Hatály: közlönyállapot (2017.VI.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Michalicza-ösztöndíjról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Michalicza-ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított, pályázat útján elnyerhető képzési ösztöndíj, amelynek célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók támogatása a mesterfokozat és okleveles ápoló szakképzettség megszerzésében.

(2) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

2. § (1) A miniszter az ösztöndíjprogram működtetéséhez 8 tagú Ösztöndíj Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül a miniszter bízza meg három évre.

(2) A Bizottságba

a) a Magyar Rektori Konferencia 1 főt,

b) a képzésben részt vevő egyetemeknek az 1. § (1) bekezdése szerinti képzést folytató egészségtudományi karai 4 főt,

c) az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ápolás és Szülésznő tagozata 1 főt,

d) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 1 főt és

e) a b) pont szerinti egyetemek hallgatói önkormányzatainak tisztségviselői közül a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 1 főt

delegál.

(3) A Bizottság tagjait a miniszter kéri fel három évre.

(4) A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

3. § (1) A Bizottság

a) kidolgozza és a miniszter jóváhagyását követően az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: Központ) honlapján közzéteszi az ösztöndíjprogram működési szabályzatát, valamint a pályázati felhívást,

b) javaslatot tesz a Központ főigazgatója részére a benyújtott pályázatok elbírálására,

c) kidolgozza az ösztöndíjak meghatározásának értékelési szempontrendszerét,

d) az ösztöndíjprogram működési szabályzatával összhangban javaslatot tesz a Központ főigazgatója részére az ösztöndíjak mértékére vonatkozóan,

e) meghatározza a képzési időszak 2. félévére vonatkozó kreditindexhez kapcsolódó ösztöndíjak összegét és a 3. félévre vonatkozó, ösztöndíjra jogosító kreditindex minimumszintjét,

f) évente beszámolót készít a miniszter részére az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,

g) tájékoztatja a képző felsőoktatási intézményt az elnyert ösztöndíjjal összefüggő, a felsőoktatási intézménynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokról, valamint

h) koordinációs, kapcsolattartási és információs feladatokat lát el.

(2) A Bizottság üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata. A Bizottság a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság határozatképességéhez a tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

4. § A Központ

a) lefolytatja a pályázati eljárást és a 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján dönt annak eredményéről,

b) ellátja az ösztöndíjas szerződések megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, valamint

c) biztosítja a Bizottság titkárságának működését.

5. § A miniszter jóváhagyja

a) a pályázati felhívást,

b) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát és

c) a Bizottságnak az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját.

6. § Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja

a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,

b) az ösztöndíjasok tanulmányi teljesítményéhez kötött ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét és

c) az ösztöndíjszerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát.

7. § (1) A miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza

a) a pályázati feltételeket,

b) a pályázat benyújtásának határidejét,

c) az értékelés pontrendszerét,

d) az ösztöndíj aktuális mértékét és

e) a tanulmányi előmenetellel és az elhelyezkedéssel összefüggő követelményeket.

(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

a) ápolás mesterképzési szakra (a továbbiakban: Képzés) felvételt nyert, valamint

b) vállalja, hogy

ba) a Képzés elvégzésével okleveles ápoló szakképzettséget szerez, és

bb) a ba) alpont szerinti szakképzettség megszerzését követő öt éven belül, a szakképzettségének megfelelő jogviszonyban legalább három évig teljes munkaidőben végez közfinanszírozott ápolási tevékenységet magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál vagy egészségügyi, ápolási tevékenységet lát el honvédségi szervezetnél.

(4) A pályázati felhívást a Központ honlapján kell közzé tenni.

8. § (1) Az ösztöndíj mértéke a Képzés első félévében 640 000 forint.

(2) A Képzés második félévétől kezdve az ösztöndíj mértékére a Bizottság javaslatot tesz minden ösztöndíjas esetében minden félév kezdetén, az ösztöndíjprogram működési szabályzatának értékelési szempontjai alapján.

(3) Az ösztöndíj mértéke a Képzés második félévétől kezdve 320 000 és 640 000 forint közötti összeg lehet félévente.

(4) Annak az ösztöndíjasnak a részére, aki vállalja, hogy a Központ által az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján meghatározott hiányterületen a Bizottság által kijelölt közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál létesít a 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint jogviszonyt, az (1)-(3) bekezdés alapján megállapított ösztöndíj összegének kétszerese folyósítandó.

(5) Az ösztöndíj az odaítélését követően az ösztöndíjas részére a tanulmányai során félévente egy összegben folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakra az ösztöndíjas bejelentkezett.

(6) Az ösztöndíj legfeljebb három féléven keresztül folyósítható.

(7) Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a Központ költségvetésében kell tervezni.

9. § (1) Az az ösztöndíjas, aki az adott félévre meghatározott kreditindex minimumszintjét nem éri el, továbbra is részt vesz az ösztöndíjprogramban, de ösztöndíjra a következő félévben nem jogosult.

(2) A 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott öt éves időtartamba nem számít bele

a) a szülési szabadságon töltött idő,

b) a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama,

c) a fizetés nélküli szabadság időtartama, ha a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermekgondozási díj igénybevételére fizetés nélküli szabadság mellett kerül sor,

d) baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama,

e) 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának, gondozásának időtartama,

f) rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítésének időtartama.

(3) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya a 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti szakképzettség megszerzése előtt megszűnik, vagy a 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt vállalását nem teljesíti, köteles az ösztöndíj teljes összegét visszafizetni.

(4) Az az ösztöndíjas hallgató, aki vállalása ellenére nem létesít jogviszonyt a 8. § (4) bekezdése szerinti, a Bizottság által kijelölt egészségügyi szolgáltatónál, de egyébként a 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti előírást teljesíti, a részére folyósított ösztöndíj összegének a felét köteles visszafizetni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.