Hatály: közlönyállapot (2017.VII.10.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

199/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) és f) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

f) varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrű: olyan, a madár életének első napjaiban felhelyezett, a lábának kifejlődését követően el nem távolítható, folytonos kört képező gyűrű vagy szalag, amelyen nincsen semmilyen megszakítás vagy illesztés, és amelyet semmilyen módon nem változtattak meg.”

2. § A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Tilos a szalamandrafélék (Salamandridae) és a szögletesfogsorú-gőtefélék (Hynobiidae) bármely faja egyedének, valamint a koreai hasadékszalamandra (Karsenia koreana) egyedének tartása, tenyésztése, forgalmazása, illetve e célra újabb példány nem szerezhető be.”

3. § A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § A Magyarországon tenyésztett madarat - a 15/A. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - legkésőbb a kikelést követő 14 napon belül meg kell jelölni varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrűvel.”

4. § A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (7) és (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az emlősök és a madarak esetében az egyed tartásakor az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló jogszabály mellékletében foglalt, az állatok minimális elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseknek kell megfelelni.

(7a) A (7) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni

a) emlősöknél

aa) a háziasított fajok (kutya, macska, vadászgörény, háziló, szamár, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, házinyúl),

ab) a sünfélék (Erinaceidae) családjának fajai,

ac) a csincsillák (Chinchilla spp.),

ad) a degu (Octodon degus),

ae) a tengerimalac (Cavia porcellus),

af) a hörcsögfélék (Cricetidae spp.) családjának fajai és

ag) az egérfélék (Muridae spp.) családjának fajai,

b) madaraknál

ba) a háziasított fajok (házigalamb, japán fürj, házityúk, pulyka, gyöngytyúk, házi lúd, házi kacsa, pézsmaréce),

bb) a papagájfajok (Psittaciformes spp.), kivéve az arák (Anodorhynchus spp., Cyanopsitta spp., Ara spp., Orthopsittaca spp., Primolius spp.) és a bejelentésköteles kakaduk (Cacatuidae spp.),

bc) a galambfajok (Columbiformes spp.) és

bd) a pintyfajok (Fringillidae, Ploceidae, Viduidae, Estrildidae, Passerellidae, Thraupidae, Cardinalidae spp.)

esetében.”

5. § A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) Madarak vadon befogott egyedeit - a vadászható madárfajok egyedeinek kivételével - kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével szabad tartani.

(2) Eltérő rendelkezés hiányában az (1) bekezdés előírásai nem vonatkoznak a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 338/97/EK tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó példányokra.

(3) Az állattartónak a madárra felhelyezett varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrűvel kell igazolnia - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - azt, hogy egy példány nem vadon befogott, hanem tenyésztett. A természetvédelmi hatóság engedélyezheti a madár más módszerrel történő megjelölését abban az esetben, ha a tenyésztett madár ily módon történő megjelölése nem lehetséges.

(4) Az ellenkező bizonyításáig a (3) bekezdés szerinti jelölés hiányában is tenyésztett példánynak kell tekinteni a következő madárfajok egyedeit:

a) a tyúk-, a lúd- és a galambalakúak rendjének, valamint a futómadarak valamennyi faja,

b) a 338/97/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó papagájfajok,

c) ezüstcsőrű pinty (Lonchura cantans), malabári pinty (Lonchura malabarica), muskátpinty (Lonchura punctulata), japán sirályka (Lonchura striata domestica),

d) ausztrál pintyfajok [Gould-amandina (Erythrura gouldiae), ékfarkú amandina (Poephila acuticauda), szakállas amandina (Poephila cincta), álarcos amandina (Poephila personata), zebrapinty (Taeniopygia castanotis), rácsosszárnyú asztrild (Taeniopygia bichenowii), barnacsíkos pinty (Aidemosyne modesta), kákapinty (Neochmia ruficauda), festett asztrild (Emblema pictum), gyémántpinty (Stagonopleura guttata)] és

e) kanári (Serinus canaria).

(5) A Kormány az Ávtv. 45/B. §-a tekintetében az (1)-(4) bekezdésben foglaltak betartásának vámeljárás során történő ellenőrzése vonatkozásában az állami adó- és vámhatóságot állatvédelmi hatóságként jelöli ki.”

6. § A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 199/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépését követő harmadik hónap végéig az állattartó engedélyt kérhet a természetvédelmi hatóságtól az általa a MódR. hatálybalépése előtt tenyésztett, illetve beszerzett madár megfelelő jelölés nélküli tartásához.

(6) Az állattartó az állat élete végéig tarthatja, illetve a MódR. hatálybalépését követő hatodik hónap végéig értékesítheti a MódR. hatálybalépése előtt tenyésztett, illetve beszerzett, a 3. § (1a) bekezdésében meghatározott farkos kétéltűt.

(7) A MódR. hatálybalépésekor magánháztartásban már tartott arák (Anodorhynchus spp., Cyanopsitta spp., Ara spp., Orthopsittaca spp., Primolius spp.) és bejelentésköteles kakaduk (Cacatuidae spp.) vonatkozásában az egyed tartásakor - ameddig az állatot korábbi tartási helyén tartják - nem kell megfelelni az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló jogszabály mellékletében foglalt, az állatok minimális elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseknek.”

7. § A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:

„26. § E rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontja, 3. § (1a) bekezdése, 13/A. §-a, 14. § (7) és (7a) bekezdése, 15/A. §-a, 18. § (5)-(7) bekezdése tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

2. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a tanácsi rendelet A. mellékletében, illetve B. mellékletében szereplő, zéró kvótára vonatkozó megjegyzéssel ellátott gerinces állatfaj példánya, valamint” szövegrész helyébe az „a tanácsi rendelet A. mellékletében foglalt gerinces állatfaj példánya, a B. mellékletében zéró kvótára vonatkozó megjegyzéssel ellátott gerinces állatfaj példánya vagy” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. § E rendelet tervezete 1-7. §-ainak a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.