A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Budapest XIII. kerület, Váci út 160–168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjaiban,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 25930 és 25935/2 helyrajzi szám alatti ingatlanokon megvalósuló és a 25714/44, 25935/1, 25934, 25928, 25899, 25898, 25897, 25714/42, 25900/2, 25667/6, 25881/2, 26123/2, 25936, 25908/1, 25932/2, 25941, 25938, 25947, 25942, 25910/5 és 25882 helyrajzi számú ingatlanokat is érintő, iroda- és szolgáltató központ fejlesztéséről és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.

(4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést legfeljebb tíz napon belül el kell bírálni.

(5) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. § *  A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § A Beruházással összefüggésben

a) központi építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt be kell szerezni,

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4/A. § *  (1) A Beruházással érintett, Budapest XIII. kerület, belterület 25930 helyrajzi szám alatti ingatlan, illetve ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok sajátos beépítési szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos beépítési szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 25930 helyrajzi szám alatti ingatlanon, illetve ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 65 méter.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek a beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 4/A. §-át a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

8. rendészeti hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások, műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

11. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

12. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

16. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

17. földmérési hatósági eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. földvédelmi hatósági eljárások,

20. erdővédelmi hatósági eljárások,

21. közegészségügyi hatósági eljárások,

22. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

23. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,

24. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,

25. azok az 1–24. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

26. az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására vonatkozó hatósági eljárások.