A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d)–f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. építési reklámháló: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka során az e munka folyamatait legalább részben elfedő, reklámhordozót tartó berendezés;

2. gyártó: az ingóság előállítója és forgalmazója;

3. hirdetőoszlop: kör alaprajzú, vertikálisan tagolt, szélesség-magasság arányát tekintve közel 1:3 arányú, kombinált anyagú reklámhordozót tartó berendezés, melynek a reklámhordozó kihelyezésének módjától függően különböző típusai vannak;

4. információs vagy más célú berendezés: minden olyan, a településképi rendeletben meghatározott berendezés, amely részben reklámnak nem minősülő információs cél vagy egyéb cél megvalósításával közérdeket is szolgál;

5. kioszk: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § n) pontja szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett, önálló építmény, létesítmény;

6. közművelődési célú hirdetőoszlop: olyan hirdetőoszlop, amely létesítésének célját tekintve kizárólag közművelődési intézmények által akár tartósan, akár adott időszakban vagy adott alkalom erejéig önállóan, vagy több közművelődési intézmény által együttesen folytatott közösségi közművelődési tevékenység, illetve e közösségi közművelődési tevékenység keretében szervezett egyes kulturális programok, rendezvények népszerűsítésére irányuló reklámok közzétételére szolgál és kizárólag e célra használják;

7. közművelődési intézmény: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. számú melléklet p) pontja szerinti intézmény, így különösen múzeum, színház;

8. közművelődési tevékenység: a Kultv. 1. számú melléklet r) pontja szerinti tevékenység;

9. köztulajdonban álló ingatlan: olyan, közterületnek nem minősülő ingatlan, amely külön-külön vagy együttesen a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány kizárólagos tulajdonában áll;

10. köztulajdonban álló, közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző személy: az a közforgalmi személyszállítási szolgáltatást főtevékenységként nyújtó gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. § (1)–(3) bekezdése szerinti többségi befolyással rendelkezik;

11. közzététel: a reklám reklámozás céljából történő megismerhetővé tétele akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára;

12. közforgalmú személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 14. pontja szerinti szolgáltatás;

13. magánterület: a magántulajdonban álló ingatlan és a köztulajdonban álló ingatlan;

14. magántulajdonban álló ingatlan: olyan ingatlan, amely nem minősül köztulajdonban álló ingatlannak vagy közterületnek;

15. reklámhordozót tartó berendezés: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a reklámhordozót tartó, illetve annak elhelyezését biztosító, elősegítő eszköz, berendezés;

16. reklám közzétevője: aki a reklámhordozóval rendelkezik és ennek segítségével a reklámot közzéteszi;

17. reklámozó: akinek érdekében a reklámot a reklámhordozón közzéteszik;

18. utasváró: a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében az utasok várakozására szolgáló fülke, illetve legalább részben épületszerkezettel körülzárt épületrész, vagy egyéb építmény, létesítmény;

19. utcabútor: az utasváró, a kioszk, a közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú berendezés;

20. vállalkozás: olyan személy, aki önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

2. A reklámok, reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai

2. § (1) Kizárólag a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek (a továbbiakban: Tvtv.) megfelelően, továbbá e rendelet, illetve a településképi rendeletek rendelkezéseinek megfelelően, az e rendeletekben meghatározott feltételeknek megfelelő reklámhordozón, továbbá méretben és technológiával tehető közzé reklám, helyezhető el reklámhordozó, illetve létesíthető és tartható fenn reklámhordozót tartó berendezés.

(2) E rendelet alkalmazásában nem minősül reklám közzétételének az ingóságon a gyártó által elhelyezett, a gyártó és a típus azonosítását lehetővé tevő logó, védjegy vagy más jelzés.

(3) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, közterületen reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként kizárólag utcabútor használható. Reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként közterületen a közművelődési célú hirdetőoszlop kivételével hirdetőoszlop nem alkalmazható. Ha a magántulajdon tárgyát képező reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés közterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon kerül elhelyezésre, a reklámhordozóra, reklámhordozót tartó berendezésre e rendelet közterületi, illetve köztulajdonban álló ingatlanon történő reklámközzétételre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(4) A 6. §-ban foglalt kivétellel az 1. melléklet, valamint a 2. melléklet határozza meg az önkormányzatok településszerkezeti terve szerint irányadó területi besoroláshoz igazodóan a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó szabályait.

(5) Ha az adott önkormányzat településszerkezeti terve szerinti valamely szabályozási elem (területi kategória) nem feleltethető meg az 1. vagy a 2. melléklet szabályozási elemének, akkor a szabályozási elem e rendelet alkalmazásában „Egyéb, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 26–30/A. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó területnek” minősül.

(6) A (4) bekezdésben foglalt szabálytól az önkormányzat jogosult a településképi rendeletével átmeneti időre eltérni abban az esetben is, ha az építési tevékenység idejére építési reklámháló kihelyezésének engedélyezését kérelmezik, az építési tevékenység időtartamára.

(7) Építési reklámháló kihelyezése ahhoz a feltételhez köthető, hogy építésinapló-bejegyzés igazolja a felújítás megkezdését, illetve ha építési napló vezetésére nem áll fent kötelezettség, úgy vállalják ennek vezetését az érintettek, és ezzel igazolják a felújítás megkezdését.

3. § (1) Utasváró tetején reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el, ezt meghaladóan az utasváró teljes felülete felhasználható reklám közzétételére.

(2) Kioszk tetején reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el, ezt meghaladóan a kioszk teljes felülete felhasználható reklám közzétételére.

(3) A közművelődési célú hirdetőoszlop teljes felülete felhasználható reklám közzététele érdekében. Közművelődési célú hirdetőoszlopon a reklámhordozó ragasztás útján is rögzíthető.

(4) Az információs vagy más célú berendezés reklám céljára hasznosítható felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám, illetve helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés.

4. § (1) Ragasztás útján reklám, illetve reklámhordozó – a 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem rögzíthető.

(2) A plakát, valamint az építési reklámháló reklám közzétételére igénybe vehető felülete két négyzetméternél kisebb nem lehet, továbbá a kilenc négyzetmétert nem haladhatja meg.

(3) Az utcabútorok kivételével a reklámhordozót tartó berendezés reklámhordozók elhelyezésére igénybe vehető felülete a tizenegy négyzetmétert nem haladhatja meg.

5. § (1) Valamennyi közművelődési intézmény jogosult közművelődési célú hirdetőoszlopra, illetve azok használatára a közművelődési intézmény által vagy a közművelődési intézmény más közművelődési intézménnyel akár tartósan, akár adott időszakban vagy adott alkalom erejéig együttesen folytatott közösségi közművelődési tevékenység népszerűsítése céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési célú hirdetőoszlop létesítéséről és használatának az érintett közművelődési intézmény részére történő biztosításáról a közművelődési intézmény elhelyezkedése szerint illetékes önkormányzat (a főváros esetében a fővárosi önkormányzat) gondoskodik a helyi közművelődési tevékenység támogatására irányuló feladatai ellátása keretében a létesítéssel, fenntartással járó költségeknek a közművelődési intézmények által a használattal arányosan történő megtérítése mellett.

6. § (1) Nem minősül közterületről láthatónak az épületen, építményen belül közzétett reklám, illetve elhelyezett reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, akkor sem, ha az az épületen, építményen kívülről ténylegesen látható.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabály alól kivételt képez, ha a reklám közzétételére – reklámhordózóként vagy reklámhordozót tartó berendezésként felhasználva – ablakon vagy más átlátszó felületen került sor, és a közzétett reklám az épületen, építményen kívülről ténylegesen látható. Ez a szabály nem vonatkozik a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás nyújtását szolgáló épületek, építmények ablakaira és más átlátszó felületeire.

(3) Nem minősül épületen belülinek a reklám közzététele, illetve a reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése, ha a közzététel, illetve elhelyezés az épület, építmény olyan részén – így különösen teraszon, erkélyen – történik, amely nincsen valamennyi irányból épületszerkezettel körülzárva.

(4) Közművelődési intézmény saját tulajdonában, vagyonkezelésében vagy bármely jogcímen tartós használatában álló épületén a közművelődési intézményre vagy rendezvényeire vonatkozó reklám közzétehető.

7. § (1) A reklám közzétételének megszüntetéséért és a reklámhordozó eltávolításáért a reklámozó és a reklám közzétevője egyetemlegesen felel. A reklámhordozót tartó berendezés eltávolításáért a reklámhordozót tartó berendezés tulajdonosa és az ingatlan tulajdonosa tartozik egyetemleges felelősséggel.

(2) Ha a létesítési célját tekintve eredetileg nem reklámcélú reklámhordozót tartó berendezés a reklám megszüntetését, illetve a reklámhordozó eltávolítását követően elveszti reklámcélú funkcióját, illetve funkcióját tekintve nem minősül túlnyomórészt reklámcélú berendezésnek, a reklámhordozót tartó berendezés tulajdonosa mentesül a Tvtv. 15. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése alól.

3. Ellenőrzés

8. § (1) *  A reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok betartását az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi.

(2) * 

(3) *  A járási hivatal a Tvtv. szerinti közigazgatási bírság kiszabása során a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontok mellett mérlegeli, hogy

a) a jogsértés milyen mértékben sérti vagy akadályozza a Tvtv. 11/A. § (1) bekezdésében meghatározott értékek megőrzését vagy kialakítását, és

b) a szabálytalanul kihelyezett reklámhordozó, reklámtartó berendezés veszélyezteti-e az emberi élet- és vagyonbiztonságot.

3/A. *  A közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös szabályok

8/A. § *  Nem tehető közzé reklám, illetve plakát, amennyiben

a) a médiahirdetésifelület-értékesítő a listaár bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;

b) az a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesülő reklámozó érdekében a listaártól eltérő áron került elhelyezésre;

c) a listaártól való eltérésre a közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzési eljárásra kötelezett reklámozó esetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti uniós nyílt eljárás, vagy a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szerv által lefolytatott beszerzési eljárás alkalmazása nélkül került sor;

d) a reklámozó a szerződés megküldésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget.

8/B. § *  (1) *  A Tvtv. 11/G. §-ban meghatározott szabályok betartását a reklámhordozó helye szerint illetékes járási hivatal ellenőrzi. A járási hivatal ellenőrzését a település közigazgatási területén a közterület-felügyelet segíti. A közterület-felügyelet jogsértés észlelése esetén értesíti az illetékes járási hivatalt, amely e § szerint köteles eljárni.

(2) *  A járási hivatal eljárása hivatalból indul meg, bejelentés vagy a járási hivatal saját észlelése alapján. A bejelentés bármely járási hivatalnál előterjeszthető. Ha a bejelentő bejelentését nem a reklámhordozó helye szerint illetékes járási hivatalnál tette meg, úgy a járási hivatal – a bejelentő tájékoztatása mellett – köteles a bejelentést az illetékes járási hivatalhoz haladéktalanul áttenni.

(3) *  Jogsértés észlelése vagy arról történt tudomásszerzés esetén a járási hivatal határozatot hoz. A határozat tartalmazza:

a) a jogsértés tényét, valamint

b) a jogsértés helyét.

(4) *  A járási hivatal külön hatósági eljárást folytat le

a) a reklám, illetve a plakát jogszerűtlen közzétételével és

b) a jogszerűtlenül közzétett reklám, illetve plakát esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításával kapcsolatban.

(5) * 

(6) *  A járási hivatalnak a reklám, illetve a plakát eltávolítására vonatkozó határozata a Tvtv. 11/G. § (8) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján azonnali jogvédelem iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtható.

(7) *  A járási hivatal a döntés végrehajtásának foganatosítójaként gondoskodik a plakát, valamint a reklám eltávolításáról. Az eltávolítás megtörténtéről a járási hivatal jegyzőkönyvet vesz fel.

(8) *  A járási hivatal a végrehajtás során a rendőrség közreműködését igénybe veszi. A járási hivatal a rendőrséghez intézett megkereséshez csatolja a (4) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban hozott határozatát is.

(9) *  A járási hivatal a reklám, illetve a plakát eltávolításával összefüggésében felmerült költségeket a médiahirdetésifelület-értékesítőre és a reklámozóra áthárítja.

(10) *  Az ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a járási hivatal jogellenesen elhelyezett reklámonként, illetve plakátonként 150 000 forint közigazgatási bírságot szab ki a reklámozóval és a médiahirdetésifelület-értékesítővel szemben.

(11) *  A járási hivatal a bírságot kiszabó határozatában a (4) bekezdés a) pontja alapján indított eljárásban hozott döntés alapul vételével megállapítja a jogsértés ismételtségét vagy többrendbeliségét.

(12) *  Ismételt jogsértésnek minősül, ha a járási hivatal a jogsértés észlelését vagy arról történt tudomásszerzését követően újabb jogsértést észlel, vagy újabb jogsértésről szerez tudomást, függetlenül a plakát elhelyezésétől.

(13) *  Mentesül a bírság megfizetése alól a reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő, ha az eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítható, hogy a reklám, valamint a plakát elhelyezése nem a reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza.

(14) *  Ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a járási hivatalnak a bírság kiszabása tekintetében mérlegelési lehetősége nincs.

(15) *  A reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő a kiszabott bírságot, illetve a jogsértően kihelyezett reklám, illetve plakát eltávolításával összefüggésben felmerült költségeket az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a járási hivatal által megjelölt számlaszámra befizetni.

8/C. § *  (1) A médiahirdetésifelület-értékesítő a Tvtv. 11/G. § (2) bekezdésében meghatározott listaárat annak megállapításától számított 5 napon belül, de legkésőbb a listaár alapján megkötendő szerződés megkötését megelőző 15. napon Budapest Főváros Kormányhivatalának köteles megküldeni. Budapest Főváros Kormányhivatala a listaár bejelentését követő 5 munkanapon belül gondoskodik a listaárnak a www.kormanyhivatal.hu főoldalon történő közzétételéről. A listaárat jól látható helyen, más menüponttól elkülönítve kell közzétenni. Amennyiben a médiahirdetésifelület-értékesítő a listaárat nem küldi meg Budapest Főváros Kormányhivatalának, plakátot és reklámot nem tehet közzé.

(2) A Tvtv. 11/G. § (2) bekezdésében meghatározott listaár alatt a médiahirdetésifelület-értékesítő által az előző üzleti évben érvényesített, kedvezmények nélkül meghatározott legmagasabb árat kell érteni. A listaár kialakítása a reklámhordozó típusának, méretének és elhelyezkedésének figyelembevételével történhet. A listaár nem függhet a megrendelő személyétől, valamint a megrendelés mértékétől.

(3) A reklámozó a Tvtv. 11/G. § (7) bekezdésében meghatározott szerződést – ideértve a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót is – annak megkötésétől számított 5 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalának köteles megküldeni. Budapest Főváros Kormányhivatala a szerződés megküldését követő 5 munkanapon belül gondoskodik a szerződésnek a www.kormanyhivatal.hu főoldalon történő közzétételéről. A megkötött szerződést jól látható helyen, más menüponttól elkülönítve kell közzétenni. Amennyiben a reklámozó a szerződést nem küldi meg Budapest Főváros Kormányhivatalának, a reklámozó érdekében, illetve nevének, jelképének felhasználásával vagy tevékenységének népszerűsítésével reklám és plakát nem tehető közzé.

(4) A médiahirdetésifelület-értékesítő a listaárat Budapest Főváros Kormányhivatalának az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, PDF (Portable Document Format) formátumban köteles megküldeni. A reklámozó a szerződést – ideértve a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót is – Budapest Főváros Kormányhivatalának elektronikus úton, PDF (Portable Document Format) formátumban köteles megküldeni.

(5) *  A médiahirdetésifelület-értékesítő, illetve a reklámozó a listaár, valamint a szerződés megküldése során nyilatkozik a hatósággal történő kapcsolattartás módjáról. Ha annak technikai feltételei adottak, a nyilatkozattól eltérően az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 26. § (3) bekezdés alkalmazásával a hatóság a döntését elektronikus úton is kézbesítheti.

(6) *  Ha kétség merül fel a tekintetben, hogy a médiahirdetésifelület-értékesítő által megküldött listaár megfelel-e a Tvtv. 11/G. § (2) bekezdésében meghatározott listaárnak, Budapest Főváros Kormányhivatala jár el, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is.

8/D. § *  (1) Ezen alcím alkalmazásában az 1. § 17. pontjában meghatározottakon túl reklámozónak minősül a központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és támogatásban részesített költségvetési szerv és jogi személy, a központi költségvetési törvényben nevesített és támogatásban részesített jogi személytől támogatásban részesülő jogi személy, amennyiben a támogatásának összege az éves bevételeinek a felét eléri. Reklámozónak minősül továbbá akkor is, ha érdekében, illetve nevének, illetve jelképének felhasználásával vagy tevékenységének népszerűsítésével kerül reklám és plakát közzétételre.

(2) Ezen alcím alkalmazásában reklámhordozónak minősül a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásra használt jármű is.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

10. § E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10/A. § *  A Tvtv. 18. §-ában meghatározott szervezetek által elhelyezett vagy elhelyeztetett reklám esetén 2020. december 31. napjáig nem kell alkalmazni a 4. §-ban foglaltakat.

10/B. § *  E rendeletnek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(3) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Szabályozási előírások közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozóan

I. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

1. Vegyes terület

1.1. Településközpont terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.

1.2. Intézményi terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.

2. Lakóterület

2.1. Nagyvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.

2.2. Kisvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.

3. Különleges terület

3.1. Állatkert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével megengedett.

3.2. Növénykert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével megengedett.

3.3. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

3.4. Temető területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

II. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

1. Zöldterület

1.1. Közkert: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

1.2. Közpark: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2. Erdőterület

2.1. Védelmi: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2.2. Gazdasági: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett, ettől eltérni érvényesen nem lehet.

2.3. Közjóléti: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

3. Különleges beépítésre nem szánt terület

3.1. Vadaspark, arborétum területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

3.2. Temető területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

3.3. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

3.4. Burkolt vagy fásított köztér, sétány: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2. melléklet a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Szabályozási előírások magánterületekre vonatkozóan

I. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

1. Vegyes terület

1.1. Településközpont terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

1.2. Intézményi terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2. Lakóterület

2.1. Nagyvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2.2. Kisvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2.3. Kertvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2.4. Falusias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

3. Gazdasági terület

3.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

3.2. Ipari terület: reklám közzététele és reklámhordozók elhelyezése nem megengedett.

4. Üdülőterület

4.1. Üdülőházas terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

4.2. Hétvégi házas terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5. Különleges beépítésre szánt terület

5.1. Nagy bevásárlóközpont és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.2. Nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.3. Vásár, kiállítás és kongresszus területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.4. Oktatási központok területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.5. Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.6. Nagy kiterjedésű sportolási célú terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.7. Kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.8. Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.9. Állatkert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.10. Növénykert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.11. Nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.12. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett

5.13. Hulladékkezelő, -lerakó területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.14. Közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési területen belül kerül elhelyezésre: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett, kivéve a vasútállomások és buszpályaudvarok területét.

5.15. Temető területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.16. Mezőgazdasági üzemi terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5.17. Egyéb, az OTÉK 10–23. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

II. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

1. Zöldterület

1.1. Közkert: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

1.2. Közpark: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2. Erdőterület

2.1. Védelmi: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2.2. Gazdasági: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

2.3. Közjóléti: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

3. Mezőgazdasági terület

3.1. Kertes mezőgazdasági terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

3.2. Általános mezőgazdasági terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

4. Vízgazdálkodási terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

5. Természetközeli terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6. Különleges beépítésre nem szánt terület

6.1. Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6.2. Nagy kiterjedésű sportolási célú terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6.3. Kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6.4. Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6.5. Vadaspark, arborétum területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6.6. Temető területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6.7. Nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6.8. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6.9. Burkolt vagy fásított köztér, sétány: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.

6.10. Egyéb, az OTÉK 26–30/A. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.