Hatály: közlönyállapot (2017.VII.31.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés során - a 2. melléklet szerinti - tevékenységet folytat.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki

a) rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

c) nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

(3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: vízszerelő) nyilvántartást vezet.

(5) A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

3. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha

a) a vízszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a vízszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,

c) a vízszerelő súlyosan megsértette a vízszerelői tevékenység végzésére vonatkozó - jogszabályban előírt - szakmai szabályokat, ami az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,

d) a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a vízszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak vagy nem az ágazati, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezte el a szerelést,

e) a vízszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

(2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenően akkor is törli a nyilvántartásból a vízszerelőt, ha az elhalálozott.

(3) A vízszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a vízszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. és 23. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A vízszerelői nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés adattartalma

I. Tevékenység megnevezése: Vízszerelés
II. Bejelentő
1. Neve/Cégneve:
2. Ha a bejelentő egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:
3. Ha a bejelentő gazdasági társaság vagy egyéni cég, akkor a nyilvántartási száma:
4. Székhelye:
5. Születési hely, idő (év, hó, nap):
6. Anyja neve:
7. Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):
8. Értesítési címe:
9. Telefonszáma: Elektronikus levélcíme:
10. Díjfizető neve:
11. Számlázási címe:
12. A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:
III. Nyilatkozatok
1. Hozzájárulok/nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon a hatósági nyilvántartásba bejelentett székhelyemet, telefonszámomat, faxszámomat és elektronikus elérhetőségemet közzétegyék.
(a választott aláhúzandó)
2. A felelősségbiztosítás fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára vállalom.
3. Nyilatkozom, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor biztosítani tudom, illetve az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelek.
4. Gazdasági társaság vagy egyéni cég bejelentő esetében:
Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy
az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló □
személyesen közreműködő tag □
IV. Képesítések
1. .................. mestervizsga:
Jogosítottja: .................................
...................................................... száma ...................................................... kelte
................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
2. .................. mestervizsga:
Jogosítottja: .................................
...................................................... száma ...................................................... kelte
................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
3. .................. szakképzettség:
Jogosítottja: .................................
...................................................... száma ...................................................... kelte
................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
4.
5. .................. szakképesítés:
Jogosítottja: .................................
...................................................... száma ...................................................... kelte
................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
6. .................. szakképesítés: Jogosítottja: .................................
...................................................... száma ...................................................... kelte
................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
7. .................. szakképesítés:
Jogosítottja: .................................
...................................................... száma ...................................................... kelte
................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)
8. .................. szakképesítés:
Jogosítottja: .................................
...................................................... száma ...................................................... kelte
................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
9. .................. szakképesítés:
Jogosítottja: .................................
...................................................... száma ...................................................... kelte
................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
10. .................. szakképesítés:
Jogosítottja: .................................
...................................................... száma ...................................................... kelte
................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
V. A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben előírt, a bejelentéshez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása
1. Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata
2. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása
3. Felelősségbiztosítás igazolása
Kelt: ....................................
....................................
aláírás

2. melléklet a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Végezhető tevékenység Végzettség, szakképzettség/szakképesítés Gyak. idő
(év)
1. Ivóvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése 1.1. Az 1.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik,
az 1.1.2. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik,
az 1.1.3. pont szerinti tevékenységek közül valamelyik, valamint
1.1.1. Mérnök
- építőmérnök alapszak (BSc) vagy
- gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény:
a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)
3
az 1.1.4. pont szerinti végzettség 1.1.2. Technikus
- vízépítő szaktechnikus,
- vízgazdálkodó technikus,
- vízgépészeti technikus,
- víziközmű technikus,
- település vízgazdálkodási technikus,
- területi vízgazdálkodó technikus vagy
- vízépítő technikus
3
1.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)
- víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
- vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
- épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő,
- vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
- csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat szerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő
(víz-gázvezeték és készülékszerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy
- központi fűtés- és csőhálózat-szerelő
-
1.1.4. Műanyag hegesztő 1
2. Szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése 2.1. A 2.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik,
a 2.1.2. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik,
a 2.1.3. pont szerinti tevékenységek közül valamelyik, valamint
a 2.1.4. pont szerinti végzettség
2.1.1 Mérnök
- építőmérnök alapszak (BSc) vagy
- gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény:
a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős
Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső
mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)
3
2.1.2. Technikus
- vízépítő szaktechnikus,
- vízgazdálkodó technikus,
- vízgépészeti technikus,
- víziközmű technikus,
- település vízgazdálkodási technikus,
- területi vízgazdálkodó technikus vagy
- vízépítő technikus
3
2.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)
- víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
- vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
-épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő,
- vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
- csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat-szerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő
(víz-gázvezeték és készülékszerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy
- központi fűtés- és csőhálózat-szerelő
-
2.1.4. Műanyag hegesztő 1