Hatály: közlönyállapot (2017.XI.30.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában,

a 3. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A szakkollégiumi rendszeren belül kiemelten a roma fiatalok tehetségének támogatását szolgálja a roma szakkollégiummá minősített szakkollégium. A roma szakkollégiumi minősítés a minősítésnek az Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vételétől számított három évre szól.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott minősítéshez be kell szerezni

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához,

b) a Roma Szakkollégiumi Tanács szakmai véleményét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti minősítés során vizsgálni szükséges különösen a szakkollégium által a hallgatók részére nyújtott szolgáltatásokat, a hátrányos helyzetű, illetve roma nemzetiségű hallgatók, valamint a bentlakásos hallgatók minősítési követelményekben meghatározott arányát.”

2. § Az R. a következő 27. §-sal egészül ki:

„27. § (1) A 2017. december 31. napján roma szakkollégiumként működő szakkollégiumok - ha e rendeletnek a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelettel módosított 21. §-a alapján roma szakkollégiumi minősítésük Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vételére nem kerül sor - 2018. december 1-jétől szakkollégiumként működnek tovább.

(2) Az (1) bekezdés szerinti az emberi erőforrás fejlesztési operatív program keretében európai uniós forrásból támogatásban részesülő szakkollégiumok jogosultak a 2018. április 1-je előtti roma szakkollégiumi minősítésükre tekintettel kapott európai uniós források 2018. és 2019. évi felhasználására.

(3) A szakkollégium adatainak az (1) bekezdés szerinti változását 15 napon belül köteles bejelenteni az Oktatási Hivatalnak.”

3. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) A 14. § szerint nyilvántartásba vett szakkollégium roma szakkollégiumi minősítéséhez kérelmet nyújt be a Hivatalhoz.

(2) A roma szakkollégiumi minősítés nyilvántartásba vételhez - az eljárás megindításához szükséges miniszteri hozzájárulás mellett - a Roma Szakkollégiumi Tanács (a továbbiakban: RSZT) három hónapnál nem régebbi szakmai véleményét kell mellékelni.

(3) A már működő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljárásához kapcsolódó kérelmek értékelési szempontjainak, minősítési követelményeinek a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium ajánlásai alapján az RSZT által kidolgozott szempontrendszere a Hivatal és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Vissza az oldal tetejére