A jogszabály mai napon ( 2024.02.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontjában, a 8. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A minimálbér és garantált bérminimum támogatásának szabályai

1. § (1) A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt vagy szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha

a) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állami támogatásban részesül,

b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesül, és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy

c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal 2017-re érvényes - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 120-122. §-a, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 97. §-a szerinti - ellátási szerződéssel rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt

[az a)-c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó] a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja, illetve 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, 2017. január 1-jétől alkalmazandó minimálbér, illetve garantált bérminimum (a továbbiakban: 2017. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum) kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan az e rendeletben meghatározottak szerint támogatásra jogosult.

(2) A támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jétől történt emelkedése miatt

a) az alapbér, valamint az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tekintetében, továbbá

b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 140., 141. és 142. §-a, a Gyvt. 15. § (10) bekezdése és az Szt. 94/L. § (6) bekezdése szerinti bérpótlékok, valamint az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tekintetében

keletkezett, ténylegesen felmerülő bérköltségtöbblet kifizetéséhez vehető igénybe azzal, hogy figyelembe kell venni a 2016. évi alapbér mértékéhez kapcsolódó, 2017. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítást.

(3) A nem állami szociális fenntartó a támogatásra az után a minimálbér, illetve garantált bérminimum emelésben érintett foglalkoztatott után jogosult, aki után 2017. évre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlékra, vagy 15/B. §-a szerinti bölcsődei pótlékra tekintettel támogatást vesz igénybe. Minimálbér-, illetve garantáltbérminimum-emelésben érintettnek tekintendő az a foglalkoztatott, akinél 2017. január 1-jével alapbéremelést kellett végrehajtani annak érdekében, hogy alapbére megfeleljen a 2017. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum összegének. Nem tekinthető minimálbér-, illetve garantáltbérminimum-emelésben érintettnek az a foglalkoztatott, akinek a 2016 decemberében hatályos munkaszerződése szerinti alapbére a 2017. évi minimálbért, illetve garantált bérminimumot meghaladta, abban az esetben sem, ha besorolása alapján minimálbérben, illetve garantált bérminimumban részesülne.

2. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: alapbérhez nyújtott támogatás) kizárólag a 2017. január - 2017. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett bérköltségtöbblethez használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(2) Az alapbérhez nyújtott támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

3. § Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) szerinti működési támogatással (a továbbiakban: működési támogatás) való elszámolás során a 2017. január - 2017. november havi foglalkoztatással összefüggésben érvényesíthető az 1. § (3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő foglalkoztatott tekintetében a 2017. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás figyelembevételével.

4. § A Magyar Államkincstár Átr. szerint illetékes igazgatósága (a továbbiakban: igazgatóság)

a) a szociális ágazati összevont pótlékhoz, illetve a bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatás összegét megállapító határozatában foglalt mutatószámok és

b) az 1. melléklet szerinti összeg

alapulvételével, 2017. július 31-éig a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás megállapításáról szóló határozat módosításával dönt az alapbérhez nyújtott támogatásként kifizetendő 2017. január - 2017. augusztus havi foglalkoztatással összefüggő támogatásról.

5. § (1) A nem állami szociális fenntartó 2017. augusztus 21-éig a 2. mellékletben foglalt adatlap szerinti adatszolgáltatást teljesít az igazgatóság részére a 2017. január - 2017. július havi foglalkoztatásra tekintettel az alapbérhez nyújtott támogatásként e rendelet szerint általa elszámolható bérköltségtöbbletről. Az adatszolgáltatást engedélyesenként és fenntartói összesítővel kell benyújtani.

(2) Az elszámolható bérköltségtöbblet kiszámítása során

a) az érintett foglalkoztatott 2016 decemberében hatályos munkaszerződése szerinti alapbérének a 2016. évi minimálbért, illetve garantált bérminimumot meghaladó összegét, továbbá

b) a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017 januárjától történt csökkentéséből adódó megtakarításként az érintett foglalkoztatott 2016 decemberében hatályos munkaszerződése szerinti alapbérének 5%-át

le kell vonni a bérköltségtöbblet összegéből.

(3) Az igazgatóság a 2. melléklet szerinti adatszolgáltatásban foglaltak alapján a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás megállapításáról szóló határozat módosításával 2017. szeptember 30-áig dönt a 2017. január - 2017. november havi alapbérhez nyújtott támogatás összegéről. A támogatás összege az adatszolgáltatásban szereplő havi átlagos összeg tizenegy hónapra, illetve nem teljes éves működés esetén a működés hónapjaira vetített összege.

6. § (1) Az alapbérhez nyújtott támogatás folyósítására az e rendeletben foglalt eltérésekkel az Átr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A 2017. január - 2017. július havi foglalkoztatással összefüggő, alapbérhez nyújtott támogatás a 2017. augusztusban folyósított működési támogatással egyidejűleg kerül folyósításra a nem állami szociális fenntartó részére.

(3) A 2017. augusztus havi foglalkoztatással összefüggő, alapbérhez nyújtott támogatás 2017 szeptemberében kerül folyósításra a nem állami szociális fenntartó részére.

(4) A nem állami szociális fenntartó adatszolgáltatását követően, az 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megállapított, 2017. január - 2017. november havi alapbérhez nyújtott támogatás, illetve a (2) és (3) bekezdés szerint 2017. január - 2017. augusztus hónapra folyósított támogatás különbségének összegét a 2017. októberben, novemberben és decemberben folyósított működési támogatással egyidejűleg, egyenlő részletekben kell folyósítani, illetve levonni.

7. § Az adatszolgáltatási határidő elmulasztása esetén a 2017. szeptember - 2017. november havi foglalkoztatással összefüggő, alapbérhez nyújtott támogatás folyósítása a 6. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2017. évi működési támogatással való elszámolás során, annak szabályai szerint történik.

8. § A nem állami szociális fenntartó részére nyújtott támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére az Átr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10-11. § * 

1. melléklet a 123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az alapbérhez nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)

Fizetési osztály
Közalkalmazotti
jogviszonyban
töltött idő

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
0-1 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590 31 955 16 080 205
1-2 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590 31 955 16 080 205
2-3 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590 31 955 16 080 205
3-4 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590 29 485 23 732 7 965 -
4-5 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590 29 485 23 732 7 965 -
5-6 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590 29 485 23 732 7 965 -
6-7 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 30 247 23 436 15 509 - -
7-8 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 30 247 23 436 15 509 - -
8-9 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 30 247 23 436 15 509 - -
9-10 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 24 437 17 388 7 285 - -
10-11 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 24 437 17 388 7 285 - -
11-12 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 24 437 17 388 7 285 - -
12-13 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 18 626 11 340 - - -
13-14 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 18 626 11 340 - - -
14-15 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 18 626 11 340 - - -
15-16 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 12 816 5 291 - - -
16-17 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 12 816 5 291 - - -
17-18 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 12 816 5 291 - - -
18-19 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 7 006 - - - -
19-20 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 7 006 - - - -
20-21 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 7 006 - - - -
21-22 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 421 - - - -
22-23 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 421 - - - -
23-24 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 421 - - - -
24-25 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
25-26 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
26-27 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
27-28 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
28-29 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
29-30 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
30-31 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
31-32 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
32-33 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
33-34 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
34-35 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
35-36 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
36-37 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
37-38 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
38-39 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
39-40 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
40-41 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
41-42 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 32 590 - - - - -
42-43 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 29 418 - - - - -
43-44 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 29 418 - - - - -
44-45 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 29 418 - - - - -
45-46 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 25 461 - - - - -
46-47 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 25 461 - - - - -
47-48 év között 14 580 32 590 32 590 32 590 25 461 - - - - -
48 év felett 14 580 32 590 32 590 32 590 21 505 - - - - -

2. melléklet a 123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Fenntartó neve, címe, adószáma:

Engedélyes neve, címe, adószáma, ágazati azonosítója:

A 2017. január - 2017. július havi foglalkoztatásra tekintettel az alapbérhez nyújtott támogatásként elszámolható havi átlagos összeg (Ft)

Fizetési osztály
Közalkalmazotti
jogviszonyban
töltött idő

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
0-1 év között
1-2 év között
2-3 év között
3-4 év között
4-5 év között
5-6 év között
6-7 év között
7-8 év között
8-9 év között
9-10 év között
10-11 év között
11-12 év között
12-13 év között
13-14 év között
14-15 év között
15-16 év között
16-17 év között
17-18 év között
18-19 év között
19-20 év között
20-21 év között
21-22 év között
22-23 év között
23-24 év között
24-25 év között
25-26 év között
26-27 év között
27-28 év között
28-29 év között
29-30 év között
30-31 év között
31-32 év között
32-33 év között
33-34 év között
34-35 év között
35-36 év között
36-37 év között
37-38 év között
38-39 év között
39-40 év között
40-41 év között
41-42 év között
42-43 év között
43-44 év között
44-45 év között
45-46 év között
46-47 év között
47-48 év között
48 év felett