A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 14. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének, 9. cikk (5) bekezdésének, 12. cikkének, 16. cikk (2) bekezdésének, 18. cikkének, valamint 21. cikkének magyarországi végrehajtásából adódó kormányzati feladatokat a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett, állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

4. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

5. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

6. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

7. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

8. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

9. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

10. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

11. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

12. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

13. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

14. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 99. pontja szerinti munkavállaló,

15. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

16. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

17. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatások igénylése, felhasználása

3. § (1) Az 1309/2013/EU rendelet alapján, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (a továbbiakban: Alap) nyújtott támogatások hazai felhasználása munkaerőpiaci program keretében valósul meg.

(2) Az e rendelet alapján indított munkaerőpiaci programra a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 19/B. §-át, 20. §-át, 21. §-át és 40. § (4) bekezdését kell alkalmazni.

(3) Ha a támogatás állami támogatásnak minősül, az e rendelet alapján megvalósuló munkaerőpiaci program keretében

a) a vezetői engedély és gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzését biztosító képzésben részvételhez nyújtott képzési támogatás a 651/2014 EU bizottsági rendelet I-II. fejezete és 31. cikke szerint nyújtható,

b) a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások (bértámogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete, 32. cikke szerint nyújtható, továbbá

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű, valamint az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül

ca) a csoportos létszámleépítés hátrányos jogkövetkezményeinek enyhítését célzó támogatás,

cb) a bérköltség támogatás,

cc) a helyközi utazás támogatása,

cd) a csoportos személyszállítás támogatása, valamint

ce) a munkaerőpiaci program részben történő megvalósításához nyújtott támogatás.

(4) Az e rendelet alapján megvalósuló munkaerőpiaci program keretében a (3) bekezdés a) pontja szerinti támogatás a munkaadó tekintetében az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásként nyújtható, amennyiben a 651/2014 EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében és 31. cikkében foglaltak nem teljesülnek.

4. § (1) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a csoportos létszámleépítés bejelentése keretében a munkaadó nyilatkozata alapján megvizsgálja, hogy megvalósulnak-e az Alapból történő támogatás nyújtásának az 1309/2013/EU rendeletben meghatározott feltételei.

(2) Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkében meghatározott referencia-időszakon belül, a 3. cikkben említett

a) munkavállalók számának meghatározásánál a csoportos létszámcsökkentésnek a kormányhivatal részére történő bejelentésének időpontját,

b) önálló vállalkozók számának meghatározásánál a tevékenység megszűnésének időpontját

kell alapul venni.

(3) Ha a kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása vagy várható megvalósulása esetén munkaerőpiaci programot indít, annak programtervét - az Alapból történő támogatás igénylésére vonatkozó javaslatával együtt - benyújtja a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium).

(4) Ha a minisztérium álláspontja szerint a globalizáció hátrányos hatásainak enyhítése érdekében - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - nem megyei (fővárosi) munkaerőpiaci program, hanem központi munkaerőpiaci program indítására van szükség, a minisztérium elkészíti annak programtervét.

(5) A miniszter dönt a programterv jóváhagyásáról, és intézkedik az Alapból nyújtandó támogatás iránti kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő, az 1309/2013/EU rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti benyújtásáról.

(6) Ha a miniszter a programtervet jóváhagyja, a kormányhivatal az Flt. 39. § (12) bekezdés k) pontja szerinti előirányzat terhére valósítja meg a programterv szerinti munkaerőpiaci programot. Az Alapból nyújtandó támogatás felhasználása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) központi és területi előirányzat-felhasználási keretszámláján bonyolódik.

5. § (1) A miniszter által jóváhagyott programterv és az annak alapján az Európai Bizottsághoz benyújtott, az Alapból történő támogatás iránti kérelem kiegészítésére a 3. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az e rendelet szerint előkészített munkaerőpiaci program az NFA foglalkoztatási alaprésze terhére valósítható meg, ha a miniszter a 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti programterv alapján megállapítja, hogy nem állnak fenn az 1309/2013/EU rendeletben meghatározott támogatás nyújtásának feltételei.

3. Számviteli nyilvántartás

6. § (1) Az Alapból nyújtott támogatás az NFA − Flt. 39/C. § (1) bekezdés k) pontja szerinti − bevételét képezi, melynek fogadása az NFA elkülönített számláján történik. A befolyt bevétel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. § (1) bekezdése szerint kerül elszámolásra.

(2) A 4. § (6) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi eszközök (a továbbiakban együtt: források) felhasználása az NFA analitikus és főkönyvi nyilvántartásán belül elkülönítetten kerül kimutatásra.

(3) A pénzügyi és számviteli nyilvántartások vezetése keretében az Alapból származó támogatásból részben vagy egészben visszakövetelt összegek elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra.

4. Nyomon követés, elszámolás az Európai Bizottsággal

7. § (1) A kormányhivatal a források felhasználása során

a) a tizenkét hónapot elérő vagy meghaladó időtartamra szóló munkaerőpiaci program esetén hathavonta előrehaladási jelentés formájában, valamint a program zárását követő három hónapon belül zárójelentésben számol be a program előrehaladásáról, az elért eredményekről és a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök felhasználásáról,

b) a tizenkét hónapot el nem érő munkaerőpiaci program esetén a program zárását követő három hónapon belül egyszeri zárójelentés formájában számol be az elért eredményekről és a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök felhasználásáról.

(2) A minisztérium összesíti az (1) bekezdés szerinti előrehaladási jelentést és zárójelentést, és a pénzügyileg és szakmailag ellenőrzött jelentések alapján elkészíti és megküldi az Európai Bizottság részére a támogatás felhasználását igazoló zárójelentést és a program lezárását követően a támogatással érintettek munkaerőpiaci helyzetéről készített nyomon követési jelentést.

(3) A zárójelentésben a jogtalan igénybevétel címén visszakövetelt összegeket nem lehet elkülönítetten feltüntetni.

(4) A zárójelentéshez mellékletként csatolni kell a források szabályszerű, a program érdekében felmerült felhasználásáról készült könyvvizsgálói nyilatkozatot, valamint a lefolytatott ellenőrzési tevékenységről készített ellenőrzési jelentést.

(5) Az Európai Bizottsággal történő elszámolások alkalmával, a forintban felmerült költségek forintban nyilvántartott és teljesült kifizetéseit az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett azon árfolyamon kell átszámítani euróra, amely a támogatás megérkezésének napján érvényes volt.

5. Az Alapból származó támogatások ellenőrzése

8. § (1) Az ellenőrzés során a minisztérium és a kormányhivatal biztosítja a szükséges dokumentációt és információt az ellenőrzés lefolytatására jogosult szervek számára.

(2) A program végrehajtásának ellenőrzése részeként a kormányhivatalok által benyújtott jelentések, nyilatkozatok és kifizetési igénylések dokumentum alapú formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatását a program megvalósítójánál a könyvvizsgáló végzi.

(3) A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentum alapú ellenőrzés az elszámolást alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséből áll.

(4) A dokumentum alapú ellenőrzések keretében legalább a következőket kell ellenőrizni:

a) a projektek hatósági szerződéseknek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását,

b) a benyújtott számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat valós költségeken alapul, a program kapcsán merült fel, és megfelel a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai célkitűzéseknek,

c) a teljesítés igazolását,

d) a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások teljesülését.

(5) A könyvvizsgáló írásban nyilatkozik az ellenőrzés lefolytatásáról és eredményéről, a források szabályszerű, a program érdekében felmerült felhasználásáról.

(6) A miniszter a források szabályszerű, a program érdekében felmerült felhasználásának ellenőrzése keretében

a) ellátja a kormányhivatalok tevékenységének ellenőrzését,

b) az Európai Bizottság felkérése alapján ellenőrzést végez,

c) nyomon követi az általa és külső szervek által lebonyolított ellenőrzések jelentéseiben foglalt megállapításokat, az abban foglalt javaslatok hasznosulásait, az intézkedési tervek végrehajtását,

d) elkészíti az Európai Bizottság részére a kérelem mellékleteként benyújtandó ellenőrzési tervet, valamint a zárójelentéshez csatolandó ellenőrzési jelentést.

6. Tájékoztatás

9. § (1) A minisztérium gondoskodik az Alapból nyújtott támogatások felhasználásának átláthatóvá és nyilvánossá tételéről. A minisztérium honlapján a program előrehaladásának függvényében gondoskodik a következők közzétételéről:

a) az Európai Közösségnek a támogatás tekintetében betöltött szerepéről,

b) az Alap forrásainak elérését és felhasználását lehetővé tevő programról,

c) az Alapból nyújtott támogatástartalom nyilvánossá tételéről,

d) a támogatásnak az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkében meghatározott kedvezményezettek fejlődéséhez, munkaerőpiaci helyzetének és életminőségének javításához nyújtott eredményeiről.

(2) A minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatal gondoskodik az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatok tekintetében

a) a lehetséges végső kedvezményezettek, a szakmai szervezetek, a gazdasági és szociális partnerek,

b) a program lebonyolításában közreműködők és

c) a programban részt vevők

tájékoztatásáról.

7. Szabálytalanságok kezelése

10. § (1) A program keretében nyújtott támogatás folyósítására, a pénzügyi ellenőrzésre, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítésére, behajtására az Flt. szabályait kell megfelelően alkalmazni, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.

(2) A támogatások jogszabálysértő - ideértve az 1309/2013/EU rendelet szabályait megsértő - vagy nem rendeltetésszerű felhasználása vagy a hatósági szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és a támogatásban részesülőt a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetésének kötelezettsége terheli.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014-2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. § (1) Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.),

c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) E rendelet alapján 2021. június 30-ig lehet állami támogatást érintő döntést hozni.

14. § * 


  Vissza az oldal tetejére