Hatály: közlönyállapot (2017.XII.15.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Cstvhr.) 1/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Cst. 2. § c) pontja szerinti személy esetén az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a Központ jár el.”

2. § (1) A Cstvhr. 3. § a) pontja a következő al) alponttal egészül ki:

(A Cst. 39. §-a alapján - írásban - be kell jelenteni

a családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt)

al) ha a tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy vagy vele együtt élő házastársa, élettársa részére a gyermek után jogszabály alapján a tartós külszolgálatra vagy tartós külföldi szolgálatra tekintettel bármilyen jogcímen ellátást, díjat vagy támogatást állapítanak meg;”

(2) A Cstvhr. 3. § b) pontja a következő bo) alponttal egészül ki:

(A Cst. 39. §-a alapján - írásban - be kell jelenteni

a gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt)

bo) ha a tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy vagy vele együtt élő házastársa, élettársa részére a gyermek után jogszabály alapján a tartós külszolgálatra vagy tartós külföldi szolgálatra tekintettel bármilyen jogcímen ellátást, díjat vagy támogatást állapítanak meg;”

3. § (1) A Cstvhr. 4/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A megállapított anyasági támogatást a megállapító döntés meghozatalát követő naptól számított nyolc napon belül kell folyósítani.”

(2) A Cstvhr. 4/C. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A folyósító szerv a Cst. 2. § c) pontjában meghatározott személy részére megállapított anyasági támogatást

a) a jogosult, vagy

b) ha a jogosult nevében az ellátás megállapítása iránti kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtotta be, a jogosult 16. életévének betöltéséig a törvényes képviselő

pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja.

(8) Ha a (7) bekezdésben meghatározott személy nem rendelkezik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlával, a folyósítás postai kézbesítés útján történik.”

4. § A Cstvhr. 5. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6b) Ha az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről hozott határozat elleni fellebbezési eljárásban az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások tényét vagy számát vitatják, Budapest Főváros Kormányhivatala - a járási hivatal útján - megkeresi a köznevelési intézmény igazgatóját, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon a kérdésben.”

5. § A Cstvhr. 9. §-a a következő (1f) bekezdéssel egészül ki:

„(1f) Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után folyósított magasabb összegű családi pótlék alapjául szolgáló orvosi igazolás érvényessége lejár, és a jogosult az orvosi igazolás érvényességének lejárta előtt tájékoztatja az igényelbíráló szervet arról, hogy az újabb orvosi igazolás kiadásához szükséges orvosi vizsgálaton a gyermek - az egészségügyi szerv által igazoltan - egy későbbi, meghatározott időpontban tud megjelenni, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot a korábbi igazolás lejártát követő hónaptól kell felülvizsgálni.”

6. § A Cstvhr. 19. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó gyermekgondozást segítő ellátás alapjául szolgáló orvosi igazolás érvényessége lejár, és a jogosult az orvosi igazolás érvényességének lejárta előtt tájékoztatja az igényelbíráló szervet arról, hogy az újabb orvosi igazolás kiadásához szükséges orvosi vizsgálaton a gyermek - az egészségügyi szerv által igazoltan - egy későbbi, meghatározott időpontban tud megjelenni, a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot a korábbi igazolás lejártát követő naptól kell felülvizsgálni.”

7. § (1) A Cstvhr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyasági támogatásra irányuló kérelmet

a) a Cst. 2. § a) és b) pontjában meghatározott személy esetén az 5. számú melléklet szerinti,

b) a Cst. 2. § c) pontjában meghatározott személy esetén az 5/a. számú melléklet szerinti

adattartalommal rendelkező formanyomtatványon kell benyújtani.”

(2) A Cstvhr. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Cst. 2. § c) pontja szerinti személy esetén a kérelem benyújtható a külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjénél is.”

(3) A Cstvhr. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálásához szükséges

a) a Cst. 29. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a Cst. 2. § c) pontjában meghatározott személy által benyújtott kérelem kivételével - a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő igazolásának másolata arról, hogy a szülő nő - a várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint - a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson,

b) a Cst. 29. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az azt igazoló irat, hogy a gyermek örökbefogadását véglegessé vált határozatban engedélyezték,

c) a Cst. 29. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetben az azt igazoló irat, hogy a gyermek számára véglegessé vált határozatban gyámot rendeltek, továbbá

d) a Cst. 2. § c) pont cb) alpontjában meghatározott személy által benyújtott kérelem esetén

da) annak igazolása, hogy a gyermek rendelkezik a nevére a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal”, és

db) a külföldi anyakönyvi kivonat másolata.”

(4) A Cstvhr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a Cst. 2. § c) pontjának hatálya alá nem tartozó kérelmezőnek sem kell a szükséges számú várandósgondozáson való részvételt igazolnia, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy az anya a várandósságának időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott.”

(5) A Cstvhr. 24. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az anyasági támogatással kapcsolatos ügyekben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az igényelbíráló szerv az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytatja le.”

8. § A Cstvhr. „Egyéb rendelkezések” alcíme a következő 30. §-sal egészül ki:

„30. § (1) A családtámogatási igazgatási szervek elektronikus aláírással kiadmányozott és központi tárhelyen tárolt döntéseinek másolatát az „Ez a döntés az eredeti elektronikus úton előállított dokumentummal megegyező tartalmú hiteles papíralapú másolat.” szövegű hitelesítési záradékkal kell ellátni.

(2) A papír alapon benyújtott, digitalizált és a központi szakmai informatikai rendszerben elmentett dokumentumok papíralapú példányait a digitalizálást követő 1 év elteltével meg lehet semmisíteni.”

9. § A Cstvhr. az 1. melléklet szerinti 5/a. számú melléklettel egészül ki.

10. § A Cstvhr.

a) 1. § (5) bekezdés f) pontjában a „Cst. 2. § e) pontja” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont ae) alpontja” szöveg,

b) 1. § (5) bekezdés g) pontjában a „Cst. 2. § f) pontja” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont af) alpontja” szöveg,

c) 1. § (8) bekezdésében a „Cst. 2. §-ának d) pontjában” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont ad) alpontjában” szöveg,

d) 1/B. § (1) bekezdésében a „Cst. 2. § a), b), e) és f) pontja” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont aa), ab), ae) és af) alpontja” szöveg,

e) 1/B. § (2) bekezdésében a „Cst. 2. § c) és d) pontja” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont ac) és ad) alpontja” szöveg,

f) 4/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „4. § g) és h) pontja” szövegrész helyébe „4. § g) pontja” szöveg,

g) 27/A. § (1) bekezdésében a „Cst. 37. §-ának (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „4/C. § (4) bekezdése” szöveg,

h) 27/A. § (1a) bekezdésében a „Cst. 37. § (4a) bekezdése” szövegrész helyébe a „4/C. § (6) bekezdés b) pontja” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a Cstvhr.

a) 4/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „, valamint 37. § (5) és (9) bekezdése” szövegrész,

b) 5. § (9) bekezdése,

c) 9. § (3) bekezdésében az „a lakcímét,” szövegrész.

12. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

„5/a. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az anyasági támogatás iránti kérelem adattartalma külföldön született magyar állampolgárságú, illetve nem magyar állampolgárságú, „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén

1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok

1.1. a jogosultság jogcíme;

1.2. a kérelmező

1.2.1. neve

1.2.2. születéskori neve

1.2.3. születési helye, ideje

1.2.4. anyja neve

1.2.5. lakcíme

1.2.6. állampolgársága

1.2.7. „Magyar igazolványának” száma;

1.3. a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma) és a számlatulajdonosnak a pénzintézetnél rögzített formátumban megadott neve, vagy - ha a kérelmező nem rendelkezik bankszámlaszámmal, akkor a postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén - a folyósítási cím.

2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok

2.1. azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező az anyasági támogatás megállapítását kéri

2.1.1. a neve

2.1.2. a születési helye

2.1.3. a születési ideje

2.1.4. az anyja neve

2.1.5. a háztartásba kerülésének időpontja

2.1.6. állampolgársága

2.1.7. „Magyar igazolványának” száma

2.1.8. külföldi anyakönyvi kivonatának száma vagy egyéb azonosítója.

3. A gyermek(ek) másik vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjére vonatkozó adatok

3.1. a 2.1. alpontban feltüntetett gyermek (ikergyermek) másik vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjének

3.1.1. a neve

3.1.2. a születéskori neve

3.1.3. a születési helye, ideje

3.1.4. az anyja neve

3.1.5. a lakcíme

3.1.6. állampolgársága

3.1.7. „Magyar igazolványának” száma.

4. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok

4.1. nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, ha a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;

4.2. nyilatkozat a gyermek(ek) hazai anyakönyvezésének kezdeményezéséről, illetve az ahhoz való hozzájárulásról;

4.3. a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény szerinti életkezdési támogatással kapcsolatosan nyilatkozat

4.3.1. a gyermek(ek) részére az életkezdési letéti számla megnyitásához történő hozzájárulásról,

4.3.2. a 4.3.1. alpont szerinti életkezdési letéti számla megnyitásáról és a letéti számlán évente jóváírt állami támogatásról szóló értesítés postai úton történő megküldésének igényléséről,

4.3.3. a 4.3.1. alpont szerinti életkezdési letéti számla megnyitása során a gyermek(ek) részére képezett adóazonosító jelről kiadott adóigazolvány kiállításának és megküldésének igényléséről, továbbá az adóigazolvány kézbesítési címéről;

4.4. a kérelmező aláíróhelye;

4.5. a 2.1. alpontban feltüntetett gyermek (ikergyermek) másik vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjének aláíróhelye.”


  Vissza az oldal tetejére