A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), b), d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) infokommunikációs technológiák ágazat: a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 3. mellékletében foglalt táblázat 26-32. sorában meghatározott ágazat, amely az ott felsorolt alágazatokra tagolódik,

b) internet-infrastruktúra: az internetszolgáltatást biztosító fizikai és műszaki létesítmények összessége, amely magába foglalja a nyilvános adatkicserélő központokat, valamint az internet-hozzáférést biztosító infrastruktúrákat is,

c) postai szolgáltatás: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 3. § (1)-(3) bekezdése szerinti szolgáltatás.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) *  E rendelet hatálya nem terjed ki az infokommunikációs technológiák ágazatba tartozó, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben (a továbbiakban: Ibtv.) meghatározott, zárt célú és az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott honvédelmi célú elektronikus információs rendszerre.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az infokommunikációs technológiák ágazatba tartozó, kísérleti, kutatói, oktatási intézményen belüli kísérleti, kutatói és oktatási céllal működtetett rendszerelemekre.

3. Az eljáró hatóságok

3. § (1) Az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 26-30. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölése és a kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő hatóságként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatala jár el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kijelölő hatóság

a) a 9-10. § szerinti ágazati kritériumok és

b) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott horizontális kritériumok

alapján dönt a kijelölésről.

4. § (1) Az NMHH Hivatalát a 3. § (1) bekezdése szerinti feladatainak ellátásában döntés-előkészítő bizottság segíti.

(2) A döntés-előkészítő bizottság

a) létszámát,

b) szervezetét,

c) működési rendjét,

d) tagjaival kapcsolatos képzettségi és szakmai elvárásokat

az NMHH szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.

5. § (1) Az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelem és európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a kijelölés visszavonása során javaslattevő hatóságként a postaügyért felelős miniszter jár el.

(2) Az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelem, és az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti alágazatba tartozó európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő hatóságként az NMHH Hivatala jár el.

6. § (1) Az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 32. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelem és európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő hatóságként a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kijelölő hatóság

a) a 12. §, illetve a 14. § (2) bekezdése szerinti ágazati kritériumok és

b) a Vhr.-ben meghatározott horizontális kritériumok

alapján dönt a kijelölésről.

7. § (1) A minisztert a 6. § (1) bekezdése szerinti feladatainak ellátásában döntés-előkészítő bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segíti.

(2) A Bizottság elnökből és 6 tagból áll.

(3) A Bizottság elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által irányított, felügyelt más szervek állományából.

(4) A Bizottságba az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 32. sora szerinti alágazat tekintetében legalább 2 éves informatikai szakmai gyakorlattal rendelkező személy jelölhető ki.

(5) A Bizottság a működési rendjét a Bizottság által elfogadott ügyrendben határozza meg.

8. § Az infokommunikációs technológiák ágazattal kapcsolatos helyszíni ellenőrzést

a) a 3. § (1) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése szerint kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek és európai létfontosságú rendszerelemek tekintetében az NMHH Hivatala,

b) a 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek és európai létfontosságú rendszerelemek tekintetében - az Ibtv.-ben meghatározott feladat- és hatáskörében -, információbiztonsági szempontból a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

végzi.

4. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz tartozó nemzeti létfontosságú rendszerelemek ágazati kritériumai

9. § Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek lehet kijelölni az alkalmazott technológiától függetlenül az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 26-29. sora szerinti alágazatba tartozó azon rendszerelemet - ha kiesése esetén az más rendszerelemmel nem váltható ki -, amelynek igénybevételével az elektronikus hírközlési szolgáltató erre irányuló szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján

a) Magyarország területén

aa) internet-hozzáférési szolgáltatást - ideértve az ehhez szükséges internet-infrastruktúrát -,

ab) vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatást - ideértve az ehhez szükséges vezetékes és vezeték nélküli hírközlő hálózatokat -,

ac) rádiós távközlést vagy

ad) űrtávközlést

biztosít, és amelynek szerződésben vagy jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó kiesése összesen több mint ötvenezer természetes vagy jogi személyt érinthet, vagy

b) egyetemes hírközlési szolgáltatást nyújt.

10. § Az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 30. sora szerinti alágazatba tartozó átviteli rendszert nemzeti létfontosságú rendszerelemnek lehet kijelölni, ha

a) kiesése esetén más rendszerelemmel nem váltható ki, és

b) az igénybevételével nyújtott műsorszórási szolgáltatás Magyarország területének legalább 95%-án elérhető.

11. § Nemzeti létfontosságú rendszerelemként lehet kijelölni az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti alágazat tekintetében az egyetemes postai szolgáltató

a) honvédelmi intézkedési és veszélyelhárítási tervében megjelölt rendszerelemét, amely a különleges jogrend idején kizárólag a - jogszabályban meghatározott - követelménytámasztó szervek részére ellátott postai szolgáltatások működtetéséhez szükséges, vagy

b) üzletmenet-folytonossági tervében meghatározott olyan rendszerelemét, amelynek kiesése esetén az általa ellátott postai szolgáltatások működtetéséhez szükséges napi központi küldeményfeldolgozói átlagos kapacitása 40% alá csökken, és 48 órát meghaladó időtartam alatt azonos tevékenységet ellátni képes rendszerelemmel nem váltható ki.

12. § Nemzeti létfontosságú rendszerelemként lehet kijelölni az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 32. sora szerinti alágazatba tartozó azon rendszerelemet, amely kiesése esetén más rendszerelemmel nem váltható ki, és jogszabályban meghatározott kormányzati célú hálózat, illetve infokommunikációs rendszer vagy rendszerek működését biztosítja, és amely

a) legalább tízezer természetes személy közigazgatási ügyintézési tevékenységét támogatja, vagy

b) az emberéletet is fenyegető veszélyhelyzet előrejelzését, jelzését vagy az emberéletet is fenyegető katasztrófa elhárítását támogatja.

13. § Ha a 9-12. §-ban meghatározott rendszerelemeknek a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemnek való kijelölés szüksége is felmerül, a honvédelmi ágazat javaslattevő hatósága vagy a rendszerelem üzemeltetője - az azonosítási eljárást megelőzően - a 3. § (1) bekezdésében, az 5. § (2) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott ágazati kijelölő hatósággal egyeztetést kezdeményez.

5. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz tartozó európai létfontosságú rendszerelemek ágazati kritériumai

14. § (1) Az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora alapján európai létfontosságú rendszerelemként lehet kijelölni az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott nemzetközi viszonylatú küldeményforgalmi szolgáltatások érdekében működtetett olyan rendszerelemet, amelynek kiesése esetén a nemzetközi viszonylatú postai szolgáltatás ellátása 48 órát meghaladó időtartamban ellehetetlenül, és ezen időtartam alatt azonos tevékenységet ellátni képes rendszerelemmel nem váltható ki.

(2) Az Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 32. sora alapján európai létfontosságú rendszerelemként lehet kijelölni azt a rendszerelemet, amely nemzetközi hálózat vagy rendszer része, vagy nemzetközi hálózatok vagy rendszerek számára közvetlen hozzáférést biztosít, az általa nyújtott szolgáltatás kiesése más rendszerelemmel nem váltható ki, és amely

a) valamely EGT-állammal vagy EGT-államokkal való kormányzati szintű együttműködési kötelezettség teljesítését vagy

b) nemzetközi kötelezettségvállalás keretében katasztrófaelhárítási, terrorelhárítási feladatok kezelését

biztosítja vagy támogatja.

6. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz tartozó létesítmény üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatási feltételei

15. § (1) A Vhr. 6. § (1) bekezdésében a biztonsági összekötő személy tekintetében meghatározott szakirányú végzettségnek kell tekinteni az infokommunikációs technológiák ágazat esetében

a) az üzemeltető által akként elismert felsőfokú végzettséget,

b) az infokommunikációs technológiák ágazatban eltöltött legalább öt év munkaviszonyt és okleveles védelmi igazgatási vagy azzal egyenértékű végzettséget vagy

c) az Ibtv. szerinti elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy tekintetében irányadó képzettséget.

(2) A Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti, a biztonsági összekötő személy tekintetében meghatározott szakirányú végzettségnek kell tekinteni az egyetemes postai szolgáltatás esetében - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - a jogi végzettséget is.

7. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 180. napon lép hatályba.

17. § *  Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére