Hatály: közlönyállapot (2017.XII.11.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények működési engedélyéről

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés d) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adattár:

a) a muzeális intézményben őrzött kulturális javakra vonatkozó papíralapú, szöveges, képi, hangzó, továbbá informatikai hordozókon tárolt

aa) ásatási dokumentációk,

ab) kiállítási tématervek és forgatókönyvek,

ac) adattári jelentések,

ad) gyűjtési naplók,

ae) kéziratok,

af) restaurálási anyagvizsgálati és laboratóriumi szakvélemények,

ag) archív levelezések és

ah) képi dokumentumok,

b) a muzeális intézmény történetével kapcsolatos tudományos forrásértékű dokumentumok, valamint

c) a muzeális intézmény működésével kapcsolatos sajtóarchívum

gyűjteménye;

2. állományvédelem szempontjainak megfelelő tér: a kulturális javak tárolására és kiállítására alkalmas, műtárgyakra káros anyagot nem tartalmazó levegőjű, szabályozott, egyenletes hőmérsékletű, páratartalmú és megvilágítottságú tér, amely a megelőző állományvédelem feladatainak ellátásához szükséges pára-, hő- és fénymérő eszközökkel ellátott, biológiai kártevőktől mentes, és lehetővé teszi a kulturális javak biztonságos megőrzését és mozgatását;

3. múzeumpedagógiai foglalkoztató tér: csoportfoglalkozások, közművelődési programok, oktatási feladatok ellátására létrehozott, legalább 20 fő befogadására alkalmas, korszerű audiovizuális vagy más múzeumpedagógiai szemléltető eszközökkel felszerelt közösségi tér;

4. restaurátorműhely: olyan állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas tér, amely a restaurálás feladatainak ellátásához szükséges eszközökkel ellátott, valamint tűz- és munkavédelmi szempontból biztonságos munkavégzésre alkalmas.

2. A működési engedély kiadásának szakmai feltételei

2. § Közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó igazolja, hogy

a) a muzeális intézményt befogadó épületben az állományvédelem szempontjainak megfelelő, állandó kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiséget alakított ki, és az épületet mechanikus vagy elektronikus védelemmel látta el,

b) a muzeális intézmény a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében

ba) a szakágának megfelelő állandó kiállítást mutat be, amely – a november 1-jétől március 31-éig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon át (beleértve a hétvége egyik napját), naponta legalább négyórás nyitvatartás és a c) pontban meghatározott munkakört betöltő alkalmazott jelenléte mellett látogatható, továbbá

bb) a kiállításhoz és a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,

c) a muzeális intézményben múzeumi közművelődési szakember, múzeumpedagógus vagy az állandó kiállítás témájának megfelelő szakképzettségű muzeológus munkakört létesít, amelyet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint

d) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: nyilvántartási rendelet) szerinti hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

3. § Közérdekű muzeális gyűjtemény működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó igazolja, hogy

a) a muzeális intézményt befogadó épületben az állományvédelem szempontjainak megfelelő, állandó kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiséget és gyűjteményi raktárt alakított ki, valamint az épületet mechanikus vagy elektronikus védelemmel látta el,

b) a muzeális intézmény hetente legalább egyszer négyórás időtartamban biztosítja a kutatás feltételeit,

c) a muzeális intézmény a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében

ca) a gyűjtőkörének megfelelő állandó kiállítást mutat be, amely – a november 1-jétől március 31-éig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon át (beleértve a hétvége egyik napját), naponta legalább négyórás nyitvatartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő alkalmazott jelenléte mellett látogatható, és

cb) a kiállításhoz és a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,

d) a muzeális intézményben a gyűjtőkörébe tartozó szakágnak megfelelő muzeológus munkakört létesít, amelyet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

4. § A tematikus múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó igazolja, hogy

a) a múzeum használatában álló épületben az állományvédelem szempontjainak megfelelő állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, továbbá gyűjteményi raktárt, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását és múzeumi kiadványok árusítását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében

ba) a gyűjtőkörének megfelelő állandó, valamint időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 260 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta legalább négyórás nyitvatartás és a d) pontban meghatározott valamely munkakört betöltő alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók,

bb) a kiállításokhoz, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt, továbbá

bc) weboldalt működtet és a látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít,

c) a muzeális intézmény hetente legalább egyszer négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,

d) a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként muzeológus, továbbá műtárgyvédelmi munkatárs és múzeumpedagógus munkakört létesít, amelyet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

5. § A területi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó igazolja, hogy

a) a múzeum használatában álló épületben az állományvédelem szempontjainak megfelelő,

aa) állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,

ab) gyűjteményi raktárt,

ac) könyvtárat és adattárat,

ad) elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, valamint a közönség fogadását és múzeumi kiadványok árusítását szolgáló helyiséget

alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében

ba) a gyűjtőkörének megfelelő állandó, valamint időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 260 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta legalább hatórás nyitvatartás és a d) pontban meghatározott valamely munkakört betöltő alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók,

bb) a kiállításokhoz és a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő, a lokális identitást erősítő közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt, továbbá

bc) weboldalt működtet és a látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít,

c) a múzeum hetente legalább egyszer négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,

d) a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként muzeológus, továbbá műtárgyvédelmi munkatárs és múzeumpedagógus munkakört létesít, amelyet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

6. § A megyei hatókörű városi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó igazolja, hogy

a) a múzeum használatában álló épületben az állományvédelem szempontjainak megfelelő,

aa) állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,

ab) gyűjteményi raktárakat,

ac) kémiailag vagy biológiailag fertőzött kulturális javak elkülönítésére, mentesítésére is alkalmas előkészítő raktárt, megyei hatókörű vagy regionális feladatok ellátására is alkalmas, felszerelt restaurátor műhelyeket, vegyszerraktárt,

ad) könyvtárat és adattárat,

ae) múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, a közönség fogadását, rendezvények megtartását és múzeumi kiadványok árusítását szolgáló helyiségeket

alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el,

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében

ba) gyűjtőkörének megfelelő állandó, valamint időszaki kiállításokat mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta legalább nyolcórás nyitvatartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók,

bb) a kiállításokhoz és a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő rendszeres közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt, továbbá

bc) weboldalt működtet, amelyen hozzáférhetővé teszi a digitalizált kulturális javakat, valamint a látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít,

c) a múzeum hetente legalább két napon négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,

d) a múzeumban

da) a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként egy vagy több, de összesen legalább nyolc muzeológus,

db) legalább két restaurátor, természettudományi gyűjtemény esetén preparátor,

dc) állományvédelmi felelős,

dd) legalább két múzeumi közművelődési szakember és múzeumpedagógus,

de) múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember,

df) legalább két múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő,

dg) múzeumi könyvtáros vagy informatikus könyvtáros, továbbá

dh) múzeumi informatikus

munkakört létesít, amelyet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

7. § Az országos szakmúzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó igazolja, hogy

a) a múzeum használatában álló épületben az állományvédelem szempontjainak megfelelő,

aa) állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,

ab) gyűjteményi raktárt,

ac) előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyt és vegyszerraktárt,

ad) könyvtárat és adattárat,

ae) múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, a közönség fogadását, rendezvények megtartását és múzeumi kiadványok árusítását szolgáló helyiségeket alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el,

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében

ba) gyűjtőkörének megfelelő állandó, valamint időszaki kiállításokat mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta nyolcórás nyitvatartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók,

bb) a kiállításokhoz és a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő rendszeres közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt, továbbá

bc) weboldalt működtet, amelyen hozzáférhetővé teszi a digitalizált kulturális javakat, valamint a látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít,

c) a múzeum hetente legalább két napon négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,

d) a múzeumban

da) a gyűjtőkörébe tartozó szakágban legalább két muzeológus,

db) restaurátor vagy – természettudományi gyűjtemény esetén – preparátor,

dc) legalább két múzeumpedagógus,

dd) múzeumi könyvtáros vagy informatikus könyvtáros, továbbá

de) múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

munkakört létesít, amelyet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

8. § Az országos múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben igazolja, hogy

a) a múzeum használatában álló épületben az állományvédelem szempontjainak megfelelő,

aa) állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,

ab) gyűjteményi raktárakat,

ac) előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyeket, vegyszerraktárt,

ad) fotóműhelyt,

ae) könyvtárat és adattárat,

af) múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, a közönség fogadását, rendezvények megtartását és múzeumi kiadványok árusítását szolgáló helyiségeket

alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el,

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében

ba) gyűjtőkörének megfelelő állandó, valamint időszaki kiállításokat mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta nyolcórás nyitvatartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók,

bb) a kiállításokhoz és a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő rendszeres közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt, továbbá

bc) weboldalt működtet, amelyen hozzáférhetővé teszi a digitalizált kulturális javakat, valamint a látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít,

c) a múzeum hetente legalább két napon négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet, valamint biztosítja a könyvtári állomány kutatását,

d) a múzeumban

da) a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként több muzeológus,

db) legalább két restaurátor, természettudományi gyűjtemény esetén preparátor,

dc) legalább két múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser és múzeumpedagógus,

dd) múzeumi marketing, reklám- és kommunikációs szakember,

de) múzeumi könyvtáros vagy informatikus könyvtáros,

df) múzeumi adattáros,

dg) múzeumi informatikus,

dh) múzeumi fotós,

di) múzeumi jogász,

dj) műtárgykölcsönzési szakember, továbbá

dk) legalább két múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

munkakört létesít, amelyet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

9. § (1) A 2. § c) pontja szerinti múzeumi közművelődési szakember munkakör létesítése igazolható köznevelési vagy közművelődési intézménnyel vagy az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, ha a köznevelési intézmény, a közművelődési intézmény vagy a múzeum biztosítja az előírt nyitvatartási időben a múzeumi közművelődési szakember jelenlétét a muzeális intézményben.

(2) A 2. § c) pontja és 3. § d) pontja szerinti muzeológus munkakör létesítése igazolható az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, ha a múzeum hetente legalább egy alkalommal, minimum 8 órában biztosítja a szakágnak megfelelő muzeológus jelenlétét a muzeális intézményben.

(3) A 4. § d) pontja, valamint az 5. § d) pontja szerinti műtárgyvédelmi munkatárs munkakör létesítése igazolható az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, ha a múzeum havonta legalább két alkalommal, alkalmanként minimum 8 órában biztosítja műtárgyvédelmi munkatársának jelenlétét a múzeumban.

(4) A 4. § d) pontja, valamint az 5. § d) pontja szerinti muzeológus munkakör létesítése igazolható az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, ha a múzeum hetente legalább egy alkalommal, minimum 8 órában biztosítja a szakágnak megfelelő muzeológus jelenlétét a múzeumban.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt megállapodások megkötésére

a) megyei hatókörű városi múzeum,

b) tematikus múzeum,

c) területi múzeum,

d) országos szakmúzeum vagy

e) országos múzeum

jogosult.

(6) Tematikus múzeumban és területi múzeumban legfeljebb két munkakör létesítése teljesíthető a (3) vagy a (4) bekezdés szerinti megállapodás útján.

3. A működési engedély kiadása, módosítása, visszavonása

10. § (1) A működési engedély iránti kérelmet a fenntartó nyújtja be – a 14. §-ban meghatározott kivétellel – az 1. mellékletben meghatározott adattartalomnak megfelelően a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: formanyomtatvány).

(2) A kérelemhez – a 14. §-ban meghatározott kivétellel – csatolni kell

a) a kérelem alapjául szolgáló kulturális javak használati jogcímét igazoló dokumentumot,

b) a tulajdonos nyilatkozatát arról – a Magyar Állam tulajdonában lévő kulturális javak esetét ide nem értve –, hogy a kulturális javak saját tulajdonát képezik, továbbá per-, teher- és igénymentesek, és a muzeális intézmény létesítéséhez hozzájárul, valamint

c) a muzeális intézményt befogadó ingatlan használati jogcímét igazoló dokumentumot.

(3) Múzeum működési engedélyének kiadására irányuló kérelem esetén a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően csatolni kell a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozatot és stratégiai tervet.

(4) Országos szakmúzeum vagy országos múzeum működési engedélyének kiadására irányuló kérelemhez csatolni kell a múzeum fenntartójának nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a múzeum ellátja az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló miniszteri rendelet szerinti feladatokat.

(5) Ha a muzeális intézmény fenntartója a szakmai munkakörök létesítésére és betöltésére vonatkozó kötelezettségét a 9. § szerinti megállapodás alapján teljesíti, a kérelemhez csatolni kell a megállapodás másolatát is.

11. § Ha a fenntartó kérelmezi, hogy a muzeális intézmény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 37/A. § (8)–(10) bekezdése alapján nemzetiségi bázisintézmény címet kapjon, a kérelemben – a muzeális intézmény szakmai besorolásának megfelelően – a 10. §-ban meghatározottakon túlmenően igazolni kell a Kultv. 37/A. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését.

12. § (1) A Kultv. 45/A. § (1a) bekezdése szerinti esetben a fenntartó a kérelemhez csatolja az eltérő gyűjtőterület szakmai indokolását.

(2) Ha a kérelem elbírálása során szakvélemény beszerzése szükséges, a miniszter

a) természettudomány gyűjtőkör esetén a Magyar Természettudományi Múzeumot,

b) néprajz gyűjtőkör esetén a Néprajzi Múzeumot,

c) történet gyűjtőkör esetén a Magyar Nemzeti Múzeumot,

d) képzőművészet gyűjtőkör esetén a Szépművészeti Múzeumot, a Magyar Nemzeti Galériát vagy a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumot

rendeli ki szakértőként.

(3) A miniszter a kérelem elbírálása során a kulturális javakhoz való széles körű és egyenlő hozzáférést, a muzeális intézmények szakmai tevékenységének szakágankénti hatékonyságát és eredményességét, valamint a kulturális javak védelmének, biztonságának kérdéseit mérlegeli.

13. § (1) A Kultv. 46. § (2a) bekezdése szerinti esetben a fenntartó a kérelemhez csatolja az eltérő gyűjtőterület szakmai indokolását.

(2) Ha a kérelem elbírálása során szakvélemény beszerzése szükséges, a miniszter a gyűjtőterület szerint illetékes megyei hatókörű városi múzeumot rendeli ki szakértőként.

14. § Ha a működési engedély módosítását a muzeális intézmény nevének vagy székhelyének megváltozása indokolja, a fenntartó a változás tényének bejelentésével és igazolásával kezdeményezi a működési engedély módosítását.

15. § Ha az eljárásba szakértő bevonása szükséges, a miniszter múzeumi szakterületen kulturális szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt rendel ki. Az eljárásban a szakfelügyelő szakértőnek minősül.

16. § A működési engedély – a 17. §-ban foglalt kivételekkel – határozatlan időre szól.

17. § (1) A miniszter határidő egyidejű kitűzésével ideiglenes működési engedélyt ad ki

a) közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedélyének kiadása iránti kérelem esetén, ha a fenntartó a 4. § a)–c) pontjában foglalt feltételek teljesítését igazolja, és a kérelemhez csatolt nyilatkozatában vállalja a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítését,

b) közérdekű muzeális gyűjtemény működési engedélyének kiadása iránti kérelem esetén, ha a fenntartó az 5. § a), c) és d) pontjaiban foglalt feltételek teljesítését igazolja, és a kérelemhez csatolt nyilatkozatában vállalja a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítését.

(2) A hiányzó feltételek teljesítésére kitűzött határidő egy évnél hosszabb időtartam nem lehet, amelyet a miniszter a fenntartó kérelmére – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges időtartam figyelembevételével – legfeljebb egy évvel meghosszabbíthat, ha a fenntartó önhibáján kívül nem képes a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítésére.

(3) Ha a fenntartó a kitűzött határidőn belül igazolja azoknak a hiányzó feltételeknek a teljesítését, amelyek miatt csak ideiglenes működési engedélyt kaphatott, a miniszter a működési engedélyt kiadja, ellenkező esetben az ideiglenes működési engedély hatályát veszti.

18. § (1) A működési engedély tartalmazza a muzeális intézmény

a) nevét,

b) székhelyét,

c) alapításának évét,

d) szakmai besorolását,

e) gyűjtőkörét, közérdekű muzeális kiállítóhely esetén szakágának megnevezését és állandó kiállításának témáját,

f) gyűjtőterületét, a közérdekű muzeális kiállítóhely esetét kivéve,

g) a kiállításában bemutatott vagy a gyűjteményébe tartozó kulturális javak tulajdonosának megnevezését, valamint

h) fenntartójának megnevezését, címét.

(2) Az ideiglenes működési engedély az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően tartalmazza

a) a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez hiányzó feltételeket,

b) a hiányzó feltételek teljesítésének határidejét, valamint

c) a teljesítés módját.

(3) Ha a miniszter a muzeális intézménynek a Kultv. 37/A. § (8) bekezdése alapján nemzetiségi bázisintézmény címet adományoz, a működési engedélyben e címet a szakmai besorolás mellett fel kell tüntetni.

(4) A miniszter a működési engedélyek nyilvántartását a kormányzati portálon évente közzéteszi.

(5) A miniszter a működési engedélyt megküldi a székhely szerint illetékes megyei hatókörű városi múzeumnak, budapesti székhely esetén a Budapesti Történeti Múzeumnak.

(6) Ha

a) a muzeális intézmény fenntartója vagy

b) a muzeális intézmény kiállításában bemutatott vagy a gyűjteményébe tartozó kulturális javak tulajdonosa

természetes személy, a kérelemhez benyújtott nyilatkozatával hozzájárul – a (4) bekezdés szerinti nyilvántartással összefüggésben – az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti adatai kezeléséhez.

19. § (1) A fenntartó a változás bekövetkezésétől számított 40 napon belül a működési engedély módosítását köteles kérni a formanyomtatvány benyújtásával, ha

a) a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket a működési engedélyben foglalthoz képest más szakmai besorolásnál meghatározottak szerint teljesíti, vagy

b) a 18. § (1) bekezdés a)–h) pontjában foglalt adatok megváltoznak.

(2) A fenntartó személyében bekövetkező változás esetén a módosítás iránti kérelmet az új fenntartó nyújtja be – a fenntartó jogutód nélküli megszűnését ide nem értve – a korábbi fenntartó hozzájárulásával, a változás bekövetkezésétől számított 40 napon belül.

(3) A működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályok alkalmazandók.

20. § (1) Ha a múzeum működési engedélyének módosítására a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/E. § (4) és (4a) bekezdése szerinti esetben kerül sor, az eljárást a miniszter – a kulturális örökségvédelméért felelős miniszter a Kötv. 22. § (11) bekezdése szerinti határidő leteltét követő napon tett bejelentése alapján – hivatalból megindítja.

(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter az (1) bekezdése szerinti bejelentésében nyilatkozik arról, hogy a szerződéskötés elmaradására a nagyberuházást megelőző feltárás végzésére jogosult múzeumnak (a továbbiakban e § alkalmazásában: múzeum) felróható okból került sor.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a múzeum működési engedélyét akként módosítja, hogy – a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a Kötv. 23/E. § (4a) bekezdése szerinti egyetértésével – a régészeti gyűjtőkört lezárja.

21. § (1) A muzeális intézmény működési engedélyének visszavonására irányuló kérelmet a fenntartó a Kultv. 41. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti esetekben nyújthatja be a formanyomtatványon.

(2) A kérelemhez csatolni kell a megszűnő muzeális intézményben őrzött kulturális javakat átvevő nyilatkozatát arról, hogy azok biztonságos őrzését vállalja.

22. § (1) A miniszter a muzeológiai szakfelügyelet útján rendszeresen – legalább ötévente egyszer – vizsgálja a muzeális intézmények működési engedélyében foglaltak megvalósulását és betartását.

(2) Ha a miniszternek a muzeális intézmény működési engedélyében feltüntetett szakmai besorolásnak megfelelő folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételek teljesítésével kapcsolatos hiányosság jut tudomására – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges időtartam figyelembevételével, legfeljebb egyéves, a muzeális intézmény műtárgyállományát súlyosan veszélyeztető hiányosság esetén legfeljebb 15 napos határidő megjelölésével – felszólítja a fenntartót a hiányosságok megszüntetésére.

(3) Ha a fenntartó önhibáján kívül nem képes a hiányosságok megszüntetésére, a (2) bekezdés szerinti határidőt a miniszter a fenntartó kérésére – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges időtartam figyelembevételével, a muzeális intézmény műtárgyállományát súlyosan veszélyeztető hiányosság esetét kivéve – legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja.

23. § (1) Múzeum megszüntetése esetén, ha a tulajdonos a nyilvántartási rendelet alapján alapleltárba vett kulturális javakat nem muzeális intézményben helyezi el, a miniszter szakfelügyeleti vizsgálatot rendel el.

(2) A szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentés tartalmazza

a) a múzeumban használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások felsorolását,

b) az (1) bekezdés szerinti kulturális javak szakágak és gyűjtemények szerinti szakmai értékelését, valamint

c) a szakfelügyelőnek az (1) bekezdés szerinti kulturális javak további kezelésére vonatkozó javaslatát a Kultv. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(3) Ha a szakfelügyelő a (2) bekezdés c) pontja alapján a kulturális javak múzeumi megőrzésére tesz javaslatot, a szakfelügyeleti jelentésben meg kell jelölni az átvevő múzeumot is.

4. A muzeális intézmény elnevezése

24. § (1) A muzeális intézmény elnevezésének más muzeális intézmény elnevezésétől egyértelműen különböznie kell. A muzeális intézmény elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet a muzeális intézményre, annak tevékenységére vonatkozó hamis látszatot.

(2) Két vagy több azonos elnevezésű muzeális intézmény esetén a név viselésének joga azt a muzeális intézményt illeti meg, amelyik esetében a működési engedély iránti kérelmet korábban nyújtották be.

(3) Muzeális intézmény nevében

a) a történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével,

b) olyan nevet, amelyhez mások jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával

lehet feltüntetni.

5. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § 2018. április 1-jén lép hatályba.

26. § (1) Az 1–19. § és a 21–24. § rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 20. § rendelkezéseit 2018. április 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

27. § Hatályát veszti

a) a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet,

b) a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 52/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet.

1. melléklet a 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

I. A muzeális intézmény működési engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem adattartalma:

1. A kérelmező (fenntartó) adatai:

Nem természetes személy kérelmező esetén a cégjegyzékszám, létesítő okirat kelte, száma.

2. A muzeális intézmény adatai:

A muzeális intézmény elnevezése, címe, elérhetősége.

3. A muzeális intézmény szakmai adatai:

a) a kérelmezett szakmai besorolása,

b) múzeum és közérdekű muzeális gyűjtemény esetén: gyűjtőkör, szakág, gyűjtőterület megnevezése,

c) közérdekű muzeális kiállítóhely esetén: szakág, állandó kiállítás témája.

4. A működési engedély kiadására vagy módosítására irányuló kérelem részletes indokolása.

5. A muzeális intézmény befogadására szolgáló épület vagy épületrész egyéb adatai:

a) az épület biztonsági berendezésekkel való ellátottságára vonatkozó adatok,

b) az épületben található helyiségek alapterületére vonatkozó adatok,

c) az épület műemléki védettségére vonatkozó adatok.

6. A muzeális intézmény gyűjteményi anyagára vonatkozó adatok szakágak szerint:

a) szakágak szerint a kulturális javak nyilvántartására vonatkozó adatok,

b) használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások típusai,

c) nyilvántartás vezetésére alkalmazott (alkalmazásra kerülő) adatbázis-kezelő szoftver(ek) neve.

7. A muzeális intézmény alkalmazottainak munkakörére, munkaidejére, foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó nyilatkozat.

8. A muzeális intézmény szolgáltatásaira és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó adatok: kiállítások jellege, címe, nyitvatartási idő, szakmai szolgáltatások.

II. A muzeális intézmény megszüntetése iránti kérelem adattartalma:

1. A kérelmező adatai:

Nem természetes személy kérelmező esetén cégjegyzékszám, létesítő okirat kelte, száma.

2. A muzeális intézmény adatai:

a) a muzeális intézmény elnevezése, címe, elérhetősége,

b) működési engedélyének száma.

3. A muzeális intézmény gyűjteményi anyagára vonatkozó adatok:

a) szakágak szerint a kulturális javak nyilvántartására vonatkozó adatok,

b) használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások típusai,

c) nyilvántartás vezetésére alkalmazott adatbázis-kezelő szoftver(ek) neve.

4. A megszüntetés adatai:

a) a megszüntetés időpontja,

b) a megszüntetés részletes indokolása,

c) a kulturális javak muzeális intézmény megszüntetését követő biztonságos elhelyezésének bemutatása és indokolása.