A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Mogyoród közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0222/3, 0222/9, 0222/12, 0222/14, 0242/24, 0242/25 és 0242/26 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve ezen ingatlanokból telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon, a Stratégiai Fejlesztési Program megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő munkákkal kapcsolatosak.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2/A. § *  A Kormány az 1. melléklet 3. és 10. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

3. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha a jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – 15 nap.

4. § A Beruházással összefüggésben

a) – a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében – a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4/A. § *  A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a szükséges további régészeti előkészítés – megelőző feltárás, régészeti megfigyelés – elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

4/B. § *  (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon a beépítés szabályait a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon az autó-motorsporttal és járművezetéssel összefüggésben oktatási, kutatás-fejlesztési, kereskedelmi, szolgáltató-, rekreációs és szállás rendeltetésű épületek és építmények, továbbá az azokhoz tartozó kiszolgálóhelyiségeket magukba foglaló épületek helyezhetők el.

(3) Az előírt legkisebb zöldfelület mértékébe beszámítandóak a könnyűszerkezetes ideiglenes és állandó lelátók alatti területek.

(4) Az OTÉK 42. §-ában meghatározott, gépjárművek elhelyezésére vonatkozó követelményeket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gépkocsi-parkolóhelyek kialakításánál az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok együttesén létesülő építmények és önálló rendeltetési egységek közül csak az állandó üzemű, épület- és pályaüzemeltetéssel közvetlenül összefüggő területek rendeltetésszerű használatához előírt számú parkolóhelyet kell biztosítani. A kizárólag autó-motorsport versenyekkel és a versenypálya hasznosításával kapcsolatos gépkocsiparkolóhely-igényt a kialakult állapotnak megfelelően ideiglenes parkolóhelyekkel, az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon kívüli területek bevonásával is ki lehet elégíteni, továbbá autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

5. § * 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 522/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdését, 3. §-át, 4/A. és 4/B. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2023. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. §-át a Beruházással összefüggő, a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek a beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 2/A. §-át és módosított 1. mellékletét a Beruházással összefüggő, a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások, különös tekintettel a zajvédelmi hatósági eljárásokra,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. *  általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

8. rendészeti hatósági eljárások,

9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. örökségvédelmi hatósági eljárások,

11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. erdővédelmi hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.