A jogszabály mai napon ( 2020.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vizsgálóállomás csak járműfenntartó szervezetnél, annak telephelyén és csak a közlekedési hatóság által kiadott engedély és sikeres auditálás vagy a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditált státusz alapján működhet. * 

(2) Az auditálás 2 évig, az akkreditált státusz 5 évig hatályos.

1/A. § *  Az 1. §-ban meghatározott engedélyezési és auditálási eljárást nem kell lefolytatni a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek által üzemeltetett olyan vizsgálóállomásnál, amelynél kizárólag a szervezetük üzemeltetésében levő járművek műszaki vizsgálatát végzik, ha a vizsgálóállomás teljesíti az engedélyezéshez és az auditáláshoz szükséges, e rendeletben meghatározott feltételeket.

2. § Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, amelyet elbírálás céljából a kérelmező szervezet telephelyenként nyújt be. A kérelemről a telephely szerint illetékes közlekedési hatóság dönt.

3. § (1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza:

a) annak a telephelynek a címét, amelyen a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja,

b) a kérelmező szervezet elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét, pénzforgalmi számlájának számát és az azt vezető pénzügyi intézmény nevét, valamint képviselőjének és telephelyvezetőjének a nevét,

c) annak a járműkategóriának az 1. melléklet szerinti megnevezését, amelyre a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja,

d) annak a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben nevesített eljárásnak a megjelölését, amely szerint a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja, valamint

e) * 

(2) A díjat telephelyenként kell megfizetni.

4. § (1) *  A kérelmező szervezetnek igazolnia kell, hogy megfelelő pénzügyi helyzettel rendelkezik.

(2) A kérelmező szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő, ha a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül.

(3) *  A megfelelő pénzügyi helyzet igazolható különösen

a) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával;

b) nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával;

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis vagy a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adataival.

(4) A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója (beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás) alapján kell tanúsítania a (2) bekezdésben foglaltak - egy évnél nem régebbi időpontban való - teljesülését. A közlekedési hatóság a kérelmező szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.

5. § *  A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező szervezetnél rendelkezésre álló technikai eszközökre és az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó adatokat a 2. melléklet szerint,

b) a telephelyvezetőre, kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyekre vonatkozó adatokat a 3. melléklet szerint,

c) az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosoknak, a telephelyvezetőnek, a kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyeknek a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulását a 4. melléklet szerint,

d) annak igazolását, hogy a kérelmező szervezet rendelkezik akkreditált státusszal, vagy nem akkreditált státusz esetén a telephelye a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel,

e) a kérelmező szervezet által írásban meghatározott műszaki vizsgálattal kapcsolatos ügyviteli eljárást, amely tartalmazza az ügyfélpanasz kezelését, továbbá a jótállási igény rendezésének leírását is.

6. § *  (1) A közlekedési hatóság az engedélyezési eljárás során - a kérelmező szervezetnek a kérelemben megjelölt telephelyén - szükség szerint auditot tarthat. Audit esetén az engedélyezési eljárás díja tartalmazza az eljárás részét képező auditálási díjat is.

(2) Audit esetén az auditra a szükséges tárgyi és személyi feltételeket a telephely biztosítja.

(3) Audit esetén a kérelmező a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben foglalt vizsgálati technológiákra alapozottan elkészített vizsgálati technológiai eljárásrendjét bemutatja a közlekedési hatóságnak.

(4) Ha a közlekedési hatóság auditot tart, annak keretében a bemutatott műszaki vizsgálati technológiai eljárási rend alapján határozza meg a vizsgálóállomás engedélyének a feltételeit a vizsgálható járműkategória és műszaki vizsgálatok fajtái vonatkozásában.

7. § A közlekedési hatóság az engedélyt akkor adja ki, ha a telephely megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletekben foglalt személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá a 6. §-ban meghatározott auditon is megfelelt.

8. § *  Az engedély - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti határozatban foglaltakon túl - tartalmazza:

a) a vizsgálóállomás üzemeltetőjének megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, pénzforgalmi számlájának számát és a számláját vezető pénzügyi intézmény megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének nevét,

b) annak a járműkategóriának és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben nevesített eljárásnak a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező szervezet vizsgálóállomásként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában,

c) az auditálás során megállapított feltételeket.

9. § (1) Az engedély jogosultja a vizsgálóállomással kapcsolatos - az engedélyben szereplő - bármely adat változását annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a közlekedési hatóságnak. A közlekedési hatóság a változást átvezeti, és ennek megfelelően új engedélyt ad ki.

(2) Ha olyan változás történik, amelynek következtében a vizsgálóállomás tevékenységi körébe tartozó járműkategóriák vagy az alkalmazható vizsgák bővülnek, vagy a vizsgálóállomás a korábbi vizsgasorok számát növeli, a vizsgálóállomás ezt kizárólag új engedélyezési eljárásban kérelmezheti.

10. § (1) A vizsgálóállomás a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit folyamatosan biztosítja.

(2) Ha a pénzügyi feltételek már nem teljesülnek, a közlekedési hatóság a vizsgálóállomást működtető szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapi időtartamra haladékot adhat a pénzügyi feltételek teljesítésére, ha a vizsgálóállomást működtető szervezet - megalapozott üzleti terv alapján - könyvvizsgálói nyilatkozattal tanúsítja, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek rendezése.

(3) Az engedélyezett határidő lejártával a vizsgálóállomást működtető szervezet igazolja a pénzügyi feltételek meglétét. Az a szervezet, amely a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot kapott, a kérelme benyújtásától számított öt éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem nyújthat be.

(4) A vizsgálóállomás - az audit érvényességének lejárata előtt legalább 30 nappal - kérelmezheti az engedélyező hatóságtól az auditált státusz felülvizsgálatát. A kérelem mellékleteként igazolnia kell az auditálási státusz felülvizsgálatáért járó auditálási díj befizetését.

(5) Ha a kérelemre indult auditálási eljárás során az engedélyező hatóság azt állapítja meg, hogy a vizsgálóállomás pénzügyi helyzete nem megfelelő, úgy - a tevékenység szünetelése mellett - a vizsgálóállomás jogosult egyszeri alkalommal, 30 napon belül - a hiányosságok megszüntetése után - újbóli auditálást kérelmezni.

11. § A közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi és kérelemre auditálja a vizsgálóállomás tevékenységét.

12. § Ha a vizsgálóállomás

a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,

b) az információs rendszerekben rögzítendő adatokban bekövetkezett változást nem jelenti be, vagy a bejelentést késedelmesen teljesíti,

c) az engedélyben szereplőtől eltérő kategóriájú járművet tanúsít, vagy az engedélyben szereplőtől eltérő eljárástípussal működteti a vizsgálóállomást,

d) műszerei mérésügyi szempontból nem megfelelőek,

e) esetében az auditálás során azt állapítják meg, hogy a pénzügyi helyzete nem megfelelő, vagy

f) az akkreditált státusz megszűnése, visszavonása esetén a tevékenységét nem szünetelteti, vagy annak bejelentését elmulasztja,

a közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését 30 napra felfüggeszti.

13. § (1) Ha a vizsgálóállomás a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit már nem tudja biztosítani, a tevékenységét köteles szüneteltetni. A szüneteltetést a közlekedési hatósághoz 3 munkanapon belül - a szüneteltetés várható időtartamának megjelölésével - be kell jelentenie.

(2) A közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését a feltételek teljesítéséig - de legfeljebb 6 hónapra - felfüggeszti.

(3) Ha az akkreditált státusz megszűnése, visszavonása vagy auditáláson megállapított nem megfelelő pénzügyi helyzet miatt került sor a tevékenység felfüggesztésre, úgy tevékenysége csak sikeres auditálást követően folytatható.

14. § (1) A közlekedési hatóság az engedélyt visszavonja, ha

a) az engedély jogosultja a vizsgálóállomásra vonatkozó engedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be,

b) az engedély jogosultja tanúsító szervezetként jogutóddal vagy jogutód nélkül megszűnik, vagy ellene felszámolási eljárás indult,

c) a közlekedési hatóság megállapította, hogy az engedély jogosultja a korábbi engedélyezési feltételeknek nem felel meg, és az erre irányuló felszólításában meghatározott határidő eredménytelenül telik el,

d) a közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését - annak kérelmére - szünetelés miatt felfüggesztette, és a vizsgálóállomás a felfüggesztés megkezdésétől számított 6 hónap elteltével sem tudja biztosítani a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit,

e) a vizsgálóállomás valamely tevékenységét nem az engedélyben arra meghatározott személy végzi,

f) a közlekedési hatóság a vizsgálóállomással szemben két éven belül harmadik alkalommal alkalmazott szankciót, vagy

g) két egymást követő auditálás nem megfelelő minősítéssel zárult.

(2) Amennyiben az engedélyt a közlekedési hatóság az (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján vonja vissza, a vizsgálóállomás részére újabb engedély a visszavonás napját követő 3 év elteltével adható.

15. § Ez a rendelet 2018. május 20-án lép hatályba.

16. § (1) A vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint megkötött, e rendelet hatálybalépésekor hatályos hatósági szerződéssel rendelkező vizsgálóállomások tekintetében - a feltételek vizsgálata és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül - az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(2) A közlekedési hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül a vizsgálóállomást működtető szervezetek részére átadja.

(3) Az engedély átadásával a korábbi hatósági szerződés megszűnik.

(4) A (2) bekezdésben említett szervezeteknek az általuk működtetett - és eddig hatósági szerződéssel rendelkező - vizsgálóállomások tekintetében az engedély kiadásától számított 12 hónapon belül kell az engedélyező hatóság részére a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti bejelentésüket megtenniük.

17. § Ez a rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

18. § * 

1. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A vizsgálóállomás tevékenységi körébe tartozó járműkategóriák

1. Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat keretében érvényes általános forgalomba helyezési engedély (ÁFE) vagy típusbizonyítvány alapján kiadott megfelelőségi nyilatkozat felhasználásával végzett műszaki megvizsgálás

Kategóriák Alkalmazható alvizsgák
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
L1e
L2e
L3e
L4e
L5e
L6e
L7e
LJ
T1
T2
T3
T4
T5
Ra1, Rb1
Ra2, Rb2
Ra3, Rb3
Ra4, Rb4
Sa1, Sb1
Sa2, Sb2

Magyarázat:

V4×4 (Összkerékhajtás vizsgálata)

V2T (2-nél több tengely)

VTACHO (Menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés)

2. Időszakos műszaki vizsgálat keretében végzett műszaki megvizsgálás, valamint időszakos műszaki vizsgálathoz kapcsolódó adatmódosítás, amennyiben a hatósági elírás következménye és az elírás ténye a vizsgaanyagban egyértelműen dokumentálásra kerül (a módosítható adatok felsorolása a HKR rendszerben található)

Kategóriák Alkalmazható alvizsgák
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
L3e
L4e
L5e
L7e
LJ
T1
T2
T3
T4
T5
Ra1, Rb1
Ra2, Rb2
Ra3, Rb3
Ra4, Rb4
Sb2

Magyarázat:

V4×4 (Összkerékhajtás vizsgálata)

V2T (2-nél több tengely)

MNK (Autóbusz minősítése nemzetközi forgalomra)

MKOZ (Autóbusz minősítése közforgalmú személyszállításra)

LVR (Légfékrendszer vizsgálata)

VTACHO (Menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés)

MADR (Veszélyesáru-szállításra minősítés)

VKÜL (Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 20. § (2) bekezdés szerinti különleges felépítmények vizsgálata, kivéve ADR hatálya alá tartozó, valamint az üzemeltetés szempontjából külön engedélyhez kötött járművek /pl. sportcélú, megkülönböztetett jelzéssel ellátott/)

CEMT (Közlekedésbiztonsági igazolás)

NK (N2/N3 M2/M3 jármű minősítése nemzetközi forgalomra)

VÁE (Műszaki vizsga veszélyes anyagot szállító /ADR hatálya alá tartozó/ járműre)

MUND (Undort keltő anyag szállítására alkalmasság minősítése)

GAZ (Gáz-benzin kettős üzemű járművek vizsgálata)

* (Kivéve az első minősítő vizsgálat)

2. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Vizsgabiztosok felsorolása

Telephely címe:

Név:

Nyilvántartási szám:

Név:

Nyilvántartási szám:

2. A vizsgálóállomás tulajdonában álló technikai eszközök

Telephely címe:

Műszer rendeltetése:

Gyártmány:

Típus:

Műszer rendeltetése:

Gyártmány:

Típus:

3. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. A vizsgálóállomás részéről a közlekedési hatósággal történő kapcsolattartásra, ügyintézésre, illetve telephely vezetésére jogosult személyek:

1.1. Székhely megnevezése:

Kapcsolattartó neve:

telefonszáma:

Ügyintéző neve:

telefonszáma:

1.2. Telephely megnevezése:

Telephelyvezető neve, telefonszáma:

Kapcsolattartó neve, telefonszáma:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

4. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott XY (lakcím: ........................................, szül. hely, idő: .............................................) mint a telephelyű vizsgálóállomás vizsgabiztosa/kapcsolattartója/ügyintézője, hozzájárulok az alábbi személyes adataimnak a közlekedési hatóság Hatósági Keret Rendszerében (HKR) történő kezeléséhez.

1. Családi név:

2. Születési név:

3. Keresztnév:

4. Születési hely:

5. Születési idő:

6. Személyi igazolvány száma:

7. Telefonszám:

8. Faxszám:

9. E-mail-cím:

Lakcímadatok:

1. Irányítószám:

2. Település:

3. Közterület neve:

4. Közterület típusa:

5. Házszám:

6. Épület:

7. Lépcsőház:

8. Emelet:

9. Ajtó:

A hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Aláírás helye és ideje:

Aláírás


  Vissza az oldal tetejére