A jogszabály mai napon ( 2020.07.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. - 2021.I.1.)

 

2017. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról * 

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

2. § * 

2-5. * 

3-7. § * 

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

8. § (1) * 

(2) * 

7-11. * 

9-14. § * 

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

15. § (1)-(4) * 

(5) * 

16-17. § * 

13-14. * 

18-19. § * 

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

20. § (1) * 

(2) * 

16. * 

21. § * 

17-19. * 

22-26. § * 

20. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

27. § * 

28. § A Kknyt.

a)-j) * 

k) 33/A. § (1) bekezdésében *  a „9/B. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban” szövegrész helyébe a „9. § (1d) bekezdés a)-e) pontjában és 9. § (2) bekezdés d) pontjában” szöveg

lép.

29. § * 

21. * 

30. § * 

22. * 

31. § * 

23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

32. § (1)-(4) * 

(5) * 

24. * 

33. § * 

25. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

34-41. § * 

42. § A Ctv.

1-23. * 

24-25. * 

lép.

43. § * 

26. * 

44. § * 

27-28. * 

45-47. § * 

29. * 

48-49. § * 

30. * 

50. § * 

31-37. * 

51-63. § * 

38. * 

64-66. § * 

39. * 

67. § * 

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

68-73. §

74. § A Kbt.

1-20. * 

21. 151. § (5) bekezdésében *  az „a kérelmet - a Ket. 30. §-ában foglaltakon túl - érdemi vizsgálat nélkül öt napon belül elutasítja” szövegrész helyébe az „a kérelmet - az Ákr.-ben foglalt eseteken túl - öt napon belül visszautasítja” szöveg,

22-37. * 

lép.

75. § * 

41. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

76. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 42. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„42. § [Kérelem teljes eljárásban való elbírálása]

Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.”

(2) Az Ákr. 116. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) A (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek, ha törvény a fellebbezést kizárja.”

42. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

77. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény (a továbbiakban: Ákr. módtv.) 135. § (16) bekezdésének a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95. § (1) bekezdését módosító rendelkezése a „kijelölt másodfokú szerv” szövegrész helyett a „helye fellebbezésnek” szöveggel lép hatályba.

(2) Az Ákr. módtv. 141. § (6) bekezdésének a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „döntést” szövegrész helyett a „döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, és azt” szöveggel lép hatályba.

(3) Az Ákr. módtv. 179. § e) pontjának a Kknyt. 13. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a „9/B. § (1) bekezdés f)-h) és j) pontjában” szövegrész helyett a „9. § (1d) bekezdés e)-g) pontjában és a 9. § (2) bekezdés a) pontjában” szöveggel lép hatályba.

(4) Az Ákr. módtv. 248. § (3) bekezdésének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 7. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „két hónap” szövegrész helyett „két hónap. Az önkormányzat jegyzőjének döntése ellen nincs helye fellebbezésnek” szöveggel lép hatályba.

(5) Az Ákr. módtv. 444. § a) pontjának a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 4. § (2) bekezdését módosító rendelkezése az „Az (1) bekezdés szerinti szakértői vélemény beszerzése érdekében a szakértői bizottság tagjait” szövegrész helyett a „Szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak tagjait” szöveggel lép hatályba.

(6) Az Ákr. módtv. 444. § c) pontjának a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 20. § (4a) bekezdését módosító rendelkezése az „A (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény beszerzése érdekében a szakértői bizottság tagjait” szövegrész helyett az „Az ellenőrzés során szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak tagjait” szöveggel lép hatályba.

78. § Nem lép hatályba az Ákr. módtv.

1. 10. § (5) bekezdése,

2. 43. § (1) bekezdése,

3. 45. § a) pontja,

4. 24. alcíme,

5. 56. § c) pontja,

6. 62. § d) pontja,

7. 73. § (1) bekezdése,

8. 110. §-a,

9. 136. § 6. és 7. pontja,

10. 178. § (3) bekezdése,

11. 196. §-a,

12. 218. § a) pontja,

13. 221. § d) pontja,

14. 266. § a) pontja,

15. 356. § (4) bekezdése,

16. 443. § (2), (3), (4) és (7) bekezdése,

17. 464. § d) pontja,

18. 492. §-a.

43. Záró rendelkezések

79. § (1) *  Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, a 2-7. §, a 8. § (2) bekezdése, a 9-14. §, a 15. § (1)-(4) bekezdése, a 16-19. §, a 20. § (1) bekezdése, a 22-26. §, a 31. §, a 32. § (5) bekezdése, a 33. §, a 42. § 24-25. pontja, a 44. §, a 48-49. §, az 51-63. §, valamint a 67-75. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) és (5) bekezdés, a 15. § (5) bekezdése, a 30. §, a 34-41. §, a 42. § 1-23. pontja, a 43. §, a 45-47. §, az 50. §, valamint a 64-66. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

(4) *  Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27-29. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(5) *  A 32. § (1)-(4) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

80. § E törvény

a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére