A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.

 

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A Kormány a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlődésének elősegítése, az infokommunikációs tárgyú fejlesztések összehangolása és a digitális oktatási fejlesztések hatékony végrehajtása érdekében működteti a Digitális Jólét Programot (a továbbiakban: DJP), és a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztése érdekében a Digitális Jólét Program 2.0-t (a továbbiakban: DJP2.0).

2. § A DJP végrehajtásában részt vesz

a) a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Neumann Nkft.),

b) a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Digitális Jólét Nkft.),

c) *  a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.

3. § (1) *  A Neumann Nkft. a 2. § a) pontja alapján közfeladatai körében

a) * 

b) működteti a kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózatot, valamint részt vesz a startup-ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában.

(2) *  A Neumann Nkft. az (1) bekezdésben meghatározott feladatait közszolgáltatási, illetve támogatási szerződés keretében látja el.

4. § (1) A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében

a) *  ellátja a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával összefüggő feladatokat, különösen:

aa) közreműködik az oktatási és képzési intézmények számára a digitáliskompetencia-fejlesztéssel kapcsolatos elvárások meghatározásában;

ab) megvalósítja és koordinálja a digitális pedagógiai módszertani egyes fejlesztéseket, és támogatja azok bevezetését;

ac) szakmai támogatást nyújt az oktatási és képzési intézményrendszer digitális átállásához szükséges infrastrukturális, szervezeti és tartalmi átalakulásához szükséges tevékenységek, szabályozás megvalósításához;

ad) ellátja a Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ szakmai feladatait;

ae) részt vesz a digitális oktatást támogató szakemberek - kiemelten szaktanácsadók, szakértők - felkészítésében, továbbképzésében, valamint közreműködik a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztését célzó továbbképzések fejlesztésében, megvalósításában, szervezésében;

af) ellátja a Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpont szakmai feladatait;

b) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt végrehajtásában;

c) *  az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében szakmai támogatást és együttműködést biztosít a „Digitális környezet a köznevelésben” című felhívás projektgazdái részére a végrehajtásban;

d) a Magyarország Digitális Startup Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a „Startup Hungary” módszertani és koordinációs központot;

e) *  a Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködve koordinálja a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság munkáját, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában;

f) a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában;

g) ellátja a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy jogosulti adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat;

h) *  közreműködik a DJP2.0 végrehajtásában, a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjában;

i) *  ellátja a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott kormányzati stratégiák és szakmai anyagok kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik a stratégiákban meghatározott feladatok végrehajtásában, különösen az alábbi stratégiák esetében:

ia) Felsőoktatási intézmények informatikai infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;

ib) Közgyűjtemények hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;

ic) Gigabit Hungary stratégia;

id) Magyarország 5G Stratégiája;

ie) Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégia;

if) *  Magyarország Digitális Agrár Stratégiája és Digitális Élelmiszeripari Stratégiája;

ig) Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiája;

ih) Magyarország Digitális Hálózatkutatási Stratégiája;

ii) Magyarország Digitális Sport Stratégiája;

j) *  ellátja a Digitális Jólét Pénzügyi Program keretében megvalósuló pénzügyi konstrukciók végrehajtása során beérkező támogatási igények előzetes vizsgálata keretében az egyes projektjavaslatok DJP stratégiákhoz történő illeszkedésének vizsgálatával összefüggő szakmai feladatokat, együttműködésben a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságával, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. §-a szerint az alapok alapját végrehajtó szervezettel.

(2) *  A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében továbbá

a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal (a továbbiakban: GINOP) kapcsolatos feladatai keretében közreműködik a „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt végrehajtásában;

b) a GINOP-pal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik a „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” című kiemelt projekt végrehajtásában;

c) előkészíti a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről szóló 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban meghatározott, a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről szóló feladatok kidolgozását, és közreműködik a megvalósításában;

d) működteti az okos város megoldások mérés-értékelését és ehhez kapcsolódó nyilvántartását végző okos város piacteret, ezzel összefüggésben tanácsadással segíti az okos város fejlesztést megvalósítani szándékozó önkormányzatokat;

e) működteti az 5G Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait;

f) működteti a Mesterséges Intelligencia Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait;

g) ellátja a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik a stratégiában meghatározott feladatok végrehajtásában;

h) figyelemmel kíséri a blokklánc technológiával kapcsolatos megoldásokat, és működteti a Blockchain Munkacsoportot;

i) a kormányzati feladatellátással kapcsolatos digitális témákban általános tanácsadói, szakértői tevékenységet nyújt;

j) a Digitális Jólét Koordinációs Központ útján, közfeladatai körében

ja) ellátja az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális készségek fejlesztésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések és egyéb, a lakosság különböző szegmensei és a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó ismeretátadó foglalkozások vonatkozásában,

jb) ellátja a Digitális Jólét Program Hálózat (a továbbiakban: DJP Hálózat) és az annak részét képező Digitális Jólét Program Pontok szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

jc) a DJP Hálózat útján közreműködik a DJP eredményeinek országos szintű megjelenítésében, az érintett szereplők tájékoztatásában,

jd) felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok munkáját,

je) képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez,

jf) részt vesz a GINOP keretében megvalósuló, az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” című kiemelt projekt végrehajtásában,

jg) a Digitális Jólét Program Mentorok közreműködésével ellátja a Kézai Simon Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(3) *  A Digitális Jólét Nkft. az (1) és (2) bekezdésben meghatározott közfeladatait a támogatási jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatási vagy támogatási szerződés keretében látja el.

4/A. § *  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2. § c) pontja alapján közfeladatai körében ellátja a Digitális Agrárakadémia működtetésével összefüggő feladatokat.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

6. § *  A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) a Neumann Nkft.-től a Digitális Jólét Nkft. feladatkörébe átkerült, a 4. § (2) bekezdés j) pont ja)-jf) alpontjában szereplő feladatok tekintetében a Neumann Nkft.-vel a Módr. hatálybalépése előtt megkötött közszolgáltatási, illetve támogatási szerződésekben a Neumann Nkft. helyébe jogutódként a Digitális Jólét Nkft. lép.


  Vissza az oldal tetejére