A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) * 

b) * 

c) leányvállalat: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2017. március 13-i 891/2017/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 891/2017/EU bizottsági rendelet) 2. cikk c) pontjában meghatározott vállalat, ideértve az olyan vállalatot is, amelyben egy vagy több termelői szervezet, termelői szervezetek társulása, zöldség-gyümölcs termelői csoport, vagy termelő rendelkezik összesen ötven százalékot meg nem haladó részesedéssel, és amely hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelői csoport célkitűzéseinek megvalósulásához;

d) működési alap: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikke szerinti alap;

e) * 

f) *  nem termelő tag: a termelői szervezetnek az a természetes vagy jogi személy tagja, aki vagy amely nem felel meg az 1. § g) pontjában foglaltak feltételeknek, vagy az az 1. § g) pontja szerinti termelő tag, aki vagy amely a termelői szervezetben nem rendelkezik az (EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet által meghatározott, forgalmazott termék értékébe beszámítható valamely terméke vonatkozásában tagsági jogviszonnyal;

g) *  termelő tag: a 891/2017/EU bizottsági rendelet 2. cikk b) pontja szerinti fogalom;

h) termelői szervezet: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. cikke szerinti, a gyümölcs és zöldségágazatban – a 154. és 160. cikkben meghatározott feltételekkel – elismert szervezet;

i) * 

2. A termelői szervezetként történő elismerés iránti kérelem benyújtásának feltételei

2. § (1) A zöldség-gyümölcs termékek piaca közös szervezésének támogatási intézkedéseiben való részvételhez termelői szervezetként vagy termelői szervezetek társulásaként történő elismerés szükséges.

(2) Termelői szervezetként történő elismerés iránti kérelmet (a továbbiakban: elismerési kérelem) nyújthat be az a szövetkezet vagy gazdasági társaság,

a) *  amely legalább tíz termelő taggal – gazdasági társaság esetén legalább tíz, kizárólag a termelő tagok által jegyzett társasági részesedéssel – rendelkezik, és

b) amelynek saját vagy termelő tagjainak bizonylatokkal igazolt, az elismerés hatálya alá tartozó, forgalmazható termékeinek értéke az elismerési kérelem benyújtását megelőző egy évben meghaladta a kettőszázötvenmillió forintot.

(2a) *  Egy termelő tagnak számít ugyanazon a – földhasználati nyilvántartásba vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagy a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodásban vagy hatósági bizonyítványban feltüntetett – földterületen mezőgazdasági tevékenységet folytató valamennyi, a 891/2017/EU bizottsági rendelet 2. cikk a) pontja szerinti természetes vagy jogi személy.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott termelők minimális létszáma tekintetében figyelembe vehető a jogi személyiséggel rendelkező termelő tag vállalkozásában tag termelő is, amennyiben ezen termelő teljesíti a vállalkozásnak a termelő tagságából eredő kötelezettségeit, függetlenül attól, hogy közvetlenül a termelő tagsági jogviszonnyal rendelkezik-e a termelői szervezetben.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti termék bármely, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó friss zöldség, gyümölcs, valamint ezek csoportja lehet.

(5) *  A forgalmazható termék értékére vonatkozó, (2) bekezdés b) pontja szerinti minimumfeltétel teljesülésének vizsgálata során az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt elszenvedett, a szövetkezet és a gazdasági társaság tagja részére

a) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet), illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: EMVA vis maior rendelet) szerint elismert vis maior, illetve

b) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény) 14. §-a szerint elismert mezőgazdasági káresemény miatt bekövetkezett árbevétel-kiesést be kell számítani a forgalmazott termék értékébe azzal, hogy a b) pont szerinti esetben az árbevétel-kiesés mértékét a 2011. évi CLXVIII. törvény 14. § (6) bekezdésében meghatározott módon kell megállapítani.

(6) Az elismerési kérelem jóváhagyásának feltétele, hogy a kérelmező

a) a tagjai részére folyamatosan biztosítja a piac igényei alapján összeállított és ellenőrzött termesztési technológiát, valamint az ezek végrehajtásához szükséges információs és szaktanácsadási rendszert;

b) rendelkezik integrált termesztés- és növényvédelemi technológia alkalmazását elősegítő ellenőrzött minőségtanúsítási rendszerrel, forgalmazási minőségszabványoknak való megfelelést szolgáló minőségi kézikönyvvel, és ezek alkalmazása érdekében a tagjai számára a szaktanácsadási szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint az integrált technológia tagok által történő alkalmazásához szükséges inputanyagokhoz való szervezett hozzáférést biztosítja;

c) a gazdasági ügyek, valamint a kereskedelem irányítására teljes napi munkaidőben olyan szakembert alkalmaz, aki feladatkörének megfelelően

ca) gazdasági vagy kereskedelmi felsőfokú végzettséggel vagy

cb) *  legalább ötéves munkaszerződéssel és munkaköri leírással vagy vállalkozói, megbízási szerződéssel igazolt, a gazdasági ügyek vagy kereskedelem irányításáért felelős munkakörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik; és

rendelkezik; és

d) – amennyiben gazdasági társaságként működik – a létesítő okiratában rendelkezik az 5. § (1) bekezdésében foglaltakról.

3. A termelői szervezetek társulása

3. § (1) A termelői szervezet – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikke alapján történő elismerés céljából – más termelői szervezettel történő társulás révén új szervezetet hozhat létre, ha az összesített forgalmazható termékük értéke meghaladja az évi egymilliárd forintot.

(2) A termelői szervezetek társulásának – a 891/2017/EU bizottsági rendelet 20. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a termelői szervezeteken kívül tagja lehet összesen ötven százalékot meg nem haladó részesedéssel

a) * 

b) zöldség-gyümölcs termelői szervezet leányvállalata,

c) zöldség-gyümölcs termelő.

(3) A (2) bekezdés szerinti tagok részvétele esetén a termelői szervezetek társulásának biztosítania kell, hogy

a) a termelői szervezetek társulása a termelői szervezetek kezdeményezésére jöjjön létre,

b) minden termelői szervezet tag közvetlenül képviselve legyen a szervezet irányításában, valamint

c) a (2) bekezdés szerinti tagok összesített szavazati aránya ne haladja meg a leadható szavazatok harminc százalékát.

(4) A (2) bekezdés szerinti tag – közvetlenül vagy a termelői szervezet irányításában részt vevő képviselőjük útján leadott – szavazatát az operatív programot érintő döntések meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.

4. Az elismerésre vonatkozó eljárási szabályok

4. § (1) *  A termelői szervezetekre vonatkozó elismerési kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani egy eredeti példányban papír alapon, valamint optikai adattároló lemezen. Az elismerés iránti kérelemnek – legalább a (3) bekezdésben foglalt dokumentumok csatolásával – tartalmaznia kell azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy a termelői szervezet teljesíti a 2. §-ban és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 154. és 160. cikkében meghatározott feltételeket.

(2) *  A termelői szervezetek társulására vonatkozó elismerési kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani egy eredeti példányban papír alapon, valamint optikai adattároló lemezen. Az elismerési kérelemben be kell mutatni, hogy a társulás a tagok – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 891/2017/EU bizottsági rendelet 7. cikkében felsorolt – mely tevékenységeit mely termékek vonatkozásában kívánja elvégezni, és ezt milyen hatékonysággal képes megvalósítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elismerési kérelemhez a következő okiratokat kell csatolni:

a) a létesítő okirat cégbírósághoz benyújtott, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt elektronikusan benyújtott változatával megegyező példányát,

b) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a papír alapon és elektronikus úton benyújtott kérelem egymással teljes mértékben megegyező,

c) *  a (3a) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adatlapot,

d) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy aláveti magát az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti és uniós ellenőrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelő felhasználására,

e) a termelői szervezet, illetve ezek tagjai rendelkezésére álló, az áru begyűjtéséhez, válogatásához, tárolásához, értékesítéséhez szükséges létesítmények, irodahelyiség vagy a termelői szervezet működéséhez szükséges bármilyen, az elismerési feltételek szempontjából figyelembe vehető ingatlan vagy ingóság tulajdonjogának vagy használati jogának igazolására szolgáló dokumentumot,

f) a termelői szervezetek társulásának az elismerési kérelemben meghatározott tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények vagy a működéséhez szükséges bármilyen ingatlan vagy ingóság tulajdonjogának vagy használati jogának igazolására szolgáló dokumentumot,

g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy képes elősegíteni az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti környezetbarát eljárások alkalmazását, biztosítani a tagok által megtermelt áru begyűjtését, tárolását, csomagolását és értékesítését, továbbá tevékenységük megfelelő kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét,

h) *  a 2. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését igazoló, következő dokumentumokat:

ha) a 2. § (6) bekezdés a) pontjában hivatkozott termesztési technológiának a tagság teljes körében történő végrehajtását biztosító szaktanácsadási rendszer bemutatását, valamint a munkaszerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel alkalmazott szaktanácsadóval vagy szaktanácsadó szervezettel kötött szerződést és a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 26. §-a szerinti bejelentés másolatát,

hb) a 2. § (6) bekezdés b) pontjában hivatkozott minőségtanúsítási rendszerről kiállított tanúsítványt és minőségi kézikönyvet, valamint ezek alkalmazása érdekében a tagjai számára biztosított szaktanácsadási szolgáltatást igazoló szerződést és

hc) a 2. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott szakember munkaszerződését, valamint a képzettségének, szakmai tapasztalatának igazolására szolgáló dokumentumokat,

i) *  termelői szervezet külföldi tagja esetén az illetősége szerinti tagállam kifizető ügynöksége által kiállított igazolást a 891/2017/EU bizottsági rendelet 2. cikk a) pontja szerinti fogalomnak való megfelelésről,

j) *  a társasági formában működő tagok esetében a társaság létesítő okiratának társaságon belüli szavazati és tulajdoni arányokat tanúsító hitelesített kivonatát.

(3a) *  A (3) bekezdés c) pontja szerinti adatlap a következő adatokat tartalmazza:

a) a termelő tagra és a nem termelő tagra [név; ügyfél-azonosító szám; a termelői szervezetbe történő belépés, illetve a termelői szervezetből történő kilépés dátuma; a nem termelő tag székhelye, tevékenységi köre, főtevékenysége, a termelő tagokhoz viszonyított számaránya (%), szavazati arány (leadható szavazatok %-ában)],

b) *  a földterületre [vármegye és település neve, a földterület helyrajzi száma, nagysága (hektár), ebből a zöldség-, illetve gyümölcsterület nagysága (hektár)],

c) a termelésre [típusa (szabadföldi, termesztő berendezés), termék megnevezése, a földterület termésmennyisége (tonna)],

d) az értékesítésre [számla sorszáma, számla kibocsátásának kelte, számla kibocsátója és a vevő megnevezése, számla nettó értéke, az elismerés hatálya alá tartozó termékek és egyéb termékek nettó értéke (ezer Ft)],

e) a termelői szervezetek társulására [belépés dátuma, szervezet státusza (termelői szervezet, termelői csoport, leányvállalat, termelő), székhely, szavazati arány (leadható szavazatok %-ában), tag termőterületének nagysága (hektár), tag termőterületének termésmennyisége (tonna), tag által forgalomba hozott termék értéke (ezer Ft)] vonatkozó adatok.

(4) *  A termelői szervezet a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott adatlapot elektronikus formában, a minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével küldi meg a miniszter részére. Az adatlapot úgy kell kitölteni, hogy a termelés tekintetében a termelői szervezetre vagy annak tagjaira vonatkozó, a benyújtást megelőző tizenkét hónapos időszak adatait tükrözze, amely időszak leghamarabb a benyújtás évét megelőző év január 1-jén kezdődhet.

(5) Az elismerési kérelem elbírálása érdekében a miniszter a (3) bekezdésben felsoroltakon kívül az elismeréshez szükséges tények bizonyítása érdekében egyéb iratokat (szabályzat, Szervezeti és Működési Szabályzat, ügyrend, szerződés) is bekérhet, valamint helyszíni ellenőrzés lefolytatását is jogosult elrendelni.

(6) Ha a benyújtott elismerési kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 891/2017/EU bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek, a miniszter a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. Ha a benyújtott hiánypótlás alapján továbbra sem állapítható meg az elismerési feltéteknek való megfelelés, akkor a miniszter azonos tárgyban ismételten hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló időszak az ügyfél kérelmére egy alkalommal, legfeljebb az eredetileg megszabott időszak felével meghosszabbítható.

(7) *  A miniszter a termelői szervezet és a termelői szervezetek társulásának elismerésére vonatkozó döntését közli a kérelmezővel, a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár), valamint az elismert termelői szervezetek és termelői szervezetek társulásainak tájékoztató listáját negyedévenként közzéteszi a minisztérium honlapján. A miniszter az elismerési kérelem elfogadásáról szóló döntésével egyidejűleg az elfogadott elismerési kérelmek egy példányát optikai adattároló lemezen megküldi a Kincstár részére.

(8) *  A termelői szervezet és a termelői szervezetek társulása a (3) bekezdés szerinti okiratokban, valamint a taglétszámban, a tagok (3a) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott adataiban bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül elektronikus úton, a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti felületen feltöltés útján tájékoztatja a minisztert.

5. A termelői szervezetek működésére vonatkozó szabályok

5. § (1) A gazdasági társaságként működő termelői szervezetnek a létesítő okiratában rendelkeznie kell arról, hogy adott termelő tag szavazati aránya csak abban az esetben haladhatja meg a leadható szavazatok harminc százalékát, ha az nem haladja meg a forgalmazott termék értékéhez való hozzájárulása arányát. A forgalmazott termék értékéhez való hozzájárulás arányának számítása során az elmúlt három év átlaga figyelembe vehető, amennyiben az adott termelő tag vonatkozásában a szükséges adatok rendelkezésre állnak. A szavazati felső határ vizsgálata tekintetében figyelembe kell venni a termelő tag, valamint azon termelő tag vállalkozások szavazati arányát, amelyben a termelő tag tulajdonrésszel rendelkezik. A szavazati arány számításánál a termelő tag vállalkozásnak a termelői szervezetben képviselt szavazati arányának és a tulajdonos termelő tagnak a vállalkozásban képviselt tulajdoni hányadának szorzatát össze kell adni a termelő tag zöldség-gyümölcs termelői szervezetben képviselt szavazati arányával.

(2) *  A döntéshozó szerv ülésén egy termelő tag csak abban az esetben képviselhet más termelő tagot, ha erre írásban, a leadandó szavazatra vonatkozó rendelkezés megjelölésével felhatalmazzák. A döntéshozó szerv üléséről készített jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen az e bekezdésben, valamint az 5. § (8) bekezdésében és a 7. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése.

(3) *  A termelői szervezet tagjának a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervnél nyilvántartott besorolás alapján megállapított – külföldi tag esetén a tag illetősége szerinti tagállam illetékes hatósága által megállapított – ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.

(4) A termelői szervezet tagjának a tagsági jogviszonyából eredően hozzá kell járulnia, hogy a létesítő okiratban foglalt, a tagra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a termelői szervezet a tag tagsági jogviszonnyal érintett tevékenységét érintő dokumentumaiba, bizonylataiba betekintsen.

(5) *  A termelői szervezet a tagjai azonosító adatairól, a 2007. évi XVII. törvény szerint – külföldi tag esetén a tag illetősége szerinti tagállam illetékes hatósága által – nyilvántartott ügyfél-azonosítójáról, termelői státuszáról, tagsággal érintett termékeiről, ezek helyrajzi számmal azonosított termőterületéről és a termésmennyiségéről, valamint a tagság időtartamáról naprakész, tagonként elkülönített nyilvántartást vezet. Az adatokat a tagsági viszony létesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb a tag által a tagsággal érintett termék beszállításának megkezdését megelőzően be kell vezetni a nyilvántartásba.

(6) Ha a termelői szervezet tagja a termelői szervezetből történő kilépési szándékának bejelentését követő hat hónapon belül nem lép ki a termelői szervezetből, és kilépési szándékának bejelentését sem vonja vissza, vagy a tag az e rendeletben, a 891/2017/EU bizottsági rendeletben, valamint a létesítő okiratban foglalt kötelezettségeit a termelői szervezet ismételt felszólítását követő hatvan napon belül sem teljesíti, akkor ezen időpontoktól a tag a termelői szervezet elismerése szempontjából nem minősül a termelői szervezet tagjának, és a termelői szervezet elismerésének hatálya az érintett gazdasági társaság vagy szövetkezet e tagot nem tartalmazó, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 154. cikk (1) bekezdése szerinti részére fog csak kiterjedni.

(7) A (6) bekezdés szerinti tényt a gazdasági társaságként vagy szövetkezetként működő vagy gazdasági társaság vagy szövetkezet meghatározott részeként működő termelői szervezet vezető tisztségviselője írásban megállapítja, és e tényt – annak bekövetkezése időpontjának megjelölésével – közli a termelői szervezet érintett tagjával, és egyidejűleg erről értesíti a minisztert.

(8) A (6) bekezdés szerinti, érintett tagnak az e rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 891/2017/EU bizottsági rendelet szerinti döntések meghozatala során leadott szavazatát nem lehet figyelembe venni, valamint a (6) bekezdés szerinti tény bekövetkezését követően a tag a működési alap felhasználásával létrehozott vagyonból részesedésre nem tarthat igényt.

6. § (1) A termelő tag – a termelői szervezet jóváhagyásával – termékei legfeljebb huszonöt százalékát a 891/2017/EU bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a)–c) pontja szerint értékesítheti, feltéve, ha az értékesítésről bizonylattal rendelkezik, és arról – a termelői szervezet által a létesítő okiratban vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott szabályzatban meghatározott módon – tájékoztatja a termelői szervezetet.

(2) A 891/2017/EU bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alkalmazási feltételeiről, a vonatkozó döntési jogosultságokról és a döntés módjáról a termelői szervezetnek a létesítő okiratban vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott szabályzatban kell rendelkezni.

(3) A termelői szervezet tagjai által a termelői szervezeten kívül forgalomba hozott termékek aránya a 891/2017/EU bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjának megfelelően a saját termelői szervezetük által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesített, valamint az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében elérheti a negyven százalékot.

7. § (1) A termelői szervezetben a nem termelő tagok összesített aránya nem haladhatja meg a tagok tíz százalékát és szavazati arányuk nem lehet több a leadható szavazatok harminc százalékánál.

(2) *  Ha a termelő tag általi zöldség-, illetve gyümölcstermelés átmeneti szüneteltetése eseteinek megállapítására és annak bejelentésére vonatkozó szabályokat a termelői szervezet a létesítő okiratában megállapítja, akkor az e feltételeknek megfelelő tagot a termelést átmenetileg szüneteltető nem termelő tagnak kell tekinteni. A szántóművelési ágban nyilvántartott mezőgazdasági területen vetésforgó miatt adott évben zöldséget, illetve gyümölcsöt nem termelő, a termelését átmenetileg szüneteltető tagot termelő tagnak kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti arányok megállapításánál a termelését legfeljebb egybefüggően három évig szüneteltető tagot nem kell beszámítani a nem termelő tagok számába.

(3) Nem termelő tag nem lehet alapító tag, vezető tisztségviselő, valamint nem vehet részt az elismerési feltételeket és a működési alapot érintő döntések meghozatalában.

8. § (1) A termelői szervezet és a termelői szervezetek társulása a 891/2017/EU bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott feltételek szerint az ott meghatározott, termeléstől eltérő bármely tevékenységének teljesítésével harmadik felet bízhat meg az elismerési feltételek teljesítése érdekében (kiszervezés).

(2) A 891/2017/EU bizottsági rendelet 13. cikk (2) bekezdés második albekezdésének sérelme nélkül, ha a termelői szervezet olyan vállalkozásnak értékesíti tagjai azon termékeit vagy azok egy részét, amely termékek tekintetében a termelői szervezetet elismerték, amely vállalkozásban valamely tag vagy a termelői szervezet, vagy azok együttesen ötven százalékot meghaladóan tulajdonosok, akkor a 891/2017/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdése szerinti elismerési feltételnek való megfelelést kizárólag kiszervezés útján valósíthatja meg.

(3) A kiszervezésre vonatkozó szerződést a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása döntéshozó szervének jóvá kell hagynia. A döntéshozó szerv által történő jóváhagyás során a kiszervezett tevékenység elvégzésére szerződésben kötelezettséget vállaló fél, valamint a kiszervezett tevékenyég elvégzésére szerződésben kötelezettséget vállaló gazdálkodó szervezetben tag a termelői szervezetben meglévő tagsági jogviszonyából eredően nem szavazhat.

(4) *  A termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása a 891/2017/EU bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározottak szerint megkötött, kiszervezésre vonatkozó szerződésről – annak megkötésétől számított 30 napon belül – valamint a 891/2017/EU bizottsági rendelet 13. cikk (3) bekezdés második albekezdése szerinti jegyzőkönyvekről és jelentésekről a 26. § (2) bekezdésében hivatkozott, a 26. § (1) bekezdése szerinti adatokkal egyidejűleg elektronikus úton, a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti felületre történő feltöltése útján tájékoztatja a minisztert.

6. A működési alap

9–10/A. § * 

7-11. * 

11–22. § * 

12. * 

23. § * 

13-14/A. * 

24-25/A. § * 

15. Adatszolgáltatás, jelentés

26. § *  (1) Az (EU) 2016/232 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikkére figyelemmel a zöldség-gyümölcs termelői szervezet a következő adatokat köteles szolgáltatni:

a) a tagok ügyfél-azonosító száma, a tagsági viszony kezdete és vége,

b) a tagjai tulajdonában vagy használatában lévő, a tagsági jogviszony által érintett termőterület elhelyezkedési adatai,

ba) vármegye, település megnevezése,

bb) helyrajzi szám,

bc) teljes terület és ezen belül a zöldség- és gyümölcstermelésre használt, fedett vagy szabadföldi terület nagysága hektárban, három tizedesjegy pontossággal kifejezve,

c) a tagjai által megtermelt, valamint beszállított tényleges termésmennyiség növényfaj szerinti bontásban,

d) a megtermelt áru friss áruként belföldre és exportra értékesítésére, tagi értékesítésére, más termelői szervezeten keresztüli értékesítésére, feldolgozására, feldolgozóiparnak értékesítésére vonatkozó adatok a betárolt áru mennyisége, az árukivonás mennyisége és minősége szerinti bontásban,

e) a megvásárolt, vagy a termelői szervezet által saját maga termelt, az elismerés hatálya alá tartozó áru mennyiségére és forgalmazott értékére vonatkozó adatok a beszállító tagsági jogviszonya, valamint a beszállító által termelt vagy általa vásárolt termék szerinti bontásban, valamint

f) a működési alap elszámolása és nyilvántartása analitikus nyilvántartása adatai.

(2) A termelői szervezet köteles az (1) bekezdés szerinti adatokat könyvvizsgáló által is hitelesítve a tárgyévet követő év április 30-áig elektronikus formában, a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületen feltöltés útján megküldeni a miniszter részére. Az összesen forgalmazott termék mennyiségére és értékére vonatkozó – termelő tagi és nem termelő tagi bontásban feltüntetett – előzetes adatokat minden év január 31-éig kell feltölteni a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületre.

(3) A termelői szervezet tagjánál bekövetkezett, és a tag bejelentése alapján a vis maior rendelet, az EMVA vis maior rendelet szerint elismert vis maiorról vagy a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény szerint igazolt káresemény alapján megállapított hozamérték csökkenésről szóló döntést a termelői szervezetnek a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti kérelemmel vagy a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg kell benyújtania a minisztériumhoz. Ennek biztosítása érdekében a tag a vis maior elismeréséről vagy a hozamérték csökkenéséről szóló döntésről haladéktalanul tájékoztatja a zöldség-gyümölcs termelői szervezetet.

(4) A termelői szervezetek társulása legkésőbb minden év március 31-éig jelentést küld a minisztérium részére a tagjai által forgalmazott termék értékéről és a 4. § (2) bekezdése szerinti, az elismerés hatálya alá tartozó tevékenységeknek a társulás általi végrehajtásáról.

(5) Ha a benyújtott adatszolgáltatás nem felel meg az e rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az (EU) 2016/232 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek, akkor a miniszter az adatszolgáltatásra kötelezettet határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló időszak az ügyfél kérelmére egy alkalommal – legfeljebb az eredetileg megállapított időszak felével – meghosszabbítható.

(6) A 891/2017/EU bizottsági rendelet 59. cikk (4)–(5) bekezdését kell alkalmazni, ha a termelői szervezet elmulasztja benyújtani a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást, vagy az nem felel meg az e §-ban meghatározott feltételeknek.

16. Támogatás

27. § (1) *  A termékértékesítéshez tartozó gazdasági eseményeket úgy kell könyvelni, hogy a könyvelésből vagy analitikus nyilvántartás alapján egyértelműen elkülöníthető legyen

a) az elismerés alá tartozó termékek esetén a termelő tagok által termelt termékek értékesítéséből származó árbevétel,

b) a más termelői szervezet tagjai által termelt termékek értékesítéséből származó árbevétel,

c) a nem tag termelők által termelt termékek értékesítéséből származó árbevétel, valamint

d) az egyéb – ideértve a más termelői szervezettől vásárolt termékek értékesítéséből származó – árbevétel.

A forgalmazott termék értékébe beszámítás szempontjából a számla teljesítésének időpontja a mérvadó.

(2) A termelői szervezet a forgalomba hozott termék értékébe a melléktermékek értékét beszámíthatja.

(3)–(11) * 

27/A. § * 

17. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

28. § *  (1) A minisztérium a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulásának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 154. cikk (4) bekezdés a) pontja vagy 156. cikk (1) bekezdése szerinti elismerése előtt adminisztratív és helyszíni ellenőrzést végez az elismerési követelmények betartásának vizsgálata céljából a termelői szervezetnél vagy a termelői szervezetek társulásánál.

(2) A minisztérium évente adminisztratív és – legalább ötévente – helyszíni ellenőrzést végez az összes elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetre és termelői szervezetek társulására hatályos elismerési követelmények betartása tekintetében.

(3) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a működési alap támogatása iránti kifizetési kérelemhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja az elismerési feltételek fennállását.

(4) Az ellenőrzés alapját a 26. § (1) bekezdése szerinti adatok tekintetében a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületen feltöltött adatok képezik.

(5) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a működési alap támogatása iránti kifizetési kérelemhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés keretében az elismerési feltételeket érintő megállapításokat is tartalmazó dokumentum egy másolati példányát meg nem felelőség vagy szabálytalanság gyanúja esetén megküldi a miniszter részére.

(6) Az elismerési feltételek sérelmével, csalással, az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 62. cikkével, valamint az e rendelet 26. §-a szerinti adatszolgáltatás elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket a miniszter, az ezek alapján a támogatások folyósításának felfüggesztése vagy a korábban már folyósított támogatási összeg visszakövetelése vonatkozásában a Nemzeti Kifizető Ügynökség foganatosítja.

(7) A miniszter az elismerésnek a 891/2017/EU bizottsági rendelet 59. cikk szerinti felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló határozatát az érintett termelői szervezetnek és a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek küldi meg.

29. § * 

30. § *  (1) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet célkitűzéseivel ellentétesen az ugyanezen rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályok kijátszásával történő, az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 62. cikke szerinti előnyök megszerzésének mesterséges megteremtése abban az esetben áll fenn, ha a termelői szervezet az elismerési kérelemben, továbbá a 28. § szerinti ellenőrzések során a feltételeknek való megfelelést az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt célokkal ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

(2) Az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 62. cikkének alkalmazásában, ha az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek mesterséges megteremtéséhez szükséges, a jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés meglétét az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja, az így megszerzett előny jogosulatlan előnynek minősül, és a jogszabály alapján alkalmazandó egyéb jogkövetkezmények sérelme nélkül a 891/2017/EU bizottsági rendelet 59. cikkében meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását vonja maga után.

18. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

31. § * 

19. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 36. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezés

33. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően benyújtott, de el nem bírált elismerési kérelmekre és működési program módosítására vonatkozó kérelmekre is alkalmazni kell.

33/A. § *  E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 6/2018. (VI. 22.) AM rendelettel [a továbbiakban: 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet] megállapított 16. § (1) bekezdését a 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet hatálybalépését követően megkezdett tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.

33/B. § *  E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet] hatályon kívül helyezett 16. § (9) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.

33/C. § *  (1) E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 30/2019. (VI. 25.) AM rendelettel [a továbbiakban: 30/2019. (VI. 25.) AM rendelet] megállapított 11. § (9), (10) és (11), valamint 27. § (3) és (5) bekezdését a 2020-ban és az azt követő évben végrehajtott tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a 30/2019. (VI. 25.) AM rendelettel megállapított 16. § (1), (3) és (5) bekezdését a 2019. január 1-jét követően megkezdett tevékenységek tekintetében is alkalmazni kell.

33/D. § *  (1) E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 22/2020. (VI. 19.) AM rendelettel [a továbbiakban: 22/2020. (VI. 19.) AM rendelet] megállapított 11. § (5) bekezdését és 19. § (6) bekezdését a 22/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) *  A 2020. évi működési alap támogatása iránti, a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. és – a 27. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérően – 12. cikkében meghatározott kérelemben szereplő nemzeti támogatás összegét a 11. § (10) és (11) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésétől függetlenül kell kifizetni. A 2020. évben a 17. § a)–c) pontja szerinti intézkedések alapján a termelői szervezet a működési alap támogatásának részleges kifizetését külön részleges kifizetés iránti kérelemben igényelheti.

(3) A 27. § (5) bekezdésétől eltérően a válságmegelőzés és -kezelés keretében alkalmazott promóció és kommunikáció, piacról történő árukivonás és be nem takarítás intézkedésekre 2020. évben igényelt támogatás összesen egy milliárd forint keretösszegig kizárólag nemzeti támogatásból kerül kifizetésre.

(4) A 2020. évben a 3. melléklet 3. „Egyes tevékenységtípusokra fordítható összegek aránya az elfogadott működési alap százalékában” című pontjában meghatározott százalékos arányokat nem kell alkalmazni.

33/E. § *  (1) A 2020. január 1. és 2022. december 31. között megvalósított tevékenységek esetében a támogatást igénylő – a 14. § (2) bekezdésétől eltérően – mentesül a bérként, bérjellegű juttatásként a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat] Mellékletében megállapított negyedik szintnek megfelelő szakirányú képesítés feltételének teljesítési kötelezettsége alól, ha a támogatást igénylő igazolja, hogy a támogatással érintett alkalmazott olyan képzésben vesz részt, amely az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat Mellékletében megállapított, legalább negyedik szintnek megfelelő szakirányú képzettséget eredményez.

(2) A 2020. évben – a 16. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően – a páros számú elismerési számmal rendelkező termelői szervezet a 17. § a)–c) pontjában foglalt intézkedések végrehajtása érdekében augusztus 31-éig kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott operatív programnak és a működési alapnak az év közben történő módosítását.

(3) A 2020. évben megvalósított válságkezelés és -megelőzés érdekében alkalmazott promóciós és kommunikációs intézkedések tekintetében a 18. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) A 2020. évi működési alap támogatása a 27. § (4) bekezdésétől eltérően az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke szerinti nemzeti támogatás legfeljebb a termelői szervezet által a referenciaévben forgalmazott termék értéke 10%-ának megfelelő összeg lehet.

(5) A 2020. évi működési alap támogatásának megállapításakor a 27. § (5) bekezdésétől eltérően a támogatási arányok kiszámításakor nem kell figyelembe venni támogatás kifizetése feltételeként – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (1) és 35. cikk (1) bekezdésének megfelelően – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás összegét. A 17. § a)–c) pontja szerinti intézkedésekre fizetendő 33/D. § (3) bekezdése szerinti támogatási összeg tekintetében a 11. § (10) és (11) bekezdésében foglalt feltételeket nem kell alkalmazni.

33/F. § *  E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 11/2021. (III. 19.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 11. § (10) és (11) bekezdését, valamint 11/A. §-át a 2019. és 2020. évi operatív programok tekintetében folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell.

33/G. § *  E rendeletnek a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség- gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 37/2022. (XII. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 37/2022. (XII. 6.) AM rendelet] megállapított 11. § (9) bekezdését, 16/A. § (9) bekezdését és 27/A. § (3) bekezdését a 37/2022. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

21. Az Európai Unió jogának való megfelelés

34. § *  Ez a rendelet

a) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet,

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EK bizottsági végrehajtási rendelet,

e) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2017. március 13-i 891/2017/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

f) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. március 13-i 892/2017/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

g) *  a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42–53. cikke,

h) *  a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke és

i) *  az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok 2023–2027-es, az említett rendelet szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozástípusokra vonatkozó kiegészítő követelményekkel, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. szabványra irányadó szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i (EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11–35. cikke,

j) *  az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a termelői együttműködés egyes szempontjai tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. december 15-i (EU) 2016/232 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és

k) *  a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. Módosító rendelkezések

35. § * 

36. § (1) * 

(2)–(3) * 

37–38. § * 

23. * 

39. § * 

1. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

2. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

3. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

4. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

5. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

6. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez

A válságmegelőzés és -kezelés érdekében végzett be nem takarítási intézkedés az alábbi termékek vonatkozásában alkalmazható

1. Alma

2. Bab

3. Bimbóskel

4. Cukkini

5. Csemegeszőlő

6. Cseresznye és meggy

7. Dió

8. Dinnye

9. Saláta

10. Fokhagyma

11. Görögdinnye

12. Kajszi

13. Káposzta

14. Karalábé

15. Karfiol

16. Körte

17. Mandula

18. Mogyoró

19. Őszibarack és nektarin

20. Paradicsom

21. Póréhagyma

22. Retek

23. Sárgadinnye

24. Sárgarépa, fehérrépa, gumós zeller

25. Spárga

26. Spenót

27. Szamóca

28. Szilva

29. Tojásgyümölcs

30. Uborka

31. Vöröshagyma

32. Zeller

33. Zöldborsó

34. Zöldpaprika

35. Fűszerpaprika

7. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

A be nem takarítási intézkedés alkalmazása esetén az uniós hozzájárulást és a termelői szervezet vagy a tag hozzájárulását is tartalmazó kompenzáció összege

A B C

1.

Termék

KN-kód
A 22. § (4) bekezdése szerinti kompenzáció összege (EUR/ha)
2. Paradicsom 0702 00 00 10 422,22
3. Sárgarépa 0706 10 00 2 108,36
4. Káposzta 0704 90 10 864,27
5. Édes paprika 0709 60 10 9 368,01
6. Karfiol és brokkoli 0704 10 00 1 073,04
7. Uborka és apró uborka 0707 00 05
0707 00 90

3 993,12
8. Agaricus nemhez tartozó ehető gomba 0709 51 00 214 997,83
9. Alma 0808 10 1 906,39
10. Körte 0808 30 1 164,87
11. Szilva 0809 40 05 1 224,61
12. Bogyós gyümölcs 0810 20
0810 30
0810 40


247,25
13. Friss csemegeszőlő 0806 10 10 1 245,45
14. Hajtatott paradicsom* 0702 00 00 50 862,52
15. Hajtatott édes paprika* 0709 60 10 21 595,40
16. Hajtatott uborka* 0707 00 05 14 870,80
17. Őszibarack 0809 30 90 2 030,41
18. Nektarin 0809 30 10 1 308,95
19. Cseresznye 0809 29 00 1 114,81

* fűtött termesztőberendezésben