Hatály: közlönyállapot (2017.IX.21.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 7. § (4) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel az országos sportegészségügyi hálózat keretében kerül sor a versenyzők és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott sportszakemberek sportorvosi vizsgálatára, valamint – versenyzők esetén – a sportorvosi engedélyek kiadására.”

2. § Az R. „A sportorvos feladatai” alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatokat az amatőr sportoló háziorvosa, házi gyermekorvosa is elláthatja.

(2) Ha a háziorvos, házi gyermekorvos vállalja az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatok ellátását, erről írásban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét és az OSEI-t. A háziorvos, házi gyermekorvos nevét, rendelésének helyét és idejét a települési önkormányzat jegyzője a háziorvosi szolgálat hivatalos honlapján vagy más módon, valamint az OSEI a hivatalos honlapján közzéteszi.”

3. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A sportorvosi vizsgálatot – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai, valamint az országos sportegészségügyi hálózat területileg, illetve a fővárosban a kerületileg illetékes sportorvosai végzik az OSEI szakmai irányelvei alapján.

(2) A sportorvosi vizsgálatokat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel − lehetőség szerint mindig azonos sportorvosi rendelőben, a sportszervezet székhelye, a versenyző lakóhelye, munkahelye vagy az iskola székhelye szerint illetékes sportorvosok végzik.

(3) A sportorvosi vizsgálatot végző orvosnak – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – sportorvosi szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(4) Az amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát a sportoló háziorvosa vagy házi gyermekorvosa is végezheti az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint.

(5) A háziorvos, házi gyermekorvos a (4) bekezdés és a 8. § (1) bekezdése szerinti sportorvosi vizsgálat elvégzését követő 3 munkanapon belül a Melléklet 1–3. pontja szerinti adatok megküldésével tájékoztatja az OSEI-t.”

4. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti válogatott keretek tagjai és a 4. § (1) bekezdése szerint kijelölt versenyzők esetében a sportorvosi vizsgálatokat az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai végzik, valamint amatőr sportoló esetén a sportoló háziorvosa vagy házi gyermekorvosa is végezheti az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint.”

5. § Az R.

a) 10. § (3) bekezdésében a „vizsgálatot végző sportorvos” szövegrész helyébe a „vizsgálatot végző sportorvos, háziorvos, házi gyermekorvos” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a „sportorvos sportorvosi vizsgálatának” szövegrész helyébe a „sportorvos, a háziorvos vagy a házi gyermekorvos sportorvosi vizsgálatának” szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében a „8 napon belül a megyei” szövegrész helyébe a „8 napon belül a 3. § (3), illetve (4) bekezdése szerinti megyei” szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében a „háziorvos végzi” szövegrész helyébe a „háziorvos, házi gyermekorvos végzi” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.