Hatály: közlönyállapot (2017.XI.10.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi CXXXVII. törvény

a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról * 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben elosztóvezeték vagy elosztóhálózat létesítéséhez vagy felújításához a közterület tulajdonosának, kezelőjének nyilatkozata, hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges a közterület igénybevételével, felbontásával kapcsolatban, és arra az elosztó nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.”

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

2. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 27. § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A hálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja. A hálózati engedélyes, az igénybejelentő és az általa megbízott vállalkozás kötelesek egymással együttműködni. Az igénybejelentő a vállalkozást a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozások közül választhatja ki. A nyilvántartást a műszaki biztonsági hatóság vezeti. A nyilvántartásba olyan vállalkozás vehető fel, amely rendelkezik a kormány rendeletében meghatározott felelősségbiztosítással. A kizárólag a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásában szereplő villanyszerelők által végezhető tevékenységek körét kormányrendelet határozza meg.

(5a) A bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásában kezelhető személyes adatok köre:

a) a bejelentő, a tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló és a személyesen közreműködő tag neve, székhelye, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, végzettsége, szakképesítése,

b) ha a bejelentő egyéni vállalkozó, a vállalkozói nyilvántartási száma,

c) a díjfizető neve, számlázási címe, adószáma vagy adóazonosító jele.”

3. § (1) A VET 116. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni)

„f) a közép- vagy kisfeszültségű elosztóhálózat hálózati engedélyes általi, az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott közműegyeztető rendszerben előállt közműnyilatkozat alapján történő létesítéséhez, 24. § szerinti üzemeltetéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amennyiben az

fa) kizárólag közterületen kerül elhelyezésre,

fb) közterületen és olyan magánterületen kerül elhelyezésre, amely magánterületek tulajdonosai az igénybejelentéshez mellékelt hozzájárulásukban a közcélú hálózat saját tulajdonú ingatlanaikon történő elhelyezéséhez visszavonhatatlanul hozzájárultak, vagy

fc) olyan rendszerhasználó csatlakoztatására szolgál, aki a külön jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezés elhelyezéséhez előzetesen visszavonhatatlanul hozzájárult és a közcélú hálózat nyomvonalváltozása kizárólag közterületet és az igénybejelentő magánterületét érinti.”

(2) A VET 116. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételek mellett létesített elosztóhálózat megvalósítását az üzembe helyezést követően haladéktalanul be kell jelenteni a Hatóságnak.”

4. § A VET 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján közterületen és idegen ingatlanon, bejegyzett vezetékjog esetén a bejegyzett meglévő nyomvonalon

a) föld alatti és feletti vezetéket építhet, valamint ahhoz tartozó távközlési összeköttetést helyezhet el,

b) tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,

c) nem tartószerkezeten elhelyezett elosztóberendezést, külön jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,

d) az építés során a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja.”

5. § A VET 146/A. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A (9) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén az elosztó a csatlakozási igény teljesítését nem kötheti óvadék, letét, előleg, kötbér vagy más fizetési kötelezettség teljesítéséhez, előírásához.

(11) Az elosztó a csatlakozási igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül.”

6. § A VET 170. § (1) bekezdése a következő 54. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„54. a kizárólag a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásában szereplő villanyszerelők által végezhető tevékenységek körét”

(rendeletben állapítsa meg.)

7. § A VET a következő 178/V. §-sal egészül ki:

„178/V. § A 146/A. §-nak a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2017. évi CXXXVII. törvénnyel megállapított (10) és (11) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

8. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 89. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elkészült gázszerelést a gázfogyasztó készülékcsere kivételével a földgázelosztó vagy a megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni. Az elkészült gázszerelést készülékcsere esetén a tervező az üzembe helyezés előtt köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

(3a) Készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervező mérnök végezheti, aki rendelkezik a kormány rendeletében meghatározott felelősségbiztosítással.”

(2) A Get. 89. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.”

(3) A Get. 89. § (7) és (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenkénti, a csatlakozási nyomás névleges értékén szivárgás-ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége saját költségén. Az ingatlan tulajdonosa a felülvizsgálat elvégzését köteles lehetővé tenni a földgázelosztó számára. A 10 év leteltét első alkalommal a mérő felszerelésétől, illetve cseréjétől, mérő hiánya esetén a legutolsó felülvizsgálattól, ha még nem történt felülvizsgálat, 2018. január 1-jétől kell számolni.

(7a) A (7) bekezdés szerinti gáztömörségi felülvizsgálat kiszervezhető tevékenységnek minősül.”

9. § A Get. 108. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 108. § a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes. Ha az elosztóvezeték hossza meghaladja a 250 métert, a díjakat a 250 méter feletti részre kell megfizetni.

(8) A (7) bekezdés szerinti mentességet több lakást vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlan esetében lakásonként, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségenként kell alkalmazni.

(9) A (7) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén a földgázelosztó a csatlakozási igény teljesítését nem kötheti óvadék, letét, előleg, kötbér vagy más fizetési kötelezettség teljesítéséhez, előírásához.

(10) A földgázelosztó a csatlakozási igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül.”

10. § A Get. 132. §-a a következő 55. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„55. készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését végző tervező mérnök felelősségbiztosítására vonatkozó rendelkezéseket.”

11. § A Get. XVIII. Fejezete a következő 146/N. §-sal egészül ki:

„146/N. § A 108. §-nak a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2017. évi CXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. 5. törvény) módosított (7) bekezdését, valamint a 108. §-nak a Mód. 5. törvénnyel megállapított (8)–(10) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

12. § A Get.

a) 89. § (1) bekezdésében a „kiviteli tervét” szövegrész helyébe a „kiviteli tervét a gázfogyasztó készülékcsere kivételével” szöveg,

b) 103. § (4b) bekezdésében a „vagy a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának” szövegrész helyébe az „és a fogyasztói vezeték szivárgás-ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálatának” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a Get.

a) 89. § (6a)–(6g) bekezdése és

b) 132/B. §-a.

4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

14. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 55/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„55/H. § (1) Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.

(2) A víziközmű-szolgáltató a bekötési igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül.”

15. § A Vksztv. 55/I. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„55/I. § (1) Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő – víziközmű-szolgáltató helyett – a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. A nyilvántartásba olyan kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelő vehető fel, amely rendelkezik a kormány rendeletében meghatározott felelősségbiztosítással. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.

(2) A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában kezelhető személyes adatok köre:

a) a bejelentő, a tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló és a személyesen közreműködő tag neve, székhelye, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, képesítése,

b) ha a bejelentő egyéni vállalkozó, a vállalkozói nyilvántartási száma, c) a díjfizető neve, számlázási címe, adószáma vagy adóazonosító jele.”

16. § A Vksztv. 25. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 87/C. §-sal egészül ki:

„87/C. § A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2017. évi CXXXVII. törvénnyel módosított 55/H. §-t a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § 2017. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § (2) és (3) bekezdése, a 12. § b) pontja, a 13. § és a 18. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 8. § (1) bekezdése, a 10. § és a 12. § a) pontja 2018. február 1-jén lép hatályba.

18. § (1) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (4) bekezdés f) pontja.

(2) Hatályát veszti a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet.

(3) Hatályát veszti

a) a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet és

b) a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet.