településen, fővárosi kerületen belül a legjellemzőbbek;

9. községi mintatérhálózat: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek összessége;

10. községi mintatérjegyzék: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;

11. minőségi osztály: adott művelési ágon belül a különböző minőségű területek megkülönböztetése a földterületek termékenysége közötti különbségek alapján;

12. minőségi osztály folt: a minőségi osztály térképi adatbázisban zárt poligonnal ábrázolt területe;

13. osztályba sorozás: a földterület minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása;

14. osztályozási alrendszer: a becslőjárások és az osztályozási vidékek, az ezekben megállapított művelési ágak és minőségi osztályok, valamint az ezekhez rendelt kataszteri tiszta jövedelmi fokozatok összessége;

15. osztályozási vidék: a becslőjárásnak olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak.

2. A földminősítésre vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1) A földminősítés célja a termőföld, valamint a mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas, illetve alkalmassá tett föld (a továbbiakban együtt: földterület) művelési ágának, illetve minőségének megállapítása.

(2) A földminősítést úgy kell elvégezni, hogy az a vizsgált földterületnek csak a legszükségesebb mértékű igénybevételével járjon.

(3) A vizsgált földterület művelési ágát a természetbeni állapotnak megfelelően az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell megállapítani.

(4) A földterület minőségét földminősítési szempontból a minőségi osztály és az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem határozza meg.

(5) Ha a földterület művelési ága erdő, a földminősítés csak a vizsgált földterület minőségének megállapítására terjed ki, melyre az osztályba sorozás szabályait kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(6) Az ingatlan-nyilvántartásban a földterület nyilvántartásának módja, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis (a továbbiakban: térképi adatbázis) tartalma a földminősítés eredményének megfelelően változtatható meg.

3. Osztályba sorozás

3. § (1) A földterület minőségét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás helyszíni vizsgálattal történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálat csak akkor mellőzhető, ha az e rendeletben meghatározottak szerint a földterület minősége a térképi adatbázis tartalmának felhasználásával megállapítható.

(3) Az osztályba sorozás során a földterületen belül a minőségi osztály határvonalát és területét is meg kell határozni.

4. § (1) A földterület minőségi osztályának megállapítása érdekében meg kell határozni a vizsgált földterület (3) bekezdésben meghatározott jellemző talajtulajdonságait és természeti adottságait.

(2) A talajt a helyszínen kell legfeljebb száz centiméter mélységig megvizsgálni egyszerű talajvizsgálattal. Ásott talajszelvény megnyitására csak akkor van szükség, ha a talaj vizsgálata talajfúrással biztonságosan nem történhet meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során meg kell állapítani a talaj

a) felső szintjének színét, mechanikai összetételét (fizikai talajféleségét), szerkezetét,

b) egyértelműen elkülöníthető további szintjeinek a) pont szerinti tulajdonságait és

c) szervesanyag-tartalmát, vízgazdálkodási tulajdonságait, domborzati adottságait.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított tulajdonságokat össze kell vetni az adott művelési ághoz tartozó községi – nádas művelési ágú földterület esetében a járási – mintaterek leírásaiban feltüntetett tulajdonságokkal.

(5) A vizsgált földterületet a megállapított tulajdonságok alapján a művelési ág azon minőségi osztályába kell sorozni, amely minőségi osztály községi – nádas művelési ág esetében járási – mintatere leírásának az leginkább megfelel.

(6) Az adott művelési ágon belül a minőségi osztályok megkülönböztetése egytől legfeljebb nyolcig terjedő számmal történik azzal, hogy az alacsonyabb szám a jobb, a magasabb szám a rosszabb földminőséget jelöli.

(7) A minőségi osztály folt területe 5000 m2-nél nem lehet kisebb.

5. § (1) Ha a vizsgált földterület egy művelési ágba tartozik, de a látható tulajdonságok alapján több minőségi osztályba is tartozhat, vagy a vizsgált földterület nagysága ezt indokolja, a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti vizsgálatot a vizsgált földterület több pontján is el kell végezni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat és a 4. § (4) bekezdése szerinti összehasonlítás eredményeként a vizsgált földterületet több minőségi osztályba kell sorozni, a vizsgált földterületen belül a minőségi osztályok természetbeni elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát és az egyes minőségi osztályok területét meg kell állapítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, ezt az elhatárolást földrészletenként is el kell végezni.

(3) A földrészleten belül a minőségi osztályok területének elhatárolására az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabálynak az alrészletek kialakítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy ezen szabályok alkalmazása során a művelési ág alatt a minőségi osztályt is érteni kell.

(4) Az osztályba sorozás eredményeként a földterület ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme csak akkor változtatható meg, ha a minőségi osztály tekintetében az ingatlan-nyilvántartás adatai és az osztályba sorozás eredménye között legalább két minőségi osztály a különbség, vagy a kataszteri tiszta jövedelemben hektáronként legalább 8 aranykorona eltérés állapítható meg.

(5) A település és fővárosi kerület (a továbbiakban együtt: település) külterületének egészére kiterjedő osztályba sorozás, valamint a 17. § (4) bekezdése szerinti esetben a (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak.

6. § (1) A földterület kataszteri tiszta jövedelmét a földterület fekvése szerinti település alapján megállapított becslőjárásnak, azon belül osztályozási vidéknek a földminősítés eredményeként megállapított művelési ága és minőségi osztálya, valamint az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem, illetve a minőségi osztály megállapított területe alapján kell kiszámítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, a számítást földrészletenként is el kell végezni.

(2) Az ország területén kialakított becslőjárások és az azokon belül létrehozott osztályozási vidékek felsorolását az 1. melléklet, a településeknek a becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolását a 2. melléklet, a becslőjárások, illetve az osztályozási vidékek esetében a művelési áganként megállapított minőségi osztályokat, és az ezekhez tartozó, 1 hektárra vetített kataszteri tiszta jövedelmi értékeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. Az erdő, a fásított terület és a nádas művelési ágú földterületekre vonatkozó osztályba sorozás külön szabályai

7. § (1) Erdő művelési ágba tartozó földterület esetében az osztályba sorozást az erdő művelési ághoz tartozó községi mintatérleírások alapján kell elvégezni.

(2) Fásított terület és nádas művelési ág megállapítása esetén az osztályba sorozást az általános szabályok szerint kell végrehajtani azzal, hogy

a) a fásított terület művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében az erdő művelési ágú földekre vonatkozó községi mintaterek leírásait,

b) a nádas művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében a nádas művelési ágú földekre vonatkozó járási mintaterek leírásait

kell figyelembe venni a vizsgált földterület minőségének megállapítása során.

(3) Erdő, fásított terület és nádas művelési ágú földterület esetében nem kell a minőségi osztály foltot a térképi adatbázisban feltüntetni.

5. A földminősítés eredményének a térképi adatbázisban, illetve az ingatlan-nyilvántartásban történő nyilvántartása, a változások átvezetése

8. § (1) A művelési ágak és azon belül a minőségi osztályok határvonalait, valamint ezek megjelölését a térképi adatbázis tartalmazza.

(2) A földminősítés eredményét az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint az ingatlan-nyilvántartásban is át kell vezetni.

(3) A földminősítés eredményét, különösen a földterület művelési ágában, minőségi osztályában, a minőségi osztály területében vagy határvonalában bekövetkezett változást az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéssel egyidejűleg, vagy ha a változás az ingatlan-nyilvántartás adatait nem érinti, önállóan a térképi adatbázisban át kell vezetni.

(4) Az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben a megállapított minőségi osztály területét a földrészleten belül a térképi adatbázisban ábrázolni kell, jelölve azt, melyik minőségi osztálynál került annak területe beszámításra.

6. A járási és községi mintaterekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A járási mintaterek földminősítési szempontú leírását a járási mintatérjegyzék, a községi mintaterek földminősítési szempontú leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza.

(2) A járási mintatereket községi mintatérként is ki kell jelölni.

(3) Gyümölcsös művelési ág esetében járási mintateret, nádas művelési ág esetében községi mintateret nem kell kijelölni.

10. § (1) A járási és a községi mintatérjegyzéknek (a továbbiakban együtt: mintatérjegyzék) a járási és a községi mintaterek (a továbbiakban együtt: földminősítési mintatér) leírása tekintetében az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a földminősítési mintatér elhelyezésére szolgáló földrészlet adatai közül a település neve, a földrészlet fekvése és helyrajzi száma, valamint ha a földminősítési mintatér a földrészlet alrészletén került kijelölésre, az alrészlet betűjele;

b) annak a művelési ágnak és minőségi osztálynak a megjelölése, melynek szemléltetésére a földminősítési mintatér kijelölésre került;

c) a földminősítési mintatér talajának vizsgálati mélysége;

d) a földminősítési mintatér 4. § (3) bekezdése szerinti adatai az ott megjelölt bontásban,

e) a földminősítési mintatér azon megjelölése, hogy az járási vagy községi mintatérként került kijelölésre;

f) a földminősítési mintatér helyének EOV koordinátái;

g) annak megjelölése, ha megszüntetésre került az adott földminősítési mintatér; és

h) a g) pontban megjelölt esetben az új földminősítési mintatér kijelölésének helyéül szolgáló földrészlet a) pont szerinti adatai.

(2) A mintatérjegyzék az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaz jegyzet rovatot is, melyben az (1) bekezdésben fel nem sorolt, de a földminősítési mintatér szempontjából fontos információ rögzíthető.

(3) A mintatérjegyzék elektronikusan is vezethető azzal, hogy az (1) és (2) bekezdésben felsorolt adatok változásainak a mintatérjegyzékben nyomon követhetőnek kell lennie.

(4) A járási mintatérjegyzék adatait a járási hivatal, míg a községi mintatérjegyzék adatait a kormányhivatal részére is hozzáférhetővé kell tenni.

11. § (1) A járási és községi mintatérhálózat folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti karbantartás a földminősítési mintaterek folyamatos ellenőrzésére, a megszűnt földminősítési mintaterek pótlására, valamint a földminősítési mintaterekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti változások vezetésére terjed ki.

12. § (1) Ha a földminősítési mintatér bármely okból megszűnik, helyette új földminősítési mintateret kell kijelölni.

(2) Az új földminősítési mintatér kijelölését az osztályba sorozás szabályai szerint kell elvégezni azzal, hogy a talaj tulajdonságainak vizsgálata ásott talajszelvény megnyitásával történik. Új földminősítési mintatér a mintatérjegyzékben szereplő leírásnak megfelelő földterületen jelölhető ki.

(3) Ha a földminősítési mintatér 10. § (1) bekezdése szerinti adataiban változás következik be, ideértve a földminősítési mintatér megszűnésével és az új földminősítési mintatér kijelölésével kapcsolatos változást is, a változást a mintatérjegyzékben, az ingatlan-nyilvántartásban, illetve a térképi adatbázisban is át kell vezetni.

(4) Járási mintatér megszűnése esetén az osztályozási vidék településeinek ingatlan-nyilvántartási adatai alapján meg kell állapítani, hogy a földminősítési mintatér által szemléltetett minőségi osztály érvényben van-e. Új járási mintatér kijelölésére csak akkor van szükség, ha a minőségi osztály érvényben van.

(5) Járási mintatérként az érintett település adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét, ennek hiányában a becslőjárás más településének adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét kell kijelölni.

(6) Ha a megszűnt járási mintatér a település belterületén vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti zártkertjében volt, új járási mintateret a település külterületén kell kijelölni. Kivételt képez ez alól az a megszűnt járási mintatér, amelynek pótlása az (5) bekezdés szerint nem lehetséges, és az általa képviselt minőségi osztály az osztályozási vidék más településén sem fordul elő.

(7) Ha új földminősítési mintatér kerül kijelölésre, adott művelési ág adott minőségi osztályához csak egy földminősítési mintatér jelölhető ki, kivéve, ha adott művelési ág adott minőségi osztályához korábban több mintatér kijelölésére került sor, és ezek egyikének pótlása szükséges.

13. § (1) A földminősítési mintatereket a mintatérjegyzék adatainak felhasználásával a térképi adatbázisban fel kell tüntetni.

(2) Az egymástól való egyértelmű megkülönböztetés érdekében a térképi adatbázisban a községi mintateret „KMT”, a járási mintateret „JMT” rövidítéssel, pontszerűen kell ábrázolni.

14. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban a „községi mintatér”, illetve „járási mintatér” megjelölést a földrészlet megfelelő minőségi osztályánál az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell feltüntetni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásba, a földminősítési mintatér kijelölésével érintett földrészletre a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott területre az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell bejegyezni.

7. A földrészlet határvonalában, a település közigazgatási határvonalában, valamint a településen belül a fekvéshatárok határvonalában bekövetkezett változásokra vonatkozó külön szabályok

15. § (1) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a földrészlet határvonalának megváltozása a földminősítés adataiban is változást eredményez.

(2) Az osztályba sorozás az ingatlan-nyilvántartás és a térképi adatbázis adatai alapján helyszíni vizsgálat nélkül is elvégezhető, ha az (1) bekezdés szerinti változás nem eredményezi a földterület művelési ágának megváltozását.

16. § (1) A települések közigazgatási határvonalában bekövetkezett területváltozás esetében, ha a települések azonos becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek művelési ágát, minőségi osztályát nem lehet megváltoztatni, földminősítést nem kell végezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, amennyiben a települések különböző becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek esetében a földminősítést el kell végezni.

(3) Ha a földminősítés nem jár a művelési ág megváltozásával, a földterületeket az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott művelési ág alapján az új becslőjárás és osztályozási vidék ugyanazon művelési ágának abba a minőségi osztályába kell sorozni, amelynek kataszteri tiszta jövedelme legjobban megközelíti a változással érintett földterület nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelmének egy hektárra vetített aranykorona értékét.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti osztályba sorozás a földterület minősége tekintetében az 5. § (4) bekezdésében meghatározottnál nagyobb eltérést eredményezne, a változással érintett földterület esetében az osztályba sorozást az általános szabályok szerint végre kell hajtani.

17. § (1) A 16. § (1) bekezdése alkalmazandó akkor is, ha azonos becslőjárásba tartozó települések összevonására kerül sor.

(2) Az új település földterületeinek művelési ága akkor sem változtatható meg, ha az összevont települések különböző becslőjárásba tartoznak.

(3) Az új település földterületeinek osztályba sorozását az általános szabályok szerint kell elvégezni.

(4) Az osztályba sorozást az új település tekintetében a 16. § (3) és (4) bekezdése szerint kell végrehajtani.

18. § (1) A földrészletek művelési ága az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában nem változtatható meg, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán külterületi földrészletek kerülnek belterületbe vonásra.

(2) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán belterületi földrészletek kerülnek külterületi fekvésbe.

8. Földminősítésre jogosító végzettségek és a földminősítő igazolvány

19. § (1) Földminősítési tevékenységet az végezhet, aki alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben agrármérnöki, erdőmérnöki, kertészmérnöki, tájépítész mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, mezőgazdasági szakoktatói, geográfusi, szőlész-borász mérnöki, környezetmérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki vagy növényorvosi végzettséget szerzett.

(2) A földminősítési tevékenység építmény területén nem végezhető.

20. § (1) A földminősítési feladatok elvégzésére való jogosultságot névre szóló arcképes földminősítő igazolvány (a továbbiakban: földminősítő igazolvány) igazolja.

(2) A kormányhivatal a földminősítő igazolvány kiadását e rendelet 4. mellékletét képező igénylőlap benyújtásával kérheti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől.

(3) Az igénylőlaphoz csatolni kell

a) a 19. § (1) bekezdésében előírt végzettséget igazoló okirat másolatát, valamint

b) egy db papíralapú igazolványképet.

(4) A földminősítő igazolványt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv készíti el és adja ki az 5. melléklet szerinti tartalommal.

(5) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az irattárában őrzi a földminősítő igazolvány kiadásához kapcsolódó igénylőlapokat, illetve a kiadással kapcsolatos egyéb iratokat.

21. § (1) A földminősítő igazolvány addig érvényes, amíg az állami tisztviselő a kormányhivatal alkalmazásában áll, és amíg földminősítési feladatot végez.

(2) Ha a földminősítést végző személy állami szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy feladatkörének változása miatt földminősítési feladatot már nem lát el, a kormányhivatal a földminősítő igazolványt az állami tisztviselőtől bevonja.

(3) A (2) bekezdés szerint bevont földminősítő igazolványt a kormányhivatal megküldi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik a (3) bekezdés szerint bevont igazolvány érvénytelenítéséről és a nyilvántartásból való törléséről.

(5) Földminősítő igazolvány pótlása esetén a 20. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

23. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tulajdoni lap I. része az alábbi adatokat tartalmazza:)

b) a minőségi osztály (megjelölve, ha a minőségi osztály területén járási vagy községi mintatér került kijelölésre), kataszteri tisztajövedelem,”

(2) Az Inyvhr. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„63. § A termőföldnek minősülő földterület Inytv. 14. § b) és c) pontja szerinti adatai a földminősítés részletes szabályairól szóló jogszabály szerint elvégzett földminősítés eredményének megfelelően változtathatóak meg.”

(3) Az Inyvhr. 64. alcíme a következő 118/C. §-sal egészül ki:

„118/C. § A termőföld védelméről szóló törvény alkalmazása során az átlagos minőségű termőföld meghatározásához felhasználandó törzskönyv az Inytv. 82. §-ában foglaltakon túl tartalmazza művelési áganként a minőségi osztályok adatai alapján egy hektár területre kiszámított átlag aranykorona értéket is.”

24. § Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 31. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 18. melléklet szerint minta alapján változási vázlatot kell készíteni:)

b) a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jog;”

(ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.)

25. § Hatályát veszti a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet.

1. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

A földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei

Kód szám Becslőjárás Osztályozási vidék
001 Alsólendvai második
002 Alsólendvai harmadik
003 Aradi egyetlen
004 Bajai első
005 Bajai második
006 Balassagyarmati első
007 Balassagyarmati második
008 Balassagyarmati harmadik
009 Battonyai egyetlen
010 Békési egyetlen
011 Békéscsabai egyetlen
012 Beregszászi első
013 Berettyóújfalui első
014 Berettyóújfalui második
015 Budapesti egyetlen
016 Ceglédi első
017 Ceglédi második
018 Csepregi első
019 Csepregi második
020 Csurgói első
021 Csurgói második
022 Dárdai első
023 Debreceni első
024 Debreceni második
025 Devecseri első
026 Devecseri második
027 Dunaföldvári első
028 Dunaföldvári második
029 Edelényi egyetlen
030 Egri első
031 Egri második
032 Egri harmadik
033 Esztergomi első
034 Fehérgyarmati első
035 Fehérgyarmati második
036 Félegyházai első
037 Félegyházai második
038 Füleki első
039 Füleki második
040 Füleki harmadik
041 Gödöllői első
042 Gödöllői második
043 Gyöngyösi első
044 Gyöngyösi második
045 Győri első
046 Győri harmadik
047 Győri negyedik
048 Győrszentmártoni egyetlen
049 Hajdúböszörményi első
050 Hajdúböszörményi második
051 Hevesi első
052 Hevesi második
053 Hódmezővásárhelyi első
054 Hódmezővásárhelyi második
055 Igali első
056 Igali második
057 Igali harmadik
058 Igali negyedik
059 Jászberényi első
060 Jászberényi második
061 Kalocsai egyetlen
062 Kaposvári első
063 Kaposvári második
064 Kapuvári első
065 Kapuvári második
066 Kapuvári harmadik
067 Karádi első
068 Karádi második
069 Karcagi első
070 Karcagi második
071 Karcagi harmadik
072 Kassai első
073 Kassai második
074 Kassai harmadik
075 Kecskeméti egyetlen
076 Keszthelyi első
077 Keszthelyi második
078 Keszthelyi harmadik
079 Királyhelmeci egyetlen
080 Kisbéri egyetlen
081 Kiskőrösi első
082 Kisvárdai első
083 Kisvárdai második
084 Körmendi első
085 Körmendi második
086 Kőszegi első
087 Kunszentmiklósi első
088 Kunszentmiklósi második
089 Kunszentmiklósi harmadik
090 Letenyei első
091 Letenyei második
092 Makói egyetlen
093 Marcali első
094 Marcali második
095 Magyaróvári egyetlen
096 Mágocsi első
097 Mágocsi második
098 Mátészalkai első
099 Mátészalkai második
100 Mezőkövesdi első
101 Mezőkövesdi második
102 Mezőkövesdi harmadik
103 Mezőkövesdi negyedik
104 Mezőtúri első
105 Mezőtúri második
106 Miskolci egyetlen
107 Mohácsi első
108 Mohácsi második
109 Monori első
110 Monori második
111 Móri egyetlen
112 Nagycenki második
113 Nagycenki harmadik
114 Nagykanizsai egyetlen
115 Nagykállói egyetlen
116 Nagykárolyi harmadik
117 Nagyszalontai első
118 Nagyszentmiklósi egyetlen
119 Nagyváradi első
120 Nezsideri egyetlen
121 Nyíregyházai első
122 Nyíregyházai második
123 Pápai első
124 Pápai második
125 Pápai harmadik
126 Pécsi első
127 Pécsi második
128 Pétervásárai első
129 Pétervásárai második
130 Rimaszombati harmadik
131 Rozsnyói első
132 Rozsnyói második
133 Sajószentpéteri első
134 Sajószentpéteri második
135 Sárvári első
136 Sárvári második
137 Sárbogárdi egyetlen
138 Sátoraljaújhelyi harmadik
139 Szepsi első
140 Siklósi első
141 Siklósi második
142 Siklósi harmadik
143 Soproni első
144 Soroksári második
146 Sümegi első
147 Sümegi második
148 Sümegi harmadik
149 Szabadkai egyetlen
150 Szarvasi egyetlen
151 Szegedi első
152 Szegedi második
153 Szekszárdi első
154 Szekszárdi második
155 Szekszárdi harmadik
156 Szentendrei első
157 Szentendrei második
158 Szentgotthárdi első
159 Szentgotthárdi második
160 Szentgotthárdi negyedik
161 Szentlőrinci első
162 Szentlőrinci második
163 Székelyhidi első
164 Székesfehérvári egyetlen
165 Szigetvári első
166 Szigetvári második
167 Szikszói első
168 Szikszói második
169 Sziráki első
170 Sziráki második
171 Sziráki harmadik
172 Szolnoki első
173 Szolnoki második
174 Szombathelyi első
175 Szombathelyi második
176 Szombathelyi harmadik
177 Tamási egyetlen
178 Tapolcai első
179 Tapolcai második
180 Tapolcai harmadik
181 Tapolcai negyedik
182 Tatai egyetlen
183 Tiszafüredi egyetlen
184 Tokaji első
185 Tokaji második
186 Tokaji harmadik
187 Tornai első
188 Tornai második
189 Tornai harmadik
190 Törökkanizsai egyetlen
191 Ungvári második
192 Vasvári első
193 Vasvári második
194 Vasvári harmadik
195 Váli első
196 Váli második
197 Vámosmikolai harmadik
198 Vámosmikolai negyedik
199 Vámosmikolai ötödik
200 Veszprémi első
201 Veszprémi második
202 Veszprémi harmadik
203 Veszprémi negyedik
204 Veszprémi ötödik
205 Zalaegerszegi első
206 Zalaegerszegi második
207 Zalaegerszegi harmadik
208 Zalaegerszegi negyedik
209 Zalaegerszegi ötödik
210 Zirci első
211 Zirci második

2. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

A települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása

Baranya megye

Település Becslőjárás
Abaliget 097
Adorjás 141
Almamellék 165
Almáskeresztúr 165
Alsómocsolád 097
Alsószentmárton 141
Apátvarasd 108
Aranyosgadány 126
Ág 097
Áta 126
Babarc 107
Babarcszőlős 161
Bakóca 097
Bakonya 161
Baksa 161
Baranyahídvég 141
Baranyajenő 097
Baranyaszentgyörgy 097
Basal 165
Bánfa 161
Bár 108
Belvárdgyula 126
Beremend 141
Berkesd 108
Besence 141
Bezedek 107
Bicsérd 161
Bikal 097
Birján 126
Bisse 142
Boda 161
Bodolyabér 097
Bogád 126
Bogádmindszent 161
Bogdása 161
Boldogasszonyfa 165
Bóly 107
Borjád 107
Bosta 126
Botykapeterd 161
Bükkösd 162
Bürüs 166
Cún 141
Csarnóta 142
Csányoszró 141
Csebény 162
Cserdi 161
Cserkút 127
Csertő 165
Csonkamindszent 161
Dencsháza 161
Dinnyeberki 162
Diósviszló 140
Drávacsehi 141
Drávacsepely 141
Drávafok 166
Drávaiványi 161
Drávakeresztúr 166
Drávapalkonya 141
Drávapiski 141
Drávaszabolcs 141
Drávaszerdahely 141
Drávasztára 166
Dunaszekcső 108
Egerág 126
Egyházasharaszti 141
Egyházaskozár 097
Ellend 108
Endrőc 166
Erdősmárok 108
Erdősmecske 108
Erzsébet 108
Fazekasboda 108
Feked 108
Felsőegerszeg 097
Felsőszentmárton 166
Garé 126
Gerde 161
Geresdlak 108
Gerényes 097
Gilvánfa 161
Gordisa 141
Gödre 097
Görcsöny 126
Görcsönydoboka 108
Gyód 126
Gyöngyfa 161
Gyöngyösmellék 166
Harkány 140
Hásságy 126
Hegyhátmaróc 097
Hegyszentmárton 161
Helesfa 162
Hetvehely 097
Hidas 155
Himesháza 108
Hirics 141
Hobol 165
Homorúd 107
Horváthertelend 162
Hosszúhetény 127
Husztót 097
Ibafa 162
Illocska 107
Ipacsfa 140
Ivánbattyán 142
Ivándárda 107
Kacsóta 161
Katádfa 161
Kákics 161
Kárász 097
Kásád 141
Kátoly 108
Kemse 141
Keszü 126
Kékesd 108
Kémes 141
Kétújfalu 166
Királyegyháza 161
Kisasszonyfa 161
Kisbeszterce 097
Kisbudmér 126
Kisdér 161
Kisdobsza 165
Kishajmás 097
Kisharsány 141
Kisherend 126
Kisjakabfalva 142
Kiskassa 126
Kislippó 107
Kisnyárád 108
Kisszentmárton 141
Kistamási 166
Kistapolca 140
Kistótfalu 142
Kisvaszar 097
Komló 097
Kórós 141
Kovácshida 141
Kovácsszénája 097
Kozármisleny 126
Köblény 097
Kökény 126
Kölked 107
Kővágószőlős 127
Kővágótöttös 127
Lapáncsa 107
Lánycsók 107
Liget 097
Lippó 107
Liptód 108
Lothárd 126
Lovászhetény 108
Lúzsok 141
Magyarbóly 107
Magyaregregy 097
Magyarhertelend 097
Magyarlukafa 165
Magyarmecske 161
Magyarsarlós 126
Magyarszék 097
Magyartelek 161
Majs 107
Maráza 108
Markóc 166
Marócsa 161
Martonfa 126
Matty 141
Mágocs 096
Mánfa 097
Márfa 140
Máriakéménd 108
Márok 107
Máza 097
Mecseknádasd 108
Mecsekpölöske 097
Mekényes 097
Merenye 165
Meződ 097
Mindszentgodisa 097
Mohács 107
Molvány 166
Monyoród 108
Mozsgó 165
Nagybudmér 126
Nagycsány 141
Nagydobsza 165
Nagyhajmás 097
Nagyharsány 140
Nagykozár 126
Nagynyárád 107
Nagypall 108
Nagypeterd 161
Nagytótfalu 140
Nagyváty 161
Nemeske 166
Nyugotszenterzsébet 162
Óbánya 108
Ócsárd 126
Ófalu 108
Okorág 161
Okorvölgy 097
Olasz 126
Old 141
Orfű 097
Oroszló 097
Ózdfalu 161
Palé 097
Palkonya 142
Palotabozsok 108
Patapoklosi 165
Páprád 141
Pellérd 126
Pereked 108
Peterd 126
Pettend 166
Pécs 126
Pécsbagota 161
Pécsdevecser 126
Pécsudvard 126
Pécsvárad 108
Piskó 141
Pócsa 107
Pogány 126
Rádfalva 141
Regenye 126
Romonya 126
Rózsafa 161
Sámod 141
Sárok 022
Sásd 097
Sátorhely 107
Sellye 161
Siklós 140
Siklósbodony 161
Siklósnagyfalu 140
Somberek 108
Somogyapáti 165
Somogyhatvan 165
Somogyhárságy 165
Somogyviszló 165
Sósvertike 161
Sumony 161
Szabadszentkirály 161
Szajk 107
Szalatnak 097
Szalánta 126
Szaporca 141
Szava 142
Szágy 097
Szárász 097
Szászvár 097
Szebény 108
Szederkény 107
Szellő 108
Szemely 126
Szentdénes 161
Szentegát 161
Szentkatalin 097
Szentlászló 165
Szentlőrinc 161
Székelyszabar 108
Szigetvár 165
Szilágy 108
Szilvás 126
Szőke 126
Szőkéd 126
Szörény 166
Szulimán 165
Szűr 108
Tarrós 097
Teklafalu 166
Tengeri 161
Tékes 097
Tésenfa 141
Téseny 161
Tófű 097
Tormás 097
Tótszentgyörgy 165
Töttös 107
Túrony 142
Udvar 107
Újpetre 126
Vajszló 141
Varga 097
Várad 166
Vásárosbéc 165
Vásárosdombó 096
Vázsnok 097
Vejti 141
Velény 161
Versend 107
Vékény 097
Véménd 108
Villány 107
Villánykövesd 142
Vokány 142
Zaláta 141
Zádor 166
Zengővárkony 108
Zók 161

Bács-Kiskun megye

Település Becslőjárás
Akasztó 081
Apostag 088
Ágasegyháza 075
Baja 005
Ballószög 075
Balotaszállás 037
Bácsalmás 149
Bácsbokod 004
Bácsborsód 004
Bácsszentgyörgy 004
Bácsszőlős 149
Bátmonostor 004
Bátya 061
Bócsa 081
Borota 005
Bugac 081
Bugacpusztaháza 081
Császártöltés 081
Csátalja 004
Csávoly 004
Csengőd 081
Csikéria 149
Csólyospálos 036
Dávod 004
Drágszél 061
Dunaegyháza 088
Dunafalva 108
Dunapataj 061
Dunaszentbenedek 061
Dunatetétlen 088
Dunavecse 088
Dusnok 061
Érsekcsanád 061
Érsekhalma 061
Fajsz 061
Felsőlajos 075
Felsőszentiván 004
Foktő 061
Fülöpháza 089
Fülöpjakab 036
Fülöpszállás 089
Gara 004
Gátér 036
Géderlak 061
Hajós 061
Harkakötöny 081
Harta 088
Helvécia 075
Hercegszántó 004
Homokmégy 061
Imrehegy 081
Izsák 081
Jakabszállás 081
Jánoshalma 005
Jászszentlászló 036
Kalocsa 061
Kaskantyú 081
Katymár 004
Kecel 081
Kecskemét 075
Kelebia 149
Kerekegyháza 075
Kéleshalom 005
Kiskőrös 081
Kiskunfélegyháza 036
Kiskunhalas 037
Kiskunmajsa 036
Kisszállás 005
Kömpöc 036
Kunadacs 145
Kunbaja 149
Kunbaracs 145
Kunfehértó 037
Kunpeszér 145
Kunszállás 036
Kunszentmiklós 089
Ladánybene 075
Lajosmizse 075
Lakitelek 075
Madaras 004
Mátételke 004
Mélykút 004
Miske 061
Móricgát 036
Nagybaracska 004
Nemesnádudvar 061
Nyárlőrinc 075
Ordas 061
Orgovány 081
Öregcsertő 061
Páhi 081
Pálmonostora 036
Petőfiszállás 036
Pirtó 037
Rém 005
Solt 088
Soltszentimre 081
Soltvadkert 081
Sükösd 061
Szabadszállás 089
Szakmár 061
Szalkszentmárton 088
Szank 036
Szentkirály 075
Szeremle 004
Tabdi 081
Tass 088
Tataháza 004
Tázlár 081
Tiszaalpár 075
Tiszakécske 075
Tiszaug 104
Tompa 149
Újsolt 088
Újtelek 061
Uszód 061
Vaskút 005
Városföld 075
Zsana 037

Békés megye

Település Becslőjárás
Almáskamarás 003
Battonya 009
Békés 010
Békéscsaba 011
Békéssámson 011
Békésszentandrás 150
Bélmegyer 010
Biharugra 119
Bucsa 010
Csabacsűd 150
Csabaszabadi 011
Csanádapáca 009
Csárdaszállás 010
Csorvás 011
Dévaványa 071
Doboz 011
Dombegyház 009
Dombiratos 009
Ecsegfalva 071
Elek 003
Füzesgyarmat 010
Gádoros 011
Gerendás 011
Geszt 117
Gyomaendrőd 150
Gyula 011
Hunya 150
Kamut 010
Kardos 150
Kardoskút 053
Kaszaper 009
Kertészsziget 010
Kevermes 009
Kétegyháza 011
Kétsoprony 011
Kisdombegyház 009
Kondoros 150
Körösladány 010
Körösnagyharsány 119
Köröstarcsa 010
Körösújfalu 010
Kötegyán 117
Kunágota 009
Lőkösháza 003
Magyarbánhegyes 009
Magyardombegyház 009
Medgyesbodzás 003
Medgyesegyháza 003
Mezőberény 010
Mezőgyán 117
Mezőhegyes 009
Mezőkovácsháza 009
Méhkerék 117
Murony 010
Nagybánhegyes 009
Nagykamarás 003
Nagyszénás 011
Okány 117
Orosháza 011
Örménykút 150
Pusztaföldvár 011
Pusztaottlaka 003
Sarkad 117
Sarkadkeresztúr 117
Szabadkígyós 011
Szarvas 150
Szeghalom 010
Tarhos 010
Telekgerendás 011
Tótkomlós 011
Újkígyós 011
Újszalonta 117
Végegyháza 009
Vésztő 010
Zsadány 117

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Település Becslőjárás
Abaújalpár 167
Abaújkér 167
Abaújlak 167
Abaújszántó 167
Abaújszolnok 167
Abaújvár 073
Abod 029
Aggtelek 132
Alacska 133
Alsóberecki 079
Alsódobsza 186
Alsógagy 139
Alsóregmec 074
Alsószuha 132
Alsótelekes 029
Alsóvadász 167
Alsózsolca 106
Arka 167
Arló 134
Arnót 029
Aszaló 167
Ároktő 106
Baktakék 167
Balajt 029
Baskó 168
Bánhorváti 134
Bánréve 131
Becskeháza 188
Bekecs 186
Berente 133
Beret 167
Berzék 186
Bodroghalom 079
Bodrogkeresztúr 185
Bodrogkisfalud 185
Bodrogolaszi 184
Bódvalenke 188
Bódvarákó 188
Bódvaszilas 187
Bogács 102
Boldogkőújfalu 167
Boldogkőváralja 167
Boldva 029
Borsodbóta 134
Borsodgeszt 102
Borsodivánka 101
Borsodnádasd 134
Borsodszentgyörgy 134
Borsodszirák 029
Bózsva 074
Bőcs 106
Bükkaranyos 102
Bükkábrány 100
Bükkmogyorósd 134
Bükkszentkereszt 106
Bükkzsérc 102
Büttös 139
Cigánd 079
Csenyéte 139
Cserépfalu 102
Cserépváralja 102
Csernely 134
Csincse 100
Csobaj 122
Csobád 167
Csokvaomány 134
Damak 029
Dámóc 079
Debréte 029
Detek 167
Dédestapolcsány 134
Domaháza 134
Dövény 029
Dubicsány 029
Edelény 029
Egerlövő 101
Emőd 100
Encs 167
Erdőbénye 184
Erdőhorváti 168
Égerszög 189
Fancsal 167
Farkaslyuk 134
Fáj 139
Felsőberecki 079
Felsődobsza 167
Felsőgagy 139
Felsőkelecsény 029
Felsőnyárád 029
Felsőregmec 074
Felsőtelekes 029
Felsővadász 167
Felsőzsolca 106
Filkeháza 074
Fony 167
Forró 167
Fulókércs 139
Füzér 074
Füzérkajata 074
Füzérkomlós 074
Füzérradvány 074
Gadna 167
Gagyapáti 139
Gagybátor 139
Gagyvendégi 139
Galvács 029
Garadna 167
Gelej 101
Gesztely 186
Girincs 186
Golop 185
Gömörszőlős 132
Gönc 167
Göncruszka 167
Györgytarló 184
Halmaj 167
Hangács 029
Hangony 130
Harsány 102
Háromhuta 168
Hegymeg 029
Hejce 167
Hejőbába 106
Hejőkeresztúr 106
Hejőkürt 106
Hejőpapi 106
Hejőszalonta 106
Hercegkút 184
Hernádbűd 167
Hernádcéce 167
Hernádkak 186
Hernádkércs 167
Hernádnémeti 186
Hernádpetri 139
Hernádszentandrás 167
Hernádszurdok 139
Hernádvécse 139
Hét 131
Hidasnémeti 072
Hidvégardó 187
Hollóháza 074
Homrogd 167
Igrici 106
Imola 132
Ináncs 167
Irota 029
Izsófalva 029
Jákfalva 029
Járdánháza 134
Jósvafő 189
Karcsa 079
Karos 079
Kazincbarcika 133
Kács 102
Kánó 132
Kány 139
Kázsmárk 167
Kelemér 132
Kenézlő 121
Keresztéte 139
Kesznyéten 189
Kéked 073
Királd 134
Kiscsécs 186
Kisgyőr 102
Kishuta 074
Kiskinizs 167
Kisrozvágy 079
Kissikátor 134
Kistokaj 106
Komjáti 187
Komlóska 168
Kondó 133
Korlát 167
Kovácsvágás 074
Köröm 186
Krasznokvajda 139
Kupa 167
Kurityán 029
Lak 029
Lácacséke 079
Ládbesenyő 029
Legyesbénye 186
Léh 167
Lénárddaróc 134
Litka 139
Makkoshotyka 138
Martonyi 029
Mád 185
Mályi 106
Mályinka 134
Megyaszó 186
Meszes 029
Mezőcsát 106
Mezőkeresztes 100
Mezőkövesd 100
Mezőnagymihály 101
Mezőnyárád 100
Mezőzombor 185
Méra 167
Mikóháza 074
Miskolc 106
Mogyoróska 168
Monaj 167
Monok 186
Múcsony 029
Muhi 106
Nagybarca 134
Nagycsécs 106
Nagyhuta 074
Nagykinizs 167
Nagyrozvágy 079
Nekézseny 134
Nemesbikk 106
Négyes 101
Novajidrány 167
Nyékládháza 106
Nyésta 167
Nyíri 074
Nyomár 029
Olaszliszka 184
Onga 167
Onód 106
Ormosbánya 029
Oszlár 106
Ózd 134
Pamlény 139
Parasznya 133
Pácin 079
Pálháza 074
Pányok 073
Pere 167
Perecse 139
Perkupa 189
Prügy 122
Pusztafalu 074
Pusztaradvány 139
Putnok 131
Radostyán 133
Ragály 132
Rakaca 029
Rakacaszend 029
Rásonysápberencs 167
Rátka 185
Regéc 168
Répáshuta 106
Révleányvár 079
Ricse 079
Rudabánya 029
Rudolftelep 029
Sajóbábony 106
Sajóecseg 106
Sajógalgóc 029
Sajóhidvég 186
Sajóivánka 133
Sajókaza 029
Sajókápolna 133
Sajókeresztúr 106
Sajólád 106
Sajólászlófalva 133
Sajómercse 134
Sajónémeti 133
Sajóörös 106
Sajópálfala 029
Sajópetri 106
Sajópüspöki 131
Sajósenye 029
Sajószentpéter 133
Sajószöged 106
Sajóvámos 029
Sajóvelezd 133
Sály 102
Sárazsadány 184
Sárospatak 184
Sáta 134
Sátoraljaújhely 138
Selyeb 167
Semjén 079
Serényfalva 131
Sima 168
Sóstófalva 186
Szakácsi 029
Szakáld 106
Szalaszend 139
Szalonna 029
Szászfa 139
Szegi 185
Szegilong 185
Szemere 139
Szendrő 029
Szendrőlád 029
Szentistván 101
Szentistvánbaksa 167
Szerencs 185
Szikszó 167
Szin 189
Szinpetri 189
Szirmabesenyő 106
Szomolya 102
Szögliget 187
Szőlősardó 189
Szuhafő 132
Szuhakálló 029
Szuhogy 029
Taktabáj 122
Taktaharkány 186
Taktakenéz 122
Taktaszada 186
Tarcal 185
Tard 102
Tardona 134
Tállya 185
Telkibánya 168
Teresztenye 189
Tibolddaróc 102
Tiszabábolna 103
Tiszacsermely 079
Tiszadorogma 103
Tiszakarád 079
Tiszakeszi 106
Tiszaladány 122
Tiszalúc 186
Tiszapalkonya 106
Tiszatardos 122
Tiszatarján 106
Tiszaújváros 106
Tiszavalk 103
Tokaj 185
Tolcsva 184
Tomor 167
Tornabarakony 188
Tornakápolna 189
Tornanádaska 187
Tornaszentandrás 188
Tornaszentjakab 029
Tornyosnémeti 072
Trizs 132
Újcsanálos 186
Uppony 134
Vadna 133
Vajdácska 079
Varbó 133
Varbóc 189
Vatta 100
Vágáshuta 074
Vámosújfalu 184
Vilmány 167
Vilyvitány 074
Viss 121
Viszló 029
Vizsoly 167
Zalkod 121
Zádorfalva 132
Zemplénagárd 079
Ziliz 029
Zubogy 132
Zsujta 167

Csongrád megye

Település Becslőjárás
Algyő 152
Ambrózfalva 009
Apátfalva 092
Árpádhalom 053
Ásotthalom 151
Baks 152
Balástya 151
Bordány 151
Csanádalberti 009
Csanádpalota 092
Csanytelek 152
Csengele 151
Csongrád 152
Derekegyház 053
Deszk 190
Dóc 152
Domaszék 151
Eperjes 053
Fábiánsebestyén 054
Felgyő 152
Ferencszállás 190
Forráskút 151
Földeák 092
Hódmezővásárhely 053
Királyhegyes 092
Kistelek 151
Kiszombor 118
Klárafalva 190
Kövegy 092
Kübekháza 190
Magyarcsanád 092
Makó 092
Maroslele 092
Mártély 053
Mindszent 054
Mórahalom 151
Nagyér 009
Nagylak 092
Nagymágocs 053
Nagytőke 054
Óföldeák 092
Ópusztaszer 152
Öttömös 151
Pitvaros 009
Pusztamérges 036
Pusztaszer 152
Röszke 151
Ruzsa 151
Sándorfalva 152
Szatymaz 151
Szeged I. kerület 151
I. kerület Szőreg 190
II. kerület 151
II. kerület Tápé 152
III. kerület 151
III. kerület Gyála 190
III. kerület Kiskundorozsma 151
Szegvár 054
Székkutas 053
Szentes 054
Tiszasziget 190
Tömörkény 152
Újszentiván 190
Üllés 151
Zákányszék 151
Zsombó 151

Fejér megye

Település Becslőjárás
Aba 164
Adony 137
Alap 137
Alcsútdoboz 196
Alsószentiván 137
Bakonycsernye 210
Bakonykúti 111
Balinka 111
Baracs 137
Baracska 195
Beloiannisz 195
Besnyő 195
Bicske 196
Bodajk 111
Bodmér 196
Cece 137
Csabdi 196
Csákberény 111
Csákvár 111
Csókakő 111
Csór 111
Csősz 164
Dég 200
Dunaújváros 137
Előszállás 137
Enying 200
Ercsi 195
Etyek 196
Fehérvárcsurgó 111
Felcsút 196
Füle 164
Gánt 111
Gárdony 164
Gyúró 196
Hantos 137
Igar 137
Iszkaszentgyörgy 111
Isztimér 111
Iváncsa 195
Jenő 164
Kajászó 195
Kálóz 137
Kápolnásnyék 164
Kincsesbánya 111
Kisapostag 137
Kisláng 164
Kőszárhegy 164
Kulcs 137
Lajoskomárom 200
Lepsény 200
Lovasberény 164
Magyaralmás 111
Martonvásár 195
Mány 196
Mátyásdomb 200
Mezőfalva 137
Mezőkomárom 200
Mezőszentgyörgy 200
Mezőszilas 200
Moha 164
Mór 111
Nadap 164
Nagykarácsony 137
Nagylók 137
Nagyveleg 111
Nagyvenyim 137
Nádasdladány 164
Óbarok 196
Pákozd 164
Pátka 164
Pázmánd 164
Perkáta 137
Polgárdi 164
Pusztaszabolcs 137
Pusztavám 111
Rácalmás 137
Ráckeresztúr 195
Sárbogárd 137
Sáregres 137
Sárkeresztes 164
Sárkeresztúr 137
Sárkeszi 164
Sárosd 137
Sárszentágota 137
Sárszentmihály 164
Seregélyes 164
Soponya 164
Söréd 111
Sukoró 164
Szabadbattyán 164
Szabadegyháza 137
Szabadhidvég 067
Szár 196
Székesfehérvár 164
Tabajd 196
Tác 164
Tordas 195
Újbarok 196
Úrhida 164
Vajta 137
Vál 196
Velence 164
Vereb 164
Vértesacsa 196
Vértesboglár 111
Zámoly 164
Zichyújfalu 164

Győr-Moson-Sopron megye

Település Becslőjárás
Abda 047
Acsalag 065
Agyagosszergény 113
Ágfalva 143
Árpás 066
Ásványráró 047
Babót 064
Bakonypéterd 210
Barbacs 065
Bágyogszovát 066
Beled 064
Bezenye 120
Bezi 045
Bodonhely 066
Bogyoszló 065
Bőny 048
Börcs 047
Bősárkány 065
Cakóháza 045
Cirák 064
Csapod 064
Csáfordjánosfa 018
Csér 018
Csikvánd 046
Csorna 065
Darnózseli 095
Dénesfa 064
Dör 066
Dunakiliti 120
Dunaremete 095
Dunaszeg 047
Dunaszentpál 047
Dunasziget 120
Ebergőc 113
Edve 066
Egyed 066
Egyházasfalu 018
Enese 045
Écs 048
Farád 065
Fehértó 045
Feketeerdő 095
Felpéc 048
Fertőboz 112
Fertőd 113
Fertőendréd 113
Fertőhomok 113
Fertőrákos 143
Fertőszentmiklós 113
Fertőszéplak 113
Gönyű 048
Gyalóka 018
Gyarmat 048
Gyóró 064
Gyömöre 048
Győr 048
Győrasszonyfa 048
Győrladamér 047
Győrság 048
Győrsövényház 045
Győrszemere 048
Győrújbarát 048
Győrújfalu 047
Győrzámoly 047
Halászi 095
Harka 112
Hegyeshalom 120
Hegykő 113
Hédervár 047
Hidegség 112
Himód 064
Hövej 064
Ikrény 045
Iván 018
Jánossomorja 095
Jobaháza 045
Kajárpéc 048
Kapuvár 064
Kimle 095
Kisbabot 046
Kisbajcs 047
Kisbodak 095
Kisfalud 065
Kóny 045
Kópháza 112
Koroncó 046
Kunsziget 047
Lázi 210
Levél 120
Lébény 095
Lipót 095
Lövő 112
Maglóca 065
Magyarkeresztúr 065
Markotabödöge 045
Máriakálnok 095
Mecsér 095
Mezőörs 048
Mérges 046
Mihályi 065
Mórichida 046
Mosonmagyaróvár 095
Mosonszentmiklós 095
Mosonszolnok 095
Nagybajcs 047
Nagycenk 112
Nagylózs 113
Nagyszentjános 048
Nemeskér 112
Nyalka 048
Nyúl 048
Osli 064
Öttevény 047
Pannonhalma 048
Páli 066
Pásztori 066
Pázmándfalu 048
Pereszteg 113
Petőháza 113
Pér 048
Pinnye 113
Potyond 065
Pusztacsalád 064
Püski 095
Rajka 120
Ravazd 048
Rábacsanak 066
Rábacsécsény 045
Rábakecöl 066
Rábapatona 045
Rábapordány 066
Rábasebes 066
Rábaszentandrás 066
Rábaszentmihály 046
Rábaszentmiklós 046
Rábatamási 065
Rábcakapi 045
Répceszemere 018
Répcevis 018
Rétalap 048
Röjtökmuzsaj 113
Sarród 113
Sobor 066
Sokorópátka 048
Sopron 143
Sopronhorpács 018
Sopronkövesd 112
Sopronnémeti 065
Szakony 018
Szany 066
Szárföld 064
Szerecseny 048
Szil 066
Szilsárkány 065
Tarjánpuszta 048
Táp 048
Tápszentmiklós 048
Tárnokréti 045
Tényő 048
Tét 046
Töltéstava 048
Újkér 018
Újrónafő 095
Und 018
Vadosfa 065
Vág 066
Vámosszabadi 047
Várbalog 095
Vásárosfalu 066
Veszkény 064
Vének 047
Vitnyéd 064
Völcsej 112
Zsebeháza 066
Zsira 018

Hajdú-Bihar megye

Település Becslőjárás
Álmosd 163
Ártánd 119
Bagamér 163
Bakonszeg 014
Balmazújváros 049
Báránd 014
Bedő 119
Berekböszörmény 119
Berettyóújfalu 013
Bihardancsháza 014
Biharkeresztes 014
Biharnagybajom 014
Bihartorda 014
Bocskaikert 050
Bojt 119
Csökmő 014
Darvas 014
Debrecen I. kerület 023
II. kerület 023
III. kerület 023
IV. kerület 024
Derecske 013
Ebes 023
Egyek 024
Esztár 013
Folyás 049
Földes 024
Furta 014
Fülöp 115
Gáborján 013
Görbeháza 049
Hajdúbagos 013
Hajdúböszörmény 049
Hajdúdorog 050
Hajdúhadház 050
Hajdúnánás 049
Hajdúsámson 050
Hajdúszoboszló 024
Hajdúszovát 024
Hencida 013
Hortobágy 049
Hosszúpályi 163
Kaba 024
Kismarja 119
Kokad 163
Komádi 014
Konyár 013
Körösszakál 014
Körösszegapáti 014
Létavértes 163
Magyarhomorog 014
Mezőpeterd 014
Mezősas 014
Mikepércs 024
Monostorpályi 163
Nagyhegyes 023
Nagykereki 119
Nagyrábé 014
Nádudvar 024
Nyíracsád 115
Nyíradony 115
Nyírábrány 115
Nyírmártonfalva 115
Pocsaj 163
Polgár 049
Püspökladány 024
Sáp 014
Sáránd 013
Sárrétudvari 014
Szentpéterszeg 013
Szerep 014
Tetétlen 024
Téglás 050
Tépe 013
Tiszacsege 049
Tiszagyulaháza 106
Told 014
Újiráz 014
Újléta 163
Újszentmargita 049
Újtikos 049
Vámospércs 024
Váncsod 013
Vekerd 014
Zsáka 014

Heves megye

Település Becslőjárás
Abasár 044
Adács 043
Aldebrő 030
Andornaktálya 102
Apc 044
Atkár 043
Átány 051
Balaton 134
Bátor 128
Bekölce 128
Besenyőtelek 051
Bélapátfalva 134
Boconád 051
Bodony 128
Boldog 041
Bükkszenterzsébet 128
Bükkszentmárton 134
Bükkszék 128
Csány 043
Demjén 032
Detk 043
Domoszló 044
Dormánd 030
Ecséd 044
Eger 031
Egerbakta 032
Egerbocs 128
Egercsehi 128
Egerfarmos 101
Egerszalók 032
Egerszólát 032
Erdőkövesd 128
Erdőtelek 051
Erk 051
Fedémes 128
Feldebrő 031
Felsőtárkány 102
Füzesabony 030
Gyöngyös 044
Gyöngyöshalász 043
Gyöngyösoroszi 044
Gyöngyöspata 044
Gyöngyössolymos 044
Gyöngyöstarján 044
Halmajugra 044
Hatvan 043
Heréd 169
Heves 051
Hevesaranyos 128
Hevesvezekény 052
Hort 043
Istenmezeje 128
Ivád 128
Karácsond 043
Kál 030
Kápolna 030
Kerecsend 031
Kisfüzes 128
Kisköre 052
Kisnána 044
Kompolt 030
Kömlő 051
Lőrinci 169
Ludas 043
Maklár 031
Markaz 044
Mátraballa 128
Mátraderecske 128
Mátraszentimre 044
Mezőszemere 100
Mezőtárkány 030
Mikófalva 128
Mónosbél 134
Nagyfüged 043
Nagykökényes 169
Nagyréde 044
Nagytálya 031
Nagyút 030
Nagyvisnyó 134
Noszvaj 102
Novaj 102
Ostoros 102
Parád 128
Parádsasvár 128
Petőfibánya 169
Pély 052
Pétervására 128
Poroszló 052
Recsk 128
Rózsaszentmárton 044
Sarud 052
Sirok 128
Szajla 128
Szentdomonkos 128
Szihalom 100
Szilvásvárad 134
Szúcs 128
Szücsi 044
Tarnabod 030
Tarnalelesz 128
Tarnaméra 051
Tarnaörs 051
Tarnaszentmária 032
Tarnaszentmiklós 052
Tarnazsadány 043
Tenk 051
Terpes 128
Tiszanána 052
Tófalu 030
Újlőrincfalva 052
Vámosgyörk 043
Váraszó 128
Verpelét 031
Vécs 031
Visonta 044
Visznek 043
Zagyvaszántó 169
Zaránk 051

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Település Becslőjárás
Abádszalók 183
Alattyán 059
Berekfürdő 070
Besenyszög 172
Cibakháza 104
Csataszög 172
Cserkeszőlő 104
Csépa 104
Fegyvernek 172
Hunyadfalva 172
Jánoshida 059
Jászalsószentgyörgy 059
Jászapáti 059
Jászágó 059
Jászárokszállás 059
Jászberény 059
Jászboldogháza 059
Jászdózsa 059
Jászfelsőszentgyörgy 060
Jászfényszaru 060
Jászivány 059
Jászjákóhalma 059
Jászkisér 059
Jászladány 059
Jászszentandrás 060
Jásztelek 059
Karcag 070
Kenderes 069
Kengyel 172
Kétpó 105
Kisújszállás 069
Kőtelek 172
Kuncsorba 069
Kunhegyes 070
Kunmadaras 070
Kunszentmárton 105
Martfű 105
Mesterszállás 105
Mezőhék 105
Mezőtúr 105
Nagyiván 183
Nagykörű 172
Nagyrév 104
Öcsöd 105
Örményes 172
Pusztamonostor 060
Rákóczifalva 172
Rákócziújfalu 172
Szajol 172
Szászberek 172
Szelevény 105
Szolnok 172
Tiszabő 183
Tiszabura 183
Tiszaderzs 183
Tiszaföldvár 105
Tiszafüred 183
Tiszagyenda 183
Tiszaigar 183
Tiszainoka 104
Tiszajenő 172
Tiszakürt 104
Tiszaörs 183
Tiszapüspöki 172
Tiszaroff 183
Tiszasas 104
Tiszasüly 172
Tiszaszentimre 183
Tiszatenyő 172
Tiszavárkony 172
Tomajmonostora 183
Tószeg 172
Törökszentmiklós 172
Túrkeve 069
Újszász 016
Vezseny 172
Zagyvarékas 016

Komárom-Esztergom megye

Település Becslőjárás
Aka 210
Almásfüzitő 080
Annavölgy 033
Ács 080
Ácsteszér 210
Baj 182
Bajna 033
Bajót 033
Bakonybánk 210
Bakonysárkány 111
Bakonyszombathely 210
Bana 080
Bábolna 080
Bársonyos 210
Bokod 080
Csatka 210
Császár 080
Csém 080
Csép 080
Csolnok 033
Dad 080
Dág 033
Dorog 033
Dömös 033
Dunaalmás 182
Dunaszentmiklós 182
Epöl 033
Esztergom 033
Ete 080
Gyermely 182
Héreg 182
Kecskéd 182
Kerékteleki 210
Kesztölc 033
Kisbér 080
Kisigmánd 080
Kocs 080
Komárom 080
Kömlőd 080
Környe 182
Lábatlan 033
Leányvár 033
Máriahalom 033
Mocsa 080
Mogyorósbánya 033
Nagyigmánd 080
Nagysáp 033
Naszály 182
Neszmély 182
Nyergesújfalu 033
Oroszlány 182
Piliscsév 033
Pilismarót 033
Réde 210
Sárisáp 033
Súr 210
Süttő 033
Szákszend 080
Szárliget 196
Szomód 182
Szomor 182
Tardos 182
Tarján 182
Tata 182
Tatabánya 182
Tárkány 080
Tát 033
Tokod 033
Tokodaltáró 033
Úny 033
Várgesztes 182
Vérteskethely 080
Vértessomló 182
Vértesszőlős 182
Vértestolna 182

Nógrád megye

Település Becslőjárás
Alsópetény 007
Alsótold 171
Balassagyarmat 008
Bánk 006
Bárna 040
Bátonyterenye 129
Becske 171
Bercel 170
Berkenye 006
Bér 170
Bokor 171
Borsosberény 006
Buják 170
Cered 040
Cserháthaláp 007
Cserhátsurány 007
Cserhátszentiván 171
Csesztve 008
Csécse 170
Csitár 007
Debercsény 007
Dejtár 006
Diósjenő 006
Dorogháza 129
Drégelypalánk 006
Ecseg 170
Egyházasdengeleg 169
Egyházasgerge 039
Endrefalva 038
Erdőkürt 170
Erdőtarcsa 169
Etes 039
Érsekvadkert 006
Felsőpetény 007
Felsőtold 171
Galgaguta 170
Garáb 171
Herencsény 007
Héhalom 169
Hollókő 039
Hont 006
Horpács 006
Hugyag 007
Iliny 007
Ipolytarnóc 038
Ipolyvece 006
Jobbágyi 169
Karancsalja 039
Karancsberény 039
Karancskeszi 039
Karancslapujtő 039
Karancsság 039
Kazár 040
Kálló 170
Keszeg 007
Kétbodony 007
Kisbágyon 169
Kisbárkány 039
Kisecset 007
Kishartyán 039
Kozárd 171
Kutasó 171
Legénd 007
Litke 038
Lucfalva 039
Ludányhalászi 038
Magyargéc 039
Magyarnándor 007
Márkháza 039
Mátramindszent 128
Mátranovák 040
Mátraszele 040
Mátraszőlős 171
Mátraterenye 128
Mátraverebély 039
Mihálygerge 039
Mohora 007
Nagybárkány 039
Nagylóc 039
Nagyoroszi 006
Nemti 040
Nézsa 006
Nógrád 006
Nógrádkövesd 170
Nógrádmarcal 007
Nógrádmegyer 039
Nógrádsáp 006
Nógrádsipek 039
Nógrádszakál 038
Nőtincs 006
Őrhalom 007
Ősagárd 007
Palotás 169
Patak 006
Patvarc 008
Pásztó 044
Piliny 039
Pusztaberki 006
Rétság 006
Rimóc 039
Romhány 006
Salgótarján 039
Ságújfalu 039
Sámsonháza 039
Sóshartyán 039
Szalmatercs 039
Szanda 171
Szarvasgede 169
Szátok 006
Szendehely 006
Szente 007
Szécsénke 007
Szécsény 038
Szécsényfelfalu 039
Szilaspogony 040
Szirák 170
Szuha 128
Szurdokpüspöki 044
Szügy 008
Tar 044
Tereske 006
Terény 171
Tolmács 006
Vanyarc 170
Varsány 038
Vizslás 040
Zabar 040

Pest megye

Település Becslőjárás
Abony 016
Acsa 015
Albertirsa 109
Alsónémedi 145
Apaj 088
Aszód 041
Áporka 088
Bag 041
Bernecebaráti 198
Bénye 109
Biatorbágy 156
Budajenő 156
Budakalász 156
Budakeszi 015
Budaörs 015
Bugyi 145
Cegléd 016
Ceglédbercel 016
Csemő 075
Csévharaszt 145
Csobánka 157
Csomád 015
Csömör 042
Csővár 015
Dabas 145
Dánszentmiklós 110
Dány 041
Délegyháza 145
Diósd 195
Domony 041
Dömsöd 088
Dunabogdány 156
Dunaharaszti 145
Dunakeszi 015
Dunavarsány 145
Ecser 109
Erdőkertes 042
Érd 195
Farmos 016
Felsőpakony 145
Fót 015
Galgagyörk 015
Galgahévíz 041
Galgamácsa 041
Gomba 109
Göd 015
Gödöllő 042
Gyál 145
Gyömrő 109
Halásztelek 087
Herceghalom 156
Hernád 145
Hévízgyörk 041
Iklad 041
Inárcs 145
Ipolydamásd 197
Ipolytölgyes 197
Isaszeg 042
Jászkarajenő 173
Kakucs 145
Kartal 041
Káva 109
Kemence 198
Kerepes 042
Kiskunlacháza 088
Kismaros 006
Kisnémedi 015
Kisoroszi 006
Kistarcsa 042
Kocsér 173
Kóka 017
Kosd 006
Kóspallag 199
Kőröstetétlen 075
Leányfalu 156
Letkés 197
Lórév 087
Maglód 109
Majosháza 088
Makád 087
Márianosztra 199
Mende 109
Mikebuda 110
Mogyoród 042
Monor 109
Nagybörzsöny 198
Nagykáta 017
Nagykovácsi 157
Nagykőrös 075
Nagymaros 199
Nagytarcsa 042
Nyáregyháza 110
Nyársapát 075
Ócsa 145
Őrbottyán 015
Örkény 145
Pánd 109
Páty 156
Penc 006
Perbál 156
Perőcsény 198
Pécel 042
Péteri 109
Pilis 109
Pilisborosjenő 156
Piliscsaba 157
Pilisjászfalu 157
Pilisszántó 157
Pilisszentiván 157
Pilisszentkereszt 157
Pilisszentlászló 157
Pilisvörösvár 156
Pócsmegyer 156
Pomáz 156
Pusztavacs 110
Pusztazámor 196
Püspökhatvan 015
Püspökszilágy 015
Ráckeve 087
Rád 006
Solymár 156
Sóskút 196
Sülysáp 109
Szada 042
Százhalombatta 195
Szentendre 156
Szentlőrinckáta 017
Szentmártonkáta 017
Szigetbecse 087
Szigetcsép 087
Szigethalom 087
Szigetmonostor 156
Szigetszentmárton 087
Szigetszentmiklós 145
Szigetújfalu 087
Szob 197
Szokolya 199
Sződ 015
Sződliget 015
Tahitótfalu 156
Taksony 145
Tatárszentgyörgy 145
Táborfalva 145
Tápióbicske 109
Tápiógyörgye 016
Tápióság 017
Tápiószecső 017
Tápiószele 016
Tápiószentmárton 017
Tápiószőlős 016
Tárnok 195
Telki 156
Tésa 198
Tinnye 157
Tóalmás 017
Tök 156
Tököl 087
Törökbálint 015
Törtel 016
Tura 041
Újhartyán 145
Újlengyel 145
Újszilvás 016
Úri 109
Üllő 109
Üröm 156
Valkó 041
Vasad 110
Vác 015
Vácduka 015
Vácegres 041
Váchartyán 015
Váckisújfalu 041
Vácrátót 015
Vácszentlászló 041
Vámosmikola 197
Vecsés 109
Veresegyház 042
Verőce 006
Verseg 041
Visegrád 157
Zebegény 199
Zsámbék 156
Zsámbok 041

Somogy megye

Település Becslőjárás
Alsóbogát 057
Andocs 068
Ádánd 067
Babócsa 021
Bakháza 021
Balatonberény 093
Balatonboglár 067
Balatonendréd 067
Balatonfenyves 094
Balatonföldvár 067
Balatonkeresztúr 093
Balatonlelle 067
Balatonmáriafürdő 093
Balatonőszöd 067
Balatonszabadi 200
Balatonszárszó 067
Balatonszemes 067
Balatonszentgyörgy 093
Balatonújlak 093
Barcs 166
Baté 055
Bábonymegyer 068
Bálványos 068
Bárdudvarnok 063
Bedegkér 177
Beleg 021
Berzence 021
Bélavár 021
Bodrog 057
Bolhás 021
Bolhó 021
Bonnya 068
Böhönye 094
Bőszénfa 063
Buzsák 094
Büssü 056
Csákány 094
Cserénfa 063
Csokonyavisonta 165
Csoma 055
Csombárd 057
Csököly 063
Csömend 094
Csurgó 021
Csurgónagymarton 020
Darány 066
Drávagárdony 166
Drávatamási 166
Ecseny 057
Edde 057
Felsőmocsolád 057
Fiad 068
Fonó 055
Fonyód 094
Főnyed 093
Gadács 056
Gadány 093
Gamás 068
Gálosfa 063
Gige 063
Gölle 055
Görgeteg 165
Gyékényes 021
Gyugy 094
Hajmás 063
Hács 094
Háromfa 021
Hedrehely 063
Hencse 063
Heresznye 021
Hetes 055
Hollád 093
Homokszentgyörgy 165
Hosszúvíz 094
Igal 056
Iharos 021
Iharosberény 021
Inke 021
Istvándi 165
Jákó 063
Juta 055
Kadarkút 063
Kapoly 068
Kaposfő 062
Kaposgyarmat 063
Kaposhomok 062
Kaposkeresztúr 062
Kaposmérő 062
Kaposszerdahely 063
Kaposújlak 062
Kaposvár 062
Karád 068
Kastélyosdombó 166
Kaszó 021
Kazsok 056
Kálmáncsa 165
Kánya 177
Kára 068
Kelevíz 094
Kercseliget 058
Kereki 068
Kéthely 093
Kisasszond 063
Kisbajom 063
Kisbárapáti 068
Kisberény 094
Kisgyalán 055
Kiskorpád 063
Komlósd 165
Kőkút 063
Kőröshegy 067
Kötcse 068
Kutas 063
Lad 165
Lakócsa 166
Lábod 021
Látrány 068
Lengyeltóti 094
Libickozma 094
Lulla 068
Magyaratád 056
Magyaregres 056
Marcali 093
Mernye 056
Mesztegnyő 094
Mezőcsokonya 057
Mike 063
Miklósi 068
Mosdós 055
Nagyatád 021
Nagybajom 062
Nagyberény 067
Nagyberki 055
Nagycsepely 068
Nagykorpád 063
Nagyszakácsi 093
Nágocs 068
Nemesdéd 094
Nemeskisfalud 093
Nemesvid 094
Nikla 094
Nyim 068
Orci 055
Ordacsehi 067
Osztopán 057
Öreglak 094
Őrtilos 020
Ötvöskónyi 021
Pamuk 094
Patalom 056
Patca 063
Patosfa 165
Pálmajor 062
Péterhida 165
Pogányszentpéter 020
Polány 057
Porrog 020
Porrogszentkirály 020
Porrogszentpál 020
Potony 166
Pusztakovácsi 094
Pusztaszemes 068
Ráksi 056
Rinyabesenyő 165
Rinyakovácsi 063
Rinyaszentkirály 021
Rinyaújlak 165
Rinyaújnép 021
Ságvár 067
Sántos 062
Sávoly 093
Segesd 021
Sérsekszőlős 068
Simonfa 063
Siófok 200
Siójut 067
Som 067
Somodor 055
Somogyacsa 068
Somogyaracs 165
Somogyaszaló 056
Somogybabod 068
Somogybükkösd 020
Somogycsicsó 021
Somogydöröcske 068
Somogyegres 068
Somogyfajsz 094
Somogygeszti 057
Somogyjád 057
Somogymeggyes 068
Somogysámson 093
Somogysárd 062
Somogysimonyi 094
Somogyszentpál 094
Somogyszil 056
Somogyszob 021
Somogytúr 068
Somogyudvarhely 021
Somogyvámos 094
Somogyvár 094
Somogyzsitfa 093
Szabadi 055
Szabás 063
Szántód 067
Szegerdő 093
Szenna 063
Szenta 021
Szentbalázs 062
Szentborbás 166
Szentgáloskér 056
Szenyér 093
Szilvásszentmárton 063
Szólád 068
Szorosad 068
Szőkedencs 094
Szőlősgyörök 068
Szulok 165
Tab 068
Tapsony 093
Tarany 021
Taszár 055
Táska 094
Teleki 068
Tengőd 177
Tikos 093
Torvaj 068
Tótújfalu 166
Törökkoppány 068
Újvárfalva 062
Varászló 094
Várda 055
Vése 094
Visnye 063
Visz 068
Vízvár 021
Vörs 093
Zala 068
Zamárdi 067
Zákány 020
Zics 068
Zimány 055
Zselickisfalud 063
Zselickislak 063
Zselicszentpál 063

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Település Becslőjárás
Ajak 082
Anarcs 083
Apagy 115
Aranyosapáti 082
Baktalórántháza 083
Balkány 115
Balsa 121
Barabás 012
Bátorliget 115
Benk 082
Beregdaróc 012
Beregsurány 012
Berkesz 121
Besenyőd 115
Beszterec 121
Biri 115
Botpalád 035
Bököny 115
Buj 121
Cégénydányád 034
Csaholc 035
Csaroda 012
Császló 035
Csegöld 034
Csenger 098
Csengersima 035
Csengerújfalu 098
Darnó 035
Demecser 121
Dombrád 082
Döge 082
Encsencs 115
Eperjeske 083
Érpatak 115
Fábiánháza 116
Fehérgyarmat 034
Fényeslitke 082
Fülesd 035
Fülpösdaróc 034
Gacsály 035
Garbolc 035
Gávavencsellő 121
Gelénes 012
Gemzse 083
Geszteréd 115
Géberjén 034
Gégény 121
Gulács 012
Győröcske 191
Győrtelek 098
Gyulaháza 083
Gyügye 034
Gyüre 082
Hermánszeg 034
Hetefejércse 012
Hodász 099
Ibrány 121
Ilk 099
Jánd 012
Jánkmajtis 034
Jármi 099
Jéke 083
Kállósemjén 115
Kálmánháza 115
Kántorjánosi 099
Kemecse 121
Kék 121
Kékcse 082
Kérsemjén 034
Kisar 034
Kishódos 035
Kisléta 115
Kisnamény 035
Kispalád 035
Kisszekeres 035
Kisvarsány 082
Kisvárda 082
Kocsord 098
Komlódtótfalu 034
Komoró 082
Kótaj 121
Kölcse 035
Kömörő 035
Laskod 083
Levelek 115
Lónya 012
Lövőpetri 083
Magosliget 035
Magy 115
Mánd 035
Mándok 083
Máriapócs 115
Márokpapi 012
Mátészalka 099
Mátyus 012
Mezőladány 082
Méhtelek 035
Mérk 116
Milota 034
Nagyar 034
Nagycserkesz 121
Nagydobos 099
Nagyecsed 116
Nagyhalász 121
Nagyhódos 035
Nagykálló 115
Nagyszekeres 035
Nagyvarsány 082
Napkor 115
Nábrád 034
Nemesborzova 035
Nyírbátor 115
Nyírbéltek 115
Nyírbogát 115
Nyírbogdány 121
Nyírcsaholy 099
Nyírcsászári 099
Nyírderzs 099
Nyíregyháza 121
Nyírgelse 115
Nyírgyulaj 115
Nyíribrony 115
Nyírjákó 083
Nyírkarász 083
Nyírkáta 099
Nyírkércs 115
Nyírlövő 083
Nyírlugos 115
Nyírmada 083
Nyírmeggyes 099
Nyírmihálydi 115
Nyírparasznya 099
Nyírpazony 121
Nyírpilis 115
Nyírtass 083
Nyírtelek 121
Nyírtét 121
Nyírtura 121
Nyírvasvári 116
Ófehértó 115
Olcsva 098
Olcsvaapáti 034
Ópályi 099
Ököritófülpös 098
Ömböly 116
Őr 115
Panyola 034
Pap 083
Papos 099
Paszab 121
Pátroha 082
Pátyod 098
Penészlek 116
Penyige 035
Petneháza 083
Piricse 115
Pócspetri 115
Porcsalma 098
Pusztadobos 083
Rakamaz 121
Ramocsaháza 115
Rápolt 098
Rétközberencs 082
Rohod 083
Rozsály 035
Sényő 121
Sonkád 035
Szabolcs 121
Szabolcsbáka 083
Szabolcsveresmart 082
Szakoly 115
Szamosangyalos 098
Szamosbecs 034
Szamoskér 098
Szamossályi 098
Szamosszeg 098
Szamostatárfalva 034
Szamosújlak 034
Szatmárcseke 034
Székely 121
Tarpa 012
Tákos 012
Terem 116
Tiborszállás 116
Timár 121
Tiszaadony 012
Tiszabecs 034
Tiszabercel 121
Tiszabezdéd 082
Tiszacsécse 034
Tiszadada 122
Tiszadob 122
Tiszaeszlár 122
Tiszakanyár 082
Tiszakerecseny 012
Tiszakóród 034
Tiszalök 122
Tiszamogyorós 082
Tiszanagyfalu 121
Tiszarád 121
Tiszaszalka 012
Tiszaszentmárton 082
Tiszatelek 121
Tiszavasvári 122
Tiszavid 012
Tisztaberek 035
Tivadar 012
Tornyospálca 083
Tunyogmatolcs 098
Túristvándi 034
Túrricse 035
Tuzsér 082
Tyukod 098
Újdombrád 082
Újfehértó 115
Újkenéz 082
Ura 098
Uszka 035
Vaja 083
Vasmegyer 121
Vállaj 116
Vámosatya 012
Vámosoroszi 035
Vásárosnamény 012
Zajta 035
Záhony 191
Zsarolyán 034
Zsurk 082

Tolna megye

Település Becslőjárás
Alsónána 155
Alsónyék 154
Aparhant 153
Attala 055
Báta 154
Bátaapáti 155
Bátaszék 154
Belecska 027
Bikács 028
Bogyiszló 061
Bonyhád 153
Bonyhádvarasd 153
Bölcske 028
Cikó 155
Csibrák 027
Csikóstőttős 096
Dalmand 177
Decs 154
Diósberény 027
Dombóvár 177
Döbrököz 177
Dunaföldvár 028
Dunaszentgyörgy 154
Dúzs 027
Értény 177
Fadd 154
Fácánkert 154
Felsőnána 027
Felsőnyék 177
Fürged 177
Gerjen 154
Grábóc 155
Gyönk 027
Györe 155
Györköny 028
Gyulaj 177
Harc 154
Hőgyész 027
Iregszemcse 177
Izmény 153
Jágónak 096
Kajdacs 028
Kakasd 153
Kalaznó 027
Kapospula 055
Kaposszekcső 096
Keszőhidegkút 027
Kéty 153
Kisdorog 153
Kismányok 155
Kisszékely 027
Kistormás 027
Kisvejke 155
Kocsola 177
Koppányszántó 177
Kölesd 027
Kurd 177
Lápafő 177
Lengyel 155
Madocsa 028
Magyarkeszi 177
Medina 154
Miszla 027
Mórágy 155
Mőcsény 155
Mucsfa 155
Mucsi 027
Murga 027
Nagydorog 028
Nagykónyi 177
Nagymányok 153
Nagyszékely 027
Nagyszokoly 177
Nagyvejke 155
Nak 177
Németkér 028
Ozora 177
Őcsény 154
Paks 028
Pálfa 027
Pincehely 177
Pörböly 154
Pusztahencse 028
Regöly 177
Sárpilis 154
Sárszentlőrinc 027
Simontornya 027
Sióagárd 154
Szakadát 027
Szakály 177
Szakcs 177
Szálka 155
Szárazd 027
Szedres 154
Szekszárd 154
Tamási 177
Tengelic 154
Tevel 153
Tolna 154
Tolnanémedi 027
Udvari 027
Újireg 177
Varsád 027
Váralja 155
Várdomb 154
Várong 177
Závod 155
Zomba 153

Vas megye

Település Becslőjárás
Acsád 175
Alsószölnök 158
Alsóújlak 194
Andrásfa 194
Apátistvánfalva 158
Bajánsenye 085
Balogunyom 174
Bejcgyertyános 136
Bérbaltavár 194
Boba 136
Borgáta 136
Bozzai 174
Bozsok 086
018
Bögöt 135
Bögöte 194
Bucsu 176
Bük 018
Cák 086
Celldömölk 136
Chernelházadamonya 018
Csákánydoroszló 084
Csánig 135
Csehi 194
Csehimindszent 194
Csempeszkopács 174
Csepreg 018
Csénye 135
Csipkerek 194
Csönge 136
Csörötnek 159
Daraboshegy 085
Dozmat 176
Döbörhegy 194
Döröske 194
Duka 193
Egervölgy 194
Egyházashetye 136
Egyházashollós 192
Egyházasrádóc 084
Felsőcsatár 176
Felsőjánosfa 085
Felsőmarác 085
Felsőszölnök 158
Gasztony 084
Gencsapáti 174
Gersekarát 194
Gérce 136
Gór 135
Gyanógeregye 174
Gyöngyösfalu 174
Győrvár 194
Halastó 085
Halogy 085
Harasztifalu 084
Hegyfalu 135
Hegyháthodász 085
Hegyhátsál 084
Hegyhátszentjakab 085
Hegyhátszentmárton 085
Hegyhátszentpéter 194
Horvátlövő 176
Horvátzsidány 019
Hosszúpereszteg 194
Ikervár 135
Iklanberény 018
Ispánk 085
Ivánc 085
Ják 176
Jákfa 135
Jánosháza 193
Karakó 193
Katafa 084
Káld 136
Kám 194
Keléd 193
Kemeneskápolna 136
Kemenesmagasi 136
Kemenesmihályfa 136
Kemenespálfa 193
Kemenessömjén 136
Kemenesszentmárton 136
Kemestaródfa 084
Kenéz 135
Kenyeri 136
Kercaszomor 085
Kerkáskápolna 085
Kétvölgy 158
Kisrákos 085
Kissomlyó 193
Kisunyom 174
Kiszsidány 019
Kondorfa 085
Köcsk 136
Körmend 084
Kőszeg 086
Kőszegdoroszló 086
Kőszegpaty 174
Kőszegszerdahely 086
Lócs 018
Lukácsháza 174
Magyarlak 159
Magyarnádalja 084
Magyarszecsőd 084
Magyarszombatfa 085
Megyehíd 135
Meggyeskovácsi 135
Mersevát 136
Mesterháza 018
Mesteri 136
Meszlen 175
Mikosszéplak 194
Molnaszecsőd 084
Nagygeresd 018
Nagykölked 084
Nagymizdó 084
Nagyrákos 085
Nagysimonyi 136
Nagytilaj 194
Narda 176
Nádasd 084
Nárai 176
Nemesbőd 174
Nemescsó 175
Nemeskeresztúr 193
Nemeskocs 136
Nemeskolta 174
Nemesládony 018
Nemesmedves 159
Nemesrempehollós 192
Nick 135
Nyőgér 136
Olaszfa 194
Ólmod 019
Orfalu 158
Ostffyasszonyfa 136
Oszkó 194
Ölbő 135
Őrimagyarósd 085
Őriszentpéter 085
Pankasz 085
Pácsony 194
Pápoc 136
Pecöl 135
Perenye 174
Peresznye 019
Petőmihályfa 194
Pinkamindszent 084
Pornóapáti 176
Porpác 174
Pósfa 135
Pusztacsó 174
Püspökmolnári 192
Rábagyarmat 159
Rábahidvég 192
Rábapaty 135
Rábatöttös 174
Rádóckölked 084
Rátót 084
Répcelak 135
Répceszentgyörgy 135
Rönök 159
Rum 192
Sajtoskál 018
Salköveskút 174
Sárfimizdó 194
Sárvár 135
174
Simaság 018
Sitke 136
Sorkifalud 174
Sorkikápolna 174
Sorokpolány 174
Sótony 136
Söpte 174
Szaknyér 085
Szakonyfalu 158
Szalafő 085
Szarvaskend 084
Szatta 085
Szeleste 135
Szemenye 194
Szentgotthárd 159
Szentpéterfa 084
Szergény 136
Szombathely 174
Szőce 085
Tanakajd 174
Táplánszentkereszt 174
Telekes 194
Tokorcs 136
Tompaládony 018
Tormásliget 018
Torony 176
Tömörd 175
Uraiújfalu 135
Vasalja 084
Vasasszonyfa 174
Vasegerszeg 135
Vashosszúfalu 193
Vaskeresztes 176
Vassurány 174
Vasszentmihály 159
Vasszécseny 174
Vasszilvágy 175
Vasvár 194
Vámoscsalád 135
Vásárosmiske 136
Vát 175
Velem 086
Velemér 085
Vép 174
Viszák 085
Vönöck 136
Zsennye 192
Zsédeny 135

Veszprém megye

Település Becslőjárás
Adásztevel 123
Adorjánháza 025
Ajka 025
Alsóörs 181
Apácatorna 025
Aszófő 181
Ábrahámhegy 180
Badacsonytomaj 178
Badacsonytördemic 178
Bakonybél 211
Bakonygyirót 210
Bakonyjákó 125
Bakonykoppány 125
Bakonynána 211
Bakonyoszlop 211
Bakonypölöske 026
Bakonyság 123
Bakonyszentiván 123
Bakonyszentkirály 211
Bakonyszentlászló 210
Bakonyszücs 125
Bakonytamási 125
Balatonakali 180
Balatonakarattya 204
Balatonalmádi 204
Balatoncsicsó 179
Balatonederics 078
Balatonfőkajár 200
Balatonfüred 181
Balatonfűzfő 204
Balatonhenye 179
Balatonkenese 204
Balatonrendes 180
Balatonszepezd 180
Balatonszőlős 181
Balatonudvari 180
Balatonvilágos 200
Barnag 203
Bazsi 147
Bánd 202
Berhida 201
Béb 123
Békás 124
Bodorfa 148
Borszörcsök 025
Borzavár 211
Csabrendek 148
Csajág 200
Csehbánya 202
Csesznek 211
Csetény 210
Csopak 181
Csót 123
Csögle 025
Dabronc 147
Dabrony 025
Dáka 124
Devecser 025
Doba 025
Döbrönte 124
Dörgicse 180
Dudar 211
Egeralja 025
Egyházaskesző 136
Eplény 211
Farkasgyepű 125
Felsőörs 181
Fenyőfő 125
Ganna 124
Gecse 125
Gic 210
Gógánfa 147
Gyepükaján 148
Gyulakeszi 178
Hajmáskér 201
Halimba 026
Hárskút 202
Hegyesd 178
Hegymagas 178
Herend 202
Hetyefő 147
Hidegkút 203
Homokbödöge 125
Hosztót 148
Iszkáz 025
Jásd 211
Kamond 025
Kapolcs 179
Karakószörcsök 025
Káptalanfa 148
Káptalantóti 178
Kemeneshőgyész 136
Kemenesszentpéter 136
Kerta 025
Kékkút 179
Királyszentistván 201
Kisapáti 178
Kisberzseny 025
Kiscsősz 025
Kislőd 026
Kispirit 025
Kisszőlős 025
Kolontár 026
Kővágóörs 180
Köveskál 180
Kup 124
Külsővat 025
Küngös 201
Lesencefalu 078
Lesenceistvánd 078
Lesencetomaj 078
Litér 201
Lókút 211
Lovas 181
Lovászpatona 125
Magyargencs 136
Magyarpolány 026
Malomsok 046
Marcalgergelyi 124
Marcaltő 123
Márkó 202
Megyer 147
Mencshely 203
Mezőlak 123
Mihályháza 124
Mindszentkálla 179
Monostorapáti 179
Monoszló 179
Nagyacsád 123
Nagyalásony 025
Nagydém 125
Nagyesztergár 211
Nagygyimót 123
Nagypirit 025
Nagytevel 123
Nagyvázsony 203
Nemesgörzsöny 123
Nemesgulács 178
Nemeshany 148
Nemesszalók 025
Nemesvámos 204
Nemesvita 078
Németbánya 125
Nóráp 123
Noszlop 025
Nyárád 025
Nyirád 148
Óbudavár 179
Olaszfalu 211
Oroszi 025
Öcs 026
Örvényes 180
Ősi 201
Öskü 201
Paloznak 181
Papkeszi 201
Pápa 123
Pápadereske 124
Pápakovácsi 123
Pápasalamon 025
Pápateszér 125
Pécsely 181
Pénzesgyőr 211
Pétfürdő 201
Porva 211
Pula 179
Pusztamiske 026
Raposka 178
Révfülöp 180
Rigács 147
Románd 210
Salföld 178
Sáska 178
Sikátor 210
Sóly 201
Somlójenő 025
Somlószőlős 025
Somlóvásárhely 025
Somlóvecse 025
Sümeg 148
Sümegprága 147
Szápár 210
Szentantalfa 179
Szentbékkálla 179
Szentgál 202
Szentimrefalva 148
Szentjakabfa 179
Szentkirályszabadja 204
Szigliget 178
Szőc 148
Tagyon 179
Takácsi 123
Taliándörögd 179
Tapolca 178
Tés 211
Tihany 181
Tótvázsony 203
Tüskevár 025
Ugod 125
Ukk 148
Úrkút 203
Uzsa 078
Vanyola 123
Vaszar 123
Várkesző 136
Városlőd 202
Várpalota 201
Vászoly 180
Veszprém 202
Veszprémfajsz 204
Veszprémgalsa 148
Veszprémvarsány 210
Vid 025
Vigántpetend 179
Vilonya 201
Vinár 124
Vöröstó 203
Zalaerdőd 147
Zalagyömörő 148
Zalahaláp 178
Zalameggyes 148
Zalaszegvár 148
Zánka 180
Zirc 211

Zala megye

Település Becslőjárás
Alibánfa 205
Almásháza 205
Alsónemesapáti 205
Alsópáhok 077
Alsórajk 114
Alsószenterzsébet 002
Babosdöbréte 207
Baglad 001
Bagod 206
Bak 206
Baktüttös 206
Balatongyörök 077
Balatonmagyaród 076
Barlahida 208
Batyk 205
Bánokszentgyörgy 091
Bázakerettye 091
Becsehely 090
Becsvölgye 209
Belezna 020
Belsősárd 001
Bezeréd 205
Bocfölde 206
Bocska 114
Bókaháza 077
Boncodfölde 207
Borsfa 091
Böde 209
Bödeháza 001
Börzönce 114
Bucsuszentlászló 205
Bucsuta 091
Csapi 114
Csatár 206
Cserszegtomaj 077
Csertalakos 208
Csesztreg 001
Csonkahegyhát 209
Csöde 209
Csömödér 091
Csörnyeföld 090
Dióskál 076
Dobri 090
Dobronhegy 207
Döbröce 147
Dötk 205
Egeraracsa 076
Egervár 194
Eszteregnye 114
Esztergályhorváti 077
Felsőpáhok 077
Felsőrajk 114
Felsőszenterzsébet 002
Fityeház 114
Füzvölgy 114
Galambok 114
Garabonc 114
Gáborjánháza 001
Gellénháza 208
Gelse 114
Gelsesziget 114
Gétye 076
Gombosszeg 209
Gosztola 001
Gősfa 194
Gutorfölde 208
Gyenesdiás 077
Gyűrűs 205
Hagyárosbörönd 207
Hahót 114
Hernyék 091
Hévíz 077
Homokkomárom 114
Hosszúvölgy 114
Hottó 207
Iborfia 208
Iklódbördőce 001
Kacorlak 114
Kallósd 205
Karmacs 077
Kálócfa 002
Kányavár 091
Kávás 207
Kehidakustány 077
Kemendollár 205
Keménfa 207
Kerecseny 114
Kerkabarabás 001
Kerkafalva 002
Kerkakutas 002
Kerkaszentkirály 090
Kerkateskánd 001
Keszthely 077
Kilimán 114
Kisbucsa 205
Kiscsehi 091
Kisgörbő 147
Kiskutas 206
Kispáli 206
Kisrécse 114
Kissziget 091
Kistolmács 091
Kisvásárhely 147
Kozmadombja 002
Kustánszeg 209
Külsősárd 001
Lakhegy 194
Lasztonya 091
Lendvadedes 001
Lendvajakabfa 001
Lenti 001
Letenye 090
Lickóvadamos 208
Ligetfalva 077
Lispeszentadorján 091
Liszó 020
Lovászi 090
Magyarföld 002
Magyarszentmiklós 114
Magyarszerdahely 114
Maróc 091
Márokföld 002
Miháld 021
Mihályfa 147
Mikekarácsonyfa 208
Milejszeg 209
Misefa 205
Molnári 090
Murakeresztúr 114
Murarátka 090
Muraszemenye 090
Nagybakónak 114
Nagygörbő 147
Nagykanizsa 114
Nagykapornak 205
Nagykutas 206
Nagylengyel 208
Nagypáli 206
Nagyrada 114
Nagyrécse 114
Nemesapáti 205
Nemesbük 077
Nemeshetés 205
Nemesnép 001
Nemespátró 020
Nemesrádó 205
Nemessándorháza 205
Nemesszentandrás 205
Németfalu 209
Nova 208
Óhid 147
Oltárc 091
Orbányosfa 205
Ormándlak 208
Orosztony 114
Ortaháza 091
Ozmánbük 207
Pacsa 076
Padár 205
Pakod 205
Pat 021
Páka 091
Pálfiszeg 209
Pethőhenye 206
Petrikeresztúr 208
Petrivente 090
Pókaszepetk 205
Porszombat 002
Pölöske 205
Pölöskefő 114
Pördefölde 091
Pötréte 114
Pusztaapáti 209
Pusztaederics 208
Pusztamagyaród 091
Pusztaszentlászló 206
Ramocsa 002
Resznek 001
Rezi 077
Rédics 001
Rigyác 114
Salomvár 207
Sand 021
Sárhida 206
Sármellék 077
Semjénháza 090
Sénye 146
Sormás 114
Söjtör 206
Surd 020
Sümegcsehi 147
Szalapa 147
Szentgyörgyvár 077
Szentgyörgyvölgy 002
Szentkozmadombja 208
Szentliszló 091
Szentmargitfalva 091
Szentpéterfölde 208
Szentpéterúr 076
Szepetnek 114
Szécsisziget 001
Szijártóháza 001
Szilvágy 209
Teskánd 206
Tilaj 077
Tófej 206
Tormafölde 001
Tornyiszentmiklós 090
Tótszentmárton 090
Tótszerdahely 090
Türje 147
Újudvar 114
Valkonya 091
Vasboldogasszony 194
Vaspör 207
Vállus 077
Várfölde 091
Várvölgy 077
Vindornyafok 077
Vindornyalak 077
Vindornyaszőlős 147
Vonyarcvashegy 077
Vöckönd 205
Zajk 091
Zalaapáti 077
Zalabaksa 001
Zalabér 205
Zalaboldogfa 206
Zalacsány 077
Zalacséb 207
Zalaegerszeg 206
Zalaháshágy 207
Zalaigrice 076
Zalaistvánd 205
Zalakaros 114
Zalakomár 076
Zalaköveskút 077
Zalalövő 207
Zalamerenye 114
Zalasárszeg 114
Zalaszabar 114
Zalaszántó 077
Zalaszentbalázs 114
Zalaszentgrót 146
Zalaszentgyörgy 206
Zalaszentiván 205
Zalaszentjakab 114
Zalaszentlászló 146
Zalaszentlőrinc 205
Zalaszentmárton 077
Zalaszentmihály 205
Zalaszombatfa 001
Zalatárnok 208
Zalaújlak 114
Zalavár 077
Zalavég 205
Zebecke 091

Budapest

Település Becslőjárás
I. kerület 015
II. kerület 015
III. kerület 015
IV. kerület 015
V. kerület 015
VI. kerület 015
VII. kerület 015
VIII. kerület 015
IX. kerület 015
X. kerület 015
XI. kerület 015
XII. kerület 015
XIII. kerület 015
XIV. kerület 015
XV. kerület 015
XVI. kerület 015
XVII. kerület 015
XVIII. kerület 015
XIX. kerület 015
XX. kerület 015
XXI. kerület 015
XXII. kerület 015
XXIII. kerület 015

3. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

Az egyes becslőjárások, illetve osztályozási vidékek művelési áganként megállapított minőségi osztályaihoz rendelt kataszteri tiszta jövedelem (AK/hektár)

Kód- becslőjárás/osztályozási művelési ág minőségi osztály
szám vidék 1 2 3 4 5 6 7 8
001 Alsólendvai becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 32,1 24,3 22,6 20,0 15,6 13,2 5,6 3,8
rét 38,2 29,5 23,5 15,6 11,5 9,0 5,9 3,5
szőlő 76,5 60,8 45,2 36,5 26,9 18,2 10,1
kert 38,2 34,8 31,3 28,7 26,1 23,5 19,1 7,0
gyümölcsös 38,2 34,8 31,3 28,7 26,1 23,5 19,1 14,8
legelő 11,1 10,1 9,0 8,3 5,9 3,8 2,6 1,2
nádas
erdő 6,6 5,2 4,5 3,8 3,1 2,3 1,7 1,0
fásított terület 6,6 5,2 4,5 3,8 3,1 2,3 1,7 1,0
002 Alsólendvai becslőjárás harmadik osztályozási
vidék szántó 21,7 14,8 8,0 3,8 1,9
rét 28,7 25,2 16,5 12,5 10,8 8,7 3,3
szőlő 32,1 22,6 16,5 8,7
kert 31,3 28,7 26,9 20,9 8,7
gyümölcsös 31,3 28,7 26,9 20,9
legelő 9,0 6,3 4,5 2,6 1,9
nádas
erdő 5,9 5,2 4,5 3,1 2,3 1,6 1,0 0,7
fásított terület 5,9 5,2 4,5 3,1 2,3 1,6 1,0 0,7
003 Aradi becslőjárás egyetlen
osztályozási vidék szántó 43,4 34,8 26,1 17,4 12,5 9,7 7,0 1,9
rét 33,9 26,1 20,0 13,6 9,7 7,6 3,5 1,2
szőlő 66,0 52,1 43,4 29,5 17,4
kert 90,4 79,9 69,5 55,6 46,9 34,8 29,5
gyümölcsös 90,4 79,9 69,5 55,6 46,9 34,8 29,5
legelő 26,1 18,2 11,8 8,0 3,8 2,8 1,2
nádas 31,3
erdő 14,8 11,5 10,4 9,0 8,0
fásított terület 14,8 11,5 10,4 9,0 8,0
004 Bajai becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 38,2 32,1 26,1 19,1 11,5 7,0 3,5 1,4
rét 31,3 20,0 13,9 8,7 3,5 0,6
szőlő 55,6 45,2 34,8 24,3 13,9
kert 45,2 31,3 13,9
gyümölcsös 45,2 31,3 13,9
legelő 19,1 13,2 7,0 3,1 0,9 0,3
nádas 36,5 26,1 17,4 10,4
erdő 9,7 5,9 3,3 2,3
fásított terület 9,7 5,9 3,3 2,3
005 Bajai becslőjárás második
osztályozási vidék szántó 38,2 32,1 26,1 19,1 11,5 7,0 3,5 1,4
rét 33,0 20,0 13,9 8,7 3,5 0,6
szőlő 55,6 45,2 34,8 24,3 13,9
kert 62,6 50,4 38,2 13,9
gyümölcsös 62,6 50,4 38,2 13,9
legelő 20,0 13,2 7,0 3,1 0,9 0,3
nádas 36,5 26,1 17,4 10,4
erdő 8,3 5,9 3,3 2,3 1,2 0,6 0,1
fásított terület 8,3 5,9 3,3 2,3 1,2 0,6 0,1
006 Balassagyarmati becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 38,2 32,1 26,1 19,1 12,9 9,0 5,6 3,1
rét 40,0 33,0 23,5 17,4 12,5 9,4 6,6 3,8
szőlő 114,7 86,9 69,5 55,6 43,4 28,7 17,4 10,4
kert 48,7 38,2 27,8 18,2 13,2 7,3
gyümölcsös 48,7 38,2 27,8 18,2 13,2
legelő 13,9 9,0 5,9 3,8 2,4 1,4 0,9
nádas 2,4
erdő 9,0 6,6 4,2 3,1 2,4 1,4 1,0
fásított terület 9,0 6,6 4,2 3,1 2,4 1,4 1,0
007 Balassagyarmati becslőjárás második
osztályozási vidék szántó 32,1 26,1 19,1 14,8 10,4 7,0 4,2 2,4
rét 41,7 32,1 26,9 20,9 15,6 11,5 7,3 3,8
szőlő 55,6 41,7 30,4 20,0 15,6 10,8 7,0
kert 41,7 29,5 22,6 18,2 14,8 11,5 7,3
gyümölcsös 41,7 29,5 22,6 18,2 14,8 11,5
legelő 17,4 12,5 7,0 3,5 1,9 0,9
nádas 7,0 2,4
erdő 5,2 4,5 2,4 1,0 0,6
fásított terület 5,2 4,5 2,4 1,0 0,6
008 Balassagyarmati becslőjárás harmadik
osztályozási vidék szántó 32,1 26,1 19,1 13,6 9,0 5,6 3,5 1,7
rét 41,7 31,3 25,2 19,1 13,9 9,4 6,3 3,8
szőlő 41,7 33,9 30,4 24,3 20,0 16,5 12,5 7,6
kert 33,9 29,5 24,3 19,1 13,9 9,4 7,0
gyümölcsös 33,9 29,5 24,3 19,1 13,9 9,4 7,0
legelő 17,4 12,5 6,3 3,1 1,6 0,6
nádas 2,4
erdő 4,2 2,4 1,2
fásított terület 4,2 2,4 1,2
009 Battonyai becslőjárás egyetlen osztályozási
vidék szántó 45,2 41,7 34,8 24,3 17,4 11,5 6,3 1,7
rét 33,0 25,2 19,1 7,6 1,0
szőlő 45,2 31,3 17,4
kert 45,2 33,9 19,1
gyümölcsös 45,2 33,9 19,1
legelő 32,1 21,7 13,6 8,7 3,5 1,6
nádas 26,9
erdő 9,7 6,6 3,3
fásított terület 9,7 6,6 3,3
010 Békési becslőjárás egyetlen osztályozási
vidék szántó 43,4 38,2 31,3 20,9 16,5 11,5 5,2 3,5
rét 31,3 22,6 13,9 10,4 8,3 1,4
szőlő 43,4 25,2 7,0
kert 43,4 38,2
gyümölcsös 43,4 38,2
legelő 21,7 12,2 8,7 3,5 1,4
nádas 36,5 13,9 4,2 1,4
erdő 15,6 11,8 9,7 8,3 7,3 5,2
fásított terület 15,6 11,8 9,7 8,3 7,3 5,2
011 Békéscsabai becslőjárás egyetlen osztályozási
vidék szántó 46,9 43,4 34,8 23,5 18,2 13,2 6,3 3,5
rét 32,1 27,8 17,4 12,2 9,7 4,5 2,1
szőlő 46,9 26,1 7,0
kert 52,1 41,7
gyümölcsös 52,1 41,7
legelő 32,1 20,9 13,9 9,7 3,8 1,4
nádas 43,4 17,4 1,6
erdő 19,1 14,8 12,9 8,0 7,0 4,9 2,4
fásított terület 19,1 14,8 12,9 8,0 7,0 4,9 2,4
012 Beregszászi becslőjárás
első osztályozási vidék szántó 26,1 22,6 16,5 12,2 8,7 6,3 4,2 2,8
rét 24,3 19,1 15,6 11,8 7,6 3,5 2,8 1,7
szőlő 55,6 48,7 41,7 31,3 24,3 17,4 13,9 10,4
kert 31,3 27,8 24,3 22,6 20,9 17,4 9,0
gyümölcsös 31,3 27,8 24,3 22,6 20,9 17,4
legelő 12,5 8,7 4,2 2,4 0,9
nádas 8,0
erdő 8,0 5,9 4,5 3,1 2,4 1,7 1,0 0,5
fásított terület 8,0 5,9 4,5 3,1 2,4 1,7 1,0 0,5
013 Berettyóújfalui becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 32,1 28,7 24,3 17,4 10,4 7,0 2,6 1,2
rét 28,7 22,6 17,4 12,2 7,0 1,7 1,0
szőlő 36,5 24,3 11,5
kert 48,7 41,7 36,5 24,3 10,4
gyümölcsös 48,7 41,7 36,5
legelő 18,2 10,1 3,8 2,1 1,0
nádas 27,8 15,6 4,2
erdő 12,9 10,4 8,3 5,2 2,8
fásított terület 12,9 10,4 8,3 5,2 2,8
014 Berettyóújfalui becslőjárás második
osztályozási vidék szántó 32,1 28,7 24,3 17,4 10,4 7,0 2,6
rét 28,7 22,6 20,9 12,2 7,0 1,7 1,0
szőlő 36,5 24,3 11,5
kert 36,5 26,9 20,9
gyümölcsös 36,5 26,9 20,9
legelő 17,4 8,7 3,8 2,1 1,0
nádas 33,9 17,4 4,2 1,6
erdő 14,8 11,8 8,3
fásított terület 14,8 11,8 8,3
015 Budapesti becslőjárás egyetlen osztályozási
vidék szántó 53,9 41,7 31,3 26,1 20,9 13,9 9,7 3,5
rét 57,3 50,4 43,4 38,2 31,3 19,1 13,9 10,4
szőlő 139,0 118,2 97,3 76,5 57,3 41,7 24,3 13,9
kert 187,7 139,0 86,9 53,9 40,0 33,9 18,2 13,9
gyümölcsös 187,7 139,0 86,9 53,9 40,0 33,9 18,2 13,9
legelő 32,1 17,4 12,2 5,6 2,4 1,4
nádas 55,6 41,7 31,3 17,4
erdő 9,0 8,0 6,3 5,2 3,0 1,9 0,2
fásított terület 9,0 8,0 6,3 5,2 3,0 1,9 0,2
016 Ceglédi becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 40,0 34,8 27,8 22,6 17,4 10,4 4,2 2,1
rét 32,1 27,8 20,0 8,7
szőlő 73,0 52,1 34,8 19,1
kert 55,6 45,2 29,5 10,4
gyümölcsös 55,6 45,2 29,5
legelő 18,2 12,2 7,6 2,8 1,0
nádas 45,2 33,0 20,0 14,8 4,2
erdő 11,8 7,6 3,5 1,9 0,6
fásított terület 11,8 7,6 3,5 1,9 0,6
017 Ceglédi becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 41,7 33,9 27,8 20,9 15,6 10,4 4,2 2,1
rét 41,7 28,7 22,6 15,6 9,7
szőlő 48,7 38,2 26,1 16,5
kert 53,9 29,5 10,4
gyümölcsös 53,9 29,5
legelő 14,8 10,4 7,0 2,8 0,7
nádas 45,2 36,5 31,3 20,0 4,2
erdő 11,8 7,6 3,5 1,9 0,6
fásított terület 11,8 7,6 3,5 1,9 0,6
018 Csepregi becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 55,6 45,2 38,2 26,9 19,1 12,2 4,9
rét 69,5 55,6 32,1 29,5 16,5
szőlő 92,1 67,8 57,3 46,9 34,8 26,9
kert 79,9 62,6 48,7 40,0 34,8 21,7 12,2 8,3
gyümölcsös 79,9 62,6 48,7 40,0 34,8 21,7
legelő 26,1 12,5 8,7 7,0 4,2 1,9
nádas
erdő 11,1 8,3 7,3 6,3 5,2 4,5 3,8 2,8
fásított terület 11,1 8,3 7,3 6,3 5,2 4,5 3,8 2,8
019 Csepregi becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 43,4 38,2 29,5 21,7 15,6 6,3 4,5
rét 69,5 48,7 34,8 30,4 26,1 13,9 9,0
szőlő 74,7 57,3 48,7 34,8 26,1
kert 83,4 67,8 57,3 50,4 33,9 26,1 17,4
gyümölcsös 83,4 67,8 57,3 50,4 33,9 26,1
legelő 9,4 6,6 3,5 1,6
nádas
erdő 8,0 7,0 6,3 5,6 4,2 3,5 2,4
fásított terület 8,0 7,0 6,3 5,6 4,2 3,5 2,4
020 Csurgói becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 34,8 30,4 23,5 17,4 12,2 6,3 2,6 1,7
rét 45,2 34,8 31,3 26,1 20,0 15,6 9,0 3,1
szőlő 62,6 43,4 36,5 30,4 26,9 22,6 17,4 11,1
kert 45,2 36,5 27,8 22,6 7,0
gyümölcsös 45,2 36,5 27,8 22,6 7,0
legelő 15,6 10,8 6,6 3,0 1,9 0,7
nádas 20,9 10,4
erdő 8,0 5,6 4,2 2,8 2,3 1,4 0,7
fásított terület 8,0 5,6 4,2 2,8 2,3 1,4 0,7
021 Csurgói becslőjárás második
osztályozási vidék szántó 41,7 34,8 26,1 20,9 15,6 10,4 5,6 2,6
rét 43,4 33,0 29,5 26,1 20,0 14,8 9,0 3,5
szőlő 59,1 41,7 36,5 31,3 25,2 20,0 12,9 8,3
kert 50,4 41,7 34,8 29,5 22,6 11,8
gyümölcsös 50,4 41,7 34,8 29,5 22,6 11,8
legelő 16,5 12,2 7,0 4,2 3,0 1,2
nádas 20,9
erdő 7,0 4,2 3,1 2,1 1,7 0,9 0,3
fásított terület 7,0 4,2 3,1 2,1 1,7 0,9 0,3
022 Dárdai becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 46,9 43,4 36,5 26,9 18,2 13,9 9,7 4,9
rét 50,4 41,7 34,8 26,9 10,8 5,6
szőlő 92,1 73,0 57,3 43,4 36,5 27,8 22,6
kert 59,1 57,3 41,7 28,7 11,5
gyümölcsös 59,1 57,3 41,7 28,7 11,5
legelő 22,6 11,1 6,6
nádas
erdő 8,7 6,3 4,5 3,5 2,4
fásított terület 8,7 6,3 4,5 3,5 2,4
023 Debreceni becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 45,2 40,0 34,8 24,3 18,2 13,6 7,6 2,8
rét 38,2 31,3 17,4 10,1 4,2 2,1
szőlő 62,6 36,5 20,0 8,7 3,5
kert 104,3 48,7 29,5 21,7 9,0
gyümölcsös 104,3 48,7 29,5 21,7 9,0
legelő 28,7 18,2 10,4 5,6 2,4 1,4
nádas 41,7 17,4 1,6
erdő 15,6 13,2 10,4 9,0 7,3 4,2 2,1
fásított terület 15,6 13,2 10,4 9,0 7,3 4,2 2,1
024 Debreceni becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 40,0 34,8 25,2 18,2 13,2 6,6 2,8 1,2
rét 31,3 24,3 16,5 9,4 3,5 1,9 1,0
szőlő 36,5 26,9 19,1 3,5
kert 50,4 43,4 30,4 21,7 8,0
gyümölcsös 50,4 43,4 30,4 21,7 8,0
legelő 25,2 17,4 10,4 4,9 2,1 1,0
nádas 34,8 16,5 4,5 1,2
erdő 13,2 9,0 7,3 5,6 3,5
fásított terület 13,2 9,0 7,3 5,6 3,5
025 Devecseri becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 33,9 29,5 20,9 15,6 13,2 9,4 5,2 3,5
rét 50,4 36,5 30,4 21,7 14,8 11,5 4,5 2,6
szőlő 113,0 92,1 73,0 52,1 40,0 22,6 15,6
kert 55,6 50,4 40,0 27,8 15,6 9,4
gyümölcsös 55,6 50,4 40,0 27,8
legelő 19,1 12,5 9,4 5,2 2,6
nádas 21,7
erdő 10,4 8,7 7,3 5,6 4,5 3,8 3,0 1,9
fásított terület 10,4 8,7 7,3 5,6 4,5 3,8 3,0 1,9
026 Devecseri becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 27,8 21,7 13,9 10,8 9,0 3,8
rét 46,9 34,8 25,2 5,9
szőlő 43,4 20,0
kert 50,4 46,9 24,3 10,8
gyümölcsös 50,4 46,9 24,3
legelő 12,5 9,0 3,5 2,1
nádas
erdő 10,4 8,7 7,3 5,6 3,8 3,0 1,9 1,2
fásított terület 10,4 8,7 7,3 5,6 3,8 3,0 1,9 1,2
027 Dunaföldvári becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 41,7 34,8 27,8 20,9 14,8 8,3 4,2 2,1
rét 41,7 33,9 27,8 21,7 15,6 10,4 4,2
szőlő 67,8 57,3 41,7 27,8 20,9 13,2 8,7 3,8
kert 50,4 46,9 40,0 23,5 20,0 9,4
gyümölcsös 50,4 46,9 40,0 23,5 20,0 9,4
legelő 15,6 11,8 9,7 8,0 4,9 3,0 1,9 1,0
nádas 15,6 9,0
erdő 8,7 7,0 5,2 4,2 2,8 1,7
fásított terület 8,7 7,0 5,2 4,2 2,8 1,7
028 Dunaföldvári becslőjárás
második osztályozási
vidék szántó 40,0 33,9 25,2 19,1 14,8 10,4 5,6 2,1
rét 43,4 34,8 28,7 23,5 15,6 9,0 5,6 3,0
szőlő 66,0 52,1 43,4 29,5 21,7 14,8 3,8
kert 57,3 50,4 46,9 40,0 17,4 9,0
gyümölcsös 57,3 50,4 46,9 40,0 17,4 9,0
legelő 18,2 12,5 9,7 7,3 4,5 3,3 1,7 0,9
nádas 34,8 23,5 13,2
erdő 9,0 7,3 5,6 4,5 3,1 1,0
fásított terület 9,0 7,3 5,6 4,5 3,1 1,0
029 Edelényi becslőjárás egyetlen
osztályozási vidék szántó 34,8 28,7 24,3 19,1 15,6 11,1 7,0 4,2
rét 40,0 31,3 25,2 20,9 17,4 13,9 10,4 7,0
szőlő 41,7 31,3 20,9 17,4 13,9
kert 38,2 34,8 31,3 27,8 24,3 20,9 17,4 10,4
gyümölcsös 38,2 34,8 31,3 27,8 24,3 20,9 17,4 10,4
legelő 20,9 15,6 10,4 7,0 4,2 3,0 1,4
nádas
erdő 5,2 4,5 3,8 3,1 2,4 1,6 0,7
fásított terület 5,2 4,5 3,8 3,1 2,4 1,6 0,7
030 Egri becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 38,2 34,8 27,8 22,6 17,4 10,4 6,3 3,5
rét 45,2 38,2 33,0 15,6 10,4
szőlő 34,8 27,8 19,1 13,9
kert 50,4 34,8 16,5 8,7
gyümölcsös 50,4 34,8 16,5 8,7
legelő 26,9 17,4 13,9 10,4 5,9 2,8
nádas
erdő 8,0 5,6 3,1
fásított terület 8,0 5,6 3,1
031 Egri becslőjárás második
osztályozási vidék szántó 45,2 38,2 33,0 26,1 19,1 11,1 6,3 2,8
rét 46,9 41,7 36,5 17,4 8,7
szőlő 93,8 76,5 55,6 43,4 29,5 22,6 13,9 7,0
kert 93,8 50,4 36,5 15,6 8,7
gyümölcsös 93,8 50,4 36,5 15,6 8,7
legelő 28,7 24,3 20,9 15,6 7,0 3,5 1,7
nádas 17,4 10,4
erdő 8,0 5,6 3,1 1,0
fásított terület 8,0 5,6 3,1 1,0
032 Egri becslőjárás harmadik
osztályozási vidék szántó 45,2 29,5 24,3 19,1 11,1 5,2 3,5 1,4
rét 36,5 31,3 24,3 13,9 9,7 6,3
szőlő 41,7 34,8 27,8 22,6 17,4 13,9 3,5
kert 26,1 22,6 15,6 7,3
gyümölcsös 26,1 22,6 15,6 7,3
legelő 12,5 8,7 5,2 3,5 1,7 0,3
nádas
erdő 8,0 5,6 3,1 1,0
fásított terület 8,0 5,6 3,1 1,0
033 Esztergomi becslőjárás
első osztályozási vidék szántó 43,4 34,8 27,8 22,6 15,6 11,1 6,6 3,5
rét 46,9 43,4 40,0 27,8 26,1 17,4 12,2 7,0
szőlő 113,0 83,4 62,6 43,4 33,0 19,1 13,9 6,3
kert 52,1 46,9 40,0 22,6 17,4 7,0
gyümölcsös 52,1 46,9 40,0 22,6 17,4
legelő 18,2 12,2 7,0 4,2 2,8 1,4
nádas 46,9 27,8 12,2
erdő 12,2 11,1 9,4 7,0 3,8 1,6 0,7
fásított terület 12,2 11,1 9,4 7,0 3,8 1,6 0,7
034 Fehérgyarmati becslőjárás
első osztályozási vidék szántó 28,7 24,3 20,9 16,5 12,5 9,7 6,3 3,5
rét 24,3 17,4 13,9 7,0 3,5
szőlő 15,6
kert 38,2 31,3 27,8 24,3 17,4 13,9
gyümölcsös 38,2 31,3 27,8 24,3
legelő 12,5 10,4 8,7 7,0 5,2 1,7
nádas 8,7
erdő 7,6 5,9 4,5 3,5 2,4 2,1
fásított terület 7,6 5,9 4,5 3,5 2,4 2,1
035 Fehérgyarmati becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 22,6 18,2 16,5 13,2 9,7 6,6 4,2 3,1
rét 23,5 20,0 16,5 13,9 9,4 5,6 3,8 2,8
szőlő 24,3
kert 29,5 26,1 22,6 15,6 12,2 8,7
gyümölcsös 29,5 26,1 22,6 15,6
legelő 11,1 9,4 7,6 5,9 4,2 1,7
nádas 6,3
erdő 5,6 3,8 3,0 2,3 1,6
fásított terület 5,6 3,8 3,0 2,3 1,6
036 Félegyházai becslőjárás
első osztályozási vidék szántó 36,5 31,3 22,6 15,6 11,8 7,6 3,5 1,7
rét 27,8 20,9 17,4 13,9 12,2 9,4 7,0 3,5
szőlő 48,7 45,2 34,8 27,8 22,6 15,6
kert 41,7 21,7 9,0
gyümölcsös 41,7 21,7
legelő 14,8 11,1 8,7 8,0 4,9 3,8 1,4 0,7
nádas 50,4 36,5 27,8 17,4 7,6
erdő 11,1 7,0 3,8 2,1 1,4 0,1
fásított terület 11,1 7,0 3,8 2,1 1,4 0,1
037 Félegyházai becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 36,5 31,3 22,6 15,6 10,4 6,6 3,1 1,4
rét 27,8 20,9 17,4 13,9 8,7 7,6 4,2 3,3
szőlő 45,2 34,8 27,8
kert 31,3 18,2 9,4
gyümölcsös 31,3 18,2 9,4
legelő 12,5 6,3 4,9 2,1 1,0 0,7
nádas 36,5 17,4 7,6 3,1
erdő 11,1 7,0 3,8 1,9 1,4 0,1
fásított terület 11,1 7,0 3,8 1,9 1,4 0,1
038 Füleki becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 38,2 31,3 25,2 19,1 13,9 8,3 4,5 2,6
rét 41,7 33,0 26,1 20,9 15,6 10,4 5,6 3,0
szőlő 46,9 40,0 34,8 32,1 26,1 22,6 13,2 10,8
kert 46,9 38,2 29,5 23,5 15,6 13,9 10,8 4,5
gyümölcsös 46,9 38,2 29,5 23,5 15,6 13,9 10,8 4,5
legelő
nádas
erdő
24,3

5,9
17,4

4,2
11,1

3,3
6,6

2,8
3,1

1,9
2,3

1,2
1,6

0,4
0,6
fásított terület 5,9 4,2 3,3 2,8 1,9 1,2 0,4
039 Füleki becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 31,3 26,1 20,0 14,8 10,1 7,0 3,5 2,1
rét 27,8 22,6 18,2 13,9 10,4 8,0 4,5 2,6
szőlő 33,9 27,8 24,3 20,9 16,5 12,5 8,3 5,6
kert 34,8 26,9 19,1 15,6 12,5 9,0 5,2 3,1
gyümölcsös 34,8 26,9 19,1 15,6 12,5 9,0 5,2 3,1
legelő 12,5 7,0 5,2 3,1 1,9 1,0 0,7 0,3
nádas
erdő

5,6

4,2

3,5

2,6

1,9

1,2

0,7
fásított terület 5,6 4,2 3,5 2,6 1,9 1,2 0,7
040 Füleki becslőjárás harmadik osztályozási
vidék szántó 27,8 22,6 17,4 12,2 9,0 5,6 3,1 1,4
rét 32,1 21,7 14,8 9,7 8,0 5,6 2,8
szőlő 33,9 27,8 24,3 20,9 16,5 12,5 8,3 5,6
kert 28,7 20,9 12,5 9,7 8,0 2,6
gyümölcsös 28,7 20,9 12,5 9,7 8,0 2,6
legelő 9,4 4,2 1,6 0,4
nádas
erdő 3,5 1,9 1,2 0,3
fásított terület 3,5 1,9 1,2 0,3
041 Gödöllői becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 40,0 36,5 31,3 27,8 20,9 13,9 4,9 2,3
rét 50,4 41,7 34,8 27,8 17,4 13,9 10,4 5,2
szőlő 53,9 40,0 33,0 20,0 12,5
kert 53,9 38,2 26,9 17,4 7,0
gyümölcsös 53,9 38,2 26,9 17,4
legelő 17,4 13,9 7,0 4,2 2,1
nádas 45,2 29,5 12,2
erdő 8,3 7,3 5,6 4,9 2,6 2,1 1,4 0,1
fásított terület 8,3 7,3 5,6 4,9 2,6 2,1 1,4 0,1
042 Gödöllői becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 36,5 31,3 27,8 22,6 13,9 7,0 4,2 2,1
rét 45,2 40,0 34,8 27,8 19,1 13,9 8,7 5,2
szőlő 59,1 50,4 40,0 26,1 16,5
kert 43,4 29,5 19,1 7,0
gyümölcsös 43,4 29,5 19,1
legelő 11,8 8,7 5,6 2,4 1,0
nádas 55,6 29,5 12,2
erdő 8,3 7,3 5,6 4,9 2,6 2,1 1,4 0,1
fásított terület 8,3 7,3 5,6 4,9 2,6 2,1 1,4 0,1
043 Gyöngyösi becslőjárás
első osztályozási vidék szántó 41,7 38,2 33,9 27,8 20,9 14,8 8,7 4,2
rét 45,2 38,2 33,0 8,7 1,7
szőlő 104,3 73,0 48,7 27,8
kert 50,4 38,2 31,3 26,9
gyümölcsös 50,4 38,2 31,3 26,9
legelő 26,9 20,9 11,1 5,2 2,8 1,4
nádas 50,4 41,7
erdő 11,5 7,6
fásított terület 11,5 7,6
044 Gyöngyösi becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 38,2 31,3 26,1 19,1 13,2 7,6 4,2 1,7
rét 41,7 34,8 30,4 12,5 6,3
szőlő 104,3 76,5 55,6 48,7 33,0 17,4 5,6
kert 41,7 36,5 27,8 22,6 13,2 7,6
gyümölcsös 41,7 36,5 27,8 22,6
legelő
nádas
erdő
14,8

5,6
6,3

4,2
3,1

3,5
1,4

2,4
0,7

2,3


1,7


0,9
fásított terület 5,6 4,2 3,5 2,4 2,3 1,7 0,9
045 Győri becslőjárás
első osztályozási vidék szántó 43,4 40,0 29,5 26,1 18,2 12,2 7,3 3,1
rét 52,1 36,5 29,5 25,2 16,5 14,8 5,9 2,6
szőlő 32,1
kert 53,9 43,4 22,6 12,2 7,3
gyümölcsös 53,9 43,4 22,6
legelő 26,1 16,5 13,9 8,7 6,3 2,3
nádas 40,0 29,5 23,5 17,4 10,8
erdő 11,1 9,7 8,7 8,0 7,3 5,6 4,2 1,7
fásított terület 11,1 9,7 8,7 8,0 7,3 5,6 4,2 1,7
046 Győri becslőjárás harmadik osztályozási
vidék szántó 34,8 33,0 28,7 24,3 17,4 13,9 7,0 3,5
rét 50,4 43,4 38,2 26,1 14,8 9,0 4,5 2,6
szőlő 25,2
kert 36,5 29,5 12,5 7,3
gyümölcsös 36,5 29,5 12,5
legelő 18,2 14,8 8,3 2,6
nádas 40,0 24,3 11,8
erdő 8,3 7,3 5,6 4,2 2,8
fásított terület 8,3 7,3 5,6 4,2 2,8
047 Győri becslőjárás negyedik osztályozási
vidék szántó 50,4 43,4 33,9 31,3 26,1 18,2 10,4 3,8
rét 64,3 52,1 38,2 31,3 20,9 14,8 5,9 2,6
szőlő 32,1 18,2
kert 85,1 62,6 53,9 43,4 40,0 27,8 18,2 7,3
gyümölcsös 85,1 62,6 53,9 43,4 40,0 27,8
legelő 26,1 17,4 14,8 9,0 6,3
nádas 40,0 29,5 23,5 17,4 10,8 6,6
erdő 9,7 8,7 7,3 6,3 5,2 4,2
fásított terület 9,7 8,7 7,3 6,3 5,2 4,2
048 Győrszentmártoni becslőjárás egyetlen
osztályozási vidék szántó 41,7 33,9 27,8 22,6 17,4 13,2 9,7 3,3
rét 57,3 52,1 38,2 30,4 24,3 20,9 14,8 8,0
szőlő 74,7 59,1 43,4 36,5 31,3 25,2 19,1 13,2
kert 69,5 48,7 36,5 31,3 15,6 7,6
gyümölcsös 69,5 48,7 36,5 31,3 15,6
legelő 16,5 13,2 9,0 2,4
nádas 40,0 29,5 23,5 17,4
erdő 10,8 7,6 6,3 4,5 3,5 2,1
fásított terület 10,8 7,6 6,3 4,5 3,5 2,1
049 Hajdúböszörményi becslőjárás
első osztályozási vidék szántó 38,2 32,1 26,1 19,1 10,4 6,3 2,4 1,6
rét 31,3 21,7 15,6 8,7 1,7 1,0
szőlő 36,5 26,9 20,0 13,9 11,1 3,5
kert 43,4 29,5 24,3 17,4 10,4
gyümölcsös 43,4 29,5 24,3 17,4
legelő 18,2 8,7 5,9 2,8 1,2
nádas 15,6 1,2
erdő 15,6 12,2 9,0 5,6 3,0
fásított terület 15,6 12,2 9,0 5,6 3,0
050 Hajdúböszörményi becslőjárás második
osztályozási vidék szántó 27,8 22,6 16,5 13,6 7,0 4,2 2,6 1,2
rét 22,6 15,6 8,7 1,7 1,0
szőlő 31,3 24,3 20,0 11,1 3,5
kert 41,7 25,2 16,5 7,3
gyümölcsös 41,7 25,2
legelő 15,6 8,7 2,8 1,0
nádas 15,6 1,2
erdő 12,2 10,4 9,0 5,6 3,0
fásított terület 12,2 10,4 9,0 5,6 3,0
051 Hevesi becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 40,0 34,8 29,5 24,3 17,4 11,1 6,3 3,1
rét 41,7 34,8 28,7 26,1 19,1 13,9 5,2 2,8
szőlő 69,5 55,6 41,7 27,8 17,4
kert 45,2 36,5 31,3 24,3
gyümölcsös 45,2 36,5 31,3 24,3
legelő 21,7 17,4 13,9 10,4 7,0 4,2 2,8 1,0
nádas 41,7 26,1 17,4
erdő 11,1 9,0 5,6
fásított terület 11,1 9,0 5,6
052 Hevesi becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 34,8 31,3 26,1 21,7 15,6 10,4 5,6 2,4
rét 32,1 27,8 24,3 20,9 17,4 12,2 3,5 1,7
szőlő 34,8 31,3 26,1
kert 41,7 33,0 26,1 20,9
gyümölcsös 41,7 33,0 26,1 20,9
legelő 18,2 13,9 10,4 7,0 4,5 3,5 2,8 1,0
nádas 41,7 26,1 17,4
erdő 11,1 9,0 5,6
fásított terület 11,1 9,0 5,6
053 Hódmezővásárhelyi becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 43,4 34,8 29,5 24,3 16,5 11,1 6,3 1,7
rét 33,0 23,5 16,5 9,0 5,6 0,9
szőlő 52,1 45,2 33,0 22,6 13,2
kert 52,1 43,4 29,5 13,2
gyümölcsös 52,1 43,4 29,5 13,2
legelő 20,9 13,6 8,7 3,5 1,0
nádas 43,4 27,8 13,9
erdő 9,7 6,6 3,3
fásított terület 9,7 6,6 3,3
054 Hódmezővásárhelyi becslőjárás második
osztályozási vidék szántó 41,7 32,1 27,8 22,6 15,6 10,4 5,9 1,7
rét 33,0 23,5 16,5 9,0 5,6 0,9
szőlő 52,1 45,2 33,0 22,6 13,2
kert 50,4 40,0 27,8 12,5
gyümölcsös 50,4 40,0 27,8 12,5
legelő 20,9 13,6 8,7 3,5 1,0
nádas 43,4 27,8 13,9
erdő 9,7 6,6 3,3
fásított terület 9,7 6,6 3,3
055 Igali becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 46,9 41,7 33,0 26,1 18,2 11,8 7,6 2,4
rét 50,4 43,4 36,5 26,1 21,7 14,8 4,9
szőlő 48,7 40,0 31,3 24,3 16,5 12,2 8,0
kert 50,4 40,0 31,3 20,9 12,2
gyümölcsös 50,4 40,0 31,3 20,9
legelő 26,1 19,1 13,2 9,4 6,6 4,9 2,6 1,4
nádas 6,3
erdő 8,7 5,9 4,2 3,0 2,4 1,6
fásított terület 8,7 5,9 4,2 3,0 2,4 1,6
056 Igali becslőjárás második
osztályozási vidék szántó 38,2 31,3 24,3 17,4 11,1 6,3 2,3
rét 41,7 33,9 25,2 20,0 13,9 9,4 3,5
szőlő 45,2 38,2 31,3 24,3 16,5 12,2
kert 48,7 38,2 29,5 20,9 12,2
gyümölcsös 48,7 38,2 29,5 20,9
legelő
nádas
erdő
16,5

8,7
11,8

7,3
8,7

5,9
6,3

4,5
4,5

3,0
2,4

1,6
1,4
fásított terület 8,7 7,3 5,9 4,5 3,0 1,6
057 Igali becslőjárás harmadik
osztályozási vidék szántó 34,8 27,8 22,6 16,5 9,7 5,2 3,1 1,7
rét 38,2 31,3 24,3 18,2 12,5 8,3 3,5
szőlő 45,2 38,2 30,4 23,5 15,6
kert 41,7 33,0 27,8 20,0 10,4
gyümölcsös 41,7 33,0 27,8 20,0 10,4
legelő 12,5 9,0 7,0 5,6 3,5 2,6 1,0
nádas 10,4
erdő 4,5 3,5 3,0 2,3 1,7
fásított terület 4,5 3,5 3,0 2,3 1,7
058 Igali becslőjárás negyedik
osztályozási vidék szántó 29,5 22,6 16,5 10,4 4,2 2,1
rét 43,4 32,1 17,4 9,7
szőlő 40,0 24,3 16,5 8,0
kert 40,0 27,8 20,0 12,2
gyümölcsös 40,0 27,8 20,0
legelő 11,8 5,9 2,6 1,0
nádas
erdő 1,7 1,2 0,7
fásított terület 1,7 1,2 0,7
059 Jászberényi becslőjárás
első osztályozási vidék szántó 40,0 34,8 25,2 20,9 13,9 8,0 4,2 2,1
rét 45,2 36,5 27,8 24,3 20,9 8,0 4,2
szőlő 69,5 55,6 41,7 27,8 17,4
kert 48,7 41,7 25,2 16,5 8,0
gyümölcsös 48,7 41,7 25,2
legelő 31,3 20,9 12,2 7,0 5,2 1,7
nádas 53,9 34,8 8,7
erdő 11,1 7,6 3,5 1,2
fásított terület 11,1 7,6 3,5 1,2
060 Jászberényi becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 40,0 34,8 26,1 17,4 10,4 4,2 1,7
rét 36,5 29,5 20,9 13,9 5,2 4,2
szőlő 34,8 26,1
kert 48,7 20,9
gyümölcsös 48,7 20,9
legelő 27,8 20,9 13,9 5,2 1,7
nádas 53,9 34,8 8,7
erdő 11,1 7,6 3,5 1,2
fásított terület 11,1 7,6 3,5 1,2
061 Kalocsai becslőjárás egyetlen osztályozási
vidék szántó 45,2 38,2 33,9 26,9 17,4 9,7 5,2 2,3
rét 20,9 17,4 10,4 5,2 2,8
szőlő 41,7 34,8 22,6 6,3
kert 53,9 43,4 24,3 16,5 3,3
gyümölcsös 53,9 43,4 24,3 16,5 3,3
legelő 20,9 13,9 10,8 6,3 2,4 1,0
nádas 33,9 23,5 14,8 3,5
erdő 11,8 8,3 5,6 4,2 3,5 2,4 0,5
fásított terület 11,8 8,3 5,6 4,2 3,5 2,4 0,5
062 Kaposvári becslőjárás
első osztályozási vidék szántó 46,9 40,0 32,1 26,1 18,2 10,4 5,6 2,4
rét 52,1 43,4 38,2 26,9 20,9 15,6 9,0 3,5
szőlő 46,9 41,7 30,4 20,0 10,4
kert 55,6 41,7 34,8 26,9 19,1 12,2
gyümölcsös 55,6 41,7 34,8 26,9 19,1 12,2
legelő 20,9 11,8 8,3 5,2 3,1 1,7 0,7
nádas 20,9 10,4 6,3
erdő 8,3 6,6 5,6 4,2 2,8 2,3 1,4 0,7
fásított terület 8,3 6,6 5,6 4,2 2,8 2,3 1,4 0,7
063 Kaposvári becslőjárás második osztályozási
vidék szántó 29,5 24,3 19,1 16,5 10,4 7,6 3,5 1,7
rét 40,0 34,8 31,3 26,1 20,0 14,8 7,6 3,5
szőlő 48,7 43,4 38,2 24,3 11,1
kert 38,2 29,5 24,3 20,9 12,2
gyümölcsös 38,2 29,5 24,3 20,9 12,2
legelő 12,5 10,1 7,0 5,9 3,5 2,6 1,6 0,7
nádas 20,9 10,4
erdő 8,0 5,2 3,8 2,6 2,1 1,2 0,6 0,3
fásított terület 8,0 5,2 3,8 2,6 2,1 1,2 0,6 0,3
064 Kapuvári becslőjárás első
osztályozási vidék szántó 55,6 46,9 34,8 27,8 24,3 13,9 9,4 4,5