A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért jogállása

1. § (1) A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: Intézet) a családpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó költségvetési szerv.

(2) Az Intézet gazdasági szervezettel rendelkezik.

(3) Az Intézet a jelen kormányrendelet hatálybalépésével egyidejűleg jön létre.

2. § (1) Az Intézetet elnök vezeti. Az elnököt a miniszter nevezi ki és menti fel.

(2) *  Az elnököt munkájában két elnökhelyettes segíti. Az elnökhelyettest a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyettes felett az egyéb munkáltatói jogokat – a díjazás 3. § szerinti megállapításának kivételével – az elnök gyakorolja.

(3) Az Intézet alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

3. § *  Az Intézet elnökének és elnökhelyettesének díjazását a miniszter állapítja meg a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat szerint. Az elnökre a közigazgatási államtitkár, az elnökhelyettesre a helyettes államtitkár részére megállapított illetményhatárokat kell alkalmazni.

2. Az Intézet feladatai

4. § (1) Az Intézet

a) *  koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz a miniszter – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 133. § (2) bekezdés a)–c) pontjában foglalt – népesedéspolitikai feladatainak megvalósításában,

b) *  az a) pont szerinti tevékenysége körében figyelemmel kíséri a Ktfr. 133. § (2) bekezdés a), b), d)–i) és k) pontjában foglalt feladatok ellátásának a Ktfr. 133. § (4) bekezdése szerinti megvalósulását,

c) az a) és b) pont szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan elemzéseket végez, és javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára, különösen

ca) a hazai és nemzetközi migrációs folyamatokkal, valamint a határainkon túl élő magyarság demográfiai helyzetével kapcsolatban,

cb) az otthoni, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos feladatok hatékonyabb összeegyeztethetősége területén,

cc) a gyermeket vállaló és nevelő szülőket megillető támogatások rendszere és az otthonteremtés fejlesztési lehetőségei területén,

d) a demográfiai trendek és az azokra vonatkozó elemzések értelmezésével kapcsolatban módszertani fejlesztési feladatokat lát el,

e) törekszik a nemzetközi szakmai kapcsolatok minél széleskörűbb kiépítésére,

f) szakmai eredményeit a nyilvánosság elé tárja.

(2) Az Intézet a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézete elemzéseit is figyelembe véve tesz javaslatot, és végez további elemzéseket a Kormány számára

a) a népesedési folyamatok (élveszületések, termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás és halandóság) területén,

b) a népesség strukturális jellemzőire vonatkozóan,

c) a társadalmi szerkezet (rétegződés és társadalmi mobilitás), a társadalmi integráció, a szegregáció, valamint a nemzeti kisebbségek helyzete témakörében,

d) a népesedéssel, a párkapcsolatokkal, a gyermekvállalással kapcsolatos értékek, attitűdök, a társadalmi egyenlőtlenségek, a humántőke, a kulturális tőke és a szociális tőke tekintetében,

e) a népesség egyes kiemelt csoportjai (különösen a nők, az idősek és a fiatalok) vonatkozásában.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.