Hatály: közlönyállapot (2017.VII.31.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során - a 2. melléklet szerinti - tevékenységet folytat.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki

a) rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

c) nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

(3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: villanyszerelő) nyilvántartást vezet.

(5) A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

3. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha

a) a villanyszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a villanyszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 19.9. pont e) vagy h) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,

c) a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó - jogszabályban előírt - szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,

d) a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést,

e) a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

(2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenően akkor is törli a nyilvántartásból a villanyszerelőt, ha az elhalálozott.

(3) A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. és 23. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A villanyszerelői nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés adattartalma

I. Tevékenység megnevezése: Villanyszerelés
II. Bejelentő
1. Neve/Cégneve:
2. Ha a bejelentő egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:
3. Ha a bejelentő gazdasági társaság vagy egyéni cég, akkor a nyilvántartási száma:
4. Székhelye:
5. Születési hely, idő (év, hó, nap):
6. Anyja neve:
7. Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):
8. Értesítési címe:
9. Telefonszáma: Elektronikus levélcíme:
10. Díjfizető neve:
11. Számlázási címe:
12. A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:
III. Nyilatkozatok

1.
Hozzájárulok/nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon a hatósági nyilvántartásba bejelentett székhelyemet, telefonszámomat, faxszámomat és elektronikus elérhetőségemet közzétegyék.
(a választott aláhúzandó)
2. A felelősségbiztosítás fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára vállalom.
3. Nyilatkozom, hogy az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelek.

4.
Gazdasági társaság vagy egyéni cég bejelentő esetében:
Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy az adott
tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló
személyesen közreműködő tag
IV. Végzettség, szakképesítés
...........................................................................................
Jogosítottja: ....................................................
1.
...................................................... száma ...................................................... kelte
........................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés
Jogosítottja: ....................................................
2.
...................................................... száma ...................................................... kelte
........................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés
Jogosítottja: ....................................................
3.
...................................................... száma ...................................................... kelte
........................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
Egyéb erősáramú villamosipari képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok), jogosultság
erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál (MV-VI-R)
Jogosítottja: ....................................................
4.
...................................................... száma ...................................................... kelte
........................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (MV-VI)
Jogosítottja: ....................................................
5.
...................................................... száma ...................................................... kelte
........................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
...........................................................................................
Jogosítottja: ....................................................
6.
...................................................... száma ...................................................... kelte
........................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
...........................................................................................
Jogosítottja: ....................................................
7.
...................................................... száma ...................................................... kelte
........................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
V. A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben előírt, a bejelentéshez
mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása
1. Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata
2. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása
3. Felelősségbiztosítás igazolása
Kelt: ...............................................................
...................................................
aláírás

2. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Végezhető tevékenység Végzettség, szakképzettség, szakképesítés Gyak. idő
(év)
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során legfeljebb fázisonként 100 A túláramvédelmi szervvel védett és 1000 V feszültségszintet meg nem haladó csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése 1.1.
Az 1.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és
az 1.1.2. pont szerinti szakképesítések
1.1.1. villanyszerelő;
kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő;
villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető;
villamos távvezeték építő, üzemeltető;
kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő;
kisfeszültségű FAM kábelszerelő;
kisfeszültségű kábelszerelő;
kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő;
középfeszültségű FAM szerelő;
középfeszültségű kábelszerelő;
erősáramú elektrotechnikus
-
1.1.2.
erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés
-
1.2.
Az 1.2.1. pontban felsorolt végzettség felelős műszaki
vezetői jogosultsággal és az
1.2.1.
villamosipari technikus, és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál (MV-VI-R)
-
1.2.2. pont szerinti szakképesítések 1.2.2.
erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés
-
2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése teljesítmény és feszültségszint korlátozása nélkül 2.1.
A 2.1.1. pontban felsorolt valamelyik végzettség felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a
2.1.2. pont szerinti szakképesítések
2.1.1.
erősáramú villamosmérnök alapszak (BSc), és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (MV-VI);
vagy
erősáramú villamosmérnök mesterszak (MSc), és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül
(MV-VI)
-
2.1.2.
erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés
-