A jogszabály mai napon ( 2023.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) személyes joga szerint jogképes szervezetre,

c) *  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak és a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre terjed ki.

2. § (1) *  A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket az 1–12. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

2/A. § *  A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § *  E rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

5. § *  Az 1845 nyilvántartási számú közvetlen adatgyűjtés 2022. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2023-ban teljesítendő adatszolgáltatását az e rendelet 2022. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

6. § *  A Központi Statisztikai Hivatal az Országgyűlés Hivatala megkeresésére rendelkezésre bocsátja a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17/B. §-a és 21. § (3) bekezdése alapján azokat a hivatalos statisztikai adatokat, amelyek az országgyűlési képviselő vagy országgyűlési bizottság által kezdeményezett törvényjavaslatok hatásvizsgálatához szükségesek.

1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika Havonkénti külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 8. KSH Elektra (1) Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára.
3 1006 Fogyasztói árösszeírás Havonkénti kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek, weboldalak tárgyhó 24–28. Összeírás, kikérdezés alapján mobil eszköz segítségével (CAPI) Web scraping
E-mailen
(1) A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai.
4 1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése Havonkénti a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és
hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások
a tárgyhót követő hó 8. KSH Elektra (1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői átlagára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke.
5 1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról Évenkénti Országos Mentőszolgálat, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Magyar Légimentő Nonprofit Kft. a tárgyévet követő március 20. KSH Elektra (1) Az Országos Mentőszolgálat működési adatai (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok; működésének személyi feltételei, mentőállomások léte);
(2) Mentési esetek jellemzői (száma ok szerint, száma helyszín szerint);
(3) Tömeges balesetek adatai;
(4) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai;
(5) Az egyéb mentőszolgálatok működési adatai (betegszállító állomások száma; betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint; betegszállítási feladatok száma többféle bontásban).
6 1019 Az egészségügyi ellátás állás-
és létszámkimutatása
Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési szerv, szervezet, egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat a tárgyévet követő február 15. KSH Elektra (1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint;
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként;
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely (osztály/szakrendelés) szerint.
7 1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről Évenkénti háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő február 15. KSH Elektra (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok jellemzői (praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint; orvosok száma nemenként; szolgálathoz
bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként; praxis központi ügyeleti szolgáltatásainak formái);
(2) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai;
(3) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott körzeti ápolók tevékenysége;
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott betegek betegségei (BNO–10 alapján) nemenként, korcsoportonként.
8 1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés Évenkénti az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5–9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek a tárgyévet követő június 1. KSH Elektra (1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve vármegyénként.
9 1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről Eseményhez kötődő Az újonnan alakuló, cégbejegyzésre kötelezett gazdasági szervezetek az eseményt követő 15 napon belül KSH Elektra (1) A megalakult gazdasági szervezetek tervezett/várható gazdasági és egyéb alapadatai.
10 1035 Jelentés az utazásszervező és – közvetítő tevékenységről Évenkénti Utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői engedéllyel rendelkező, utazásszervező tevékenységből, valamint az utazással összefüggő, saját szolgáltatások utazási csomagon kívüli (önálló) értékesítéséből származó nettó árbevétele a tárgyévben meghaladta az 50 millió forintot, illetve 4 főnél több munkavállalót foglalkoztatnak a tárgyévet követő május 31. KSH Elektra (1) Az utazásszervezés vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban;
(2) Az utazásszervezés árbevételi adatai;
(3) Az utazásszervezés utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatai;
(4) Az utazásszervezés utazásközvetítésre vonatkozó információi.
11 1039 Éves termékstatisztikai jelentés Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. KSH Elektra (1) Ipari termékek termelési adatai (termelt mennyiség; bérmunkában termelt mennyiség);
(2) Ipari termékek értékesítési adatai (értékesített export mennyiség; bérmunkában értékesített export mennyiség; értékesített belföldi mennyiség; bérmunkában értékesített belföldi mennyiség);
(3) Ipari termékek nettó árbevétel adatai (Export értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele; Belföldi értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele);
(4) Ipari termékeket terhelő adók (regisztrációs, jövedéki és népegészségügyi termékadó).
12 1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról Havonkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások a tárgyhót követő hó 20. KSH Elektra (1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele;
(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom;
(3) Üzemeltetett egységek száma;
(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma.
13 1054 Jelentés a fürdők forgalmáról Évenkénti valamennyi közfürdő üzemeltetője a tárgyévet követő április 20. KSH Elektra (1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai;
(2) A fürdők üzemeltetési és terhelési adatai.
14 1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról Évenkénti a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint lakossági villamosenergia-
ellátással is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot kezelő vállalkozások
a tárgyévet követő április 15. KSH Elektra (1) Településsoros adatok a szolgáltatott villamos energia mennyiségéről;
(2) Településsoros adatok a fogyasztók számáról;
(3) Településsoros adatok a kisfeszültségű hálózatok hosszáról.
15 1059 Jelentés a települések gázellátásáról Évenkénti a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra (1) Lakossági díjbevételek adatai;
(2) Településsoros adatok gázfogyasztók számáról;
(3) Településsoros adatok a gázcsőhálózat hosszáról;
(4) Településsoros adatok az értékesített gázmennyiségről;
(5) Településsoros adatok a gáz fűtőértékéről.
16 1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról Évenkénti a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások a tárgyévet követő január 25. KSH Elektra (1) Távfűtés- és melegvízellátás díjbevétel adatai;
(2) Településsoros adatok szolgáltatott hőmennyiségről;
(3) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt lakások számáról;
(4) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók számáról;
(5) Településsoros adatok hőközpontok számáról;
(6) Településsoros adatok távhővezeték-hálózat hosszáról;
(7) Településsoros adatok szolgáltatott melegvíz mennyiségéről.
17 1061 Települési hulladékgazdálkodás Évenkénti köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő február 25. KSH Elektra (1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai;
(2) A szelektíven gyűjtött hulladék összetétele;
(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása;
(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai;
(5) A közterület-tisztítás adatai.
18 1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás Évenkénti a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek a tárgyévet követő március 24. KSH Elektra (1) Települési vízellátás jellemzői (közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; az ivóvízellátás díja, díjbevételek);
(2) Települési szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás jellemzői (Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei; szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; Szennyvíz-elvezetési, -tisztítási díjak, díjbevételek);
(3) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint.
19 1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól Évenkénti kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet végző költségvetési szervek a tárgyévet követő március 16. KSH Elektra (1) Létszámadatok a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma,valamint ebből a kutatók életkor és állampolgárság szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint);
(2) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása);
(3) K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek projektjeinek adatai a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint);
(4) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint.
20 1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól Évenkénti egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.) a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra (1) Létszámadatok a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, valamint ebből a kutatók életkor és állampolgárság szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint);
(2) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítás adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása);
(3) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek projektjeinek adatai a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint);
(4) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint.
21 1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól Évenkénti kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő április 30. KSH Elektra (1) Létszámadatok a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokról (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, valamint ebből a kutatók életkor és állampolgárság szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint);
(2) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása);
(3) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások projektjeinek adatai a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint);
(4) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint.
22 1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt építésügyi hatóságok folyamatos KSH Elektra (1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata, felszereltsége és közműellátottsága és az épületnagyság szerint.
23 1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő Évenkénti külön kormányrendeletben kijelölt építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyévet követő január 15. KSH Elektra (1) Községi, városi lakás, üdülőépítések és lakásmegszűnések összesített adatai. (az érvényben lévő építési engedélyek, egyszerű bejelentések vagy ellenőrzött
bejelentések alapján építendő lakások és üdülőegységek száma, a befejezett és folyamatban lévő, továbbá az el nem kezdett lakás- és üdülőépítések, valamint – megszűnések száma.).
24 1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok folyamatos KSH Elektra (1) A használatbavételi engedélyt vagy hatósági bizonyítványt kapott lakások, üdülők, lakóépületek jellemzői (száma, területe, építtetők, építési cél, építési
jelleg, építési forma, kivitelezők, falazat szerint; közműellátottsága, fűtése; szobaszáma, helyiségei, felszereltsége; építésének időtartama; az épület nagysága és külső jellemzői).
25 1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről Évenkénti önkormányzati lakásállománnyal rendelkező települési önkormányzatok a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány adatai (lakóépület- és lakásállomány száma; lakásgazdálkodás bevételei, kiadások; felújítás, korszerűsítés;
lakásállomány csökkenése; lakbérek; lakásigénylők).
26 1081 Építési engedélyek, egyszerű és ellenőrzött bejelentéshez kötött építési tevékenységek Havonkénti külön kormányrendeletben kijelölt építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyhót követő hó 7. KSH Elektra (1) Építési engedélyt kapott, egyszerű vagy ellenőrzött bejelentéssel építendő lakó-, üdülő és nem lakóépületek jellemzői (számuk, beépítendő hasznos
alapterületük, létesítendő lakások száma).
27 1084 A kalászos gabonák terméseredménye Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek augusztus 17. KSH Elektra (1) A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége.
28 1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek november 25. KSH Elektra (1) A főbb szántóföldi növények és zöldségfélék betakarított területe valamint betakarított összes termésmennyisége;
(2) Gyümölcs- és szőlő termőterülete és betakarított termésmennyisége.
29 1087 Állatállomány,december 1. Évenként egyszeri mezőgazdasági haszonállatot tartó valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek december 12. KSH Elektra (1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb
mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya;
(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(3) Értékesített állatállomány és eladási ár.
30 1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) A földterületek hasznosítása;
(2) Faiskolai termesztés adatai (területe és árbevétele);
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés adatai (területe, betakarított termésmennyisége és árbevétele);
(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék adatai (betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele);
(5) Vetőmagtermesztés adatai (területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele);
(6) Gombatermesztés adatai (területe, termésmennyisége és árbevétele);
(7) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése esetén.
31 1094 Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó árbevétel Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Gyümölcs- és szőlőtermesztés (terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel), telepítés, kivágás adatai;
(2) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) a gyümölcs- és szőlőtermesztésnél.
32 1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése,felhasználása és nettó árbevétele Évenkénti állatot tartó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat-termelés;
(2) Állati termékek és melléktermékek adatai (termelése és felhasználása, árbevétele).
33 1097 Jelentés a felvásárlásról Havonkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyhót követő hó 12. KSH Elektra (1) A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára.
34 1099 Áruforgalmi mérleg Évenkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyévet követő február 28. KSH Elektra (1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása
(készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség);
(2) Mezőgazdasági termékek felvásárlásának mennyisége vármegyék szerinti bontásban.
35 1108 Piaci felhozatal és árjelentés Havonkénti budapesti (Budapest Vásárcsarnokai Kft.) és a megfigyelésbe bevont vármegyei piacok a tárgyhót követő hó 5. (1) A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára.
36 1117 Munkaerőköltség-felvétel Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások , költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő május 10. KSH Elektra (1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint;
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai;
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései;
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások;
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége;
(6) Létszám és munkaóra;
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség;
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók.
37 1119 Sztrájkstatisztikai jelentés Eseményhez kötődő vállalkozások, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek az eseményt követő 3 héten belül (1) Sztájkeseménnyel kapcsolatos adatok (kieső munkaidő; résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások);
(2) Sztrájk típusa, célja, eredménye.
38 1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről Évenkénti Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási egyesület, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, kormány által létrehozott alapítványok, vagyonkezelő alapítványok, közérdekű vagyonkezelő alapítványok,érdekképvisel etek, nonprofit gazdasági társaságok,szociális szövetkezetek,valamint az általuk alapított intézmények,illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeik június 10. KSH Elektra (1) A nonprofit szervezetek működési jellemzői (regiszter adatai, a szervezetek, képviselők elérhetősége; tevékenységi alapadatai, jogi formája, közhasznúsága,
tevékenységi köre);
(2) Nonprofit szervezetek létszámjellemzői (a szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munka mennyisége és értéke; foglalkoztatási formák);
(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei (központi állami támogatások források szerint; önkormányzati támogatások források szerint; belföldi magántámogatások források szerint; külföldi támogatások források szerint; tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint);
(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban;
(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök;
(6) A nonprofit szervezetek esetleges ifjúságügyi tevékenysége.
39 1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról Eseményhez kötődő egészségügyi intézmények, védőnők az eseményt követő hó 10. (1) A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai.
40 1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról Évenkénti televízió és rádió műsorszolgáltatók a tárgyévet követő április 15. KSH Elektra (1) Éves adásidő;
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma;
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória és nyelv szerint);
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése; nemzetközi kereskedelem);
(5) A saját film- és műsorgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő);
(6) A környezetvédelemmel, fenntarthatósággal foglalkozó műsoridő.
41 1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasútiárutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 8. KSH Elektra (1) A vasúti áruszállítási teljesítmények adatai;
(2) Kombinált és konténeres fuvarozás adatai;
(3) A vasúti áruszállítás bevételei.
42 1183 A közúti személyszállítás adatai Évenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt és a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgyévet követő április 29. KSH Elektra (1) Közúti személyszállítás járműállományi adatai vármegyei bontásban;
(2) Közúti személyszállítás pályaállományi adatai vármegyei bontásban;
(3) Közúti személyszállítás teljesítmény adatai vármegyei bontásban;
(4) Közúti személyszállítás bevételei.
43 1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények Negyedévenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt és a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra (1) Helyi személyszállítási teljesítmények;
(2) Helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban);
(3) Közúti és kötöttpályás személyszállítás menetdíjbevételi adatai;
(4) Összes megtett kocsikilométer.
44 1190 A csővezetékes szállítás adatai Évenkénti kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra (1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai;
(2) Áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként;
(3) Üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza;
(4) A kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok; (5) Csővezetékes szállítás bevételi adatai.
45 1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról Havonkénti NAV Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága (folyami vámhivatal) a tárgyhót követő hó 4. (1) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye);
(2) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállított áru fajtája, súlya, ADN-osztályozás);
(3) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállítás módja, indulási és rendeltetési hely, a berakodás és a kirakodás helye, a hajó utazási iránya (lejt- vagy hegymenet)).
46 1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól Évenkénti valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint.;
(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények adatai (ellátottak száma nem és korcsoport szerint, ellátástípusonként; tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként; tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként);
(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként.;
(4) Az idősek otthonában ellátott személyek közül demensnek nyilvánítottak adatai (ellátottak száma nem és korcsoport szerint; tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint; tárgyévben felvételt nyertek száma);
(5) A működési és felhalmozási költségre, térítési díjra;
(6) Szenvedélybetegek adatai a betegség típusa szerint;
(7) Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint;
(8) Az ellátottak cselekvőképességük szerint.;
(9) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok;
(10) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként).
47 1203 Gyermekek napközbeni ellátása Évenkénti Napközbeni ellátást biztosítók a tárgyévet (nevelési év) követő szeptember 15. KSH Elektra (1) Engedélyezett, működő férőhelyek adatai;
(2) A csoportok adatai, jellemzői;
(3) Nevelési év folyamán igénybevevő gyermekek adatai (szeptember 1. – augusztus 31. között);
(4) A beíratott gyermekek adatai május 31-én;
(5) A felvételt nyert gyermekek családi körülményeinek adatai;
(6) Az egyéb szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek adatai;
(7) A napközbeni ellátást biztosítóhoz jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során;
(8) Adatok a gondozási díjakról;
(9) Kisgyermeknevelő álláshelyek, foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma május 31-én;
(10) Napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők adatai;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként).
48 1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Évenkénti a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra (1) Rendszeres szociális ellátások általános jellemzői (ellátásban részesülők számának változása; támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak
havi átlagos száma, támogatottak száma a jövedelmi helyzetük alapján, támogatásra felhasznált összeg);
(2) Aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor, nem és a megállapított támogatás havi összege szerint, családjaik száma családszerkezet szerint, jogosult személyek együttműködésének jellemzői foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint);
(3) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak adatai (gyerekek száma életkor szerint, valamint családjuk jövedelmi helyzete alapján, családok száma a gyerekek száma szerint);
(4) Rászorultságtól függő önkormányzati ellátások adatai (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, támogatást megállapító határozatok száma, felhasznált összeg);
(5) Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma életkor szerint jogcímenként; (6) Szociális ügyintézők adatai;
(7) Egyéb lakáscélú és előfinanszírozással nyújtott önkormányzati támogatások (támogatásban részesített személyek száma, felhasznált összeg);
(8) Az ápolási és a gyermekek otthongondozási díjára jogosult személyek száma életkor és nem szerint. Az ápolt személyek száma éltekor szerint. Ápolt és ápoló személyek közötti hozzátartozói kapcsolat;
49 1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról, nappali ellátást, valamint fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények adatairól Évenkénti szociális alapszolgáltatást, nappali ellátást és fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatók, valamint az önkormányzatok abban az esetben, ha nem intézményként működtetik az ellátást a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek
közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma;
(2) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma;
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, az engedélyezett férőhelyek száma.;
(4) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma.;
(5) Házi segítségnyújtás keretében foglalkoztatott egyéb munkavállalók száma az év folyamán;
(6) Népkonyha, nappali melegedő kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka napi átlagforgalma.;
(7) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,;
(8) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege ,működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások);
(9) Fejlesztő foglalkoztatásban részesülők;
(10) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként);
(11) Házi segítségnyújtásban részesülők száma (gondozási szükséglet, nem és korcsoport szerint).
50 1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről Évenkénti gyermekotthonok telephelyei, nevelőszülői hálózatok, TEGYESZ-ek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.;
(2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint;
(3) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg), speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) és kettős szükségletű gyermekek száma;
(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai;
(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint;
(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok;
(7) Adatok a gyermekotthonokban működő gyermekcsoportokról korcsoportos bontásban;
(8) A nevelőszülők száma és jellemzői, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok;
(9) Adatok a tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekekről;
(10) Adatok azon gyermekről, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak;
(11) Adatok a gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekekről a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban, valamint a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma;
(12) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban;
(13) Adatok a gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekekről kor és gondoskodási forma szerinti bontásban, tárgyévben bekerülök és kikerülők;
(14) Adatok a 3 éven aluli gyermekeket ellátó gyermekotthonokban gondozott anyákról, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyákról a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma;
(15) Adatok a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, a külső férőhely által utógondozottakról kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát);
(16) A személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések adatai;
(17) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként).
51 1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről Évenkénti Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat telephelyei a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők adatai:
gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai);
(2) Tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban;
(3) Adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadások száma, örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai); (4) Adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint);
(5) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként).
52 1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről Évenkénti a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi-kerületi) hivatalok és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Jegyző: Rendzseres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint);
(2) Jegyző:Szünidei gyermekétkeztetés adatai (kiskorúak jogosultsága, igénybevétel helye és időtartama szerint);
(3) Jegyző:adatok a családi jogállás rendezéséről;
(4) Jegyző:adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról;
(5) Járási hivatal:a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint);
(6) Járási hivatal:ügykezelők száma;
(7) Járási hivatal:adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint);
(8) Járási hivatal:adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről;
(9) Járási hivatal:adatok az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről;
(10) Járási hivatal:adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint);
(11) Járási hivatal:adatok a családi jogállás rendezéséről;
(12) Járási hivatal:adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint);
(13) Járási hivatal:szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai;
(14) Járási hivatal:a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint;
(15) Járási hivatal:adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban);
(16) Járási hivatal:a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai;
(17) Járási hivatal:a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban;
(18) Járási hivatal:a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint);
(19) Járási hivatalok:családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett gyermekek adatai;
(20) Járási hivatalok:harmadik személyként vagy családba fogadó személyként nyilvántartott személyek adatai;
(21) Járási hivatal:adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett, külön információk a családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett kiskorúakról), a gyermekvédelmi gyámság intézményének jellemzői;
(22) Járási hivatal:gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai);
(23) Járási hivatal:a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó-
ingatlanügyek, betétállományok, kötvények);
(24) Járási hivatal:Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai;
(25) Járási hivatal:adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint);
(26) Járási hivatal:otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint;
(27) Járási hivatal:adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei, a sajátos nevelési igénye és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége szerint);
(28) Járási hivatal:a közvetítői eljárás elrendelésének adatai;
(29) Járási gyámhivatal: Bejövő ügyforgalmi adatok;
(30) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok:a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint);
(31) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok:koordinátorok száma iskolai végzettség szerint;
(32) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok:ügykezelők száma;
(33) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok:személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele;
(34) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok:hivatásos gondnokok és támogatók adatai;
(35) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: Bejövő ügyforgalmi adatok;
(36) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: adatok a gyermekvédelmi igazgatási bírságokról;
(37) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma). A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai, örökbefogadás előkészítésének adatai.
53 1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól Eseményhez kötődő a változásban érintett települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője külön értesítés szerint (1)A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve,
az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.
54 1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről Évenkénti A megfigyelésbe bevont vállalkozások és nonprofit szervezetek. a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra (1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok;
(2) A munkáltató egészére jellemző adatok (létszám kategória 50 fő felett vagy alatt, kollektív bérmegállapodás típusa);
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje; legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma; munkaköri besorolását jelző kódszáma);
(4) A munkavállaló kereseti adatai (az októberi állapot szerinti alapbére, október havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme, előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme);
(5) A szervezet többségi állami illetve többségi magán tulajdonban van-e.
55 1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is) a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra (1) Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak
(negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.
56 1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről Évenkénti javítóintézetek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma;
(2) A javítóintézeti csoportokra vonatkozó adatok;
(3) A javítóintézetekben jogerős ítélettel bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint;
(4) A javítóintézetekbe letartóztatással bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, tartózkodási hely, a feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint;
(5) A tárgyévben a javítóintézetben jogerős ítélettel és letartóztatással elhelyezettek száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint az év folyamán;
(6) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint;
(7) A javítóintézetben jogerős ítélettel és letartóztatottként elhelyezett növendékek családi reszocializációját segítő tevékenységek adatai;
(8) A javítóintézetben lefolytatott fegyelmi eljárásra vonatkozó adatok;
(9) A biztonsági elkülönítésre vonatkozó adatok;
(10) A jutalmazásra és büntetésre vonatkozó adatok;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként).
57 1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása Havonkénti Szerencsejáték Zrt. a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap E-mail-en (1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek;
(2) Adott hónapban a sorsolási játékokra, totóra és egyéb fogadásokra kifizetett nettó nyereményösszeg;
(3) Adott hónapban az Eurojackpot játékot érintő mutatók (árbevétel, nettó hazai nyeremények, nyeremény szja, bruttó hazai nyeremények, kompenzáció tárgyhét társaságoktól, kifizetés a letéti számláról, befizetés a letéti számlára, kompenzáció és letéti számlák tranzakció egyenlege, bruttó nyeremény könyvelt hazai egyenlege, nyereményarány bruttó hazai aránya (%), Eurojackpot partnerséggel kapcsolatos költségek).
58 1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra (1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként;
(2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként.
59 1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról Negyedévenkénti időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra (1) A sajtótermékek megjelenési száma, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként;
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként.
60 1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Országos Széchenyi Könyvtár. a tárgynegyedévet követő hó 15. (1) A kiadott művek száma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként;
(2) A kiadott művek példányszáma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként.
61 1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei Évente négyszeri véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők folyamatos KSH Elektra (1) A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherbírású tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi
teljesítményei.
62 1658 Statisztikai jelentés a bevett egyházak, a bejegyzett egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak, továbbá azok belső egyházi jogi személyeinek tevékenységéről Évenkénti 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházak a tárgyévet követő június 30. KSH Elektra (1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma tevékenység szerint;
(2) Egyházak pénzügyi adatai (bevétel tevékenység szerint; kiadás tevékenység szerint, beruházás tevékenység szerint);
(3) Egyházak munkaügyi adatai (főállásban foglalkoztatottak száma és keresete; részmunkaidősök száma és keresete; megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma és keresete).
63 1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről Évenkénti települési önkormányzatok június 30. KSH Elektra (1) A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai;
(2) A települési önkormányzat illetékességi területén ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai;
(3) A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai;
(4) A települési önkormányzat illetékességi területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai.
64 1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról Többévenkénti közigazgatási szervek a tárgyévet követő február 15. (1) Az információs és kommunikációs technológiák használata;
(2) Hálózati biztonság; (3) Internethasználat;
(4) A szervezet honlapja;
(5) e-közigazgatási szolgáltatás; (6) Alkalmazottak;
(7) Közösségi média;
(8) Felhő alapú szolgáltatások;
(9) Intézményen belüli automatizált információmegosztás.
65 1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai Évenkénti család- és gyermekjóléti szolgáltatást biztosítók a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Szolgálat: Az ellátottak adatai településenként (gondozás formája, nem, korcsoport, gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, problémák szerint);
(2) Szolgálat: Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről;
(3) Szolgálat: Az elvégzett szakmai tevékenységek adatai;
(4) Szolgálat: A prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai;
(5) Szolgálat: A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán küldött jelzések száma;
(6) Szolgálat: Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint;
(7) Szolgálat: Adatok a veszélyeztetett kiskorúakról;
(8) Szolgálat: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai;
(9) Központ: Az ellátottak adatai (gondozás formája, nem, korcsoport);
(10) Központ: A központ speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban);
(11) Központ: Hatósági intézkedések jellemzői és az azzal érintett kiskorúak adatai (korcsoport, ellátás típusa, tevékenység típusa, lakóhely);
(12) Központ: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai;
(13) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként).
66 1725 Repülőterek forgalmi adatai Évenkénti repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 10. KSH Elektra (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban;
(2) Légi járatok adatai; (3) Utasforgalom adatai;
(4) Áru- és postai küldemények forgalmának adatai.
67 1726* Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról Félévenkénti Települési önkormányzatok a tárgyfélévet követő hó 31. KSH Elektra (1) Kereskedő adatai (statisztikai törzsszám; a kistermelő regisztrációs száma (őstermelői igazolványszám); név; székhelycím);
(2) A kereskedelmi tevékenység adatai (kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei a tevékenység helyszíne vagy a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint; az üzletek alapterülete).
68 1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról Évenkénti települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások.
69 1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 10. KSH Elektra (1) Energiaszektor termékei (termelt mennyiség).
70 1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei Évenkénti mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végző valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezet a tárgyévet követő május 31. KSH Elektra (1) A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei;
(2) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások;
(3) Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő;
(4) Mezőgazdasági beruházások.
71 1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 20. KSH Elektra (1) A szervezet TEÁOR’08 szerinti tevékenysége, gazdálkodási formája.
72 1765* Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól Évenkénti Önkéntes nyugdíjpénztárak a tárgyévet követő április 30. (1) Az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti
bontásban.
73 1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai Évenkénti gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek (Biztos kezdet gyerekházak, átmeneti gondozást biztosítók, Tanodák) a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Átmeneti gondozás: Az ellátásba újként bekerülők adatai;
(2) Átmeneti gondozás: Az ellátásba újként bekerülő gyermekek száma az ellátás kezdeményezője szerint;
(3) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban;
(4) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma nem és korcsoport szerint;
(5) Átmeneti gondozás: Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is);
(6) Átmeneti gondozás: Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint;
(7) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint;
(8) Biztos Kezdet Gyerekház: Az év folyamán gyerekház gondozásába újonnan bekerült gyermekek száma;
(9) Biztos Kezdet Gyerekház: Az év folyamán gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint);
(10) Biztos Kezdet Gyerekház: A Biztos Kezdet Gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán;
(11) Biztos Kezdet Gyerekház: A Biztos Kezdet Gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai december 31-én (száma, szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan hátrányos helyzete);
(12) Biztos Kezdet Gyerekház: A Biztos Kezdet Gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint);
(13) Tanoda: Az év folyamán a tanodába újonnan bekerült gyermekek száma;
(14) Tanoda: Az év folyamán a tanodából kilépő gyermekek száma;
(15) Tanoda: A tanodát rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán;
(16) Tanoda: A tanodát rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai december 31-én (száma, szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan helyzete, demográfiai jellemzői, iskolarendszerű oktatásának jellemzői szerint);
(17) Tanoda: Azon családok száma, ahol a tanodát rendszeresen igénybe vevő gyerekek élnek;
(18) Tanoda: A tanoda többletszolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán;
(19) Tanoda: A tanodában foglalkoztatott személyeket segítő önkéntesek és szakmai gyakorlatot teljesítők száma;
(20) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként).
74 1791 Baromfikeltetés Havonkénti baromfikeltető állomások a tárgyhót követő hó 12. KSH Elektra (1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint;
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint.
75 1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról Évenkénti a megfigyelésbe bevont szervezetek a tárgyévet követő május 31. KSH Elektra (1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek;
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások, a környezetterhelés saját szervezeten belüli kezelésével kapcsolatos anyag, energia- és bérköltségek;
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások;
(4) Környezetvédelmi beruházások jellemzői;
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása;
(6) Melléktermékekből származó bevételek;
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői.
76 1811 A postai szolgáltatás és eszközei Évenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 10. KSH Elektra (1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések a vonatkozási időszak végén;
(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében);
(3) Levélküldemények;
(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban;
(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adatai;
(6) A küldemények mennyisége felvételi hely szerint, területi bontásban;
(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban; (8) Pénzforgalom;
(9) Bélyegkibocsátás;
(10) Hírlapforgalom.
77 1824 Takarmányok értékesítési ára Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére takarmányt értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. KSH Elektra (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára.
78 1826 Növényvédő szerek értékesítési ára Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. KSH Elektra (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára.
79 1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára Negyedévenkénti az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. KSH Elektra (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára.
80 1831 Építőipari tevékenységek ára Évente négyszeri a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások február 23., május 23., augusztus 23., november 23. KSH Elektra (1) Építési tételek egységára.
81 1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági egységekhez tartozó gazdasági szervezetek március 16. KSH Elektra (1) Internetfelhasználás;
(2) Elektronikus-kereskedelem;
(3) Adathasználat, -megosztás, -analitika és -kereskedelem;
(4) Felhő alapú számítástechnika;
(5) Mesterséges intelligencia
(6) Számlázás;
(7) Informatikai szakértők és informatikai ismeretek.
82 1846 Székhely és telepi adatok Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 15. KSH Elektra (1) Éves átlagos állományi létszám;
(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés.
83 1852 Üzletek és más telepek adatai Évenkénti a 19 főnél többet foglalkoztató G, I nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő június 15. KSH Elektra (1) Üzletek és telepek adatai.
84 1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről Félévenkénti a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, lakás-
takarékpénztárak
a tárgyfélévet követő hó 31. KSH Elektra (1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek;
(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány;
(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek.
85 1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása Havonkénti tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyhót követő hó 15. KSH Elektra (1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők;
(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése.
86 1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele Évenkénti tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők;
(2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel.
87 1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról Évenkénti a megfigyelésbe bevont szervezetek a tárgyévet követő május 31. KSH Elektra (1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek;
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások;
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások;
(4) Környezetvédelmi beruházások;
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása;
(6) Melléktermékekből származó bevételek;
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői;
(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált.
88 1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra (1) Épület- és egyéb építményberuházások összetétele építménycsoportonként;
(2) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke;
(3) Gép-, berendezés- és járműberuházások összetétele termékcsoportonként;
(4) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke;
(5) Felújítások értéke;
(6) Selejtezési adatok.
89 1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását jellemző adatok Félévenkénti Hírközlési tevékenységet végző szervezetek. I. tárgyfélév: a tárgyidőszakot követő 30. nap; II. tárgyfélév: a tárgyidőszakot követő 45. nap KSH Elektra (1) Működési adatok a tárgyfélévben (tárgyidőszak végi adatok);
(2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai;
(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai;
(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj;
(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj;
(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai;
(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai;
(8) Beruházások adatai;
(9) Munkaügyi adatok.
90 1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján Évenként kétszeri Budapesten, – kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek Eurostat igénye szerint (1) Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai.
91 1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről Évenkénti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetői a tárgyévet követő február 28. KSH Elektra (1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai üzemeltetőre és egységre vonatkozóan;
(2) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai: SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa;
(3) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek kapacitás adatai (szobák, férőhelyek, területegységek száma);
(4) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek vendégforgalomi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban havonta;
(5) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek árbevétel adatai.
92 1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról Havonkénti az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek) a tárgyhót követő hó 25. (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban;
(2) Légi járatok adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, IATA-kódja, országa, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma;
(3) Utasforgalom;
(4) Áru- és postai küldemények forgalma;
(5) Rendelkezésre álló férőhelyek.
93 2009 Negyedéves munkaügyi jelentés Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások , költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 12. KSH Elektra (1) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban;
(2) Átlagos állományi létszám;
(3) Kereset és munkajövedelem;
(4) Teljesített munkaórák száma.
94 2010 Intrastat kiszállítás Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. KSH Elektra (1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, származási
ország, ügylettípus szerint és partner adószám szerint.
95 2012 Intrastat beérkezés Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. KSH Elektra (1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner
ország és ügylettípus szerint.
96 2076* Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek nyilvántartásában bekövetkezett változásokról Negyedévenkénti Települési önkormányzatok a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra (1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:(a nyilvántartásba vétel indoka;a szálláshely
nyilvántartási száma;a nyilvántartásba vétel időpontja;a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése;a szálláshely neve, címe, nyitvatartása;szobaszám;férőhelyszám;a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma).
97 2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok Évenkénti Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak a tárgyévet követő szeptember 30. KSH Elektra (1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás
jellege szerint: gyógyító ellátás, rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás, kiegészítő szolgáltatások,egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban, prevenció és népegészségügyi ellátás, egészségügyi adminisztráció, egyéb és tőkefelhalmozás;
(2) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltató intézmény szerint: kórházak és ápolási intézetek, járóbeteg ellátás, egészségügyi termékek szolgáltatói,népegészségügyi intézmények, nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények;
(3) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi bevétele a finanszírozás forrásai szerint, államháztartás, magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások).
98 2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése Negyedévenkénti üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 8. nap KSH Elektra (1) A belföldi és külföldi partnereknek nyújtott reprezentáns szolgáltatások negyedéves kibocsátási (egység) ára;
(2) Az érintett szolgáltatáscsoportok TESZOR’15 szerinti 6 és 4 számjegyű előző évi belföldi és export árbevétele.
99 2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai Negyedévenkénti országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra (1) Áruszállítási teljesítmények; Fuvardíjbevétel (bruttó);
(2) Személyszállítási teljesítmények; Menetdíjbevétel (bruttó).
100 2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről Többévenkénti a kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő szeptember 1. KSH Elektra (1) A termékinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, a termék újdonságfoka);
(2) Az üzleti folyamatok innovációjára vonatkozó információk (típusai, fejlesztő);
(3) Az innovációs tevékenységekre vonatkozó információk (K+F és egyéb innovációs tevékenységek adatai, ráfordítások és támogatások, folyamatban lévő innovációs tevékenységek);
(4) Az együttműködő partnerek típusai;
(5) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma, árbevétel, kiadások, vállalatcsoport);
(6) Üzleti környezet, üzleti stratégiák;
(7) Üzleti finanszírozás;
(8) Környezeti innováció.
101 2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai Negyedévenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra (1) Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok);
(2) A küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok);
(3) A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele (ezer Ft) CEP szegmensek szerint a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok);
(4) Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok).
102 2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete Évenkénti a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások a tárgyévet követő május 5. KSH Elektra (1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint;
(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a lakosság felé történő értékesítést.
103 2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. KSH Elektra (1) Átlagos állományi létszám;
(2) Szakosodott egységek teljesítményadatai;
(3) Szakosodott egységek beruházásadatai.
104 2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények Negyedévenkénti a csővezetékes szállítás és a légi szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, a vízi szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági szervezetek, valamint a MOL NYRt. a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra (1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban;
(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban.
105 2161 A vasúti személyszállítás adatai Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 8. KSH Elektra (1) Nemzetközi vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként;
(2) A vasúti személyszállítás megoszlása kilométer-övezetek szerint;
(3) A vasúti személyszállítás megoszlása kocsiosztály szerint;
(4) A vasúti vonatmozgások;
(5) Bevételek.
106 2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról Havonkénti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól felmentett vállalkozások a tárgyhót követő hó 15. KSH Elektra (1) Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított kereskedelmi forgalom (import és export) statisztikai érték, mennyiség, nettó súly,
árucikk, importőr/exportőr, nyilatkozattevő, szállítótartály, szállítási feltételek, szállítóeszköz honossága, számlázott összeg, származási ország, feladó ország, rendeltetési ország, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, fuvarozási díj, számlázási pénznem szerint.
107 2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről Évenkénti költségvetési fejezetgazda szervezetek március 16. (1) A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi,
gazdasági célok és finanszírozási forma szerinti bontásban.
108 2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó és/ vagy mezőgazdasági szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok december 15. MAJA (1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása;
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés;
(4) Faiskolai termékek területe;
(5) Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás;
(6) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása;
(7) Bortermelés;
(8) Mezőgazdasági termelési módszerek;
(9) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(10) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(11) Élőállat-vágás;
(12) Tyúktojás termelés;
(13) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése;
(14) Mezőgazdasági munkaerő;
(15) Mezőgazdasági szolgáltatás;
(16) Mezőgazdasági beruházások;
(17) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása.
109 2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről Évenkénti Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül a KSH által kijelöltek tárgyévet követő február 28. (1) Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer.
110 2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 20. KSH Elektra (1) Ipari teljesítmény adatok;
(2) Ipari rendelés adatok;
(3) Építőipari teljesítmény adatok;
(4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele.
111 2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra (1) Gazdasági szervezetek negyedéves árbevétel adatai 4 fő felett;
(2) Gazdasági szervezetek negyedéves termelési érték adatai (adók nélkül) 4 fő felett.
112 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra (1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata;
(2) Nemzetgazdasági beruházások;
(3) Használt tárgyi eszközök;
(4) Pénzügyi lízing-szerződések;
(5) Immateriális javak.
113 2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. KSH Elektra (1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai.
114 2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra (1) Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások;
(2) Pénzügyi lízing-szerződések adatai;
(3) Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének jellemzői;
(4) Az immateriális javak tárgyévi változásainak jellemzői;
(5) A beruházások teljesítményértékének vármegyék szerinti részletezése;
(6) Értéktárgyak tárgyévi változásai.
115 2242 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2023. (gazdasági szervezetek) Többévenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó és/vagy mezőgazdálkodási szolgáltatást végző és a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek június 15. KSH Elektra (1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Munkaerő és egyéb jövedelemszerző tevékenység;
(3) A gazdaság földhasználatának művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei;
(4) A gazdaság növénytermesztésének jellemzői;
(5) A gazdaság állatállománya kor és ivar szerint;
(6) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(7) Az alkalmazott mezőgazdasági termelési módszerek;
(8) Agrárdigitalizáció;
(9) Öntözés;
(10) Talajművelési módszerek;
(11) Gépek és berendezések;
(12) Gyümölcsös ültetvények.
116 2243 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2023. (egyéni gazdaságok) Többévenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó és/vagy mezőgazdálkodási szolgáltatást végző és a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok július 15. MAJA (1)A gazdaság azonosító adatai;
(2) Munkaerő és egyéb jövedelemszerző tevékenység;
(3) A gazdaság földhasználatának művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei;
(4) A gazdaság növénytermesztésének jellemzői;
(5) A gazdaság állatállománya kor és ivar szerint;
(6) Élőállat-vágás;
(7) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(8) Az alkalmazott mezőgazdasági termelési módszerek;
(9) Öntözés;
(10) Talajművelési módszerek
(11) Gépek és berendezések;
(12) Gyümölcsös ültevények;
(13) Agrárdigitalizáció.
117 2253 Jelentés a magyarországi mozikról Évenkénti mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra (1) A magyarországi mozik: jellege; A mozitermek (vetítővásznak) száma; A mozi befogadóképessége; A működés módja; A működés jellege; A gazdálkodás
módja; A fenntartó/üzemeltető típusa; A vetített filmek száma; Előadások száma; Látogatások száma; Jegybevétel;
(2) A magyarországi mozik forgalmazási adatai.
118 2254 Jelentés a befejezett filmekről és műsorokról Évenkénti film- és műsorgyártó gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek, műsorok száma adathordozó típusonként és kategóriánként;
(2) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek, műsorok műsorideje;
(3) Az év folyamán befejezett koprodukciós filmek, műsorok száma;
(4) Az év folyamán elkészült filmek, műsorok cím szerinti felsorolása.
119 2257 A támogatott lakhatás adatai Évenkénti támogatott lakhatást nyújtó szervezetek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Engedélyezett férőhelyek száma;
(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint;
(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma;
(4) Térítési díjat fizetők száma;
(5) Térítési díjból eredő bevétel;
(6) Működési költség alakulása;
(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők;
(8) Az ingatlan adatai;
(9) Az ellátottak cselekvőképességük szerint;
(10) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként).
120 2262* Katonai célú eszközök adatai Évenként kétszeri Honvédelmi Minisztérium március 15. és augusztus 15. Elektronikus adatátvétel (KARÁT) (1) Fegyverrendszerek beszerzési értéke és átlagos várható életkora: Az előző és tárgyévre vonatkozó Zárszámadás (illetve költségvetés) szerint részletezett adatok beruházás, készlet és felújítás bontásban. Az eszközbeszerzések élettartam szerinti kimutatása.
121 2374 Gazdaságszerkezeti Összeírás, 2023. (kiemelt egyéni gazdaságok) Többévenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó és/vagy mezőgazdálkodási szolgáltatást végző és a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok június 15. MAJA (1) A gazdaság azonosító adatai;
(2)A gazdaság földhasználatának művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei;
(3)A gazdaság növénytermesztésének jellemzői;
(4)A gazdaság állatállománya kor és ivar szerint;
(5) Munkaerő és egyéb jövedelemszerző tevékenység;
(6) Az alkalmazott mezőgazdasági termelési módszerek;
(7) Agrárdigitalizáció;
(8) Öntözés;
(9) Talajművelési módszerek;
(10) Gépek és berendezések;
(11) Gyümölcsös ültetvények;
(12) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(13) Élőállat-vágás.
122 2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó és/vagy mezőgazdálkodási szolgáltatást végző és a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni gazdaságok december 15. MAJA (1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása;
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés;
(4) Faiskolai termékek területe;
(5) Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás;
(6) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása;
(7) Bortermelés;
(8) Mezőgazdasági termelési módszerek;
(9) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(10) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(11) Élőállat-vágás;
(12) Tyúktojás termelés;
(13) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése;
(14) Mezőgazdasági munkaerő;
(15) Mezőgazdasági szolgáltatás;
(16) Mezőgazdasági beruházások;
(17) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása.
123 2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 15. KSH Elektra (1) Regiszterkarbantartó adatok (pl. azonosító adatok és a vállalatcsoportra vonatkozó információk).
124 2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. KSH Elektra (1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai;
(2) Gazdasági szervezetek beruházási adatai.
125 2438* Kassza-és áradatok kiskereskedelmi üzletláncoktól Hetenkénti illetve havi Kiskereskedelmi üzlethálózatok Havi adatszolgáltatás esetén tárgyhó 25., illetve tárgyhót követő első munkanap. Heti adatszolgáltatás esetén a hét első munkanapja (1) Az értékesített termékek fogyasztói ára;
(2) Az értékesített termékek mennyisége;
(3) A termékek értékesítéséből származó bevétel;
(4) A vásárlási blokkokon szereplő terméket azonosító karakterlánc (kód) és az ahhoz kapcsolódó termék teljes neve valamint a termék kiskereskedelmi láncon belüli saját csoportosító kódja.
126 2444 Jelentés az Üzleti SzolgáltatóKözpontok tevékenységéről Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek október 31. KSH Elektra (1) Létszám, kereseti adatok;
(2) Az SSC tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások típusai és jellemzői.
127 2445 Jelentés a startupvállalkozások tevékenységéről Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek (startupok) a tárgyévet követő február 15. KSH Elektra (1) Az alapításra, alapítókra vonatkozó információk és adatok;
(2) A vállalkozás működésére vonatkozó információk és adatok;
(3) A foglalkoztatottakra vonatkozó információk és adatok;
(4) Elégedettség a gazdasági, jogi környezettel, valamint vállalkozása gazdasági helyzetével.
128 2521 A távközlési szolgáltatás árbevétel adatai Negyedévenkénti távközlési szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra (1) A műsorelosztás nettó árbevétele;
(2) A vezetékes hang és internetszolgáltatás nettó árbevétele;
(3) A mobil hang és internet szolgáltatás nettó árbevétele.
129 2522 A helyhez kötött internet szolgáltatás adatai Negyedévenkénti internet hozzáférési szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra (1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetéseinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és ebből a bérelt vonali előfizetések száma – kiskereskedelmi forgalomban – a negyedév végén, db;
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetéseinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a negyedév végén, db;
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén;
(4) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetéseinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési bontásban, év végén, db);
(5) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali előfizetések száma települési bontásban, év végén, db.
130 2523 A mobiltelefon- és internetszolgáltatás adatai Negyedévenkénti mobilszolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra (1) A mobil szolgáltatás adatai – előfizetések;
(2) Mobil-adatforgalom, SMS-ek, MMS-ek száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama – Mobilszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások és a roaming hívások perc ideje – Mobilszolgáltatás;
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége – vármegyei bontásban;
(6) A mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai, az év végén.
131 2524 A televízió szolgáltatás adatai Negyedévenkénti televízió-szolgáltatási, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra (1) Televízió szolgáltatás adatai előfizetői csomagok és technológiai bontás szerint a negyedév végén;
(2) Műsorszórás;
(3) A televízió-szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db;
(4) TV-előfizetések száma technológiai bontásban, helyhez kötött vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, településenként, az év végén, db;
(5) Digitális műsorterjesztés.
132 2525 A vezetékes távközlési szolgáltatás adatai Negyedévenkénti vezetékes telefonszolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra (1) A szolgáltatónál bekapcsolt fővonalak száma;
(2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások száma és időtartama – vezetékes telefonszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások perc ideje – vezetékes telefonszolgáltatás.
133 2540 Jelentés a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő, nettó 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződésekkel kapcsolatos adatokról Eseményhez kötődő 1) a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárásban a nettó 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó értékben szerződést kötő nyertes ajánlattevő2) a Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó építési beruházás érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárásban nettó 700 000 000 forintot el nem érő értékben szerződést kötő nyertes ajánlattevő az eseményt követő 90. nap KSH Elektra (1) Azonosító adatok;
(2) A nyertes ajánlattevő tervei az alapanyagok és termékek felhasználására vonatkozóan;
(3) A nyertes ajánlattevő környezetvédelemmel kapcsolatos tervei.
134 2561* Az E-tanúsítás adatbázisból az épületek energetikai jellemzőinek átvétele Negyedévenkénti Energetikai tanusítók a tárgyidőszakot követő 60 nap Elektronikus adatátvétel (KARÁT) (1) Az energiatanúsítványokban szerepló épület- és lakásminőségi adatok, a tanúsított ingatlanok energiahatékonysági jellemzői, besorolása, az ingatlanok típusa és lakcíme.
135 2562 Havi jelentés a szakosodott egységek gazdasági teljesítményéről Havonkénti és negyedévenkénti A megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót, illetve a tárgynegyedévet követő hó 20. nap KSH Elektra (1) A kijelölt gazdasági szervezetek jogi egység színtű negyedéves teljesítménystatisztikai adatai;
(2) A kijelölt gazdasági szervezetek havi szakosodott egység szintű árbevétel és adó adatai.
136 2564 Gáz halmazállapotú
természetes gázszállítás
Havonkénti FGSZ Földgázszállító
Zrt.
a tárgyhónapot
követő 16. nap
KSH Elektra (1) A kijelölt gazdasági szervezetek jogi egység színtű negyedéves teljesítménystatisztikai adatai;
(2) A kijelölt gazdasági szervezetek havi szakosodott egység szintű árbevétel és adó adatai.
1 Az „esemény” megfogalmazás alatt a közbeszerzési eljárásban kötött építési beruházási szerződés(eke)t magába foglaló, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételi napját kell érteni. Az azonos eljárásban kötött építési beruházási szerződésekről adatszolgáltatónkként egy adatszolgáltatás történik.

2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

AGRÁRMINISZTÉRIUM

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1257 Nettó fakitermelés Évenkénti Állami erdőgazdaságok és a megfigyelésbe bevont erdőgazdálkodók a tárgyévet követő március 17. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban.
3 1259 Az erdei fatermékek termelése, készletváltozása és erdészeti ársatatisztikák Évenkénti Állami erdőgazdaságok és a megfigyelésbe bevont erdőgazdálkodók a tárgyévet követő március 17. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése;
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése; (3) Erdei fatermékek árstatisztikái;
(4) Erdészeti tevékenységek árstatisztikái.
4 1703 Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről Negyedévenkénti kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb hitelintézetek a tárgynegyedévet követő hó 15. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések összege;
(2) Az egyéni gazdaságok, és a gazdasági szervezetek teljes hitelállománya és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hitelek összege a hitel pénzneme (forint/deviza), futamideje, célja (forgóeszköz, beruházási hitel), valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint.

3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

BELÜGYMINISZTÉRIUM

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1222 Személy- és járműforgalmi jelentés Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó 5. munkanap (1) A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok.
3 1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével) Havonkénti rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden hónap ötödik napját követő első munkanap (1) Eljárási adatok;
(2) Bűncselekményi adatok;
(3) Elkövetői adatok;
(4) Sértetti adatok;
(5) A büntetőeljárás alá vont jogi személlyel kapcsolatos adatok.
4 1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről Évenkénti köznevelési intézmények Október 15. (1) Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár);
(2) Adatok a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatot végző pedagógusok továbbképzésben való részvételéről;
(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi feladatok alábontása, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatokra vonatkozó alábontás: csoportok, osztályok, termek, gyermekek, tanulók, magántanulók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek száma, tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli ill. nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók, mulasztási adatok;
(4) Alapfokú művészetoktatás jellemzői; (5) Adatok a kollégiumi ellátásról;
(6) pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása; pedagógiai-szakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység);
(7) Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatokra vonatkozó feladatellátási helyenkénti adatok (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma);
(8) Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat adatai;
(9) Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás adatai.
5 1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi Negyedévenkénti, évenkénti A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, és az Országos Mentőszolgálat a tárgynegyedévet követő 1. nap, és a tárgyévet követő június 30. (1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár szerint);
(2) Adatok az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól.
6 1485 Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkájáról Évenkénti foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő február 15. (1) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai;
(2) A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői;
(3) A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök;
(4) Munkahigiénés feladatok;
(5) A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata;
(6) Egészségmegőrző tevékenység.
7 1498 Jelentés az egyes egészségügyben használt eszközök állományának változásáról Eseményhez kötődő, évenkénti Állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg és önálló járóbeteg ellátó intézmények, orvos- és egészségtudományi egyetemek, egyházak, honvédség fekvőbeteg intézményei a tárgyhót követő hó 15., a tárgyévet követő január 31. (1) Jelentés az endoszkópok; betegmegfigyelő és elllenőrző rendszerek; újraélesztés eszközei; nagyfrekvenciás sebészeti (dia termiás) eszközök; operációs
mikroszkópok,kolposzkópok; inkubátorok; dializáló berendezések; ultrhangos vágók, zúzók; röntgendiagnosztikai berendezések; röntgenterápia készülékei; nukleárdiagnosztikai készülékei; nukleárterápia készülékei;műtő-vizsgáló lámpák; sterilizáló berendezések; kórbonctan-kórszövettan eszközei; altatók, altató-lélegeztetők; lélegeztetők állományának változásáról (állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői.
8 *  1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, vármegyénként és országos összesítésben) Havonként ill. évenként Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti gyógyszertárak közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző részlegei (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által) a tárgyidőszakot követő második hó 1., ill. a tárgyévet követő február 15. (1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként;
(2) Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével);
(3) Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével;
(4) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével);
(5) Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a dobozszámának feltüntetésével;
(6) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok vármegyénként és országos összesítésben.
9 * 
10 1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról Évenkénti (1) A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, az Országos Mentőszolgálat, az Országos Vérellátó Szolgálat; és a magánszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, amennyiben vagy éves nettó árbevétele vagy a tárgyévi beruházása eléri a 100 millió forintot.
(2) A települési önkormányzatok
a tárgyévet követő március 31. (1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint;
(2) Egészségügyi intézmények felújítási (épület, gép-műszer) adatai források szerint.
11 *  1578 Jelentés a gyógyszertárakról Évenkénti Valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és intézeti gyógyszertár a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közreműködésével a tárgyévet követő február 28. (1) Intézeti gyógyszertárat működtető kórház adatai;
(2) Intézeti gyógyszertár elhelyezkedésre vonatkozó adatok;
(3) Intézeti gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
(4) Intézeti gyógyszertár által végzett szakfeladatok;
(5) Intézeti gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok;
(6) Fiókgyógyszertár elhelyezkedésére vonatkozó adatok;
(7) Fiókgyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
(8) Közforgalmú gyógyszertár elhelyezkedésére, és a működtető vállalkozásra vonatkozó adatok;
(9) Közforgalmú gyógyszertár gyógyszertárvezetőjére vonatkozó adat;
(10) Közforgalmú gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
(11) Közforgalmú gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok; (12) Közforgalmú gyógyszertárak által végzett szakfeladatok;
(13) Kézi gyógyszertár elhelyezkedésére, a működtető orvosra vonatkozó adatok;
(14) Kézi gyógyszertár működésére vonatkozó adatok.
12 1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez Évenkénti A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett érvényes működési engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi szolgáltatók, kivéve: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, a központi illetményszámfejtési körbe (KIRÁ-ba) nem tartozó egyházi fenntartású szakorvosi fekvőbeteg-ellátó intézetek, valamint a fekvő vagy járóbeteg szakellátást nem nyújtó vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység formájában működő egészségügyi szolgáltatók. a tárgyévet követő február 28. (1) Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai.
13 1913 Havi jelentés a gyógyszer-
nagykereskedők gyógyszer kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól
Havonkénti valamennyi, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján közzétett mindenkor hatályos gyógyszertörzsben szereplő gyógyszert kiszállító gyártó és gyógyszer-
nagykereskedő és saját előállítású a gyógyszertörzsben szereplő – termékeit kiszállító gyártó
a tárgyidőszakot követő hónap 15. nap (1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer kiszállítási adatai;
(2) Gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállítási adatai a végfelhasználók számára.
14 * 
15 2349* Jelentés a büntetés-
végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről
Félévenkénti Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a tárgyfélévet követő hó 10. nap (1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző
időszakról;
(2) Folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén;
(3) Folyamatban maradt ügyek száma;
(4) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban;
(5) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban;
(6) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban;
(7) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban;
(8) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban;
(9)Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban;
(10) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban;
(11) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban;
(13) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban;
(14) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma;
(15) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(16) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban;
(17) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban;
(18) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma;
(19) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma;
(20) Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(21) Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban;
(22) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(23) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(24) Gondozás keretében társadalmi beilleszkedést segítő támogatást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(25) Gondozás keretében társadalmi beilleszkedést segítő támogatást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(26) Felnőtt korúak reintegrációs őrizetére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban;
(27) Fiatalkorúak reintegrációs őrizetére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban.
16-17 * 

4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1066* Levegőtisztaság-védelmi adatok Évenkénti Országos Meteorológiai Szolgálat a tárgyévet követő szeptember 30. (1) A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján;
(2) A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján;
(3) A levegő 10 mikrométer alatti szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján;
(4) A levegő nitrogén-oxidok (NOx) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján;
(5) A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján;
(6) A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján;
(7) A levegő 2,5 mikrométer alatti szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján;
(8) Települések átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja.

5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok Negyedévenkénti a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat kezelő illetve üzemeltető,- és egyéb kijelölt vállalkozások a tárgyidőszakot követő 30. nap KSH Elektra (1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű;
(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása.
3 1390 A helyi közutak és hidak adatai Évenkénti települési önkormányzatok (Budapesten kerületenként) a tárgyévet követő február 28. (1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége;
(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként;
(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe;
(4) A helyi közutak részét képező hidak adatai (száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével);
(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban.
4 1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi úszólétesítménye k adatai Évenkénti Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) a tárgyévet követő február 28. KSH Elektra (1) Hajózási engedélyek adatai;
(2) Áruszállítás;
(3) Személyszállítás;
(4) Rév és komp üzemeltetés;
(5) Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai;
(6) Duna;
(7) Tisza;
(8) Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó;
(9) Egyéb;
(10) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai;
(11) Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint;
(12) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint;
(13) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók teljesítmény szerint;
(14) Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz).
5 1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei Évenkénti vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő május 30. KSH Elektra (1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei;
(2) Vízi út jellemzői;
(3) Vízi utak beruházási és fenntartási költsége;
(4) Beruházási kiadások;
(5) Folyó kiadások;
(6) Általános kiadások;
(7) Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások;
(8) Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek).
6 1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai Évenkénti nem keskeny nyomtávú vasúti pályahálózat működtetésére tudomásul vett bejelentéssel rendelkező pályahálózat működtetését végző, valamint a vasúti áruszállításhoz és személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek. a tárgyévet követő április 30. KSH Elektra (1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai;
(2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai;
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai;
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján;
(5) Kombinált szállítás;
(6) Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km;
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km;
(8) Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km;
(9) Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
(10) Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km.
7 1857 A kikötői áru- és hajóforgalom Havonkénti Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel rendelkező vállalkozások a tárgyhót követő hó 10. KSH Elektra (1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai;
(2) Kikötő neve, helye;
(3) Rakodás helye;
(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai;
(5) Be-, vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség);
(6) Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma.
8 2222 Az út infrastruktúra adatai Évenkénti az utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. KSH Elektra (1) Az útra fordított költségek, autópálya;
(2) Az útra fordított költségek, autóút;
(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak;
(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak;
(5) Az útra fordított költségek, mellékutak;
(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai;
(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok országos úthálózati kategóriákban, 7 jármű kategóriában;
(8) Úthasználati (forgalmi) adatok országos úthálózati kategóriákban, 15 (teher) jármű kategóriában;
(9) Hitelszolgálati adatok az útpályákról.
9 2223 A vasút infrastruktúra adatai Évenkénti a vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. KSH Elektra (1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok;
(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok;
(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat;
(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat;
(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként;
(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként;
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként.
10 2224 A vízi út infrastruktúra adatai Évenkénti a vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. KSH Elektra (1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként;
(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként;
(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok vízi út osztályonként és hajókategóriánként az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről;
(4) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra összevont osztályokban hitelszolgálati módonként.
11 2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai Évenkénti a hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út) felügyeletével megbízott szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. KSH Elektra (1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat);
(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat);
(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások;
(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások;
(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások;
(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként;
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként;
(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;
(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként.
12 2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai Évenkénti az országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot ellátó szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. KSH Elektra (1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként;
(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként;
(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, vízi út osztályonként;
(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;
(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként.
13 2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai Évenkénti az állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. KSH Elektra (1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként;
(2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;
(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként.
14 2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai Évenkénti valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra (1) A légijárművek száma, kapacitása, tulajdonságai;
(2) Alkalmazott személyzet száma és bérköltsége.
15 2247 Légiszállítási teljesítmények adatai Évenkénti a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Menetrend szerinti járatok adatai;
(2) Nem menetrend szerinti járatok adatai;
(3) Légitaxi járatok adatai;
(4) Bevételt nem jelentő járatok.
16 2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint Negyedévenkénti a kijelölt nemzetközi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található
a tárgynegyedévet követő hó 30. KSH Elektra (1) Indulási és célállomás;
(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrend szerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta).
17 2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint Évenkénti valamennyi nemzetközi menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra (1) Indulási és célállomás;
(2) Repülőgép típusa;
(3) Járatok száma;
(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta);
(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta).
18 2250 Légitársaságok pénzügyi adatai Évenkénti a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető kereskedelmi légitársaságok, amelyek központi ügyintézésének helye Magyarországon található a tárgyévet követő május 31. KSH Elektra (1) Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai;
(2) Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai;
(3) Eredménytartalék kimutatás;
(4) Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai;
Összesített adatok.
19 2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai Negyedévenkénti Magyarországon található nemzetközi kereskedelmi repülőterek, valamint egyes nem nemzetközi repülőterek a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra (1) Légijármű mozgások;
(2) Kereskedelmi utasforgalom;
(3) Szállítmány (áru, posta);
(4) Menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta);
(5) Nem menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta).

6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMx

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről Évenkénti fővárosi és vármegyei kormányhivatalok a tárgyévet követő január 20. (1) A tárgyidőszakban készített pártfogó felügyelői vélemények (száma, kor, ügyforgalmi szempontból, felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka szerint, nemek szerinti bontásban);
(2) Fiatalkorúakról készítet környezettanulmányok jellemzői (száma, ügyforgalmi bontásban, a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban);
(3) Közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek jellemzői (kor, ügyforgalmi bontásban, befejezés módja szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban);
(4) Pártfogó felügyeletre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat
(indítvány) tartalma szerinti bontásban);
(5) A pártfogoltak száma kor és nemek szerint;
(6) A visszaeső pártfogoltak száma, kor szerint;
(7) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma;
(8) Megelőző pártfogásra vonatkozó adatok (ügyforgalmi bontásban, pártfogoltak száma nemek szerint);
(9) Közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban, bűncselekmény típus szerinti bontásban);
(10) Közvetítői eljárásban résztvevő terheltek száma kor és nemek szerint;
(11) A tárgyidőszakban befejezett közvetítői ügyek száma kor és a befejezés módja szerint.
3 2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről Évenkénti közvetítők a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek a tárgyévet követő január 31. (1) A tárgyévben befejezett közvetítői eljárások száma eredményesség és a vita jellege szerint.

7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második félévi helyzetéről Évenként kétszeri felsőoktatási intézmények első félévről: november 15., második félévről: április 15. Felsőoktatási Információs Rendszer (1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség
szerzésének országa) karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként;
(2) A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként;
(3) Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben;
(4) A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége;
(5) Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben;
(6) A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma;
(7) Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben;
(8) Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága.
3 1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról Évenkénti felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő január 20. Felsőoktatási Információs Rendszer (1) A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként,
valamint korév és képzési szint szerint.
4 1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről Évenkénti Valamennyi alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató költségvetési szerv, civil szervezet (civil társaság, egyesület, alapítvány), közalapítvány, gazdasági társaság, vállalkozás, egyéni vállalkozás a tárgyévet követő március 1. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer (1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység
ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság, közművelődési alapszolgáltatások);
(2) A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések;Ismeretterjesztés; Táborok;Kiállítások, műsorok, rendezvények;Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók; Székhelyen kívül végzett tevékenység;Székhely, telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok; Fogyatékos személyek akadálymentes hozzáférhetőségével kapcsolatos tevékenység; Hátrányos helyzetű településeken végzett szociokulturális tevékenység.
5 1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről Évenkénti állatkertek vadasparkok kultúrparkok a tárgyévet követő január 31. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer (1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya;
(2) Állatkertek látogatottságának jellemzői;
(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók;
(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
6 1442 Jelentés a könyvtárak helyzetéről és tevékenységéről Évenkénti települési, munkahelyi, felsőoktatási és szakkönyvtárak, nemzeti könyvtár a tárgyévet követő március 15. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer (1) A könyvtári telephelyek adatai (száma, alapterület, nyitva tartás);
(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok; (3) A könyvtárhasználat adatai;
(4) Könyvtári programok és képzések;
(5) Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról;
(6) A más településen (nem a székhelyen) működő szolgáltatóhelyek adatai;
(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
7 1444 Muzeális intézmények adatai Évenkénti muzeális intézmények a tárgyévet követő január 31. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer (1) Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga;
(2) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak;
(3) Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása;
(4) Muzeális intézmények kutatásai, publikációi;
(5) Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai;
(6) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások);
(7) Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen);
(8) Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói;
(9) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
8 1445 Jelentés a kiállításokról Évenkénti kiállítást szervezők a tárgyévet követő március 1. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer (1) Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma);
(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok).
9 1446 Jelentés a levéltárak működéséről Évenkénti levéltárak a tárgyévet követő március 1. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer (1) A levéltári anyag feldolgozása;
(2) A levéltári anyag mennyiségének változása;
(3) A levéltári anyag rendezettsége;
(4) Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál;
(5) A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység;
(6) A levéltár anyagáról készült biztonsági másolatok;
(7) A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, levéltári anyag kölcsönzése, digitális szolgáltatások;
(8) Tudományos és közművelődési feladatok;
(9) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
10 1447 Jelentés az előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) tevékenységéről Évenkénti EMTV. hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek – színházak, szabadtéri színházak, opera, táncegyüttesek a tárgyévet követő február 15. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer (1) A színházak, táncegyüttesek és operák látogattottsági adatai jegyfajták szerint;
(2) Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látógatószám);
(3) Színházi (opera), táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben);
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok;
(5) A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai;
(6) Vendégszereplő színházi (opera) társulatok, táncegyüttesek adatai;
(7) A színház, táncegyüttes (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
11 1451 Jelentés a hangversenyekről Évenkénti Hangversenyszervez ő szervezetek, Emtv. hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek, – zenekarok, énekkarok a tárgyévet követő február 15. KultStat Kulturális Statisztikai Rendszer (1) Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma);
(2) Hangverseny bérletezés adatai;
(3) Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai.
12 2220 Adatszolgáltatás a nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásairól Évenkénti A nem állami felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő május 31. (1) A nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai.
13 2536 Adatszolgáltatás a szakképző intézmények tevékenységéről Évenkénti szakképző intézmények és többcélú szakképző intézmények október 15. Szakképzés Információs Rendszere (KRÉTA) (1) Szakképző intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága);
(2) Adatok a szakképző intézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok továbbképzésben való részvételéről;
(3) A szakképző intézmény által ellátott köznevelési és szakképzési alapfeladatok alábontása, ellátott alapfeladatonként: osztályok, termek, tanulók, egyéni tanulmányi rendű tanulók, igazgató, igazgató helyettes, oktatók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek száma (szakmai végzettek szakmánként), tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű tanulók száma, mulasztási adatok, szakmánkénti létszámok, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli, illetve nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók;
(4) Adatok a kollégiumi ellátásról;
(5) Szakképző intézmények működési helyenkénti adatai (tanulók, oktatók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma);
(6) Alapfokú művészetoktatás jellemzői.

8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

MINISZTERELNÖKSÉG

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1229 Hatósági statisztika Évenkénti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok a tárgyévet követő január 31. Hatósági Statisztika elektronikus rendszer (1) Hatósági eljárásokban született döntések;
(2) Hatósági eljárásokban született döntésekkel szembeni jogorvoslatok eredménye;
(3) Másodfokú döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálatok eredménye;
(4) Hatósági ellenőrzések száma;
(5) Megkeresések száma;
(6) Eljárási költség;
(7) Ügyfelek száma;
(8) Kirendelt szakértők száma;
(9) Ügyintézők száma;
(10) Eljárások száma;
(11) Végrehajtási eljárások.
3 1621 Önkormányzati törzsadattár Évenkénti fővárosi és vámegyei kormányhivatalok a tárgyévet követő február 20. NJT Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok);
(2) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége.
4 1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti statisztika Évenkénti fővárosi és vármegyei kormányhivatalok a tárgyévet követő január 20. NJT Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése;
(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma;
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma;
(4) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma;
(5) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma;
(6) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma;
(7) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma.
5 2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika Évenkénti fővárosi és vármegyei kormányhivatalok a tárgyévet követő február 15. (1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai;
(2) Ingatlanszerzők állampolgársága;
(3) Megszerzett ingatlan adatai;
(4) Az ingatlanszerzés jogcíme.
6 2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája Évenkénti a helyi önkormányzatok jegyzői, fővárosi és vármegyei kormányhivatalok a tárgyévet követő január 31. (1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma;
(2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések;
(3) A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok;
(4) A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma;
(5) A kormányhivatal kizárással, illetve kijelöléssel kapcsolatos döntéseinek száma.
7 2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai Évenkénti keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton vasúti személyszállítási szolgáltatást vagy vasúti árutovábbítást végző szervezet a tárgyévet követő április 30. KSH Elektra (1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai;
(2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai;
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai;
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján;
(5) Személyforgalmi adatok;
(6) Vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km; (7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km;
(8) Vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
(9) Vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km.

9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

AKI AGRÁRKÖZGAZDASÁGI INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1249 Lehalászás Évenkénti halastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdaságok a tárgyévet követtő március 31. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként;
(2) A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma;
(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként;
(4) Az értékesített étkezési hal átlagára és mennyiségének megoszlása halfajonként;
(5) Az év során megtermelt és értékesített tenyész hal mennyisége.
3 1269 A termelőeszközök árjelentése Havonkénti a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó kijelölt vállalkozások a tárgyhónapot követő hó 15. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) A mezőgazdasági termelőeszközök (műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése.
4 1270 A mezőgazdasági gépek forgalma Negyedévenkénti mezőgazdasági termelőeszköz (gépek és alkatrészek) kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb gépkategóriánként értékben;
(2) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítéséből a hazai gyártású gépek mennyisége főbb gépkategóriánként.
5 1280 Vágóhidak élőállat vágása Havonkénti valamennyi engedélyezett vágóhíd a tárgyhónapot követő hó 10. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) A vágóhidak élőállat vágása állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl);
(2) A vágóhidak élőállat vágása mennyiségben (darab).
6 1282 Műtrágya értékesítés Negyedévenkénti a műtrágya előállítással, a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára.
7 2202 Dísznövénytermesztés Évenkénti dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt szervezetek és gazdálkodók a tárgyévet követő március 31. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Dísznövénytermesztés területe;
(2) A gazdaságban munkát végzők száma;
(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként;
(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele.
8 2335 Az élelmiszeripar pénzügyi mutatóinak alakulása Évenkénti az élelmiszer,- ital- és dohánytermék gyártása ágazatba sorolt gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő március 1. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Az élelmiszeripar pénzügyi mutatóinak alakulása.
9 2385 Élelmiszeripari kapacitásfelmérés Többévenkénti az élelmiszer,- ital- és dohánytermékek gyártásával foglalkozó, kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 31. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Élelmiszeripari kapacitások főbb ágazatonként és termelési egységenként.
10 2386 Vetőmagforgalmazás Évenkénti szaporítóanyag forgalmazással foglalkozó vállalkozások a tárgyidőszakot követő szeptember 1. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben.
11 2387 Takarmánygyártás Évenkénti Engedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel rendelkező vállalkozások a tárgyévet követő április 30. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége;
(2) Előállított takarmányok mennyisége állatfajonként és azok összetétele.
12 2416 Mezőgazdasági biztosítások Évenkénti mezőgazdasági biztosítással foglalkozó biztosító társaságok és biztosítási egyesületek a tárgyévet követő február 28. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Mezőgazdasági biztosítások üzleti adatai kockázati csoportok szerint.
13 2436 Biomassza felhasználás Évenkénti Energiahordozóként szilárd biomasszát hasznosító erőművek, fűtőművek a tárgyévet követő február 28. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza felhasználása típusok szerint.
14 2555 Biológiai termésnövelők forgalmazása Évenkénti Termésnövelő szerek gyártásával, kereskedelmével foglalkozó kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő február 15. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Biológiai terméshozam növelő szerek végfelhasználói értékesítésének adatai (mennyiség, érték, átlagár) a felsorolt szerekre vonatkozóan.
15 2556 Állattartó gazdaságok takarmányfelhasználása Többévenkénti A kijelölt állattartó szervezetek és kiemelt gazdák a tárgyévet követő február 1. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) (1) Az állattartó gazdaságok takarmányfelhasználásának éves mennyisége alapanyagonként és állatfajonként;
(2) Állatlétszám a kijelölt állatfajokra vonatkozóan.

10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1523 Vádképviseleti Informatikai Rendszer Eseményhez kötődő járási és járási szintű ügyészségek, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, Legfőbb Ügyészség a tárgyidőszakot követő hó 5. napja (1) Az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség(ek), bíróság(ok) megnevezése;
(2) Az eljárás jellemző időpontjai;
(3) A vádlott előélete, cselekményei;
(4) A vádemelés módja;
(5) A tárgyalás előkészítése során hozott döntések;
(6) Kényszerintézkedések az eljárás egyes meghatározó időpontjaiban;
(7) Bírósági döntések és az alkalmazott büntetések, intézkedések fajtái;
(8) Ügyészi nyilatkozatok, ezek tartalma és alakulása.
3 2341 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (azonos a Belügyminisztérium 1228 számú adatgyűjtésével) Havonkénti rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden hónap ötödik napját követő első munkanap (1) Eljárási adatok;
(2) Bűncselekményi adatok;
(3) Elkövetői adatok;
(4) Sértetti adatok;
(5) A büntetőeljárás alá vont jogi személlyel kapcsolatos adatok.

11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

MAGYAR ENERGATIKAI ÉS KÖZMŰ–SZABÁLYOZÁSI HIVATAL

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1321 Energiamérleg ipari szektor Évenkénti a ’B’ bányászatba (szénbányászat, kőolaj-
és földgázkitermelés nélkül), a ’C’ feldolgozóiparba (kokszgyártás és kőolaj-
feldolgozás nélkül), az ’E’ Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágba és az ’F’ építőiparba sorolt, megfigyelésbe bevont szervezetek
a tárgyévet követő április 15. MEKH Statisztikai Információs Adattár (1) Energia felhasználás adatai (energiahordozónként és felhasználási célonként);
(2) Energiatermelés adatai;
(3) Energiahordozó készletek adatai;
(4) Az ipari szektor hőértékesítésének adatai;
(5) Villamos energia, illetve hőenergia termelés technológiai szerinti bontásban;
(6) Petrolkémiai ipar adatai;
(7) Energiahatékonyságra vonatkozó adatok.
3 1329 Havi energiagazdálkodási adatok Havonkénti mindazok a gazdasági szervezetek, társaságok és egyéb jogi személyiségek, amelyek szénbányászattal-kitermeléssel-
forgalmazással, brikett-és kokszgyártással, villamosenergia-, kőolaj-
és földgáz-, illetve egyéb energiahordozó termeléssel, -importtal és/ vagy- exporttal foglalkoznak
a tárgyidőszakot követő hónap 10. nap MEKH Statisztikai Információs Adattár (1) Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai;
(2) Kokszgyártás;
(3) Brikettgyártás;
(4) Tartalék gazdálkodás forgalmi adatai;
(5) Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése;
(6) Erőművek kőolajtermék forgalma;
(7) Földgáz termeléssel összefüggő adatok;
(8) Földgáz tárolással összefüggő adatok;
(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok;
(10) Biokomponens forgalom;
(11) Kőolaj és földgáz kondenzátum termelésével összefüggő adatok.
4 1335 Energiafelhasználási beszámoló Évenkénti 1.) A ’G’,
’I’,’J’,’K’,’L’,’M’,’N’,’O’,’P’,’ Q’,’R’,’S’ gazdasági ágakba sorolt, megfigyelésbe bevont szervezetek
2.) Az ’A’ gazdasági ágba (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat) sorolt, megfigyelésbe bevont szervezetek
3.) A ’H’ gazdasági ágba (szállítás, raktározás) sorolt, megfigyelésbe bevont szervezetek
1.) a tárgyévet követő április 30.;
2.) és 3.) a tárgyévet követő március 31.
MEKH Statisztikai Információs Adattár (1) Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: Épület fűtés,Épület hűtés,Világítás,Közúti járművekhez,Villamosenergia termelésre,Egyéb kategóriákra; Energiahatékonyságra vonatkozó adatok;
(2) A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységhez; Villamosenergia termelésre;Egyéb kategóriákra;
(3) Szállítás és raktározás energiafelhasználása, megbontása célonként: Szállítási módonként és egyéb célra;
(4) Kapcsolt hő- és villamosenergia temelés;
(5) Biomassza felhasználásra vonatkozó adatok.
5 2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók Évenkénti 1.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek energia-hordozó termeléssel, készletezéssel, energiahordozó bel- és külkereskedelmével, tüzelőanyag-
nemesítéssel, villamosenergia-
termeléssel, távhő-termeléssel illetve szolgáltatással foglalkoznak
2.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek villamosenergia, földgáz, elosztással, szállítással; PB-gáz-
szolgáltatással foglakoznak
a tárgyévet követő március 31. MEKH Statisztikai Információs Adattár (1) Energiahordozók forgalmi adatai (termelés (technológiánként), átalakítás, átsorolás, átminősítés, felhasználás, bel-és külkereskedelem, készletezés);
(2) A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és megyénként;
(3) A nukleáris energiastatisztikai adatok köre;
(4) Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok;
(5) Távhőszolgáltatói adatok;
(6) Távhűtés;
(7) Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok;
(8) Kőolajfinomítói kapacitás adatok;
(9) Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények.
6 2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom Havonkénti Mindazok a gazdasági szervezetek amelyek kőolaj és kőolajtermék termeléssel, készletezéssel bel- és külkereskedelmével foglalkoznak a tárgyhót követő hónap 20. nap MEKH Statisztikai Információs Adattár (1) Kőolaj ellátás, földgáz-kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének adatai;
(2) Kőolaj késztermékek forgalmi és ellátási adatai;
(3) Kőolaj és kőolajtermékek külföldről történő behozatalának adatai;
(4) Kőolaj és kőolajtermékek külföldre történő kivitelének adatai;
(5) Kőolaj és kőolajtermékek készletadatai;
(6) Az EU biztonsági készlet szintjei a TANÁCS a tagállamok minimális kőolaj-
és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK irányelve) értelmében. Az EU gazdasági szereplők által kőolaj és kőolajtermékek kereskedelmi készletei a 2009/119/EK irányelv értelmében;
(7) Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére,valamint kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére készlet jegyek formájában;
(8) Ismert külföldi rendeltetésű kőolaj és kőolajtermék-készletek;
(9) Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján jegyek formájában külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek. Biztonsági készletek-
Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek, kormányzat / készletező szervezet szerint;
(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek;
(11) Havi nyersolaj behozatal és hazai termelés mennyisége, ára és a behozatal API sűrűsége országonként, típusonként;
(12) Bioüzemanyag belföldi beszerzése;
(13) Földgáz termeléssel összefüggő adatok.
7 2437 Kőolajtermékek fogyasztói árai Hetenkénti Belföldi fogyasztásban a vonatkozó jogszabály (20/2004. GKM rendelet) szerint meghatározottak alapján piaci részesedéssel bíró társaságok. a tárgyidőszakot követő nap 10 óra MEKH Statisztikai Információs Adattár (1) Töltőállomások esetén a közúti szállítást szolgáló üzemanyagok, fűtőolaj esetén az ipari célokat szolgáló fűtőolajok fogyasztói adatai (értékesített mennyiség és árbevétel).

12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

*= statisztikai adatátvétel

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

A B C D E F G
1 Nyilván-
tartási
száma
Címe Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
2 1294 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottairól Eseményhez kötődő járásbíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúria ütemterv szerint (1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek fiatalkorú vádlottjaira vonatkozó fontosabb adatok (bűncselekmény, jogerős határozat, alkalmazott jogkövetkezmények).
3 1295 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottairól Eseményhez kötődő járásbíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúria ütemterv szerint (1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek felnőtt korú vádlottjaira vonatkozó fontosabb adatok (bűncselekmény, jogerős határozat, alkalmazott jogkövetkezmények).
4 1641 A cégbíróságok ügyforgalmi adatai Havonkénti a törvényszékek a tárgyhót követő 15. munkanap (1) Adatok a cégbíróságokról (ügyforgalom ügyszakok és iratfajták szerint).

13. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Jogharmonizációs melléklet

Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A B C D
1 nyilván-
tartási szám
címe száma címe
2 1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika 98/715/EK549/2013/EU
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről.
3 1006 Fogyasztói árösszeírás 2016/792/EU


2020/1148
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról.
4 1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése 1165/98/EK
1893/2006/EK656/2007/EK


2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
5 1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása (EU) 2022/2294 A Bizottság (EU) 2022/2294 rendelete (2022. november 23.) az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi létesítményekre, az egészségügyi ellátást biztosító emberi erőforrásokra és az egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó statisztika tekintetében történő végrehajtásáról
6 1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról.
7 1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
8 1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
9 1039 Éves termékstatisztikai jelentés 1893/2006/EK


973/2007/EK2019/2152/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről.
10 1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról 1165/98/EK
1503/2006/EK


1893/2006/EK2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
11 1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról 1099/2008/EK

2009/72/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
12 1059 Jelentés a települések gázellátásáról 1099/2008/EK

2009/73/EK

2016/1952/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
A földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
13 1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról 1099/2008/EK

2012/27/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
14 1061 Települési hulladékgazdálkodás 2150/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra vonatkozó statisztikákról.
15 1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 91/271/EGK
2000/60/EK
A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.
16 1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;

A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
17 1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
18 1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
19 1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről 1165/98/EK
2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
20 1081 Építési engedélyek, egyszerű és ellenőrzött bejelentéshez kötött építési tevékenységek 1165/98/EK
2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
21 1084 A kalászos gabonák terméseredménye 543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
22 1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei 543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
23 1087 Állatállomány,december 1. 1165/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről.
24 1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele 138/2004/EK

543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
25 1094 Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó árbevétel 138/2004/EK

543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
26 1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése,felhasználása és nettó árbevétele 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
27 1097 Jelentés a felvásárlásról 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
28 1099 Áruforgalmi mérleg 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
29 1108 Piaci felhozatal és árjelentés 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
30 1117 Munkaerőköltség-felvétel 530/1999/EK

450/2003/EK

224/2007/EK


2019/2152/EU
A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről;
A Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről.
31 1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.
32 1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról 425/2007/EK


1304/2007/EK2018/974/EU
A Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;
A Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról.
33 1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről 530/1999/EK

1916/2000/EK
A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról;
A Bizottság 1916/2000/EK rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról.
34 1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások 184/2005/EK


707/2009/EK555/2012/EU2016/1013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról;
A Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról;
Bizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalom-meghatározások tekintetében történő módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1013 RENDELETE (2016. június 8.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet módosításáról.
35 1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása 549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről.
36 1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként 1553/89/EGK

549/2013/EU

2019/516/EU
A Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/516 RENDELETE (2019. március 19.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról, valamint a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (GNI-rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg).
37 1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei 2163/2001/EK

6/2003/EK

70/2012/EU
A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről;
A Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika adatainak közzétételéről;
Az Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről.
38 1658 Statisztikai jelentés a bevett egyházak, a bejegyzett egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak, továbbá azok belső egyházi jogi személyeinek tevékenységéről 549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről.
39 1725 Repülőterek forgalmi adatai 437/2003/EK

1358/2003/EK158/2007/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről;
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról;
A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg).
40 1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
41 1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről 1893/2006/EK973/2007/EK


2019/2152/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről.
42 1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei 138/2004/EK

1893/2006/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról.
43 1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
44 1791 Baromfikeltetés 617/2008/EK


1308/2013/EU
A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
45 1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 295/2008/EK

538/2014/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás);
Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról.
46 1824 Takarmányok értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
47 1826 Növényvédő szerek értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
48 1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
49 1831 Építőipari tevékenységek ára 1165/98/EK
98/715/EK2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
50 1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai 2019/2152/EU


2022/1344/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2022/1344 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 1.) az „IKT-használat és elektronikus kereskedelem” téma tekintetében a 2023-as referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról.
51 1846 Székhely és telepi adatok 696/93/EGK

1893/2006/EK2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
52 1852 Üzletek és más telepek adatai 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
53 1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása 96/16/EK

97/80/EK


2003/107/EK

2005/288/EK


2011/142/EU
A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről;
A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról;
A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról;
A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK bizottsági határozat módosításáról.
54 1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele 96/16/EK

97/80/EK


2003/107/EK

2005/288/EK


2011/142/EU
A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről;
A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról;
A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról;
A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról.
55 1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról 295/2008/EK

538/2014/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás);
Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról.
56 1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről 1893/2006/EK1445/2007/EK


549/2013/EU

2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
57 1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján 1445/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás
kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról.
58 1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
59 1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról 437/2003/EK

1358/2003/EK


158/2007/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről;
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról;
A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg).
60 2009 Negyedéves munkaügyi jelentés 1165/98/EK
450/2003/EK

1158/2005/EK

1503/2006/EK


1893/2006/EK453/2008/EK

1062/2008/EK19/2009/EK
329/2009/EK2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról;
A Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő végrehajtásáról;
A Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról;
A Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák összeállításának gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek tekintetében történő módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
61 2010 Intrastat kiszállítás 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
62 2012 Intrastat beérkezés 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
63 2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok 1338/2008/EK


2021/1901/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról;
A Bizottság (EU) 2021/1901 rendelete (2021. október 29.) az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendeletének az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztika tekintetében történő végrehajtásáról.
64 2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése 2223/96/EK

98/715/EK588/2001/EK


2002/990/EK


1158/2005/EK

1893/2006/EK549/2013/EU

2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról;
A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról;
A Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel kapcsolatos további magyarázatáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
65 2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.
66 2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
67 2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete 1158/2005/EK

2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;

A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
68 2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről 696/93/EGK

2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
69 2161 A vasúti személyszállítás adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.
70 2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról 2020/1197/EU
2019/2152/EU


2021/1225/EU
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. július 27.) az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatcserék szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek az Unión kívülre exportáló tagállam fogalma és az adatszolgáltató egységek kötelezettségei tekintetében történő módosításáról.
71 2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
72 2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása 138/2004/EK

1165/2008/EK


543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
73 2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről 479/2009/EK A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról.
74 2235 Havi teljesítménystatisztikai jelent 1165/98/EK
586/2001/EK


1158/2005/EK

1503/2006/EK


1893/2006/EK656/2007/EK


461/2012/EU549/2013/EU

2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról;
A Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
75 2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 696/93/EGK

1165/98/EK
1158/2005/EK

1503/2006/EK


1893/2006/EK549/2013/EU

2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről;
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
76 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 1893/2006/EK549/2013/EU

2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
77 2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés 1165/98/EK
1618/1999/EK

1158/2005/EK

1893/2006/EK479/2009/EK


549/2013/EU

2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
78 2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés 1618/1999/EK

1893/2006/EK479/2009/EK


549/2013/EU

2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
79 2242 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2023. (gazdasági szervezetek) 1165/2008/EK


1166/2008/EK


138/2004/EK

543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
80 2243 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2023. (egyéni gazdaságok) 1165/2008/EK


1166/2008/EK


138/2004/EK

543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
81 2374 Gazdaságszerkezeti Összeírás, 2023. (kiemelt egyéni gazdaságok) 1165/2008/EK


1166/2008/EK


138/2004/EK

543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
82 2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) 138/2004/EK

1165/2008/EK


543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
83 2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív 696/93/EGK

2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
84 2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése 696/93/EGK

1618/1999/EK

1893/2006/EK479/2009/EK


549/2013/EU

2019/2152/EU


2020/1197/EU
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről;
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
85 2438 Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól 2016/792/EU


2020/1148
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról.
86 2521 A távközlési szolgáltatás árbevétel adatai 1209/2014/EU A BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.
87 2561 Az E-tanúsítás adatbázisból az épületek energetikai jellemzőinek átvétele 2012/27/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/27/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról,
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
88 2562 Havi jelentés a szakosodott egységek gazdasági teljesítményéről 1893/2006/EK2152/2019/EU


1197/2020/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeltek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
89 2564 Gáz halmazállapotú természetes gázszállítás 2019/2152/EU


2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).

AGRÁRMINISZTÉRIUM

A B C D
1 nyilván-
tartási szám
címe száma címe
2 1257 Nettó fakitermelés 1893/2006/EK177/2008/EK


295/2008/EK

2009/251/EK
192/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás);
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról;
A Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról.
3 1259 Az erdei fatermékek termelése, készletváltozása és erdészeti árstatisztikák 1893/2006/EK177/2008/EK


295/2008/EK

2009/251/EK
192/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás);
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról;
A Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

A B C D
1 nyilván-
tartási szám
címe száma címe
2 1222 Személy- és járműforgalmi jelentés 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
3 1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről 452/2008/EK


912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.
4 1498 Jelentés az egyes egészségügyben használt eszközök állományának változásáról 1338/2008/EK


(EU) 2022/2294
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról.
A Bizottság (EU) 2022/2294 rendelete (2022. november 23.) az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi létesítményekre, az egészségügyi ellátást biztosító emberi erőforrásokra és az egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó statisztika tekintetében történő végrehajtásáról
5-8 * 

ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

A B C D
1 nyilván-
tartási szám
címe száma címe
2 1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok 2008/50/EK

2011/850/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról;
2011/850/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról.

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A B C D
1 nyilván-
tartási szám
címe száma címe
2 1390 A helyi közutak és hidak adatai 1108/70/EGK

1384/79/EGK
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről;
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló
1108/70/EGK rendeletet módosításáról.
3 1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai 91/672/EGK

96/50/EK


2005/44/EK


2016/1629/EU
A tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről;
A Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1629 IRÁNYELVE (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a
2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
4 1812 Vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.
5 1857 A kikötői áru- és hajóforgalom 425/2007/EK


1304/2007/EK2018/974/EU
A Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;
A Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról.
6 2222 Az út infrastruktúra adatai 1108/70/EGK


1384/79/EGK


851/2006/EK
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről;
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról;
A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról.
7 2223 A vasút infrastruktúra adatai 1108/70/EGK


1384/79/EGK


851/2006/EK
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről;
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról;
A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról.
8 2224 A vízi út infrastruktúra adatai 1108/70/EGK


1384/79/EGK


851/2006/EK
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről;
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról;
A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról.
9 2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai 1108/70/EGK


1384/79/EGK


851/2006/EK
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről;
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról;
A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról.
10 2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai 1108/70/EGK


1384/79/EGK


851/2006/EK
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről;
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról;
A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról.
11 2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai 1108/70/EGK


1384/79/EGK


851/2006/EK
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről;
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról;
A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról.

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

A B C D
1 nyilván-
tartási szám
címe száma címe
2 1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második félévi helyzetéről 452/2008/EK


912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.
3 1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról 452/2008/EK


912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.
4 2220 Adatszolgáltatás a nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásairól 452/2008/EK


912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.
5 2536 Adatszolgáltatás a szakképző intézmények tevékenységéről 452/2008/EK


912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.

MINISZTERELNÖKSÉG

A B C D
1 nyilván-
tartási szám
címe száma címe
2 2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai 2018/643/EU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.

AKI AGRÁRKÖZGAZDASÁGI INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A B C D
1 nyilván-
tartási szám
címe száma címe
2 1269 A termelőeszközök árjelentése 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
3 1270 A mezőgazdasági gépek forgalma 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
4 1282 Műtrágya értékesítés 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL

A B C D
1 nyilván-
tartási szám
címe száma címe
2 1321 Energiamérleg ipari szektor 1099/2008/EK

2012/27/EU

(EU) 2018/1999(EU) 2018/2001

(EU) 2022/132
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 rendelete az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról;
A Bizottság (EU) 2022/132 Rendelete (2022. január 28.) az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, a havi és a rövid határidős havonkénti energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról.
3 1329 Havi energiagazdálkodási adatok 1099/2008/EK

2019/2146/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
A Bizottság (EU) 2019/2146 rendelete (2019. november 26.) az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, a havi és a rövid határidős havonkénti energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról.
4 1335 Energiafelhasználási beszámoló 1099/2008/EK

2012/27/EU


(EU) 2018/1999


(EU) 2018/2001

(EU) 2022/132
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 rendelete az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról;
A Bizottság (EU) 2022/132 Rendelete (2022. január 28.) az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, a havi és a rövid határidős havonkénti energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról.
5 2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók 1099/2008/EK

2012/27/EU


(EU) 2018/1999


(EU) 2018/2001
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 rendelete az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról.
6 2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom 1099/2008/EK

2009/119/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
A Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj-
és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről.
7 2437 Kőolajtermékek fogyasztói árai 1999/280/EK a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról.