A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól * 

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Vizsgálóállomás csak járműfenntartó szervezetnél, annak telephelyén és csak a közlekedési hatóság által kiadott engedély és – az (1a) bekezdés kivételével – sikeres auditálás vagy a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditált státusz alapján működhet.

(1a) *  A 40 km/h-nál nem nagyobb tervezési sebességű mezőgazdasági vontatók, lassújárművek és vontatmányaik vizsgálata tekintetében audit nem szükséges, a vizsgálatra a közlekedési hatóság engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az auditálás 2 évig, az akkreditált státusz 5 évig hatályos.

1/A. § *  (1) *  Az auditálási tevékenységet a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

(2) Az auditálási tevékenységet a közlekedési hatóság ellenőrzi.

(3) Az 1. §-ban meghatározott engedélyezési és auditálási eljárást nem kell lefolytatni a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek által üzemeltetett olyan vizsgálóállomásnál, amelynél kizárólag a szervezetük üzemeltetésében levő járművek műszaki vizsgálatát végzik, ha a vizsgálóállomás teljesíti az engedélyezéshez és az auditáláshoz szükséges, e rendeletben meghatározott feltételeket.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti auditáló szerv által működtetett vizsgálóállomások tevékenységüket a közlekedési hatóság engedélye alapján végzik, ahhoz az 1. § (1) bekezdése szerinti auditálás vagy akkreditált státusz nem szükséges.

2. § Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, amelyet elbírálás céljából a kérelmező szervezet telephelyenként nyújt be. A kérelemről a telephely szerint illetékes közlekedési hatóság dönt.

2/A. § *  (1) Az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás elismerése iránti kérelemről a közlekedésért felelős miniszter dönt.

(2) A kérelem legalább a következőket tartalmazza:

a) a kérelmező szervezet megnevezését székhelyének címét, elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét, adószámát, valamint képviselőjének nevét,

b) az országosan működtetett és a közlekedési hatóság érvényes engedélyével rendelkező műszaki vizsgáló állomásokat, azok címét,

c) a kérelem benyújtását megelőző egy naptári év tekintetében a b) pont szerinti vizsgálóállomások tevékenysége szüneteltetésének napjait.

(3) *  Ha az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomást működtető szervezet minden vármegyében és a fővárosban (a továbbiakban: közigazgatási terület) legalább egy, a közlekedési hatóság engedélyével rendelkező műszaki vizsgálóállomást működtet, – úgy, hogy egy időben legfeljebb két közigazgatási területen nem teljesíti a feltételt – a szervezetet országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomásként kell elismerni.

(3a) *  Az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomást működtető szervezet az elismeréshez kapcsolódó tevékenységét hatályos hatósági elismerés alapján, a 9. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül végzi.

(4) Az elismerés a döntés véglegessé válásától számított egy évig érvényes, amely évenként meghosszabbítható, ha az elismerésre vonatkozó feltételek nem változtak.

(5) Az elismert országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás minden, az elismerés szempontjából jelentős adatváltozást nyolc napon belül bejelent a közlekedésért felelős miniszternek.

(6) A közlekedési hatóság a lefolytatott ellenőrzése alapján, az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson elkövetett jogsértés esetén az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert.

(7) A közlekedésért felelős miniszter az elismerést visszavonja, ha

a) az elismerés feltételei már nem állnak fenn,

b) azt az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás kéri,

c) az (5) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettségének az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás nem tesz eleget,

d) *  a közlekedési hatóság ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomások részét képező műszaki vizsgálóállomások bármelyike a 12. § a), c), d) vagy f) pontja szerinti jogsértést az első megszegéstől számított 2 éven belül további 4 esetben elkövette, vagy a vizsgálatok során a mérőműszereket jogellenesen befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített.

3. § (1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza:

a) annak a telephelynek a címét, amelyen a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja,

b) a kérelmező szervezet elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét, pénzforgalmi számlájának számát és az azt vezető pénzügyi intézmény nevét, valamint képviselőjének és telephelyvezetőjének a nevét,

c) *  az 1. melléklet szerinti

ca) műszaki vizsgálati eljárás megnevezését,

cb) járműkategória megnevezését és

cc) a közlekedési hatósági műszaki vizsgálatokhoz kapcsolódó egyéb eljárás (a továbbiakban: alvizsga) megjelölését,

amelyre a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja,

d) * 

e) * 

(2) A díjat telephelyenként kell megfizetni.

4. § (1) *  A kérelmező szervezetnek igazolnia kell, hogy megfelelő pénzügyi helyzettel rendelkezik.

(2) A kérelmező szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő, ha a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül.

(3) *  A megfelelő pénzügyi helyzet igazolható különösen

a) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával;

b) nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával;

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis vagy a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adataival.

(4) A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója (beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás) alapján kell tanúsítania a (2) bekezdésben foglaltak – egy évnél nem régebbi időpontban való – teljesülését. A közlekedési hatóság a kérelmező szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.

5. § *  A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező szervezetnél rendelkezésre álló technikai eszközökre és az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó adatokat a 2. melléklet szerint,

b) a telephelyvezetőre, kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyekre vonatkozó adatokat a 3. melléklet szerint,

c) az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosoknak, a telephelyvezetőnek, a kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyeknek a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulását a 4. melléklet szerint,

d) *  annak igazolását, hogy a kérelmező szervezet rendelkezik auditált vagy akkreditált státusszal,

e) *  a kérelmező szervezet által írásban meghatározott műszaki vizsgálattal kapcsolatos ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárást, amely tartalmazza az ügyfélpanasz kezelését, továbbá a jótállási igény rendezésének leírását is.

6. § *  A közlekedési hatóság a vizsgálóállomás engedélyezése iránti kérelmet elutasítja, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője, képviseleti joggal rendelkező egyéb személy az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül vezető tisztséget töltött be olyan vállalkozásban, amelynek a közlekedési hatóság visszavonta az engedélyét – a vezetői tisztségviselés időtartama alatt – a 14. § (1) bekezdés e) vagy f) pontjában foglaltak miatt.

7. § *  (1) *  A közlekedési hatóság az engedélyt akkor adja ki, ha a telephely megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletekben foglalt – a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység végzéséhez szükséges – személyi és tárgyi feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőséget – a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló rendeletben foglaltak szerint –

a) az auditált státusz vagy

b) az akkreditált státusz

tanúsítja.

7/A. § *  (1) A közlekedésért felelős miniszter az engedély megadásához szükséges dologi feltételek tekintetében – a mérésügyi előírások megtartásával – eltérést engedélyezhet, ha a vizsgálóállomás igazolja, hogy az a technikai fejlődéshez történő igazodás céljából az új technológiát képviselő eszközök és berendezések valós körülmények közötti tesztelését szolgálja, és annak vizsgálatban történő használata megegyezik a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eszközök használatának eredményével.

(2) A közlekedésért felelős miniszter az engedélyt egy éves időtartamra adja ki. A kiadott engedély – annak feltételeinek fennállta esetén – további egy évvel meghosszabbítható.

(3) A közlekedésért felelős miniszter az engedélyben az annak tárgyát képező eszköz, berendezés vonatkozásában további feltételeket írhat elő.

7/A. § *  A vizsgálóállomást működtető vállalkozásvezető tisztségviselője, képviseleti joggal rendelkező egyéb személye nem lehet az, aki az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül vezető tisztséget töltött be olyan vállalkozásban, amelynek a közlekedési hatóság az engedélyét – a vezetői tisztségviselés időtartama alatt – a 14. § (1) bekezdés e) vagy f) pontjában foglaltak miatt vonta vissza.

8. § *  Az engedély – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti határozatban foglaltakon túl – tartalmazza:

a) a vizsgálóállomás üzemeltetőjének megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, pénzforgalmi számlájának számát és a számláját vezető pénzügyi intézmény megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének nevét,

b) *  annak a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárásnak, járműkategóriának és alvizsgának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező szervezet vizsgálóállomásként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában,

c) *  az auditálás és az akkreditálás alapján megállapított járművizsgálati időszükségleteket.

9. § (1) Az engedély jogosultja a vizsgálóállomással kapcsolatos – az engedélyben szereplő – bármely adat változását annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a közlekedési hatóságnak. A közlekedési hatóság a változást átvezeti, és ennek megfelelően új engedélyt ad ki.

(2) *  Ha olyan változás történik, amelynek következtében

a) a vizsgálóállomás tevékenységi körébe tartozó eljárások, járműkategóriák vagy alvizsgák bővülnek – ide nem értve az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás számára a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet alapján biztosított eljárásokban való közreműködést, valamint a 7/A. § szerinti eltérési engedélyt –,

b) a vizsgálóállomás a korábbi vizsgálati sorok számát növeli, vagy

c) a vizsgálati soron olyan változást végez, amely a telepített eszközök (fékpad, lengéscsillapító vizsgáló próbapad, futómű mozgató) áthelyezését vagy a vizsgálóakna, illetve az emelőpad átépítését, cseréjét eredményezi,

a vizsgálóállomás az engedélye módosítását köteles kérni.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a 7. § (1) bekezdése szerinti megfelelőséget a vizsgálóállomás a 7. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolja, az engedély egyéb változása, módosítása esetén a 7. § (2) bekezdés szerinti újbóli auditálás vagy akkreditálási eljárás lefolytatására nincs szükség.

10. § (1) A vizsgálóállomás a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit folyamatosan biztosítja.

(2) * 

(3) * 

(4) *  A vizsgálóállomás – az audit érvényességének lejárata előtt legalább 60 nappal – kérelmezheti az auditáló szervtől az auditált státusz felülvizsgálatát.

(5) *  Ha a kérelemre indult auditálás során az auditáló szerv azt állapítja meg, hogy a vizsgálóállomás nem felel meg az auditálási feltételeknek, úgy – a tevékenység szüneteltetése és annak a közlekedési hatósághoz 3 munkanapon belüli bejelentése mellett – a vizsgálóállomás jogosult egyszeri alkalommal, 30 napon belül – a hiányosságok megszüntetése után – újbóli auditálást kérelmezni.

11. § *  A közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi, és az auditáló szerv kérelemre auditálja a vizsgálóállomás tevékenységét.

12. § *  Ha a vizsgálóállomás

a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,

b) *  az információs rendszerekben rögzítendő, vállalkozásokra vonatkozó adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül nem jelenti be, vagy a bejelentést késedelmesen teljesíti,

c) az engedélyben szereplőtől eltérő kategóriájú járművet tanúsít, vagy az engedélyben szereplőtől eltérő eljárástípussal működteti a vizsgálóállomást,

d) műszerei mérésügyi szempontból nem megfelelőek,

e) a pénzügyi helyzete nem megfelelő, vagy

f) az auditált vagy akkreditált státusz megszűnése, visszavonása esetén a tevékenységét nem szünetelteti, vagy annak bejelentését elmulasztja,

a közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését 30 napra, a d) pont esetében a hiányosság megszüntetéséig felfüggeszti.

13. § (1) Ha a vizsgálóállomás a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit már nem tudja biztosítani, a tevékenységét köteles szüneteltetni. A szüneteltetést a közlekedési hatósághoz 3 munkanapon belül – a szüneteltetés várható időtartamának megjelölésével – be kell jelentenie.

(2) A közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését a feltételek teljesítéséig – de legfeljebb 6 hónapra – felfüggeszti.

(3) *  Ha az auditált vagy akkreditált státusz megszűnése vagy az audit tanúsítvány visszavonása miatt került sor a tevékenység felfüggesztésére, úgy tevékenység csak sikeres auditálást vagy akkreditálást követően folytatható.

14. § (1) A közlekedési hatóság az engedélyt visszavonja, ha

a) az engedély jogosultja a vizsgálóállomásra vonatkozó engedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be,

b) *  az engedély jogosultja tanúsító szervezetként jogutóddal vagy jogutód nélkül megszűnik – ide nem értve azt az esetet, amikor az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének folytatására a 2009. évi CXV. törvény 19/C. §-a alapján korlátolt felelősségű társaságot alapít –, vagy ellene felszámolási eljárás indult,

c) a közlekedési hatóság megállapította, hogy az engedély jogosultja a korábbi engedélyezési feltételeknek nem felel meg, és az erre irányuló felszólításában meghatározott határidő eredménytelenül telik el,

d) *  a közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését – annak kérelmére – szüneteltetés miatt felfüggesztette, és a vizsgálóállomás a felfüggesztés megkezdésétől számított 6 hónap elteltével sem tudja biztosítani a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit,

e) *  a vizsgálóállomáson a közlekedési hatóság elektronikus rendszerében a rendszer használatára jogosult felhasználó személyes adatainak, felhasználó nevének és jelszavának illetéktelen használata valósul meg,

f) *  a közlekedési hatóság a vizsgálóállomással szemben a 12. §-a szerinti esetekben, két éven belül harmadik alkalommal hozott véglegessé vált elmarasztaló döntést, vagy

g) két egymást követő auditálás nem megfelelő minősítéssel zárult.

(2) Amennyiben az engedélyt a közlekedési hatóság az (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján vonja vissza, a vizsgálóállomás részére újabb engedély a visszavonás napját követő 3 év elteltével adható.

15. § Ez a rendelet 2018. május 20-án lép hatályba.

16. § * 

16/A. § * 

17. § *  Ez a rendelet

a) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

18. § * 

1. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Az engedély iránti kérelem tartalmi elemei

1. Műszaki vizsgálati eljárások megnevezése:

a) forgalomba helyezés előtti vizsgálat: érvényes általános forgalomba helyezési engedély (ÁFE) vagy típusbizonyítvány alapján kiadott megfelelőségi nyilatkozat felhasználásával végzett műszaki vizsgálat;

b) időszakos vizsgálat: műszaki vizsgálat, valamint időszakos műszaki vizsgálathoz kapcsolódó adatmódosítás, amennyiben a hatósági elírás következménye és az elírás ténye a vizsgálathoz kapcsolódó iratokban egyértelműen dokumentálásra kerül (a módosítható adatok felsorolása a HKR rendszerben található);

c) korlátozott időszakos vizsgálat: új jármű kereskedelmi forgalomba hozatala során, a vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságának megállapítását, vagy a megkülönböztető- és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének megállapítását követően a Műszaki adatlap adatainak módosításával új Műszaki adatlap kiadása;

d) egyéb, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben nevesített műszaki vizsgálati eljárás.

2. Járműkategóriák:

sor-
szám
A B
1. 1. Motor-kerékpárok
2. L1e
3. L3e, L4e
4. L2e
5. L5e
6. L6e
7. L7e
8. 2. Személy-gépjárművek
9. 3 500 kg-ig M1, M2
10. > 3 500 kg M1, M2
11. > 3 500 kg M2, M3
12. 3. Teher-gépjárművek
13. 3 500 kg-ig N1
14. > 3 500 kg N2, N3
15. 4. Az N kategóriából származtatott különleges gépjárművek, valamint a 40 km/h feletti tervezési sebességű mezőgazdasági vontatók
16. 3 500 kg-ig N1
17. > 3 500 kg N2, N3, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b, T5
18. 5. Pótkocsik
19. 750 kg-ig O1
20. > 750–3 500 kg O2, R1, R2, S1, lassú jármű pótkocsija
21. > 3 500 kg O3, O4, R3, R4, S2, lassú jármű pótkocsija
22. 6. Mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 km/h tervezési sebességgel és lassú járművek
23. T1-T4, lassú járművek
24. 7. További, az 1–6. pontban nem szereplő járművek

3. A közlekedés hatósági műszaki vizsgálatokhoz kapcsolódó egyéb eljárásai (alvizsgák):

1. V4×4 (Összkerékhajtás vizsgálata);

2. V2T (2-nél több tengely);

3. MNK (Autóbusz minősítése nemzetközi forgalomra);

4. MKOZ (Autóbusz minősítése közforgalmú személyszállításra);

5. LVR (Légfékrendszer vizsgálata);

6. VTACHO (Menetíró, valamint sebességkorlátozó berendezés);

7. MADR (Veszélyesáru-szállításra minősítés, jóváhagyási igazolás kiadása, hosszabbítása);

8. VKÜL [Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 20. § (2) bekezdés szerinti különleges felépítmények vizsgálata, kivéve ADR hatálya alá tartozó, valamint az üzemeltetés szempontjából külön engedélyhez kötött járművek];

9. CEMT (Közlekedésbiztonsági igazolás);

10. NK (N2/N3 jármű minősítése nemzetközi forgalomra);

11. VÁE (Jóváhagyási igazolásra nem kötelezett veszélyes anyagot szállító / ADR hatálya alá tartozó jármű műszaki vizsgálata);

12. GAZ (Gáz-benzin kettős üzemű járművek vizsgálata);

13. MEGKÜL (megkülönböztető, illetve figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek vizsgálata);

14. M100 (Autóbusz 100 km-es minősítése);

15. MOKT (Oktató jármű időszakos vizsgálata);

16. MOZG (Mozgássérült jármű időszakos vizsgálata);

17. BEÜT (Alvázszám beütés);

18. LA (lassulásméréssel végzett fékhatásmérés);

19. egyéb, jogszabályban nevesített, a közlekedési hatósági műszaki vizsgálathoz kapcsolódó eljárás.

2. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Vizsgabiztosok felsorolása

Telephely címe:

Név:

Nyilvántartási szám:

Név:

Nyilvántartási szám:

2. A vizsgálóállomás tulajdonában álló technikai eszközök

Telephely címe:

Műszer rendeltetése:

Gyártmány:

Típus:

Műszer rendeltetése:

Gyártmány:

Típus:

3. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. A vizsgálóállomás részéről a közlekedési hatósággal történő kapcsolattartásra, ügyintézésre, illetve telephely vezetésére jogosult személyek:

1.1. Székhely megnevezése:

Kapcsolattartó neve:

telefonszáma:

Ügyintéző neve:

telefonszáma:

1.2. Telephely megnevezése:

Telephelyvezető neve, telefonszáma:

Kapcsolattartó neve, telefonszáma:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

4. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott XY (lakcím: ........................................, szül. hely, idő: .............................................) mint a telephelyű vizsgálóállomás vizsgabiztosa/kapcsolattartója/ügyintézője, hozzájárulok az alábbi személyes adataimnak a közlekedési hatóság Hatósági Keret Rendszerében (HKR) történő kezeléséhez.

1. Családi név:

2. Születési név:

3. Keresztnév:

4. Születési hely:

5. Születési idő:

6. Személyi igazolvány száma:

7. Telefonszám:

8. Faxszám:

9. E-mail-cím:

Lakcímadatok:

1. Irányítószám:

2. Település:

3. Közterület neve:

4. Közterület típusa:

5. Házszám:

6. Épület:

7. Lépcsőház:

8. Emelet:

9. Ajtó:

A hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Aláírás helye és ideje:

Aláírás