A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpont és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerint a Szeged 02065/12 és 02065/13, illetve a Domaszék 064/63, 064/65 és 068/2 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken és a Szeged 02065/12/A helyrajzi számon nyilvántartott felépítményen (a továbbiakban együtt: ingatlanok) a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó létesítmény-fejlesztések megvalósítását szolgáló felújítási és építési beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

(2) Az 1. § (1) bekezdése alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) az útépítési és közműcsatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,

b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) *  A Kormány az 1. melléklet 6. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(2) * 

3. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

4. § * 

5. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

6. § *  A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) és a hatályos településrendezési tervet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti telkeken a Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK alapján létesítésre kerülő gépjármű-várakozóhelyek 100%-ban a felszínen elhelyezhetők.

7. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

8. § (1) *  A Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházáslebonyolítója és az építési műszaki ellenőri szolgáltatások végzője kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c), d), f)-h), j) és k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt feladatokon túlmenően - az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával - minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások

1. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. rendészeti hatósági eljárások,

20. erdővédelmi hatósági eljárások,

21. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,

22. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

23. földvédelmi hatósági eljárások,

24. azok az 1-23. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

25. az 1-24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.