A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Zánka külterületén és Fonyód belterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti

a) Zánka külterület 017/5, 017/6, 017/7, 018/3, 018/7, 018/8, 022/17, 022/19, 022/25, 026/2, 028, 029, 030/11, 030/15 és 039 helyrajzi számon, valamint

b) Fonyód belterület 10232/5, 10232/9, 10232/14, 10232/15, 10232/16, 10232/17 és 10232/18 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére és az ahhoz kapcsolódó építmények, fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § A Kormány az 1. §-ban meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: a Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügy) koordinációs feladatokat ellátó főispánként * 

a) *  az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt,

b) *  az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt

jelöli ki.

3. § (1) * 

(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság ügyintézési határideje – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap, környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén tizenöt nap. Ha a hatóság és a szakhatóság között vagy a szakhatóságok között egyeztetésre van szükség, azt úgy kell lefolytatni, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált szakhatósági állásfoglalás kiadására – a hatóság, illetve a szakhatóság erre irányuló felhívásától számított – nyolc napon belül, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén tizenöt napon belül sor kerüljön.

(3) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(4) * 

4. § A Beruházással összefüggésben

a) központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány a beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

5/A. § *  (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, Fonyód belterület 10232/16 és 10232/18 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítás eredményeként kialakított ingatlanokon megvalósuló beruházás tekintetében a parkolóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi legalább 40%-ának elhelyezését kell biztosítani az adott telken vagy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott telkek valamelyikén vagy együttesén.

(2) Az (1) bekezdés szerint kialakítandó gépjármű-várakozóhelyek esetén 5 db személygépkocsi-parkoló kiváltható 1 db autóbusz-várakozóhely kialakításával úgy, hogy minimum 50 db személygépkocsi-parkolót biztosítani kell.

5/B. § *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, Fonyód belterület 10232/16 és 10232/18 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítás eredményeként kialakított ingatlanokon

a) *  végzett építési tevékenység esetén az e rendelkezés hatálybalépésekor hatályos, Fonyód Város Helyi Építési Szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tekintetében a Vt14 jelű településközponti vegyes elnevezésű építési övezet beépítési szabályait kell figyelembe venni azzal, hogy a Fonyód Város Településrendezési Terve Belterületi Szabályozási Tervében meghatározott „építési övezet jele”, „övezeti határ”, „építési övezetek, övezetek határa” és „szabályozási vonal” jelmagyarázatokat és jelöléseket nem kell figyelembe venni,

b) elhelyezhető üdülőrendeltetésű épület és üdülőtábor.

5/C. § *  A Beruházással érintett területekre a mindenkor hatályos településrendezési tervet az 5/A. §-ban és az 5/B. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ha a településrendezési terv az 5/A. § vagy az 5/B. § szerinti sajátos szabályokkal ellentétes vagy azokkal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor azt nem kell alkalmazni.

5/D. § *  A Beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

5/E. § *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok vonatkozásában megvalósuló beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5/A–5/D. § rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

7. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. földmérési hatósági eljárások,

11. hírközlési hatósági eljárások,

12. bányahatósági engedélyezési eljárások,

13. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

14. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

15. közegészségügyi hatósági eljárások,

16. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési eljárások, továbbá erdővédelmi hatósági eljárások,

17. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

18. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

19. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások, vasúti hatósági eljárások,

21. hajózási hatósági eljárások,

22. azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.