A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/2017. (XII. 18.) FM rendelet

a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az erdei faválaszték szállítása

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. tömör köbméter: külső befoglaló mérete alapján 1m × 1m × 1m élhosszúságú, 100%-os faanyagtartalmú, hézag nélküli, tömör faanyagra vonatkoztatott mértékegység;

2. űrméter: külső befoglaló mérete alapján 1m × 1m × 1m élhosszúságú, a termelési technológiától függően a tömör faanyag mellett, változó mennyiségű és nagyságú hézagokat, levegőt is magába foglaló mértékegység.

2. § Az erdei faválaszték szállítását a szállítás megkezdése előtt – minden szállítmányra külön – kiállított szállítójegy alapján lehet végezni.

3. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90. §-ában meghatározott szállítójegynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

1. a szállítójegy kiállítójának

a) neve és

b) technikai azonosító száma,

2. a vevő

a) neve,

b) címe vagy székhelye és

c) technikai azonosító száma,

d) részére történő kiszolgáltatás címe,

3. a kiszolgáltatás helyén az azt igazoló neve és jogosultsága,

4. a szállító (fuvarozó) neve és székhelye,

5. a szállításra történő átadás és a kiszolgáltatás helyének címe, helyrajzi száma vagy erdészeti azonosítója

6. a szállítójármű rendszáma, vagy a szállításra használt jármű, eszköz egyedi azonosítására alkalmas adat,

7. a műveleti lap sorszáma, a fakitermelés bejelentésére rendszeresített nyomtatvány ügyiratszáma vagy egyéb, a fakitermelés jogszerűségét igazoló irat azonosítója,

8. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló miniszteri rendelet szerinti EKAER szám,

9. a szállítójegy kiállításának és eltérés esetén a szállításra történő átadás időpontja (dátum, óra, perc megjelölésével),

10. a szállítójárműnek a szállításra történő átadás helyéről való indulásának és a kiszolgáltatás helyére történő megérkezésének időpontja (a dátum, óra, perc megjelölésével), a jármű indulásakor leolvasott kilométeróra állása,

11. a kiszolgáltatás időpontja (dátum, óra, perc megjelölésével),

12. a szállított termék értékesítését bizonylatoló számla sorszáma – kivéve, ha a szállítójegy kiállítására nem számla alapján kerül sor –,

13. a szállított termék megnevezése, termékenként külön feltüntetve az egyes termékekhez tartozó adatok,

14. a szállított termék fafaja, mennyisége és mennyiségi egysége,

15. a kiállító igazoló aláírása,

16. a szállító igazoló aláírása,

17. a kiszolgáltatást igazoló aláírása.

(2) Az (1) bekezdés 2. pontjának alkalmazásában nem kell feltüntetni

a) a vevő adatait és a technikai azonosító számot, ha a szállítás nem a vevő részére történik, vagy

b) a technikai azonosító számot, ha a vevő nem minősül a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének.

(3) Az (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott adatokat abban az esetben kell feltüntetni, ha a szállítás közvetlenül a fakitermelés helyszínéről vagy az Evt. 90. § (2) bekezdés szerinti farakodóról történik.

(4) Az (1) bekezdés 8. pontjának alkalmazásában az EKAER számot nem kell feltüntetni, ha a szállítmány nem tartozik az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló miniszteri rendelet hatálya alá.

(5) Az (1) bekezdés 13. pontjának alkalmazásában önállóan feltüntetendő terméknek minősül az a szállítmány, vagy szállítmány rész, amelynek elkülönítésére egyértelműen meghatározható fizikai tulajdonsága vagy a kereskedelmi gyakorlatban eltérő egységára miatt lehetőség van.

(6) Az (1) bekezdés 14. pontjának alkalmazásában a termék fafajára vonatkozó adatot

a) – a tűzifa kivételével – az erdei faválaszték esetén fafajonként vagy termékenként külön sorban, a fafaj nevének vagy kódjának feltüntetésével,

b) tűzifa szállítmány esetén

ba) fafajonként, a fafaj kódjának feltüntetésével, vagy

bb) az 1. melléklet szerinti besorolás alapján a „kemény lombos tűzifa” vagy a „lágy lombos tűzifa” vagy a „fenyő tűzifa” termékmegnevezéssel, a fafajok kódjának feltüntetésével

kell megadni.

(7) Az (1) bekezdés 14. pontja alkalmazásában erdei faválaszték térfogat mértékegységeként csak tömör köbméter, vagy űrméter kerülhet feltüntetésre.

(8) Sarangolt vagy ömlesztett tételt

a) kemény lombos tűzifának lehet feltüntetni, ha benne a lágy lombos fafajok aránya nem haladja meg a szállítmány mennyiségének 5%-át,

b) lágy lombos tűzifának lehet feltüntetni, ha benne a kemény lombos fafajok aránya nem haladja meg a szállítmány mennyiségének 5%-át,

c) fenyő tűzifának lehet feltüntetni, ha benne a lombos fafajok aránya nem haladja meg a szállítmány mennyiségének 5%-át.

(9) Az (1) bekezdés

a) 1., 2., 4–9. és 12–14. pontja szerinti adatokat – a szállítójegynek a faanyag szállítója részére történő átadása előtt – a fakitermelés jogosultja, vagy a kitermelt erdei faválasztékkal rendelkezni jogosult,

b) 10–11. pontja szerinti adatokat – azok ismertté válásával egyidejűleg – a faanyag szállítója,

c) 3. pontja szerinti adatokat – a szállítás befejezését követően – a kiszolgáltatást igazoló

tünteti fel a szállítójegy nála lévő példányain.

4. § (1) Tűzifának fogyasztó részére történő értékesítése esetén a szállítójegyhez mellékelni kell a (3) bekezdésben meghatározott vásárlói tájékoztatót.

(2) Ha a tűzifa fogyasztó részére történő értékesítése tömegre történik, az eladó

a) a szállítójegyen feltünteti

aa) a tömegmérés helyét, valamint

ab) a mérlegen elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítóját,

ac) a tűzifa tömegét, vagy

b) a mérlegelési jegyet a szállítójegyhez csatolja, ha a mérlegelési jegy tartalmazza

ba) az a) pontban meghatározott adatokat, vagy

bb) a tömegmérés helyét és a mérleg azonosítására alkalmas adatokat és az ac) pont szerinti adatot.

(3) A vásárlói tájékoztatót a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) állítja össze és a honlapján közzéteszi.

(4) Tűzifa fogyasztó részére történő értékesítésekor a szállítójegyen

a) térfogatra történő értékesítés esetén mértékegységként csak tömör köbmétert lehet megadni, továbbá b) fel kell tüntetni

ba) tömegre történő értékesítés esetén a tűzifa mennyiségét tömör köbméterben,

bb) térfogatra történő értékesítés esetén a szállítási mód szerinti térfogatot űrméterben, vagy

bc) más értékesítési egység esetén a tűzifa mennyiségét tömör köbméterben, valamint a tömör köbméter és a kiszállított termék értékesítési egysége között alkalmazott átváltási tényezőt.

(5) A legfeljebb 20 kilogramm tömegű, önálló cikkszámmal vagy megnevezéssel rendelkező erdei faválaszték esetén a kiállított számla szállítójegynek minősül.

2. Műveleti lap és szállítójegy előállításával és az előállításukra használt programokkal kapcsolatos követelmények

5. § (1) A műveleti lapot és a szállítójegy nyomtatványt (a továbbiakban együtt: nyomtatvány) – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – folyamatos sorszámozással, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyása vagy ismétlése nélkül, nyomdai úton vagy nyomtatványkiállító programmal kell előállítani.

(2) A szállítójegy a 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában, 3–11., és 13–15. pontjában meghatározott adattartalommal az erdészeti hatóság honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával is kiállítható, ha

a) a fakitermelést követően az erdei faválaszték

aa) a fakitermelésre jogosult tulajdonában vagy írásba foglalt szerződésen alapuló használatában álló ingatlanon, illetve

ab) a fakitermelésre jogosult vagy közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy tartózkodási helyén, vagy

b) a fogyasztóhoz történt szállítást követően az erdei faválaszték

ba) a fogyasztó tulajdonában vagy írásba foglalt szerződésen alapuló használatában álló ingatlanon, illetve

bb) a fogyasztó vagy közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy tartózkodási helyén,

nem kereskedelmi célú felhasználás érdekében kerül szállításra.

(3) A nyomdai úton előállított nyomtatvány nyomtatványtömb részét képezi. A nyomtatvány sorszámtartományát az erdészeti hatóság kérelemre jelöli ki.

(4) A kijelölt sorszámtartományt az erdészeti hatóság – a nyomtatvány fajtájának megjelölésével – a kijelöléstől számított nyolc napon belül a honlapján közzéteszi.

(5) A nyomdai úton előállított nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán fel kell tüntetni

a) az értékesített nyomtatvány megnevezését és sorszámtartományát az első és az utolsó sorszám megjelölésével, továbbá

b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát vagy adóazonosító jelét.

6. § (1) A nyomtatvány kiállítható nyomtatványkiállító programmal is, ha a) a nyomtatvány

aa) alkalmas az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárás naprakész dokumentálására,

ab) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott sorszámozásra vonatkozó követelménynek megfelel, és

ac) tartalmazza a kiállítására használt program nevét és azonosítóját (verziószámát), továbbá

b) a program

ba) nevét és azonosítóját,

bb) fejlesztőjének nevét és címét, valamint – ha van – adószámát, továbbá

bc) értékesítőjének vagy rendelkezésre bocsátójának nevét és – ha van – adószámát

a program használatára jogosult faanyag kereskedelmi lánc szereplő a program első használata előtt legalább nyolc nappal az erdészeti hatóságnak bejelentette.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell a program fejlesztője vagy értékesítője által készített felhasználói dokumentációt. A dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a program valamennyi funkciójának ismertetését. Idegen nyelvű dokumentáció esetén csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását is.

(3) Kizárólag olyan program alkalmazható, amely csak a dokumentációban szereplő funkciókat hajtja végre.

(4) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az általa használt program használatból történő kivonásának időpontját a kivonástól számított tizenöt napon belül az erdészeti hatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti.

(5) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint program funkcióinak módosítása esetén a dokumentáció megfelelő kiegészítését, módosítását, továbbá – idegen nyelvű dokumentáció esetén – azok hiteles magyar nyelvű fordítását a program használatból történő kivonásától számított 5 évig megőrzi.

3. Szállítójegy és műveleti lap valamint a fatermék nyilvántartása

7. § (1) A nyomtatvány a számvitelről szóló törvény szerinti szigorú számadás alá vont bizonylatnak minősül.

(2) A faanyag kereskedelmi lánc azon szereplője, aki az 5. § (1) bekezdésében meghatározott nyomtatvány kiállítására jogosult – elkülönítve egymástól a műveleti lapot és a szállítójegyet, valamint egyéb szigorú számadás alá vont nyomtatványt –, sorszám szerinti bontásban nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a nyomtatvány:

a) nyomtatványtömbönkénti sorszámtartományát az első és az utolsó sorszám megjelölésével,

b) nyomdai úton előállított nyomtatvány esetén a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát és beszerzésének időpontját, továbbá

c) az első és az utolsó felhasználás időpontjának megjelölését.

(3) Nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználása esetén a nyomtatvány kiállítására jogosult személy a (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokat a nyomtatványtömb felhasználásának megkezdése előtt, valamint a nyomtatványtömb felhasználásának befejezését követően haladéktalanul, az erdészeti hatóságnak elektronikus úton bejelenti.

8. § (1) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője a fatermékkészletet érintő átminősítést, továbbá ha a fatermékkészlet nyilvántartása vagy értékesítése a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történik, az átváltási tényező számításának módját dokumentálja.

(2) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az általa értékesített tűzifa minőségét a nyilvántartásaiban, és ezek alapján a hirdetésekben, a szállítójegyen, illetve az értékesítéshez használt bizonylatokon akkor tüntetheti fel száraz tűzifaként, ha annak bruttó nedvességtartalma nem haladja meg a 30%-ot.

(3) A faanyag kereskedelmi lánc szereplő köteles az erdei faválaszték üzleti év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban az üzleti év első hónapjának végéig nyilvántartásba venni.

(4) Ha a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének telephelyén más tulajdonában vagy rendelkezési joga alatt álló fatermék található, ezeket a tételeket

a) elkülönítve, azonosítható módon kell nyilvántartani;

b) az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti naprakész dokumentációs rendszerben fel kell tüntetni a tulajdonos vagy rendelkezésre jogosult egyértelmű azonosítását lehetővé tevő adatokkal együtt.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. § A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet szerinti tartalmú szállítójegyek 2018. december 31-ig használhatóak fel.

11. § Ez a rendelet

a) a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. § * 

1. melléklet az 58/2017. (XII. 18.) FM rendelethez

Az erdőt és a fásítást alkotó fafajok kemény lombos és lágy lombos, valamint a fenyő tűzifa kategóriába történő besorolása

A) Lombos fafajok

A B C D
1. Magyar név Tudományos név Erdőtervi jel Tűzifa kategória
2. amerikai (vörös) kőris Fraxinus pennsylvanica AK kemény
3. amerikai mocsártölgy Quercus palustris MT kemény
4. bálványfa Ailanthus altissima BL kemény
5. barkócaberkenye Sorbus torminalis BABE kemény
6. budai berkenye Sorbus semiincisa BUBE kemény
7. csertölgy Quercus cerris CS kemény
8. déli berkenye Sorbus graeca DBE kemény
9. ezüst hárs Tilia tomentosa EH lágy
10. ezüst juhar Acer saccharinum EZJ kemény
11. fehér akác Robinia pseudoacacia A kemény
12. fehér eperfa Morus alba EP kemény
13. fehér fűz Salix alba FFŰ lágy
14. fehér nyár és szürke nyár Populus alba és P. canescens FRNY és SZNY lágy
15. fekete dió Juglans nigra FD kemény
16. feketegyűrű (tatár) juhar Acer tataricum TJ kemény
17. fekete nyár Populus nigra FTNY lágy
18. gyertyán Carpinus betulus GY kemény
19. hamvas éger Alnus incana lágy
20. házi berkenye Sorbus domestica HBE kemény
21. hegyi juhar Acer pseudoplatanus HJ kemény
22. hegyi szil Ulmus glabra HSZ kemény
23. japánakác Sophora japonica JA kemény
24. jegenyenyár Populus nigra ’Italica’ JNY lágy
25. kecskefűz Salix caprea KFŰ lágy
26. keleti gyertyán Carpinus orientalis KGY kemény
27. kései meggy Padus serotina KM kemény
28. keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia EZ kemény
29. kislevelű hárs Tilia cordata KH lágy
30. kocsányos tölgy Quercus robur KST kemény
31. kocsánytalan tölgyek Quercus petraea agg. KTT kemény
32. korai juhar Acer platanoides KJ kemény
33. közönséges bükk Fagus sylvatica B kemény
34. közönséges dió Juglans regia KD kemény
35. közönséges nyír Betula pendula NYI lágy
36. lepényfa Gleditsia triacanthos GL kemény
37. lisztes berkenyék Sorbus aria agg. LBE kemény
38. madárberkenye Sorbus aucuparia MBE kemény
39. madárcseresznye Cerasus avium CSNY kemény
40. magas kőris Fraxinus excelsior MK kemény
41. magyar kőris Fraxinus angustifolia ssp. danubialis MAK kemény
42. magyar tölgy Quercus farnetto MAT kemény
43. mezei juhar Acer campestre MJ kemény
44. mezei szil Ulmus minor (U. procera) MSZ kemény
45. mézgás éger Alnus glutinosa lágy
46. molyhos tölgy Quercus pubescens MOT kemény
47. nagylevelű hársak Tilia platyphyllos agg. NH lágy
48. nemes füzek Salix alba cv.-ok. NFŰ lágy
49. nemes nyárak Populus x euramericana NNY lágy
50. nyugati ostorfa Celtis occidentalis NYO kemény
51. rezgő nyár Populus tremula RNY lágy
52. sajmeggy Cerasus mahaleb SM kemény
53. szelídgesztenye Castanea sativa SZG kemény
54. szőrös nyír Betula pubescens SNYI lágy
55. tiszaháti nyár Populus nigra ’Thevestina’ TNY lágy
56. törékeny fűz Salix fragilis TFŰ lágy
57. törökmogyoró Corylus colurna TMO kemény
58. turkesztáni szil Ulmus pumila TUSZ kemény
59. vadalma Malus sylvestris AL kemény
60. vadgesztenye Aesculus hippocastanum VG lágy
61. vadkörte Pyrus pyraster KT kemény
62. vénic szil Ulmus laevis VSZ kemény
63. virágos kőris Fraxinus ornus VK kemény
64. vörös tölgy Quercus rubra VT kemény
65. zöld juhar Acer negundo ZJ kemény
66. zselnicemeggy Padus avium ZSM kemény

B) Tűlevelű és örökzöld fafajok

A B C D
1. Magyar név Tudományos név Erdőtervi jel Tűzifa kategória
2. atlasz-cédrus Cedrus atlantica AC fenyő
3. erdeifenyő és fajtái Pinus sylvestris és P. sylvestris. EF fenyő
4. európai vörösfenyő és fajtái Larix decidua és L. decidua. VF fenyő
5. feketefenyő és fajtái Pinus nigra és P. nigra. FF fenyő
6. kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanninana KJF fenyő
7. kék duglászfenyő Pseudotsuga menziesii var. glauca KDF fenyő
8. keleti tuja Thuja orientalis KTH fenyő
9. közönséges boróka Juniperus communis KBO fenyő
10. közönséges jegenyefenyő Abies alba KJF fenyő
11. lucfenyő és fajtái Picea abies és P. abies. LF fenyő
12. mocsárciprus Taxodium distichum MC fenyő
13. nyugati tuja Thuja occidentalis NYTH fenyő
14. oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana OC fenyő
15. simafenyő Pinus strobus SF fenyő
16. tiszafa Taxus baccata TF fenyő
17. zöld duglászfenyő Pseudotsuga menziesii viridis ZDF fenyő