Hatály: közlönyállapot (2017.XII.15.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és g) pontjában, valamint (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Törvény 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni az alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítványt.”

2. § A Kjt. vhr. a következő 22. §-sal egészül ki:

„22. § (1) A 2017. december 31-én intézményvezető-helyettesi megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében intézményvezető-helyettesi megbízása fennállásáig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.

(2) A 2017. december 31-én intézményvezetői megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében 2020. december 31-éig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.”

3. § A Kjt. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A Kjt. vhr.

a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában és 15. § (2) bekezdés a) pontjában az „intézményvezető ápoló” szövegrész helyébe a „vezető ápoló” szöveg,

b) 9. §-át megelőző alcím címében a „61. §-ának (3) bekezdéséhez” szövegrész helyébe a „61-63. §-ához és 85. § (2) bekezdés a) pontjához” szöveg

lép.

5. § (1) Hatályát veszti a Kjt. vhr.

a) 5. § (3) bekezdésében a „megszerzése” szövegrész,

b) 10. §-át megelőző alcím címe,

c) 17. § (5) bekezdése és

d) 18. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Kjt. vhr. 5. § (3) bekezdése.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. A Kjt. vhr. 2. számú mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

Megnevezés Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörök
orvos * * *
szociális munkatárs * * * * *
vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló, szakápoló * * * * *
foglalkoztatás-szervező * * *
fejlesztő pedagógus * * * * *
mozgásterapeuta, gyógytornász * * *
terápiás munkatárs * * * * *
esetfelelős * * * * *
diétás nővér, dietetikus * * * * * *
2. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött munkakörök
ápoló, szakápoló, vezető ápoló * * *
gondozó * * * *
segítő, falu- és tanyagondnok * * * * *
terápiás munkatárs * * *
asszisztens * * *
egyéb ágazati munkakörök
foglalkoztató, munkavezető, foglalkoztatás-
szervező, szabadidő-szervező
* * * *
kisegítő munkakörök
gépkocsivezető * * *
szociális ügyintéző * * *
egyéb kisegítő munkakörök * * *
Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J

2. A Kjt. vhr. 2. számú melléklet V. pont 1. alpont harmadik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.

Ezen belül)

„- „G” fizetési osztályba: főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök tartoznak, így szakvizsgát tett pedagógus, valamint alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítvány megszerzése,”

3. A Kjt. vhr. 2. számú melléklet V. pont 1. alpont ötödik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.

Ezen belül)

„- „I” fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör, így pedagógus, szociális munkás, pszichológus, valamint alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítvány megszerzése,”


  Vissza az oldal tetejére