A jogszabály mai napon ( 2021.10.16. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) személyes joga szerint jogképes szervezetre,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak és az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre terjed ki.

2. § (1) *  A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket az 1-11. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

2/A. § *  A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § *  E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

5. § *  A 2020. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2021-ben teljesítendő 1620, 1639, 1707, 1708, 1760, 1994, 1995 nyilvántartási számú közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket e rendelet 2020. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

6. § *  Az 1. melléklet 1076, 1078 és 1081. sorában foglalt adatgyűjtéshez kapcsolódóan az első fokon eljáró építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a 2020. év február 28-ig keletkezett ügyek vonatkozásában legkésőbb 2020. február 29-ig szükséges adatot szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal felé.

1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól AGY Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár a tárgynegyedévet követő hó 15.

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Központi Statisztikai Hivatal

Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika AGY Havonkénti külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 8. 98/715/EK Határozat
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
1006 Fogyasztói árösszeírás AGY Havonkénti kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek tárgyhó 24-28. 2016/792/EU Rendelet
2020/1148 Rendelet
Összeírás, kikérdezés alapján mobil eszköz segítségével (CAPI) Közvetlen megfigyelés internetről E-mail-en
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése AGY Havonkénti a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgyhót követő hó 8. 1165/98/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról AGY Évenkénti Országos Mentőszolgálat, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Magyar Légimentő Nonprofit Kft. a tárgyévet követő március 20. KSH Elektra
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési szerv, szervezet, egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat a tárgyévet követő február 15. KSH Elektra
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről AGY Évenkénti háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő február 15. KSH Elektra
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés AGY Évenkénti az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1893/2006/EK Rendelet KSH Elektra
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről AGY Eseményhez kötődő az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok az eseményt követő 15 napon belül 2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1035 Jelentés az utazásszervező és
-közvetítő tevékenységről
AGY Évenkénti Utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői engedéllyel rendelkező, utazásszervező tevékenységből, valamint az utazással összefüggő, saját szolgáltatások utazási csomagon kívüli (önálló) értékesítéséből származó nettó árbevétele a tárgyévben meghaladta az 50 millió forintot, illetve 4 főnél több munkavállalót foglalkoztatnak a tárgyévet követő május 31. 692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről AGY Havonkénti gazdasági szervezetek által üzleti céllal üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, nyaralóhajó) kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató tevékenységet végzők a tárgyhót követő hó 6. 692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1039 Éves termékstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
június 1.
1893/2006/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
KSH Elektra
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások a tárgyhót követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról AGY Évenkénti valamennyi közfürdő üzemeltetője a tárgyévet követő április 20. KSH Elektra
1058 Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról
AGY Évenkénti a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint lakossági villamosenergia-ellátással is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot kezelő vállalkozások a tárgyévet követő április 15. 1099/2008/EK Rendelet
2009/72/EK Irányelv
KSH Elektra
1059 Jelentés a települések gázellátásáról AGY Évenkénti a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások a tárgyévet követő március 1. 1099/2008/EK Rendelet
2009/73/EK Irányelv
2016/1952/EU Rendelet
KSH Elektra
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról AGY Évenkénti a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások a tárgyévet követő
január 25.
1099/2008/EK Rendelet
2012/27/EU Irányelv
KSH Elektra
1061 Települési hulladékgazdálkodás AGY Évenkénti köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő február 25. 2150/2002/EK Rendelet KSH Elektra
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás AGY Évenkénti a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek a tárgyévet követő március 24. 91/271/EGK Irányelv
2000/60/EK Irányelv
KSH Elektra
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet végző költségvetési szervek a tárgyévet követő március 16. 2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.) a tárgyévet követő március 16. 2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő március 16. 2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt építésügyi hatóságok folyamatos KSH Elektra
1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő AGY Évenkénti külön kormányrendeletben kijelölt építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyévet követő
január 15.
KSH Elektra
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok folyamatos 1165/98/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről AGY Évenkénti önkormányzati lakásállománnyal rendelkező települési önkormányzatok a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra
1081 Építési engedélyek, egyszerű és ellenőrzött bejelentéshez kötött építési tevékenységek AGY Havonkénti külön kormányrendeletben kijelölt építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyhót követő hó 7. 1165/98/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1082 Földterület és vetésterület, június 1. AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek június 6. 543/2009/EK Rendelet KSH Elektra
1084 A kalászos gabonák terméseredménye AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek augusztus 17. 543/2009/EK Rendelet KSH Elektra
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek november 25. 543/2009/EK Rendelet KSH Elektra
1087 Állatállomány, júniusi, december 1. AGY Évenként kétszeri mezőgazdasági haszonállatot tartó valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek június12.; december 12. 1165/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
január 31.
138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
1094 Gyümölcs- és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó árbevétel AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
január 31.
138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele AGY Évenkénti állatot tartó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
január 31.
138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1097 Jelentés a felvásárlásról AGY Havonkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyhót követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1099 Áruforgalmi mérleg AGY Évenkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyévet követő február 28. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1108 Piaci felhozatal és árjelentés AGY Havonkénti budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a megfigyelésbe bevont megyei piacok a tárgyhót követő hó 5. 138/2004/EK Rendelet
1117 Munkaerőköltség-felvétel AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő
május 31.
530/1999/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
224/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés AGY Eseményhez kötődő az eseményben érintett gazdasági szervezetek az eseményt követő 3 héten belül
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről AGY Évenkénti Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző szervezet, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeik június 10. KSH Elektra
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról AGY Eseményhez kötődő egészségügyi intézmények, védőnők az eseményt követő hó 10.
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról AGY Évenkénti televízió és rádió műsorszolgáltatók a tárgyévet követő
április 15.
KSH Elektra
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
április 8.
2018/643/EU Rendelet KSH Elektra
1183 A közúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt és a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgyévet követő
április 29.
KSH Elektra
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények AGY Negyedévenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt és a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
1190 A csővezetékes szállítás adatai AGY Évenkénti kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról AGY Havonkénti NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága (folyami vámhivatal) a tárgyhót követő hó 4. 425/2007/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
2018/974/EU Rendelet
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól AGY Évenkénti valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1203 Gyermekek napközbeni ellátása AGY Évenkénti Napközbeni ellátást biztosítók a tárgyévet (nevelési év) követő szeptember 15. KSH Elektra
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól AGY Évenkénti a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról, nappali ellátást, valamint fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények adatairól AGY Évenkénti szociális alapszolgáltatást, nappali ellátást és fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatók, valamint az önkormányzatok abban az esetben, ha nem intézményként működtetik az ellátást a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről AGY Évenkénti gyermekotthonok telephelyei, nevelőszülői hálózatok, TEGYESZ-ek a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről AGY Évenkénti a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről AGY Évenkénti a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi-kerületi) hivatalok és a fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól AGY Eseményhez kötődő a változásban érintett települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője külön értesítés szerint
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről AGY Évenkénti A megfigyelésbe bevont vállalkozások és nonprofit szervezetek. a tárgyévet követő március 15. 530/1999/EK Rendelet
1916/2000/EK Rendelet
KSH Elektra
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is) a tárgynegyedévet követő hó 15. 184/2005/EK Rendelet
707/2009/EK Rendelet
555/2012/EU Rendelet
2016/1013/EU Rendelet
KSH Elektra
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről AGY Évenkénti javítóintézetek a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása AGY Havonkénti Szerencsejáték Zrt. a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap 549/2013/EU Rendelet
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 20. 1553/89/EGK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/516/EU Rendelet
KSH Elektra
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról AGY Negyedévenkénti időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól AGY Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Országos Széchenyi Könyvtár. a tárgynegyedévet követő hó 15.
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei AGY Évente négyszeri véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők folyamatos 2163/2001/EK Rendelet
6/2003/EK Rendelet
70/2012/EU Rendelet
KSH Elektra
1658 Statisztikai jelentés a bevett egyházak, a bejegyzett egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak, továbbá azok belső egyházi jogi személyeinek tevékenységéről AGY Évenkénti 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházak a tárgyévet követő
június 30.
549/2013/EU Rendelet KSH Elektra
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok június 30. KSH Elektra
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról AGY Többévenkénti közigazgatási szervezetek a tárgyévet követő február 15. KSH Elektra
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai AGY Évenkénti család- és gyermekjóléti szolgáltatást biztosítók a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához AGY Eseményhez kötődő cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött tevékenységet végzők az eseményt követő 15 napon belül
1725 Repülőterek forgalmi adatai AGY Évenkénti repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 10. 437/2003/EK Rendelet
1358/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról Félévenkénti Települési önkormányzatok a tárgyfélévet követő hó 31. 295/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról AGY Évenkénti települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 10. 1893/2006/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
KSH Elektra
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei AGY Évenkénti mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végző valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezet a tárgyévet követő
május 31.
138/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
1761 Jelentés a magánszálláshelyekről és az egyéb szálláshelyekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok a tárgyévet követő február 26. 692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő február 28. 2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1765 Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól Évenkénti Önkéntes nyugdíjpénztárak a tárgyévet követő
április 30.
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai AGY Évenkénti gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek (Biztos kezdet gyerekházak, átmeneti gondozást biztosítók, Tanodák) a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1791 Baromfikeltetés AGY Havonkénti baromfikeltető állomások a tárgyhót követő hó 12. 617/2008/EK Rendelet
1308/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont szervezetek a tárgyévet követő
május 31.
295/2008/EK Rendelet
538/2014/EU Rendelet
KSH Elektra
1811 A postai szolgáltatás és eszközei AGY Évenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 10. KSH Elektra
1824 Takarmányok értékesítési ára AGY Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére takarmányt értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára AGY Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára AGY Negyedévenkénti az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1831 Építőipari tevékenységek ára AGY Évente négyszeri a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások február 23., május 23., augusztus 23.,
november 23.
1165/98/EK Rendelet
98/715/EK Határozat
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek február 15. 2019/2152/EU Rendelet
2020/1013/EU Rendelet
2020/1030 Rendelet
KSH Elektra
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
június 1.
1618/1999/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1846 Székhely és telepi adatok AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
június 15.
696/93/EGK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1852 Üzletek és más telepek adatai AGY Évenkénti a 19 főnél többet foglalkoztató G, I nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő
június 15.
295/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről AGY Félévenkénti a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak a tárgyfélévet követő
hó 31.
KSH Elektra
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása AGY Havonkénti tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyhót követő hó 15. 96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat
2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
KSH Elektra
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele AGY Évenkénti tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyévet követő
január 31.
96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat
2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
KSH Elektra
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szoláltatások nyújtásáról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont szervezetek a tárgyévet követő
május 31.
295/2008/EK Rendelet
538/2014/EU Rendelet
KSH Elektra
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1893/2006/EK Rendelet
1445/2007/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján AGY Évenként kétszeri Budapesten, - kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek Eurostat igénye szerint 1445/2007/EK Rendelet
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről AGY Évenkénti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetői a tárgyévet követő február 28. 692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról AGY Havonkénti az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek) a tárgyhót követő hó 25. 437/2003/EK Rendelet
1358/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
2009 Negyedéves munkaügyi jelentés AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó 12. szervek és nonprofit szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 1165/98/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
453/2008/EK Rendelet
1062/2008/EK Rendelet
19/2009/EK Rendelet
329/2009/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2010 Intrastat kiszállítás AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1982/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
KSH Elektra
2012 Intrastat beérkezés AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1982/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
KSH Elektra
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról AGY Évenkénti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
2051 Jelentés a vállalkozások szakmai képzési tevékenységéről AGY Többévenkénti kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő
április 15.
1552/2005/EK Rendelet
198/2006/EK Rendelet
1153/2014/EU Rendelet
KSH Elektra
2076 Jelentés a kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek nyilvántartásában bekövetkezett változásokról Negyedévenkénti Települési önkormányzatok a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok AGY Évenkénti Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak a tárgyévet követő szeptember 30. 1338/2008/EK Rendelet
2015/359/EK Rendelet
KSH Elektra
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése AGY Negyedévenkénti üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 8. nap 2223/96/EK Rendelet
98/715/EK Határozat
588/2001/EK Rendelet
2002/990/EK Határozat
1158/2005/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai AGY Negyedévenkénti országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 2018/643/EU Rendelet KSH Elektra
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai AGY Negyedévenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete AGY Évenkénti a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások a tárgyévet követő
május 5.
1158/2005/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
KSH Elektra
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
június 1.
696/93/EGK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények AGY Negyedévenkénti a csővezetékes szállítás és a légi szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, a vízi szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági szervezetek, valamint a MOL NYRt. a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
2161 A vasúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
április 8.
2018/643/EU Rendelet KSH Elektra
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról AGY Havonkénti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól felmentett vállalkozások a tárgyhót követő hó 15. 92/2010/EU Rendelet
113/2010/EU Rendelet
1253/2016/EU Rendelet
2016/1724/EU Rendelet
2016/2119/EU Rendelet
KSH Elektra
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről AGY Évenkénti költségvetési fejezetgazda szervezetek március 16. 2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó és/vagy mezőgazdálkodási szolgáltatást végző és a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok június 15. 1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
MAJA
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó és/ vagy mezőgazdasági szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok december 15. 138/2004/EK Rendelet
1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
MAJA
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről AGY Évenkénti Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül a KSH által kijelöltek tárgyévet követő
február 28.
479/2009/EK Rendelet
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
586/2001/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet
461/2012/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 696/93/EGK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó 20. szervek és nonprofit szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
június 1.
1165/98/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1618/1999/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2241 Éves munkaügyi jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 1. 1618/1999/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2253 Jelentés a magyarországi mozikról AGY Évenkénti mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra
2254 Jelentés a befejezett filmekről AGY Évenkénti filmgyártó gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
2257 A támogatott lakhatás adatai AGY Évenkénti támogatott lakhatást nyújtó szervezetek a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
2262 Katonai célú eszközök adatai Évenként kétszeri Honvédelmi Minisztérium március 15. és
augusztus 15.
549/2013/EU Rendelet
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó és/vagy mezőgazdálkodási szolgáltatást végző és a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni gazdaságok december 15. 138/2004/EK Rendelet
1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
MAJA
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
június 15.
696/93/EGK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
június 1.
696/93/EGK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2417 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó és/vagy mezőgazdálkodási szolgáltatást végző és a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni gazdaságok június 15. 1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
MAJA
2438 Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól Havonkénti Kiskereskedelmi üzlethálózatok tárgyhó 25. 2016/792/EU Rendelet
2020/1148 Rendelet
2439 Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének feltérképezése AGY Többévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek október 29. 1165/98/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2019/2152/EU Rendelet
2020/1197/EU Rendelet
KSH Elektra
2444 Jelentés a Szolgáltató Központok (Shared Services Centers - SSC-k) tevékenységéről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 30. KSH Elektra
2445 Jelentés a startup vállalkozások tevékenységéről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek (startupok) a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra
2521 A távközlési szolgáltatás árbevétel adatai AGY Negyedévenkénti távközlési szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. 1209/2014/EU Rendelet KSH Elektra
2522 A vezetékes internet szolgáltatás adatai (azonos az Innovációs és Technológiai Minisztérium 8049 számú adatgyűjtésével) AGY Negyedévenkénti internet hozzáférési szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra
2523 A mobiltelefon- és internetszolgáltatás adatai (azonos az Innovációs és Technológiai Minisztérium 8050 számú adatgyűjtésével) AGY Negyedévenkénti mobilszolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra
2524 A televízió szolgáltatás adatai (azonos az Innovációs és Technológiai Minisztérium 8051 számú adatgyűjtésével) AGY Negyedévenkénti televízió-szolgáltatási, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra
2525 A vezetékes távközlési szolgáltatás adatai (azonos az Innovációs és Technológiai Minisztérium 8052 számú adatgyűjtésével) AGY Negyedévenkénti vezetékes telefonszolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Központi Statisztikai Hivatal

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika (1) Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára
1006 Fogyasztói árösszeírás (1) A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése (1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői átlagára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról (1) Az Országos Mentőszolgálat működési adatai (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok; működésének személyi feltételei, mentőállomások léte)
(2) Mentési esetek jellemzői (száma ok szerint, száma helyszín szerint)
(3) Tömeges balesetek adatai
(4) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai
(5) Az egyéb mentőszolgálatok működési adatai (betegszállító állomások száma; betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint; betegszállítási feladatok száma többféle bontásban)
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása (1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely (osztály/szakrendelés) szerint
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok jellemzői (praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint; orvosok száma nemenként; szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként; praxis központi ügyeleti szolgáltatásainak formái)
(2) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(3) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott körzeti ápolók tevékenysége
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés (1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről (1) A megalakult gazdasági szervezetek tervezett/várható gazdasági és egyéb alapadatai
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről (1) Az utazásszervezés vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
(2) Az utazásszervezés árbevételi adatai
(3) Az utazásszervezés utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatai
(4) Az utazásszervezés utazásközvetítésre vonatkozó információi
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről (1) A kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetésére vonatkozó általános adatai
(2) A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
(3) A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás adatai (szobák és férőhelyek száma)
(4) A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatai
1039 Éves termékstatisztikai jelentés (1) Ipari termékek termelési adatai (termelt mennyiség; bérmunkában termelt mennyiség)
(2) Ipari termékek értékesítési adatai (értékesített export mennyiség; bérmunkában értékesített export mennyiség; értékesített belföldi mennyiség; bérmunkában értékesített belföldi mennyiség)
(3) Ipari termékek nettó árbevétel adatai (Export értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele; Belföldi értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele)
(4) Ipari termékeket terhelő adók (regisztrációs, jövedéki és népegészségügyi termékadó)
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról (1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele
(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom
(3) Üzemeltetett egységek száma
(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról (1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai
(2) A fürdők üzemeltetési és terhelési adatai
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról (1) Településsoros adatok a szolgáltatott villamos energia mennyiségéről
(2) Településsoros adatok a fogyasztók számáról
(3) Településsoros adatok a kisfeszültségű hálózatok hosszáról
1059 Jelentés a települések gázellátásáról (1) Lakossági díjbevételek adatai
(2) Településsoros adatok gázfogyasztók számáról
(3) Településsoros adatok a gázcsőhálózat hosszáról
(4) Településsoros adatok az értékesített gázmennyiségről
(5) Településsoros adatok a gáz fűtőértékéről
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról (1) Távfűtés- és melegvízellátás díjbevétel adatai
(2) Településsoros adatok szolgáltatott hőmennyiségről
(3) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt lakások számáról
(4) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók számáról
(5) Településsoros adatok hőközpontok számáról
(6) Településsoros adatok távhővezeték-hálózat hosszáról
(7) Településsoros adatok szolgáltatott melegvíz mennyiségéről
1061 Települési hulladékgazdálkodás (1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai
(2) A szelektíven gyűjtött hulladék összetétele
(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása
(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai
(5) A közterület-tisztítás adatai
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás (1) Települési vízellátás jellemzői (közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; az ivóvízellátás díja, díjbevételek)
(2) Települési szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás jellemzői (Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei; szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; Szennyvíz-elvezetési, - tisztítási díjak, díjbevételek)
(3) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól (1) Létszámadatok a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek száma valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint)
(2) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
(4) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint.
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól (1) Létszámadatok a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek száma valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint)
(2) A felsőoktatási intézményekbenben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítás adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
(4) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint.
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól (1) Létszámadatok a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokról (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek száma valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint)
(2) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F- ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások projektjeinek adatai (száma, költsége és a ráfordítás a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
(4) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint.
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról (1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata, felszereltsége és közműellátottsága és az épületnagyság szerint
1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő (1) Községi, városi lakás, üdülőépítések és lakásmegszűnések összesített adatai. (az érvényben lévő építési engedélyek, egyszerű bejelentések vagy ellenőrzött bejelentések alapján építendő lakások és üdülőegységek száma, a befejezett és folyamatban lévő, továbbá az el nem kezdett lakás- és üdülőépítések, valamint -megszűnések száma.)
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről (1) A használatbavételi engedélyt vagy hatósági bizonyítványt kapott lakások, üdülők, lakóépületek jellemzői (száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg, építési forma, kivitelezők, falazat szerint; közműellátottsága, fűtése; szobaszáma, helyiségei, felszereltsége; építésének időtartama; az épület nagysága és külső jellemzői)
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány adatai (lakóépület- és lakásállomány száma; lakásgazdálkodás bevételei, kiadások; felújítás, korszerűsítés; lakásállomány csökkenése; lakbérek; lakásigénylők)
1081 Építési engedélyek, egyszerű és ellenőrzött bejelentéshez kötött építési tevékenységek (1) Építési engedélyt kapott, egyszerű vagy ellenőrzött bejelentéssel építendő lakó-, üdülő és nem lakóépületek jellemzői (számuk, beépítendő hasznos alapterületük, létesítendő lakások száma)
1082 Földterület és vetésterület, június 1. (1) A használt földterület változása
(2) Földterület használat szerint
(3) Gombatermesztésre használt alapterület
(4) A gazdaság által használt szántó, szőlő, gyümölcsös, gyepterület megyénkénti elhelyezkedése
(5) A gazdaság által használt bérelt konyhakert, erdő, nádas, halastó területének megyénkénti elhelyezkedése
1084 A kalászos gabonák terméseredménye (1) A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei (1) A főbb szántóföldi növények és zöldségfélék betakarított területe, valamint betakarított összes termésmennyisége
(2) Gyümölcs- és szőlő termőterülete és betakarított termésmennyisége
1087 Állatállomány, június 1., december 1. (1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(3) Értékesített állatállomány és eladási ár
1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és (1) A földterületek hasznosítása
nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele (2) Faiskolai termesztés adatai (területe és árbevétele)
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés adatai (területe, betakarított termésmennyisége és árbevétele)
(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék adatai (betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele)
(5) Vetőmagtermesztés adatai (területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele)
(6) Gombatermesztés adatai (területe, termésmennyisége és árbevétele)
(7) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése esetén
1094 Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó árbevétel (1) Gyümölcs- és szőlőtermesztés (terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel), telepítés, kivágás adatai
(2) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) a gyümölcs- és szőlőtermesztésnél
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, (1) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat-termelés
felhasználása és nettó árbevétele (2) Állati termékek és melléktermékek adatai (termelése és felhasználása, árbevétele)
1097 Jelentés a felvásárlásról (1) A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára
1099 Áruforgalmi mérleg (1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)
(2) Mezőgazdasági termékek felvásárlásának mennyisége megyék szerinti bontásban
1108 Piaci felhozatal és árjelentés (1) A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára
1117 Munkaerőköltség-felvétel (1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés (1) Sztrájkeseménnyel kapcsolatos adatok (kieső munkaidő; résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások)
(2) Sztrájk típusa, célja, eredménye
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről (1) A nonprofit szervezetek működési jellemzői (regiszter adatai, a szervezetek, képviselők elérhetősége; tevékenységi alapadatai, jogi formája, közhasznúsága, tevékenységi köre)
(2) Nonprofit szervezetek létszámjellemzői (a szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munka mennyisége és értéke; a szervezet alapítóinak, vezetőségének összetétele; a foglalkoztatottak demográfiai adatai, foglalkoztatási formák)
(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei (központi állami támogatások források szerint; önkormányzati támogatások források szerint; belföldi magántámogatások források szerint; külföldi támogatások források szerint; tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint)
(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban
(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök
(6) A nonprofit szervezetek esetleges drog-prevenciós tevékenysége
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról (1) A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról (1) Éves adásidő
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória és nyelv szerint)
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése; nemzetközi kereskedelem)
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai (1) A vasúti áruszállítási teljesítmények adatai
(2) Kombinált és konténeres fuvarozás adatai
(3) A vasúti áruszállítás bevételei
1183 A közúti személyszállítás adatai (1) Közúti személyszállítás járműállományi adatai megyei bontásban
(2) Közúti személyszállítás pályaállományi adatai megyei bontásban
(3) Közúti személyszállítás teljesítmény adatai megyei bontásban
(4) Közúti személyszállítás bevételei
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények (1) Helyi személyszállítási teljesítmények
(2) Helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban)
(3) Közúti és kötöttpályás személyszállítás menetdíjbevételi adatai
(4) Összes megtett kocsikilométer
1190 A csővezetékes szállítás adatai (1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai
(2) Áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
(3) Üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
(4) A kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
(5) Csővezetékes szállítás bevételi adatai
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról (1) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye)
(2) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállított áru fajtája, súlya, ADN-osztályozás)
(3) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállítás módja, indulási és rendeltetési hely, a berakodás és a kirakodás helye, a hajó utazási iránya (lejt- vagy hegymenet))
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti (1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint.
elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól (2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények adatai (száma nem és korcsoport szerint, ellátástípusonként; tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként; tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként)
(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként.
(4) Idősek otthonában lévő demens betegek adatai (betegek száma; tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint; tárgyévben felvételt nyertek száma nem és korcsoport szerint)
(5) A működési és felhalmozási költségre, térítési díjra, valamint a foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
(6) Szenvedélybetegek adatai a betegség típusa szerint
(7) Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint
(8) Az ellátottak cselekvőképességük szerint.
(9) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok
1203 Gyermekek napközbeni ellátása (1) Engedélyezett, működő férőhelyek adatai
(2) A csoportok adatai, jellemzői
(3) Nevelési év folyamán igénybevevő gyermekek adatai (szeptember 1-augusztus 31. között)
(4) A beíratott gyermekek adatai május 31-én
(5) A felvételt nyert gyermekek családi körülményeinek adatai
(6) A szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek adatai
(7) A napközbeni ellátást biztosítóhoz jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során
(8) Álláshelyek, foglalkoztatottak, egyéb szakemberek, szolgáltatást nyújó személyek adatai
(9) Adatok a gondozási díjakról
(10) Napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők adatai
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól (1) Rendszeres szociális ellátások általános jellemzői (ellátásban részesülők számának változása; támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatottak száma a jövedelmi helyzetük alapján, támogatásra felhasznált összeg)
(2) Aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor, nem és a megállapított támogatás havi összege szerint, családjaik száma családszerkezet szerint, jogosult személyek együttműködésének jellemzői foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)
(3) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak adatai (gyerekek száma életkor szerint, valamint családjuk jövedelmi helyzete alapján, családok száma a gyerekek száma szerint)
(4) Rászorultságtól függő egyéb ellátások adatai (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, támogatást megállapító határozatok száma, felhasznált összeg)
(5) Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma életkor szerint jogcímenként
(6) Szociális ügyintézők adatai
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról, nappali ellátást, valamint fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények adatairól! (1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma.
(2) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, az engedélyezett férőhelyek száma.
(4) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma.
(5) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál foglalkoztatottak száma.
(6) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek nappali ellátásában foglalkoztatottak száma.
(7) Népkonyha, nappali melegedő kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka napi átlagforgalma.
(8) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,
(9) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege, működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)
(10) Fejlesztő foglalkoztatásban részesülők
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok (1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.
és a külső férőhelyek helyzetéről (2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint
(3) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg), speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) és kettős szükségletű gyermekek száma
(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai
(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint
(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok
(7) Adatok a gyermekotthonokban működő gyermekcsoportokról korcsoportos bontásban
(8) A nevelőszülők száma és jellemzői, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok
(9) Adatok a tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekekről
(10) Adatok azon gyermekről, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak
(11) Adatok a gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekekről a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban, valamint a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma
(12) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban
(13) Adatok a gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekekről kor és gondoskodási forma szerinti bontásban, tárgyévben bekerülök és kikerülők
(14) Adatok a 3 éven aluli gyermekeket ellátó gyermekotthonokban gondozott anyákról, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyákról a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma
(15) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszámadata, végzettség, munkakör és munkaidő szerint
(16) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszámadata (munkaidő hossza és munkakör szerint)
(17) Adatok a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, a külső férőhely által utógondozottakról kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát)
(18) A személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések adatai
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről (1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),
(2) Tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,
(3) Adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadások száma, örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás, utánkövetések adatai)
(4) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti bontásban, nemek szerint, képesítés szerint)
(5) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint),
(6) Adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről (1) Jegyző: Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint)
(2) Jegyző: Szünidei gyermekétkeztetés adatai (kiskorúak jogosultsága, igénybevétel helye és időtartama szerint)
(3) Jegyző: adatok a családi jogállás rendezéséről
(4) Jegyző: adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról
(5) Járási hivatal: a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(6) Járási hivatal: ügykezelők száma
(7) Járási hivatal: adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)
(8) Járási hivatal: adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről
(9) Járási hivatal: adatok az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről
(10) Járási hivatal: adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)
(11) Járási hivatal: adatok a családi jogállás rendezéséről
(12) Járási hivatal: adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint)
(13) Járási hivatal: szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai
(14) Járási hivatal: a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint
(15) Járási hivatal: adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)
(16) Járási hivatal: a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai
(17) Járási hivatal: a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban
(18) Járási hivatal: a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)
(19) Járási hivatalok: családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett gyermekek adatai
(20) Járási hivatalok: harmadik személyként vagy családba fogadó személyként nyilvántartott személyek adatai
(21) Járási hivatal: adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett, külön információk a családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett kiskorúakról), a gyermekvédelmi gyámság intézményének jellemzői
(22) Járási hivatal: gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai)
(23) Járási hivatal: a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények)
(24) Járási hivatal: a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint). Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai, Örökbefogadás előkészítésének adatai
(25) Járási hivatal: adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint)
(26) Járási hivatal: otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,
(27) Járási hivatal: adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei, a sajátos nevelési igénye és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége szerint),
(28) Járási hivatal: a közvetítői eljárás elrendelésének adatai,
(29) Járási gyámhivatal: Bejövő ügyforgalmi adatok
(30) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(31) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: koordinátorok száma iskolai végzettség szerint,
(32) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: ügykezelők száma,
(33) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele
(34) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: hivatásos gondnokok és támogatók adatai
(35) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: Bejövő ügyforgalmi adatok
(36) Járási gyámhivatal: Gyámhatósági döntések száma
(37) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: Gyámhatósági döntések száma
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól (1) A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről (1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató egészére jellemző adatok (létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása; tulajdonosi összetétel; kollektív bérmegállapodás típusa)
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje; legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma; munkaköri besorolását jelző kódszáma)
(4) A munkavállaló kereseti adatai (a októberi állapot szerinti alapbére, október havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme, előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme)
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások (1) Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről (1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma
(2) A javítóintézeti csoportokra vonatkozó adatok
(3) A javítóintézetekben jogerős ítélettel bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(4) A javítóintézetekbe letartóztatással bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, tartózkodási hely, a feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(5) A tárgyévben a javítóintézetben jogerős ítélettel és letartóztatással elhelyezettek száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint az év folyamán
(6) A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
(7) A javítóintézetben egyéb munkakörben alkalmazottak száma
(8) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint
(9) A javítóintézetben jogerős ítélettel és letartóztatottként elhelyezett növendékek családi reszocializációját segítő tevékenységek adatai
(10) A javítóintézetben lefolytatott fegyelmi eljárásra vonatkozó adatok
(11) A biztonsági elkülönítésre vonatkozó adatok
(12) A jutalmazásra és büntetésre vonatkozó adatok
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a (1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása (2) Adott hónapban a sorsolási játékokra, totóra és egyéb fogadásokra kifizetett nettó nyereményösszeg
(3) Adott hónapban az Eurojackpot játékot érintő mutatók (árbevétel, nettó hazai nyeremények, nyeremény szja, bruttó hazai nyeremények, kompenzáció tárgyhét társaságoktól, kifizetés a letéti számláról, befizetés a letéti számlára, kompenzáció és letéti számlák tranzakció egyenlege, bruttó nyeremény könyvelt hazai egyenlege, nyereményarány bruttó hazai aránya (%), Eurojackpot partnerséggel kapcsolatos költségek)
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási (1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
forgalmáról árucsoportonként (2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról (1) A sajtótermékek megjelenési száma, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól (1) A kiadott művek száma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként
(2) A kiadott művek példányszáma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei (1) A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherbírású tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi teljesítményei
1658 Statisztikai jelentés a bevett egyházak, a bejegyzett (1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma tevékenység szerint
egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak, továbbá azok (2) Egyházak pénzügyi adatai (bevétel tevékenység szerint; kiadás tevékenység szerint, beruházás tevékenység szerint)
belső egyházi jogi személyeinek tevékenységéről (3) Egyházak munkaügyi adatai (főállásban foglalkoztatottak száma és keresete; részmunkaidősök száma és keresete; megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma és keresete)
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi (1) A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai
területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről (2) A települési önkormányzat illetékességi területén ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai
(3) A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai
(4) A települési önkormányzat illetékességi területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve (1) Az információs és kommunikációs technológiák használata
technológiák állományáról és felhasználásáról (2) Hálózati biztonság
(3) Internethasználat
(4) A szervezet honlapja
(5) e-közigazgatási szolgáltatás
(6) Alkalmazottak
(7) Közösségi média
(8) Felhő alapú szolgáltatások
(9) Intézményen belüli automatizált információcsere
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai (1) Szolgálatok: A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak adatai
(2) Szolgálatok: Az ellátottak adatai településenként (gondozás formája, nem, korcsoport, gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, problémák szerint)
(3) Szolgálat: Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről
(4) Szolgálatok: Az elvégzett szakmai tevékenységek adatai
(5) Szolgálatok: A prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai
(6) Szolgálatok: A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán küldött jelzések száma
(7) Szolgálatok: Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint
(8) Szolgálatok: Adatok a veszélyeztetett kiskorúakról
(9) Szolgálatok: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai
(10) Központok: A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak adatai
(11) Központok: Az ellátottak adatai (gondozás formája, nem, korcsoport)
(12) Központok: A központ speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)
(13) Központ: Hatósági intézkedések jellemzői és az azzal érintett kiskorúak adatai (korcsoport, ellátás típusa, tevékenység típusa, lakóhely)
(14) Központ: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai
(15) Központ: A szociális diagnózissal kapcsolatos szakmai tevékenység adatai
(16) Központok: Óvodai és iskolai szociális munkára vonatkozó adatok
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek (1) Új szervezet azonosító adatai (név, adószám, székhelycím)
névjegyzékének összeállításához (2) Új szervezet elérési adatai (levelezési és email cím, telefonszám)
(3) Létszám (megalakulás első évében)
(4) Személyi adatok (Felelős vezető adatai; Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez)
1725 Repülőterek forgalmi adatai (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban
(2) Légi járatok adatai
(3) Utasforgalom adatai
(4) Áru- és postai küldemények forgalmának adatai
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról (1) Kereskedő adatai (statisztikai törzsszám; a kistermelő regisztrációs száma (őstermelői igazolványszám); név; székhelycím)
(2) A kereskedelmi tevékenység adatai (kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei a tevékenység helyszíne vagy a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint; az üzletek alapterülete)
1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról (1) A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről (1) Energiaszektor termékei (termelt mennyiség)
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati (1) A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei (2) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások
(3) Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő
(4) Mezőgazdasági beruházások
1761 Jelentés a magánszálláshelyekről és az egyéb szálláshelyekről (1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban
(2) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek kapacitás adatai (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához (1) A szervezet TEÁOR’08 szerinti tevékenysége, gazdálkodási formája
1765 Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól (1) Az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai (1) Átmeneti gondozás: Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint
(2) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban
(3) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(4) Átmeneti gondozás: Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)
(5) Átmeneti gondozás: Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint
(6) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint
(7) Átmeneti gondozás: Az átmeneti gondozásban foglalkoztatottak adatai
(8) Biztos kezdet gyerekház: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan hátrányos helyzete)
(9) Biztos kezdet gyerekház: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint)
(10) Biztos kezdet gyerekház: A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)
(11) Biztos kezdet gyerekház: A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai
(12) Tanoda: A Tanodát igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan helyzete, demográfiai jellemzői, iskolarendszerű oktatásának jellemzői szerint)
(13) Tanoda: Azon családok száma, ahol a Tanodát rendszeresen igénybe vevő gyerekek élnek.
(14) Tanoda: A Tanoda többletszolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán.
(15) Tanoda: A Tanoda foglalkoztatottainak adatai
1791 Baromfikeltetés (1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a (1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
környezetvédelmi beruházásokról (2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások, a környezetterhelés saját szervezeten belüli kezelésével kapcsolatos
anyag, energia- és bérköltségek
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások
(4) Környezetvédelmi beruházások jellemzői
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői
1811 A postai szolgáltatás és eszközei (1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések a vonatkozási időszak végén
(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében)
(3) Levélküldemények
(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban
(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adatai
(6) A küldemények mennyisége felvételi hely szerint, területi bontásban
(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban
(8) Pénzforgalom
(9) Táviratforgalom
(10) Bélyegkibocsátás
(11) Hírlapforgalom
1824 Takarmányok értékesítési ára (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára
1831 Építőipari tevékenységek ára (1) Építési tételek egységára
1840 Az információs és kommunikációs technológiák (1) Internetfelhasználás
állományának minőségi és mennyiségi adatai (2) Elektronikus-kereskedelem
(3) A vállalkozáson belül automatizált információcsere
(4) Felhő alapú számítástechnika
(5) Dolgok Internete
(6) Mesterséges intelligencia
(7) Informatikai szakértők és informatikai ismeretek
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés (1) Munkaügyi adatok (éves átlagos létszám, éves munkajövedelem, teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma)
(2) Értékesítés nettó árbevétele
(3) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel
(4) Anyag- és energiaköltség
(5) Eladott áruk beszerzési értéke
(6) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
(7) Egyéb költségek
(8) Beruházási adatok (Épületek és egyéb építmények, Belföldi és import gépek, berendezések, Belföldi és import gyártású járművek, Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke)
1846 Székhely és telepi adatok (1) Éves átlagos állományi létszám
(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés
1852 Üzletek és más telepek adatai (1) Üzletek és telepek adatai
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről (1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek
(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány
(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása (1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők
(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, (1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők
felhasználása és nettó árbevétele (2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a (1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról (2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői
(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről (1) Épület- és egyéb építményberuházások összetétele építménycsoportonként
(2) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
(3) Gép-, berendezés- és járműberuházások összetétele termékcsoportonként
(4) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke
(5) Felújítások értéke
(6) Selejtezési adatok
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján (1) Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, (1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
szabadidős szálláshelyekről (2) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai: SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
(3) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek kapacitás adatai (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
(4) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek vendégforgalomi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban havonta
(5) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek árbevétel adatai
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban
(2) Légi járatok adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, IATA-kódja, országa, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma
(3) Utasforgalom
(4) Áru- és postai küldemények forgalma
(5) Rendelkezésre álló férőhelyek
2009 Negyedéves munkaügyi jelentés (1) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
(2) Átlagos állományi létszám
(3) Kereset és munkajövedelem
(4) Teljesített munkaórák száma
2010 Intrastat kiszállítás (1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, származási ország, ügylettípus szerint és partner adószám szerint.
2012 Intrastat beérkezés (1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner ország és ügylettípus szerint.
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek jellemzői (azonosító adatok, telephely, szolgáltatás és annak működési formája)
(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásba bevont település neve, a településen nyújtott ellátások jellemzői (ellátás típusa, ellátás működési formája)
(3) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmény fenntartójának adatai (törzsszáma, neve, típusa)
(4) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító szervezet gazdálkodásának módja és integráltsága (szervezeti felépítése)
2051 Jelentés a vállalkozások szakmai képzési tevékenységéről (1) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma (nemek szerinti bontás), teljesített munkaórák száma, teljes munkaerő-költség)
(2) A gazdasági szervezet szakmai továbbképzési tevékenysége (hagyományos, nem hagyományos szakmai képzések támogatása, résztvevők száma)

(3) A hagyományos szakmai képzések részletes adatai (résztvevők száma (nemek szerinti bontás), fizetett munkaidő-kedvezmény mértéke (belső-külső képzés, képző intézmények szerinti bontás), képzési költségek (közvetlen, közvetett költségek részletezése))
(4) A gazdasági szervezet képzési politikája
(5) A szakmai képzés hiányának okai
(6) A gazdasági szervezet szakmai alapképzési tevékenységének adatai (résztvevők száma (nemek szerinti bontás)
(7) PIAAC modul
2076 Jelentés a kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek nyilvántartásában bekövetkezett változásokról (1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:(a nyilvántartásba vétel indoka; a szálláshely nyilvántartási száma; a nyilvántartásba vétel időpontja; a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése; a szálláshely neve, címe, nyitvatartása; szobaszám; férőhelyszám; a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma)
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok (1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás jellege szerint: gyógyító ellátás, rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás, kiegészítő szolgáltatások, egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban, prevenció és népegészségügyi ellátás, egészségügyi adminisztráció, egyéb és tőkefelhalmozás
(2) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltató intézmény szerint: kórházak és ápolási intézetek, járóbeteg ellátás, egészségügyi termékek szolgáltatói, népegészségügyi intézmények, nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények
(3) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi bevétele a finanszírozás forrásai szerint, államháztartás, magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése (1) A belföldi és külföldi partnereknek nyújtott reprezentáns szolgáltatások negyedéves kibocsátási (egység) ára
(2) Az érintett szolgáltatáscsoportok TESZOR’15 szerinti 6 és 4 számjegyű előző évi belföldi és export árbevétele
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai (1) Áruszállítási teljesítmények; Fuvardíjbevétel (bruttó)
(2) Személyszállítási teljesítmények; Menetdíjbevétel (bruttó)
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai (1) Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(2) A küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(3) A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele (ezer Ft) CEP szegmensek szerint a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(4) Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete (1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint
(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a lakosság felé történő értékesítést
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott (1) Átlagos állományi létszám
egységekről (2) Szakosodott egységek teljesítményadatai
(3) Szakosodott egységek beruházásadatai
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények (1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban
(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban
2161 A vasúti személyszállítás adatai (1) Nemzetközi vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként
(2) A vasúti személyszállítás megoszlása kilométer-övezetek szerint
(3) A vasúti személyszállítás megoszlása kocsiosztály szerint
(4) A vasúti vonatmozgások
(5) Bevételek
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról (1) Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított kereskedelmi forgalom (import és export) statisztikai érték, mennyiség, nettó súly, árucikk, importőr/exportőr, nyilatkozattevő, szállítótartály, szállítási feltételek, szállítóeszköz honossága, számlázott összeg, származási ország, feladó ország, rendeltetési ország, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, fuvarozási díj, számlázási pénznem szerint
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről (1) A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett, illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi, gazdasági célok szerinti bontásban
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (1) A gazdaság azonosító adatai
(2) Földterület használat szerint
(3) A használt földterület változása
(4) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(5) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(6) Élőállat-vágás
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (1) A gazdaság azonosító adatai
(2) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(4) Faiskolai termékek területe
(5) Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás
(6) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(7) Bortermelés
(8) Mezőgazdasági termelési módszerek
(9) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(10) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(11) Élőállat-vágás
(12) Tyúktojás termelés
(13) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(14) Mezőgazdasági munkaerő
(15) Mezőgazdasági szolgáltatás
(16) Mezőgazdasági beruházások
(17) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről (1) Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés (1) Ipari teljesítmény adatok
(2) Ipari rendelés adatok
(3) Építőipari teljesítmény adatok
(4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés (1) Gazdasági szervezetek negyedéves árbevétel adatai 4 fő felett
(2) Gazdasági szervezetek negyedéves termelési érték adatai (adók nélkül) 4 fő felett
(3) Gazdasági szervezetek negyedéves szakosodott egység szintű árbevétel adatai 4 fő felett
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés (1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata
(2) Nemzetgazdasági beruházások
(3) Használt tárgyi eszközök
(4) Pénzügyi lízing-szerződések
(5) Immateriális javak
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés (1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés (1) Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások
(2) Pénzügyi lízing-szerződések adatai
(3) Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének jellemzői
(4) Az immateriális javak tárgyévi változásainak jellemzői
(5) A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése
(6) Értéktárgyak tárgyévi változásai
2241 Éves munkaügyi jelentés (1) Létszám
(2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2253 Jelentés a magyarországi mozikról (1) A magyarországi mozik: jellege; A mozitermek (vetítővásznak) száma; A mozi befogadóképessége; A működés módja; A működés jellege; A gazdálkodás módja; A fenntartó/üzemeltető típusa; A vetített filmek száma; Előadások száma; Látogatások száma; Jegybevétel
(2) A magyarországi mozik forgalmazási adatai
2254 Jelentés a befejezett filmekről (1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként
(2) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek műsorideje
(3) Az év folyamán befejezett koprodukciós filmek száma
(4) Az év folyamán elkészült filmek cím szerinti felsorolása
2257 A támogatott lakhatás adatai (1) Engedélyezett férőhelyek száma
(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma
(4) Térítési díjat fizetők száma
(5) Térítési díjból eredő bevétel
(6) Működési költség alakulása
(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők
(8) Az ingatlan adatai
(9) Az ellátottak cselekvőképességük szerint
(10) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok
(11) Foglalkoztatottak száma
2262 Katonai célú eszközök adatai (1) Fegyverrendszerek beszerzési értéke és átlagos várható életkora: Az előző és tárgyévre vonatkozó Zárszámadás (illetve költségvetés) szerint részletezett adatok beruházás, készlet és felújítás bontásban. Az eszközbeszerzések élettartam szerinti kimutatása.
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt (1) A gazdaság azonosító adatai
egyéni gazdaságok) (2) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(4) Faiskolai termékek területe
(5) Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás
(6) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(7) Bortermelés
(8) Mezőgazdasági termelési módszerek
(9) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(10) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(11) Élőállat-vágás
(12) Tyúktojás termelés
(13) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(14) Mezőgazdasági munkaerő
(15) Mezőgazdasági szolgáltatás
(16) Mezőgazdasági beruházások
(17) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív (1) Regiszterkarbantartó adatok (pl. azonosító adatok és a vállalatcsoportra vonatkozó információk)
2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése (1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai
(2) Gazdasági szervezetek beruházási adatai
2417 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni (1) A gazdaság azonosító adatai
gazdaságok) (2) Földterület használat szerint
(3) A használt földterület változása
(4) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(5) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(6) Élőállat-vágás
2438 Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól (1) Az értékesített termékek fogyasztói ára
(2) Az értékesített termékek mennyisége
(3) A termékek értékesítéséből származó bevétel
(4) A vásárlási blokkokon szereplő terméket azonosító karakterlánc (kód) és az ahhoz kapcsolódó termék teljes neve, valamint a termék kiskereskedelmi láncon belüli saját csoportosító kódja
2439 Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének (1) Általános információk
feltérképezése (2) Az üzleti funkciók kiszervezése belföldön
(3) Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezése
(4) A kiszervezést motiváló tényezők és a kiszervezés korlátai
(5) Üzleti funkciók visszaszervezése külföldről Magyarországra
(6) Üzleti funkciók beszervezése külföldről Magyarországra
(7) Globális értéklánc megállapodások
2444 Jelentés a Szolgáltató Központok (Shared Services (1) Létszám, kereseti adatok
Centers - SSC-k) tevékenységéről (2) Az SSC tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások típusai és jellemzői
2445 Jelentés a startup vállalkozások tevékenységéről (1) Az alapításra, alapítókra vonatkozó információk és adatok
(2) A vállalkozás működésére vonatkozó információk és adatok
(3) A foglalkoztatottakra vonatkozó információk és adatok
(4) Elégedettség a gazdasági, jogi környezettel, valamint vállalkozása gazdasági helyzetével
2521 A távközlési szolgáltatás árbevétel adatai (1) A műsorelosztás nettó árbevétele
(2) A vezetékes hang és internetszolgáltatás nettó árbevétele
(3) A mobil hang és internet szolgáltatás nettó árbevétele
2522 A vezetékes internet szolgáltatás adatai (azonos az Innovációs és Technológiai Minisztérium 8049 számú adatgyűjtésével) (1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a negyedév végén, db
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén
(4) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési bontásban, év végén, db)
(5) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma települési bontásban, év végén, db
2523 A mobiltelefon- és internetszolgáltatás adatai (1) A mobil szolgáltatás adatai - előfizetések
(azonos az Innovációs és Technológiai Minisztérium (2) Mobil-adatforgalom, SMS-ek, MMS-ek száma
8050 számú adatgyűjtésével) (3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama - Mobilszolgáltatás
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások és a roaming hívások perc ideje - Mobilszolgáltatás
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE) megyei bontásban
(6) A mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai, az év végén
2524 A televízió szolgáltatás adatai (1) Televízió szolgáltatás adatai előfizetői csomagok és technológiai bontás szerint a negyedév végén
(azonos az Innovációs és Technológiai Minisztérium (2) Műsorszórás
8051 számú adatgyűjtésével) (3) Kábeltelevízió hálózati szolgáltatás- a hálózati jelfelhasználók adatai az évvégén
(4) A televízió-szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db
(5) TV-előfizetések és kábeltévé hálózatba bekapcsolt lakások száma technológiai bontásban, helyhez kötött vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, településenként, az év végén, db
(6) Digitális műsorterjesztés
2525 A vezetékes távközlési szolgáltatás adatai (1) A szolgáltatónál bekapcsolt fővonalak száma
(azonos az Innovációs és Technológiai Minisztérium (2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma
8052 számú adatgyűjtésével) (3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások száma és időtartama - vezetékes telefonszolgáltatás
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások perc ideje - vezetékes telefonszolgáltatás

2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Agrárminisztérium

Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok Évenkénti Országos Meteorológiai Szolgálat a tárgyévet követő szeptember 30. 2008/50/EK Irányelv
2011/850/EU Határozat
1257 Nettó fakitermelés AGY Évenkénti Állami erdőgazdaságok és a megfigyelésbe bevont erdőgazdálkodók a tárgyévet követő március 17. 1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
1259 Az erdei fatermékek termelése, készletváltozása és erdészeti ársatatisztikák AGY Évenkénti Állami erdőgazdaságok és a megfigyelésbe bevont erdőgazdálkodók a tárgyévet követő március 17. 1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
1703 Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről AGY Negyedévenkénti kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb hitelintézetek a tárgynegyedévet követő hó 15. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Agrárminisztérium

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok (1) A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(2) A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(3) A levegő 10 mikrométer alatti szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján A
(4) levegő nitrogén-oxidok (NOx) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(5) A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján
(6) A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(7) A levegő 2,5 mikrométer alatti szálló porral (PM25 való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(8) Települések átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja
1257 Nettó fakitermelés (1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban
1259 Az erdei fatermékek termelése, készletváltozása és erdészeti ársatatisztikák (1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(3) Erdei fatermékek árstatisztikái.
(4) Erdészeti tevékenységek árstatisztikái.
1703 Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről (1) A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések összege
(2) Az egyéni gazdaságok és a gazdasági szervezetek teljes hitelállománya és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hitelek összege a hitel pénzneme (forint/deviza), futamideje, célja (forgóeszköz, beruházási hitel), valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint

3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Belügyminisztérium

Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó 5. munkanap 692/2011/EU Rendelet
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével) AGY Havonkénti rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden hónap ötödik napját követő első munkanap
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről Félévenkénti Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a tárgyfélévet követő hó 10. nap

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Belügyminisztérium

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés (1) A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (1) Eljárási adatok
(azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével) (2) Bűncselekményi adatok
(3) Elkövetői adatok
(4) Sértetti adatok
(5) A büntetőeljárás alá vont jogi személlyel kapcsolatos adatok
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről (1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző időszakról
(2) Folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén
(3) Folyamatban maradt ügyek száma
(4) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(5) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban
(6) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(7) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(8) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(9) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(10) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(11) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(13) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
(14) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
(15) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(16) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(17) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
(18) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(19) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma
(20) Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(21) Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban
(22) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(23) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(24) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(25) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről AGY Évenkénti köznevelési intézmények Október 15. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről AGY Évenkénti Valamennyi alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató költségvetési szerv, civil szervezet (civil társaság, egyesület, alapítvány), közalapítvány, gazdasági társaság, vállalkozás, egyéni vállalkozás a tárgyévet követő március 1. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről AGY Évenkénti állatkertek vadasparkok kultúrparkok a tárgyévet követő
január 31.
KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer
1442 Jelentés a könyvtárak helyzetéről és tevékenységéről AGY Évenkénti települési, munkahelyi, felsőoktatási és szakkönyvtárak, nemzeti könyvtár a tárgyévet követő március 15. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer
1444 Muzeális intézmények adatai AGY Évenkénti muzeális intézmények a tárgyévet követő
január 31.
KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer
1445 Jelentés a kiállításokról AGY Évenkénti kiállítást szervezők a tárgyévet követő március 1. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer
1446 Jelentés a levéltárak működéséről AGY Évenkénti levéltárak a tárgyévet követő március 1. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer
1447 Jelentés az előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) tevékenységéről AGY Évenkénti EMTV. hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek - színházak, szabadtéri színházak, opera, táncegyüttesek a tárgyévet követő február 15. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer
1451 Jelentés a hangversenyekről AGY Évenkénti Hangversenyszervező szervezetek, Emtv. hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek, - zenekarok, énekkarok a tárgyévet követő február 15. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer
1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi AGY Negyedévenkénti, évenkénti A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, és az Országos Mentőszolgálat a tárgynegyedévet követő 1. nap, és a tárgyévet követő június 30.
1485 Beszámoló jelentés a foglalkozás-
egészségügyi alapszolgálatok munkájáról
AGY Évenkénti foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő február 15.
1498 Jelentés az egyes egészségügyben használt eszközök állományának változásáról AGY Eseményhez kötődő, évenkénti Állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg és önálló járóbeteg ellátó intézmények, orvos- és egészségtudományi egyetemek, egyházak, honvédség fekvőbeteg intézményei a tárgyhót követő hó 15., a tárgyévet követő
január 31.
1338/2008/EK Rendelet
1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) AGY Havonként ill. évenként Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti gyógyszertárak közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző részlegei (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által) a tárgyidőszakot követő második hó 1., ill. a tárgyévet követő
február 15.
1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés AGY Havonkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgyidőszakot követő hó 11. napja 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról AGY Évenkénti (1) A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, az Országos Mentőszolgálat, az Országos Vérellátó Szolgálat; és a magánszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, amennyiben vagy éves nettó árbevétele vagy a tárgyévi beruházása eléri a 100 millió forintot.
(2) A települési önkormányzatok
a tárgyévet követő március 31.
1578 Jelentés a gyógyszertárakról AGY Évenkénti Valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és intézeti gyógyszertár az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közreműködésével a tárgyévet követő február 28.
1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez AGY Évenkénti A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett érvényes működési engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi szolgáltatók, kivéve: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, a központi illetményszámfejtési körbe (KIRÁ-ba) nem tartozó egyházi fenntartású szakorvosi fekvőbeteg-ellátó intézetek, valamint a fekvő vagy járóbeteg szakellátást nem nyújtó vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység formájában működő egészségügyi szolgáltatók. a tárgyévet követő február 28.
1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól AGY Havonkénti valamennyi, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján közzétett mindenkor hatályos gyógyszertörzsben szereplő gyógyszert kiszállító gyártó és gyógyszer-nagykereskedő és saját előállítású a gyógyszertörzsben szereplő - termékeit kiszállító gyártó a tárgyidőszakot követő hónap 15. nap
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybevevőkről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hónap 11. napja 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hónap 11. 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hónap 11. 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Emberi Erőforrások Minisztériuma

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről (1) Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár)
(2) Adatok a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok továbbképzésben való részvételéről
(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi feladatok alábontása: csoportok, osztályok, termek, gyermekek, tanulók, magántanulók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek száma, tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli ill. nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók, mulasztási adatok
(4) Alapfokú művészetoktatás jellemzői
(5) Adatok a kollégiumi ellátásról
(6) pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása; pedagógiaiszakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység)
(7) Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma)
(8) Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat adatai
(9) Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás adatai
1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről (1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság, közművelődési alapszolgáltatások)
(2) A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések;Ismeretterjesztés; Táborok;Kiállítások, műsorok, rendezvények;Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók; Székhelyen kívül végzett tevékenység;Székhely, telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és (1) Állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok adatai állatállománya
kultúrparkok tevékenységéről (2) Állatkertek látogatottságának jellemzői
(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók
(4) Az állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1442 Jelentés a könyvtárak helyzetéről és tevékenységéről (1) A könyvtári telephelyek adatai (száma, alapterület, nyitva tartás)
(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok
(3) A könyvtárhasználat adatai
(4) Könyvtári programok és képzések
(5) Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról
(6) A más településen (nem a székhelyen) működő szolgáltatóhelyek adatai
(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1444 Muzeális intézmények adatai (1) Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga
(2) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak
(3) Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása
(4) Muzeális intézmények kutatásai, publikációi
(5) Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai
(6) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)
(7) Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen)
(8) Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói
(9) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1445 Jelentés a kiállításokról (1) Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma)
(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok)
1446 Jelentés a levéltárak működéséről (1) A levéltári anyag feldolgozása
(2) A levéltári anyag mennyiségének változása
(3) A levéltári anyag rendezettsége
(4) Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál
(5) A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység
(6) A levéltár anyagáról készült biztonsági másolatok
(7) A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, levéltári anyag kölcsönzése, digitális szolgáltatások
(8) Tudományos és közművelődési feladatok
(9) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1447 Jelentés az előadó-művészeti szervezetek (színházak (1) A színházak, táncegyüttesek és operák látogattottsági adatai jegyfajták szerint
és táncegyüttesek) tevékenységéről (2) Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látógatószám)
(3) Színházi (opera), táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben)
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(5) A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai
(6) Vendégszereplő színházi (opera) társulatok, táncegyüttesek adatai
(7) A színház, táncegyüttes (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1451 Jelentés a hangversenyekről (1) Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma)
(2) Hangverseny bérletezés adatai
(3) Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai
1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi (1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület,
mennyiség és egységár szerint)
(2) Adatok az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól
1485 Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi (1) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai
alapszolgálatok munkájáról (2) A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői
(3) A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök
(4) Munkahigiénés feladatok
(5) A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata
(6) Egészségmegőrző tevékenység
1498 Jelentés az egyes egészségügyben használt eszközök állományának változásáról (1) Jelentés az endoszkópok; betegmegfigyelő és elllenőrző rendszerek; újraélesztés eszközei; nagyfrekvenciás sebészeti (dia termiás) eszközök; operációs mikroszkópok, kolposzkópok; inkubátorok; dializáló berendezések; ultrhangos vágók, zúzók; röntgendiagnosztikai berendezések; röntgenterápia készülékei; nukleárdiagnosztikai készülékei; nukleárterápia készülékei;műtő-vizsgáló lámpák; sterilizáló berendezések; kórbonctan-kórszövettan eszközei; altatók, altató-lélegeztetők; lélegeztetők állományának változásáról (állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői.
1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és (1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként
nem támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) (2) Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével)
(3) Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével
(4) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével)
(5) Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a dobozszámának feltüntetésével
(6) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben
1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés (1) Társadalombiztosítási kifizetőhelyi létszámadatok
(2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok
(3) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a táppénzes adatok
(4) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a betegszabadság adatai
(5) Csecsemőgondozási díj adatai
(6) Gyermekgondozási díj adatai
(7) Örökbefogadói díj adatai
1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és (1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
felújítási kiadásainak alakulásáról (2) Egészségügyi intézmények felújítási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
1578 Jelentés a gyógyszertárakról (1) Intézeti gyógyszertárat működtető kórház adatai
(2) Intézeti gyógyszertár elhelyezkedésre vonatkozó adatok
(3) Intézeti gyógyszertár működésére vonatkozó adatok
(4) Intézeti gyógyszertár által végzett szakfeladatok
(5) Intézeti gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok
(6) Fiókgyógyszertár elhelyezkedésére vonatkozó adatok
(7) Fiókgyógyszertár működésére vonatkozó adatok
(8) Közforgalmú gyógyszertár elhelyezkedésére, és a működtető vállalkozásra vonatkozó adatok
(9) Közforgalmú gyógyszertár gyógyszertárvezetőjére vonatkozó adat
(10) Közforgalmú gyógyszertár működésére vonatkozó adatok
(11) Közforgalmú gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok
(12) Közforgalmú gyógyszertárak által végzett szakfeladatok
(13) Kézi gyógyszertár elhelyezkedésére, a működtető orvosra vonatkozó adatok
(14) Kézi gyógyszertár működésére vonatkozó adatok
1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez (1) Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai
1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer (1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer kiszállítási adatai
kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól (2) Gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállítási adatai a végfelhasználók számára
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat és örökbefogadói (1) A gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
díjat igénybevevőkről (2) A gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj folyósítására vonatkozó adatok
(3) A gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj kifizetett összegére vonatkozó adatok
2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről (1) Lezárt keresőképtelenségi esetek
(2) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a betegszabadság adatai
(3) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a táppénz (baleseti táppénz) mérték szerinti megbontása
2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről (1) Csecsemőgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) A csecsemőgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok
(3) A csecsemőgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok

5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Igazságügyi Minisztérium

Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól AGY Negyedévenkénti, havi törvényszékek bontásban a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja
2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről AGY Évenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő
január 20.
2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről AGY Évenkénti közvetítők a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek a tárgyévet követő
január 31.

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Igazságügyi Minisztérium

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és (1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
tevékenységi adatairól (2) Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerint; megyénként)
(3) A befejezett ügyek száma (a befejezés módja szerinti bontásban megyénként (letiltó végzések száma, átutalási végzések száma, kiállított végrehajtási lapok száma, végrehajtási záradékok száma, megtagadások száma, elutasítások száma, megszüntetések száma, egyéb befejezések száma); az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); befejezett ügyekből a törvényszéki végrehajtónak és a önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyek száma megyénként)
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az elrendelt végrehajtási ügyekben a foganatosító bíróságnál, a törvényszéki végrehajtónak átadott ügyekben és az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben
(5) A törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók számára vonatkozó adatok megyénként
(6) A folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek) megyénként
2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről (1) A tárgyidőszakban készített pártfogó felügyelői vélemények (száma, kor, ügyforgalmi szempontból, felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka szerint, nemek szerinti bontásban)
(2) Fiatalkorúakról készítet környezettanulmányok jellemzői (száma, ügyforgalmi bontásban, a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban)
(3) Közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek jellemzői (kor, ügyforgalmi bontásban, befejezés módja szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban)
(4) Pártfogó felügyeletre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban)
(5) A pártfogoltak száma kor és nemek szerint
(6) A visszaeső pártfogoltak száma, kor szerint
(7) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(8) Megelőző pártfogásra vonatkozó adatok (ügyforgalmi bontásban, pártfogoltak száma nemek szerint)
(9) Közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban, bűncselekmény típus szerinti bontásban)
(10) Közvetítői eljárásban résztvevő terheltek száma kor és nemek szerint
(11) A tárgyidőszakban befejezett közvetítői ügyek száma kor és a befejezés módja szerint
2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről (1) A tárgyévben befejezett közvetítői eljárások száma eredményesség és a vita jellege szerint

6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok AGY Negyedévenkénti a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető és egyéb kijelölt vállalkozások a tárgyidőszakot követő 30. nap KSH Elektra
1390 A helyi közutak és hidak adatai AGY Évenkénti települési önkormányzatok (Budapesten kerületenként) a tárgyévet követő február 28. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai AGY Évenkénti Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) a tárgyévet követő február 28. 91/672/EGK Irányelv
96/50/EK Irányelv
2005/44/EK Irányelv
2016/1629/EU Irányelv
KSH Elektra
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei AGY Évenkénti vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő május 30. KSH Elektra
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második félévi helyzetéről AGY Évenként kétszeri felsőoktatási intézmények első félévről: november 15.,
második félévről: április 15.
452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
Felsőoktatási
Információs
Rendszer
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról AGY Évenkénti felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő január 20. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
Felsőoktatási
Információs
Rendszer
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai AGY Évenkénti vasúti pályahálózaton történő vasúti áruszállításhoz és személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 30. 2018/643/EU Rendelet KSH Elektra
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom AGY Havonkénti Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel rendelkező vállalkozások a tárgyhót követő hó 10. 425/2007/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
2018/974/EU Rendelet
KSH Elektra
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását jellemző adatok AGY Félévenkénti Hírközlési tevékenységet végző szervezetek, valamint a Magyar Posta Zrt. I. tárgyfélév: a tárgyidőszakot követő 30. nap; II. tárgyfélév: a tárgyidőszakot követő 45. nap KSH Elektra
2220 Adatszolgáltatás a nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásairól AGY Évenkénti A nem állami felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő május 31. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
2222 Az út infrastruktúra adatai AGY Évenkénti az utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
851/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
2223 A vasút infrastruktúra adatai AGY Évenkénti a vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
851/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
2224 A vízi út infrastruktúra adatai AGY Évenkénti a vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
851/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai AGY Évenkénti a hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út) felügyeletével megbízott szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
851/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai AGY Évenkénti az országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot ellátó szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
851/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai AGY Évenkénti az állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
851/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai AGY Évenkénti valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai AGY Évenkénti a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint AGY Negyedévenkénti a kijelölt nemzetközi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgynegyedévet követő hó 30. KSH Elektra
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint AGY Évenkénti valamennyi nemzetközi menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai AGY Évenkénti a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető kereskedelmi légitársaságok, amelyek központi ügyintézésének helye Magyarországon található a tárgyévet követő május 31. KSH Elektra
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai AGY Negyedévenkénti Magyarországon található nemzetközi kereskedelmi repülőterek, valamint egyes nem nemzetközi repülőterek a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra
2446 Jelentés az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internethozzáférési pontokról AGY Negyedévenkénti települési önkormányzatok a tárgynegyedévet követő 25. nap KSH Elektra
2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai AGY Évenkénti keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton vasúti személyszállítási szolgáltatást vagy vasúti árutovábbítást végző szervezet a tárgyévet követő április 30. 2018/643/EU Rendelet KSH Elektra
2536 Adatszolgáltatás a szakképző intézmények tevékenységéről AGY Évenkénti szakképző intézmények október 15. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
Szakképzés
Információs
Rendszere
(KRÉTA)
8049 A vezetékes internet szolgáltatás adatai (azonos a Központi Statisztikai Hivatal 2522 számú adatgyűjtésével) AGY Negyedévenkénti internet hozzáférési szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra
8050 A mobiltelefon- és internetszolgáltatás adatai (azonos a Központi Statisztikai Hivatal 2523 számú adatgyűjtésével) AGY Negyedévenkénti mobilszolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra
8051 A televízió szolgáltatás adatai (azonos a Központi Statisztikai Hivatal 2524 számú adatgyűjtésével) AGY Negyedévenkénti televízió-szolgáltatási, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra
8052 A vezetékes távközlési szolgáltatás adatai (azonos a Központi Statisztikai Hivatal 2525 számú adatgyűjtésével) AGY Negyedévenkénti vezetékes telefonszolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Innovációs és Technológiai Minisztérium

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok (1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű
(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása
1390 A helyi közutak és hidak adatai (1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége
(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként
(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe
(4) A helyi közutak részét képező hidak adatai (száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével)
(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját (1) Hajózási engedélyek adatai
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai (2) Áruszállítás
(3) Személyszállítás
(4) Rév és komp üzemeltetés
(5) Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai
(6) Duna
(7) Tisza
(8) Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó
(9) Egyéb
(10) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai
(11) Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint
(12) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint
(13) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók teljesítmény szerint
(14) Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz)
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei (1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei
(2) Vízi út jellemzői
(3) Vízi utak beruházási és fenntartási költsége
(4) Beruházási kiadások
(5) Folyó kiadások
(6) Általános kiadások
(7) Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások
(8) Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek)
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második félévi helyzetéről (1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa) karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként
(2) A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként
(3) Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben
(4) A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége
(5) Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben
(6) A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma
(7) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak térítési és juttatási adatai
(8) Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben
(9) Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról (1) A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, valamint korév és képzési szint szerint.
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és (1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
szállítási teljesítmények adatai (2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
(5) Kombinált szállítás
(6) Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
(8) Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km
(9) Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
(10) Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom (1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai
(2) Kikötő neve, helye
(3) Rakodás helye
(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai
(5) Be- vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség)
(6) Be- vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek (1) Működési adatok a tárgyfélévben (tárgyidőszak végi adatok)
gazdálkodását jellemző adatok (2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai
(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai
(8) Beruházások adatai
(9) Munkaügyi adatok
2220 Adatszolgáltatás a nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásairól (1) A nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai
2222 Az út infrastruktúra adatai (1) Az útra fordított költségek, autópálya
(2) Az útra fordított költségek, autóút
(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak
(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak
(5) Az útra fordított költségek, mellékutak
(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai
(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok országos úthálózati kategóriánkban, 7 jármű kategóriában
(8) Úthasználati (forgalmi) adatok országos úthálózati kategóriánkban, 15 (teher) jármű kategóriában
(9) Hitelszolgálati adatok az útpályákról
2223 A vasút infrastruktúra adatai (1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok
(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok
(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat
(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat
(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként
2224 A vízi út infrastruktúra adatai (1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként
(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként
(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok vízi út osztályonként és hajókategóriánként az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről
(4) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra összevont osztályokban hitelszolgálati módonként
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai (1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat)
(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat)
(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai (1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, vízi út osztályonként
(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag (1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként
nyilvántartott hitelszolgálati adatai (2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai (1) A légijárművek száma, kapacitása, tulajdonságai
(2) Alkalmazott személyzet száma és bérköltsége
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai (1) Menetrend szerinti járatok adatai
(2) Nem menetrend szerinti járatok adatai
(3) Légitaxi járatok adatai
(4) Bevételt nem jelentő járatok
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint (1) Indulási és célállomás
(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrend szerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta)
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint (1) Indulási és célállomás
(2) Repülőgép típusa
(3) Járatok száma
(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta)
(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta)
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai (1) Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai
(2) Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai
(3) Eredménytartalék kimutatás
(4) Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai; Összesített adatok
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai (1) Légijármű mozgások
(2) Kereskedelmi utasforgalom
(3) Szállítmány (áru, posta)
(4) Menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta)
(5) Nem menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta)
2446 Jelentés az önkormányzatok által biztosított nyilvános (1) Önkormányzati kapcsolattartó adatai
elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokról (2) Az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontok (wifi pontok)
(3) A nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontot biztosító eszköz adatai (wifi eszköz - access point)
(4) A wifi eszköz (access point) által sugárzott hálózatok
2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési (1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai (2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
(5) Személyforgalmi adatok
(6) Vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
(8) Vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
(9) Vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
2536 Adatszolgáltatás a szakképző intézmények tevékenységéről (1) Szakképző intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága)
(2) Adatok a szakképző intézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok továbbképzésben való részvételéről
(3) A szakképző intézmény által ellátott köznevelési és szakképzési alapfeladatok alábontása, ellátott alapfeladatonként: osztályok, termek, tanulók, magántanulók, igazgató, igazgató helyettes, oktatók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek száma (érettségi vizsgát tettek/ szakmai végzettek szakmánként), tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelvoktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű tanulók száma, mulasztási adatok, szakmánkénti létszámok, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli, illetve nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók
(4) Adatok a kollégiumi ellátásról
(5) Szakképző intézmények működési helyenkénti adatai (tanulók, oktatók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma)
(6) Alapfokú művészetoktatás jellemzői
8049 A vezetékes internet szolgáltatás adatai (azonos a Központi Statisztikai Hivatal 2522 számú adatgyűjtésével) (1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a negyedév végén, db
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén
(4) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési bontásban, év végén, db)
(5) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma települési bontásban, év végén, db
8050 A mobiltelefon- és internetszolgáltatás adatai (azonos (1) A mobil szolgáltatás adatai - előfizetések
a Központi Statisztikai Hivatal 2523 számú adatgyűjtésével) (2) Mobil-adatforgalom, SMS-ek, MMS-ek száma
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama - Mobilszolgáltatás
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások és a roaming hívások perc ideje - Mobilszolgáltatás
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE) megyei bontásban
(6) A mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai, az év végén
8051 A televízió szolgáltatás adatai (azonos a Központi (1) Televízió szolgáltatás adatai előfizetői csomagok és technológiai bontás szerint a negyedév végén
Statisztikai Hivatal 2524 számú adatgyűjtésével) (2) Műsorszórás
(3) Kábeltelevízió hálózati szolgáltatás- a hálózati jelfelhasználók adatai az évvégén
(4) A televízió-szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db
(5) TV-előfizetések és kábeltévé hálózatba bekapcsolt lakások száma technológiai bontásban, helyhez kötött vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, településenként, az év végén, db
(6) Digitális műsorterjesztés
8052 A vezetékes távközlési szolgáltatás adatai (azonos a (1) A szolgáltatónál bekapcsolt fővonalak száma
Központi Statisztikai Hivatal 2525 számú (2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások száma és időtartama - vezetékes telefonszolgáltatás
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások perc ideje - vezetékes telefonszolgáltatás

7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Miniszterelnökség

Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1229 Hatósági statisztika AGY Félévenkénti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok a tárgyidőszakot követő hónap 31. napja Hatósági
Statisztika
elektronikus
rendszer
1621 Önkormányzati törzsadattár AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyidőszakot követő 50. nap NJT
Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás
1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti statisztika AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyidőszakot követő hó 20.
2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika AGY Évenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő február 15.
2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája AGY Évenkénti a helyi önkormányzatok jegyzői fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Miniszterelnökség

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1229 Hatósági statisztika (1) Hatósági eljárásokban született döntések
(2) Hatósági eljárásokban született döntésekkel szembeni jogorvoslatok eredménye
(3) Másodfokú döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálatok eredménye
(4) Hatósági ellenőrzések száma
(5) Belföldi jogsegélyek száma
(6) Ügyintézési idő
(7) Eljárási költség
(8) Közigazgatási bírságok
(9) Ügyfelek száma
(10) Kirendelt szakértők száma
(11) Ügyintézők száma
(12) Eljárások száma
(13) Végrehajtási eljárások
1621 Önkormányzati törzsadattár (1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok)
(2) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége
1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti statisztika (1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,
(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma,
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,
(4) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,
(5) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma
(6) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma
(7) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma
2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének (1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai
engedélyezéséről szóló statisztika (2) Ingatlanszerzők állampolgársága
(3) Megszerzett ingatlan adatai
(4) Az ingatlanszerzés jogcíme
2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások (1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma
statisztikája (2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések
(3) A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok
(4) A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma
(5) A kormányhivatal kizárással, illetve kijelöléssel kapcsolatos döntéseinek száma

8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1237 A mezőgazdasági beruházások AGY Többévenkénti A kijelölt mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási, a halászati gazdasági ágba sorolt vállalkozások és termelők a tárgyévet követő február 1. 138/2004/EK Rendelet Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
1249 Lehalászás AGY Évenkénti halastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdaságok a tárgyévet követő március 31. 762/2008/EK Rendelet Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
1269 A termelőeszközök árjelentése AGY Havonkénti a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó kijelölt vállalkozások a tárgyhónapot követő hó 15. 138/2004/EK Rendelet Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
1270 A mezőgazdasági gépek forgalma AGY Negyedévenkénti mezőgazdasági termelőeszköz (gépek és alkatrészek) kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15. 138/2004/EK Rendelet Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
1280 Vágóhidak élőállat vágása AGY Havonkénti valamennyi engedélyezett vágóhíd a tárgyhónapot követő hó 10. 1165/2008/EK Rendelet Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
1282 Műtrágya értékesítés AGY Negyedévenkénti a műtrágya előállítással, a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15. 138/2004/EK Rendelet Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
2202 Dísznövénytermesztés AGY Évenkénti dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt szervezetek és gazdálkodók a tárgyévet követő március 31. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása AGY Évenkénti az élelmiszer ital- és dohánytermék gyártása ágazatba sorolt gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő március 1. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
2336 Öntözés AGY Évenkénti vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdálkodók a tárgyévet követő január 20. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
2386 Vetőmagforgalmazás AGY Évenkénti szaporítóanyag forgalmazással foglalkozó vállalkozások a tárgyidőszakot követő szeptember 1. 138/2004/EK Rendelet Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
2387 Takarmánygyártás AGY Évenkénti Engedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel rendelkező vállalkozások a tárgyévet követő április 30. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
2416 Mezőgazdasági biztosítások AGY Évenkénti mezőgazdasági biztosítással foglalkozó biztosító társaságok és biztosítási egyesületek a tárgyévet követő február 28. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
2436 Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza felhasználása AGY Évenkénti Energiahordozóként szilárd biomasszát hasznosító erőművek, fűtőművek a tárgyévet követő február 28. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1237 A mezőgazdasági beruházások (1) A mezőgazdasági beruházások alakulása
(2) A mezőgazdasági beruházások forrásai
1249 Lehalászás (1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként
(2) A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma
(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként
(4) Az értékesített étkezési hal átlagára és mennyiségének megoszlása halfajonként
(5) Az év során megtermelt és értékesített tenyész hal mennyisége
1269 A termelőeszközök árjelentése (1) A mezőgazdasági termelőeszközök (műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése
1270 A mezőgazdasági gépek forgalma (1) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb gépkategóriánként értékben
(2) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítéséből a hazai gyártású gépek mennyisége főbb gépkategóriánként
1280 Vágóhidak élőállat vágása (1) A vágóhidak élőállat vágása állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl)
(2) A vágóhidak élőállat vágása mennyiségben (darab)
1282 Műtrágya értékesítés (1) Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára
2202 Dísznövénytermesztés (1) Dísznövénytermesztés területe
(2) A gazdaságban munkát végzők száma
(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként
(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele
2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása (1) Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása
2336 Öntözés (1) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözhető területe
(2) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet megöntözött területe
(3) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kiöntözött vízmennyisége főbb növényenként és tevékenységtípusonként
(4) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözővízének eredete és a kijuttatás módja
(5) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által megöntözött terület hozama
2386 Vetőmagforgalmazás (1) Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben
2387 Takarmánygyártás (1) takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége
(2) Előállított takarmányok mennyisége takarmánytípusonként
2416 Mezőgazdasági biztosítások (1) Mezőgazdasági biztosítások üzleti adatai kockázati csoportok szerint
2436 Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza felhasználása (1) Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza felhasználása típusok szerint

9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Legfőbb Ügyészség

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1522 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika AGY Évenként kétszeri járási és járási szintű ügyészségek, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, Legfőbb Ügyészség a tárgyidőszakot követő hó 10. napja
1523 Vádképviseleti Informatikai Rendszer AGY Eseményhez kötődő járási és járási szintű ügyészségek, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, Legfőbb Ügyészség a tárgyidőszakot követő hó 5. napja
2341 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (azonos a Belügyminisztérium 1228 számú adatgyűjtésével) AGY Havonkénti rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden hónap ötödik napját követő első munkanap

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Legfőbb Ügyészség

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1522 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika (1) A büntetőjogi, a törvényességi ellenőrzési és a magánjogi szakterületeken végzett ügyészi tevékenység tartalmának, típusának, eredményének adatai
1523 Vádképviseleti Informatikai Rendszer (1) Az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség(ek), bíróság(ok) megnevezése
(2) Az eljárás jellemző időpontjai
(3) A vádlott előélete, cselekményei
(4) A vádemelés módja
(5) A tárgyalás előkészítése során hozott döntések
(6) Kényszerintézkedések az eljárás egyes meghatározó időpontjaiban
(7) Bírósági döntések és az alkalmazott büntetések, intézkedések fajtái
(8) Ügyészi nyilatkozatok, ezek tartalma és alakulása
2341 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi (1) Eljárási adatok
statisztika (azonos a Belügyminisztérium 1228 számú (2) Bűncselekményi adatok
adatgyűjtésével) (3) Elkövetői adatok
(4) Sértetti adatok
(5) A büntetőeljárás alá vont jogi személlyel kapcsolatos adatok

10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1321 Energiamérleg ipari szektor AGY Évenkénti a ’B’ bányászatba (szénbányászat, kőolaj- és földgázkitermelés nélkül), a ’C’ feldolgozóiparba (kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás nélkül), az ’E’ Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágba és az ’F építőiparba sorolt, megfigyelésbe bevont szervezetek a tárgyévet követő április 15. 1099/2008/EK Rendelet
2012/27/EU Irányelv
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
1329 Havi energiagazdálkodási adatok AGY Havonkénti mindazok a gazdasági szervezetek, társaságok és egyéb jogi személyiségek, amelyek szénbányászattal-kitermeléssel-
forgalmazással, brikett- és kokszgyártással, villamosenergia-, kőolaj- és földgáz-, illetve egyéb energiahordozó termeléssel, -importtal és/vagy- exporttal foglalkoznak
a tárgyidőszakot követő hónap 10. nap 1099/2008/EK Rendelet
2019/2146/EU Rendelet
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
1335 Energiafelhasználási beszámoló AGY Évenkénti 1.) A’G’, I,’J’,’K’,’L’,’M’,’N’,’O’,’P’, ’Q’,’R’,’S’ gazdasági ágakba sorolt, megfigyelésbe bevont szervezetek
2.) Az ’A’ gazdasági ágba (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat) sorolt, megfigyelésbe bevont szervezetek 3.) A ’H’ gazdasági ágba (szállítás, raktározás) sorolt, megfigyelésbe bevont szervezetek
1.) a tárgyévet követő április 30.;
2.) és 3.) a tárgyévet követő március 31.
1099/2008/EK Rendelet
2012/27/EU Irányelv
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók AGY Évenkénti 1.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek energia-hordozó termeléssel, készletezéssel, energiahordozó bel- és külkereskedelmével, tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergiatermeléssel, távhőtermeléssel, illetve szolgáltatással foglalkoznak
2.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek villamosenergia, földgáz, elosztással, szállítással; PB-gáz- szolgáltatással foglakoznak
a tárgyévet követő március 31. 1099/2008/EK Rendelet
2012/27/EU Irányelv
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom AGY Havonkénti Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek kőolaj és kőolajtermék termeléssel, készletezéssel bel- és külkereskedelmével foglalkoznak a tárgyhót követő hónap 20. nap 1099/2008/EK Rendelet
2009/119/EK Irányelv
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
2437 Kőolajtermékek fogyasztói árai AGY Hetenkénti Belföldi fogyasztásban a vonatkozó jogszabály (20/2004. GKM rendelet) szerint meghatározottak alapján piaci részesedéssel bíró társaságok. a tárgyidőszakot követő nap 10 óra 1999/280/EK Határozat MEKH Statisztikai
Információs
Adattár

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1321 Energiamérleg ipari szektor (1) Energia felhasználás adatai (energiahordozónként és felhasználási célonként)
(2) Energiatermelés adatai
(3) Energiahordozó készletek adatai
(4) Az ipari szektor hőértékesítésének adatai
(5) Villamos energia, illetve hőenergia termelés technológiai szerinti bontásban
(6) petrolkémiai ipar adatai
(7) energiahatékonyságra vonatkozó adatok
1329 Havi energiagazdálkodási adatok (1) Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai
(2) Kokszgyártás
(3) Brikettgyártás
(4) Tartalék gazdálkodás forgalmi adatai
(5) Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése
(6) Erőművek kőolajtermék forgalma
(7) Földgáz termeléssel összefüggő adatok
(8) Földgáz tárolással összefüggő adatok
(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok
(10) Biokomponens forgalom
(11) Kőolaj és földgáz kondenzátum termelésével összefüggő adatok
1335 Energiafelhasználási beszámoló (1) Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: Épület fűtés, Épület hűtés, Világítás, Közúti járművekhez,Villamosenergia termelésre,Egyéb kategóriákra; Energiahatékonyságra vonatkozó adatok
(2) A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységhez; Villamosenergia termelésre; Egyéb kategóriákra
(3) Szállítás és raktározás energiafelhasználása, megbontása célonként: Szállítási módonként és egyéb célra
(4) Kapcsolt hő- és villamosenergia temelés
2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók (1) Energiahordozók forgalmi adatai (termelés (technológiánként), átalakítás, átsorolás, átminősítés, felhasználás, bel-és külkereskedelem, készletezés)
(2) A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és megyénként
(3) A nukleáris energiastatisztikai adatok köre
(4) Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok
(5) Távhőszolgáltatói adatok
(6) Távhűtés
(7) Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok
(8) Kőolajfinomítói kapacitás adatok
(9) Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények
2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom (1) Kőolaj ellátás, földgáz- kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének adatai
(2) Kőolaj késztermékek forgalmi és ellátási adatai
(3) Kőolaj és kőolajtermékek külföldről történő behozatalának adatai
(4) Kőolaj és kőolajtermékek külföldre történő kivitelének adatai
(5) Kőolaj és kőolajtermékek készletadatai
(6) Az EU biztonsági készlet szintjei a TANÁCS a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK irányelve) értelmében. Az EU gazdasági szereplők által kőolaj és kőolajtermékek kereskedelmi készletei a 2009/119/EK irányelv értelmében.
(7) Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére, valamint kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére készlet jegyek formájában
(8) Ismert külföldi rendeltetésű kőolaj és kőolajtermék-készletek
(9) Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján jegyek formájában külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek. Biztonsági készletek- Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek, kormányzat / készletező szervezet szerint
(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek
(11) Havi nyersolaj behozatal és hazai termelés mennyisége, ára és a behozatal API sűrűsége országonként, típusonként
(12) Bioüzemanyag belföldi beszerzése
(13) Földgáz termeléssel összefüggő adatok
2437 Kőolajtermékek fogyasztói árai (1) Töltőállomások esetén a közúti szállítást szolgáló üzemanyagok, fűtőolaj esetén az ipari célokat szolgáló fűtőolajok fogyasztói adatai (értékesített mennyiség és árbevétel).

11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Országos Bírósági Hivatal

Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1294 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottairól AGY Eseményhez kötődő járásbíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúria ütemterv szerint
1295 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottairól AGY Eseményhez kötődő járás bíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúria ütemterv szerint
1641 A cégbíróságok ügyforgalmi adatai AGY Havonkénti a törvényszékek a tárgyhót követő 15. munkanap

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Országos Bírósági Hivatal

nyilván-
tartási
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
száma cím adatkör
1294 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottairól (1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek fiatalkorú vádlottjaira vonatkozó fontosabb adatok (bűncselekmény, jogerős határozat, alkalmazott jogkövetkezmények)
1295 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottairól (1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek felnőtt korú vádlottjaira vonatkozó fontosabb adatok (bűncselekmény, jogerős határozat, alkalmazott jogkövetkezmények)
1641 A cégbíróságok ügyforgalmi adatai (1) Adatok a cégbíróságokról (ügyforgalom ügyszakok és iratfajták szerint)

12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

Központi Statisztikai Hivatal

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel Az uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma

címe

száma

címe
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika 98/715/EK A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1006 Fogyasztói árösszeírás 2016/792/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2020/1148 A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EK A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről 2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1039 Éves termékstatisztikai jelentés 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EK A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
forgalmáról 1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról 1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2009/72/EK a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1059 Jelentés a települések gázellátásáról 1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2009/73/EK a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2016/1952/EU a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról 1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2012/27/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1061 Települési hulladékgazdálkodás 2150/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra vonatkozó statisztikákról
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és 91/271/EGK A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről
szennyvíztisztítás 2000/60/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól 2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól 2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól 2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1081 Építési engedélyek, egyszerű és ellenőrzött bejelentéshez 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
kötött építési tevékenységek 2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1082 Földterület és vetésterület, június 1. 543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1084 A kalászos gabonák terméseredménye 543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei 543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1087 Állatállomány, június1, december 1. 1165/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1094 Gyümölcs- és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó árbevétel 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1097 Jelentés a felvásárlásról 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1099 Áruforgalmi mérleg 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1108 Piaci felhozatal és árjelentés 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1117 Munkaerőköltség-felvétel 530/1999/EK A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről
224/2007/EK A Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő módosításáról
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról 425/2007/EK A Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1304/2007/EK A Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2018/974/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről 530/1999/EK A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
1916/2000/EK A Bizottság 1916/2000/EK rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról.
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások 184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
707/2009/EK A Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról
555/2012/EU Bizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalom-meghatározások tekintetében történő módosításáról
2016/1013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1013 RENDELETE (2016. június 8.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőkebefektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet módosításáról
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása 549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként 1553/89/EGK A Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/516/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/516 RENDELETE (2019. március 19.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról, valamint a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (GNI-rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei 2163/2001/EK A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
6/2003/EK A Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika adatainak közzétételéről
70/2012/EU Az Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1658 Statisztikai jelentés a bevett egyházak, a bejegyzett egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak, továbbá azok belső egyházi jogi személyeinek tevékenységéről 549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1725 Repülőterek forgalmi adatai 437/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1358/2003/EK A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
158/2007/EK A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról 295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EK A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1761 Jelentés a magánszálláshelyekről és az egyéb szálláshelyekről 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához 2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1791 Baromfikeltetés 617/2008/EK A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
1308/2013/EU a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
538/2014/EU Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
1824 Takarmányok értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1831 Építőipari tevékenységek ára 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
98/715/EK A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1840 Az információs és kommunikációs technológiák 2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozás-
statisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
állományának minőségi és mennyiségi adatai 2020/1013/EU A Bizottság (EU) 2020/1013 végrehajtási rendelete (2020. július 20.) az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az információs és kommunikációs technológiák használata tárgykörben végzett mintavételes felmérés megszervezésére vonatkozóan az adatállományok technikai részleteinek, az információtovábbítás technikai formátumainak és a minőségjelentések részletes szabályainak és tartalmának a 2021-es referenciaév tekintetében történő meghatározásáról
2020/1030 az IKT-használat és elektronikus kereskedelem? téma tekintetében a 2021-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés 1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1846 Székhely és telepi adatok 696/93/EGK A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1852 Üzletek és más telepek adatai 295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása 96/16/EK A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EK A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
2003/107/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EK A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EU A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és 96/16/EK A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
nettó árbevétele 97/80/EK A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
2003/107/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EK A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EU A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások 295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
nyújtásáról 538/2014/EU Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1445/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerőparitás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján 1445/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerőparitás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról 437/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1358/2003/EK A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
158/2007/EK A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)
2009 Negyedéves munkaügyi jelentés 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről
1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
453/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
1062/2008/EK A Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő végrehajtásáról
19/2009/EK A Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról
329/2009/EK A Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák összeállításának gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek tekintetében történő módosításáról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2010 Intrastat kiszállítás 1982/2004/EK A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívüli helyezéséről
1915/2005/EK A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet módosításáról
91/2010/EU Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EU A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az ügylettípus kódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EU A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EU Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
2012 Intrastat beérkezés 1982/2004/EK A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívüli helyezéséről
1915/2005/EK A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet módosításáról
91/2010/EU Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EU A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az ügylettípus kódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EU A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EU Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
2051 Jelentés a vállalkozások szakmai képzési tevékenységéről 1552/2005/EK Az Európai Parlament és Tanács 1552/2005/EK rendelete a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikáról
198/2006/EK A Bizottság 198/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1153/2014/EU A BIZOTTSÁG 1153/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a 198/2006/EK rendeletnek a gyűjtendő adatok, valamint a mintavételi, pontossági és minőségi követelmények tekintetében történő módosításáról
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok 1338/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
2015/359/EK A Bizottság (EU) 2015/359 rendelete az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
98/715/EK A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
2002/990/EK A Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel kapcsolatos további magyarázatáról
1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete 1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről 696/93/EGK A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2161 A vasúti személyszállítás adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról 92/2010/EU A Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
113/2010/EU A Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
1253/2016/EU A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1253 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. július 29.) a 92/2010/EU rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása tekintetében történő módosításáról
2016/1724/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1724 RENDELETE (2016. szeptember 14.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
2016/2119/EU A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2119 RENDELETE (2016. december 2.) a 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 113/2010/EU bizottsági rendeletnek a vámeljárások jegyzékének kiigazítása és az adatok meghatározása tekintetében történő módosításáról
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről 2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása 1165/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről 479/2009/EK A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EK A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/eK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
461/2012/EU A Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 696/93/EGK A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EK A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés 1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EK A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2241 Éves munkaügyi jelentés 1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EK A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2262 Katonai célú eszközök adatai 549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/eK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív 696/93/EGK A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése 696/93/EGK A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EK A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2417 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) 1165/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2438 Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól 2016/792/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2020/1148 A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról
2439 Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
feltérképezése 1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EU A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2521 A távközlési szolgáltatás árbevétel adatai 1209/2014/EU A BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Agrárminisztérium

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel Az uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma

címe

száma

címe
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok 2008/50/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról
2011/850/EU 2011/850/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról
1257 Nettó fakitermelés 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EK A Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EK A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1259 Az erdei fatermékek termelése, készletváltozása és erdészeti ársatatisztikák 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdaságitevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EK A Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EK A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Belügyminisztérium

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel Az uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma

címe

száma

címe
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel Az uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma

címe

száma

címe
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről 452/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EU A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
1498 Jelentés az egyes egészségügyben használt eszközök állományának változásáról 1338/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés 883/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybevevőkről 883/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről 883/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről 883/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel Az uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma

címe

száma

címe
1390 A helyi közutak és hidak adatai 1108/70/EGK A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1384/79/EGK A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai 91/672/EGK A tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
96/50/EK A Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról
2005/44/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról
2016/1629/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1629 IRÁNYELVE (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második félévi helyzetéről 452/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EU A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget 452/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
szerzett hallgatókról 912/2013/EU A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom 425/2007/EK A Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1304/2007/EK A Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2018/974/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról
2220 Adatszolgáltatás a nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásairól 452/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EU A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
2222 Az út infrastruktúra adatai 1108/70/EGK A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1384/79/EGK A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EK A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
2223 A vasút infrastruktúra adatai 1108/70/EGK A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1384/79/EGK A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EK A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
2224 A vízi út infrastruktúra adatai 1108/70/EGK A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1384/79/EGK A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EK A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai 1108/70/EGK A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1384/79/EGK A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EK A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai 1108/70/EGK A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1384/79/EGK A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EK A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai 1108/70/EGK A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1384/79/EGK A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EK A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
2536 Adatszolgáltatás a szakképző intézmények tevékenységéről 452/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EU A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel Az uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma

címe

száma

címe
1321 Energiamérleg ipari szektor 1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2012/27/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1329 Havi energiagazdálkodási adatok 1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2019/2146/EU A Bizottság (EU) 2019/2146 rendelete (2019. november 26.) az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, a havi és a rövid határidős havonkénti energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról
1335 Energiafelhasználási beszámoló 1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2012/27/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók 1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2012/27/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom 1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2009/119/EK A Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről
2437 Kőolajtermékek fogyasztói árai 1999/280/EK a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel Az uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma

címe

száma

címe
1237 A mezőgazdasági beruházások 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1249 Lehalászás 762/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 762/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1269 A termelőeszközök árjelentése 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1270 A mezőgazdasági gépek forgalma 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1280 Vágóhidak élőállat vágása 1165/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1282 Műtrágya értékesítés 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
2386 Vetőmagforgalmazás 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről

13. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére