A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Oktatási Együttműködési Megállapodás Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége között

Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) (a továbbiakban együttesen a „Felek”, illetve önállóan a „Fél”);

TOVÁBB KÍVÁNVÁN ERŐSÍTENI az ASEAN és Magyarország közötti együttműködést, amely tovább erősíti az ASEAN tagállamai és Magyarország közötti szoros és baráti kapcsolatokat, kiemelten az oktatás területén;

ELISMERVÉN az oktatás és a hallgatói mobilitás szerepét a gazdasági és társadalmi fejlődésben és a Feleknek az e területeken való szoros és széleskörű együttműködéséből származó előnyöket;

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

1. A Felek megállapodnak az ASEAN-Magyarország Ösztöndíjprogram létrehozásában (a továbbiakban: „Program”) amelyek célja, hogy támogassa a részt vevő országok állampolgárainak egyetemi alap-, mester-, doktori és posztdoktori képzését a másik fél országában.

2. Az ösztöndíj célja továbbá, hogy javítsa az emberi erőforrások minőségét azáltal, hogy a kiváló hallgatókat és oktatókat arra ösztönzi, hogy rövidtávú vagy teljes képzések vagy közös kutatások céljából látogassák a Felek felsőoktatási intézményeit, tovább erősítve a Felek tudományos és kutatói hálózatait.

2. cikk

Amellett, hogy a Program Magyarország és az ASEAN tagállamainak felsőoktatási intézményei részére számos diszciplínája területén biztosít tanulmányi és kutatási lehetőségeket, a következő célokat tűzi ki:

a. A tudás, megértés és barátság előmozdítása az ASEAN tagállamai és Magyarország között;

b. Lehetőség biztosítása a tudományos és oktatási kapcsolatok kiterjesztésére nemzetközi felsőoktatási intézményekkel;

c. Kiemelkedő szakemberek és szakértők képzése a globális társadalom igényeinek kiszolgálására.

3. cikk

A Program keretei között a magyar Fél hozzáférést biztosít felsőoktatási intézményeihez az ASEAN tagállamainak hallgatói és fiatal oktatói számára, valamint ösztöndíjakat és támogatást ajánl fel az ASEAN tagállamok hallgatóinak, elsősorban a közgazdaságtan, kultúra és bölcsészettudományok, természettudományok, mérnöki és műszaki tudományok, orvostudomány és élettudományok területén.

4. cikk

Az ASEAN törekszik arra, hogy a magyar hallgatókat és oktatókat az ASEAN térség egyetemei és felsőoktatási intézményei fogadják rövid távú tanulmányi és kutatói programok keretein belül, elsősorban a számítástechnika, üzleti tanulmányok és közgazdaságtan, a mérnöki és műszaki tudományok valamint a természettudományok területén.

5. cikk

A Felek megteszik a szükséges lépéseket jelen Együttműködési megállapodás megvalósítása érdekében, különös tekintettel a bilaterális viszonylatban egymás számára biztosított ösztöndíjak pontos száma és a további részleteket tartalmazó kétoldalú végrehajtási megállapodásokra, amelyek diplomáciai úton keresztül kerülnek kidolgozásra.

6. cikk

A Felek megállapodnak, hogy jelen Együttműködési Megállapodás végrehajtásának elősegítésére és koordinálására kijelölt szervek a következők: az ASEAN Titkársága, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyarország részéről.

7. cikk

1. A Felek kijelentik, hogy jelen Együttműködési Megállapodás végrehajtása összhangban van a két Fél törvényeivel és más jogszabályaival.

2. Jelen Együttműködési Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen, jelen Együttműködési Megállapodás rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják, vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

8. cikk

A Felek kölcsönös, írásban rögzített egyetértésükkel bármikor felülvizsgálhatják, kiegészíthetik vagy módosíthatják jelen Együttműködési Megállapodást vagy annak bármely részét. Ezen felülvizsgálatok, kiegészítések vagy módosítások kölcsönös egyetértés esetén a Felek által meghatározott napon lépnek hatályba és visszamenőleges hatályuk nincs.

9. cikk

Bármilyen, jelen Együttműködési Megállapodás rendelkezéseinek értelmezése, végrehajtása vagy alkalmazása során fellépő vita vagy nézetkülönbség tárgyalás és egyeztetés útján kerül rendezésre.

10. cikk

1. Jelen Együttműködési Megállapodást a Felek aláírásukkal hitelesítik, amely az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a magyar Fél diplomáciai úton tájékoztatja az ASEAN-t arról, hogy eleget tett az Együttműködési Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásoknak. Jelen Együttműködési Megállapodás három évig marad hatályban.

2. Jelen cikk 1. pontjában foglaltak ellenére jelen Együttműködési Megállapodást bármely Fél bármely időpontban írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben az esetben a jelen Együttműködési Megállapodás a felmondásról szóló értesítés átvételének napjától számított 3 hónap múlva veszti hatályát.

3. Jelen Együttműködési Megállapodás hatályának megszűnése nem befolyásolja azon folyamatban levő tevékenységek végrehajtását, amelyekről jelen Együttműködési Megállapodás hatályának megszűnése előtt született Megállapodás.

KÉSZÜLT Jakarta városban, 2017. 07. hónap 10. napján, magyar és angol nyelven, kettő eredeti példányban, melyek közül mindkettő egyformán hiteles. Az Együttműködési Megállapodás értelmezésében felmerülő kérdések esetén az angol szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya nevében Az ASEAN tagállamainak kormányai nevében”

„Cooperation Agreement between the Government of Hungary and the Association of Southeast Asian Nations on Education Cooperation

The Government of Hungary represented by the Ministry of Human Capacities and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) hereinafter referred to collectively as „the Parties”, and individually as „Party”;

DESIRING to further promote cooperation between ASEAN and Hungary that will further strengthen the close and friendly relations between ASEAN Member States and Hungary, especially in the field of education;

RECOGNISING the contribution of education and student mobility to economic and social development and the mutual benefits resulting from the Parties’ extensive and close cooperation in these fields;

Have reached the following understandings:

Article 1

1. The Parties agree to establish a Hungary-ASEAN Scholarship Programme, hereinafter referred to as „Programme” to provide support to students who are nationals of ASEAN Member States and Hungary for pursuing Bachelor, Master, Doctorate, or Postdoctoral education outside of their home country.

2. The aim of the Programme is to also increase the quality of human resources by encouraging outstanding students and professors to undertake short-term or full-term studies or to conduct collaborative research in each other’s higher education institutions, in order to strengthen academic and research network between the Parties.

Article 2

While providing study/research opportunities for a wide range of disciplines in higher education institutions of Hungary and Member States of ASEAN, this Programme also aims to:

a. Promote knowledge, understanding and friendship between peoples of ASEAN Member States and Hungary;

b. Provide opportunities to expand academic and educational contacts with international institutions of higher education;

c. Develop outstanding professionals and experts to meet the needs of the global society.

Article 3

Under this Programme, Hungary will provide opportunities for students from ASEAN Member States to access to its higher education institutions, and offer scholarships and funding assistance for ASEAN students, primarily in the fields of Economics, Culture and Liberal Arts, Natural Sciences, Engineering, Technology and Medicine and Life Sciences.

Article 4

ASEAN will look into possibility of providing opportunities to Hungarian students and professors to undertake Short Term Study and Research Programmes at the universities and institutions of higher education in ASEAN region especially in the fields of Computer Science, Business and Economics, Engineering, Technology and Natural Sciences.

Article 5

The Parties will carry out necessary steps to implement this Cooperation Agreement, in particular the number and details of scholarships programme through separate implementation arrangements to be agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 6

For the purpose of this Cooperation Agreement, the Parties will assign the ASEAN Secretariat and the Ministry of Human Capacities of Hungary to be the Focal Points to facilitate and coordinate the implementation of this Cooperation Agreement.

Article 7

1. The Parties agree that the implementation of this Cooperation Agreement shall be in accordance with the laws and other regulations of the respective Parties.

2. Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present Agreement. As a consequence of this, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments originating from the primary and secondary legislation of the European Union.

Article 8

The Parties may revise, amend or modify all or part of the Cooperation Agreement, subject to the Parties’ mutual consent in writing. Such revision, amendment or modification, will become effective on the date as determined by the Parties, and will not have retrospective effect.

Article 9

Any dispute or differences arising out of the interpretation/implementation/application of the provisions of this Cooperation Agreement shall be settled by the Parties through discussion and negotiation.

Article 10

1. This Cooperation Agreement shall be subject to signature by the Parties and shall enter into force on the thirtieth day after Hungary has notified the Secretary-General of ASEAN through diplomatic channels of the completion of her internal procedures required for the entry into force of this Cooperation Agreement. This Cooperation Agreement shall remain in force for a period of 3 years.

2. Notwithstanding Paragraph 1 of this Article, either Party may terminate this Cooperation Agreement at any time by giving the other Party the advance written notice at least 3 month prior to the date of its termination.

3. The termination or expiration of this Cooperation Agreement will not affect the implementation of on-going activities which have been agreed upon prior to the date of the termination of this Cooperation Agreement.

DONE at Jakarta, this 10.07.2017., in two original copies, in the Hungarian and the English language, all texts being equally authentic. In the event of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of Hungary For ASEAN”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére