A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

A Kormány a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A vadaskertben tartott vadállomány hasznosítását a vadászati hatóság - a létesítési engedélyben meghatározottak, továbbá az éves vadgazdálkodási terv szempontjai szerint - vadászati évenként engedélyezi. Az engedélyben meghatározza a vad vadaskertbe történő kiengedésének, hasznosításának tervszámait, amelyhez kizárólag vadaskerti felhasználásra, külön „Z” (zárttéri) megjelölésű azonosító jelet ad ki.

(2) Állategészségügyi okból, kérelemre a vadászati hatóság engedélyezheti a vad lőfegyverrel történő elejtését a vadaskert nem vadászati célú kertrészében is.

2. § A vadasparkban történő vadállomány-szabályozó vadászatról szóló engedélyben meg kell határozni az állományszabályozó vadászattal érintett vad faját, ivarát, korosztályát, a vadászat módját, időpontját, valamint az állományszabályozást végrehajtó személyeket.

3. § A hatósági vadászat elrendeléséről szóló határozatban a vadászati hatóságnak meg kell határoznia a vadászat feltételeit:

a) az elejthető vadfajok körét,

b) az elejtés módját, eszközeit,

c) a hatósági vadászat és az azzal kapcsolatos elszámolás rendjét,

d) a hatósági vadászatot irányító tájegységi fővadász személyét,

e) a hatósági vadászat elrendelésének okait.

4. § (1) A fácántyúk vadászatára vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott engedélyben meg kell határozni:

a) a kibocsátás feltételeit,

b) a hasznosítás mértékét és feltételeit,

c) a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.

(2) A fogoly zárttéri tartásának és kibocsátásának feltételeit meghatározó, miniszteri rendeletben meghatározott engedélyben meg kell határozni:

a) a kibocsátás feltételeit,

b) a hasznosítás mértékét,

c) a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti mérték legfeljebb negyven százalék lehet.

5. § *  A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 65. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vadászjegyet vagy a vadászati engedélyt visszavonó határozatában a vadászati hatóság köteles rendelkezni a visszavonás időtartamáról is.

6. § *  (1) Az elhullott vagy egyéb, nem közvetlen elejtésből származó trófea, illetve hullott agancs kiviteléhez szükséges engedély tartalmazza:

a) a vadászható vadfaj megnevezését,

b) a trófea (agancs) mennyiségét,

c) a trófea (agancs) megjelölését (azonosító jel, kísérőokmány száma).

(2) A nemzeti értékké nyilvánított trófea elhelyezéséről, kiállításon történő bemutatásáról a vadgazdálkodásért felelős miniszter a nemzeti értékké nyilvánító határozatban dönt.

7. § A vadászati, az erdészeti, valamint a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselő nem járhat el olyan vadászatra jogosult hatósági ügyében, ahol az eljárás kezdetét megelőzően, egy éven belül a vadászatra jogosult által meghívott vendégvadászként vagy tagként vadászott.

7/A. § *  A vadászati hatóság a Vtv.-ben meghatározott eseten túl a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból törli, ha

a) a vadászati jog hasznosítására kötött haszonbérleti szerződés megszűnik,

b) a haszonbérlőt a haszonbérlő bejegyzésére jogosult bíróság vagy cégbíróság törli a nyilvántartásából,

c) a vadászatra jogosult felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett,

d) a vadászatra jogosult elmulasztja a 7/B. §-ban meghatározott határidőn belül a vadgazdálkodási üzemterv benyújtását, vagy a vadászati hatóság a 7/B. § szerinti vadgazdálkodási üzemtervet nem hagyja jóvá.

7/B. § *  Ha az adott tájegység vonatkozásában nincs kiadott tájegységi vadgazdálkodási terv, a vadászati jog haszonbérletére vonatkozó szerződést a vadászati hatóság azzal hagyja jóvá, és a vadászatra jogosultat azzal veszi nyilvántartásba, hogy a vadászatra jogosultat kötelezi a vadgazdálkodási üzemterv - tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalépését követő hat hónapon belüli - benyújtására.

7/C. § *  (1) A vadászvizsgát megelőző tanfolyam (a továbbiakban: tanfolyam) szervezésére az engedélyt a vadászati hatóság 5 évre adja ki. Az engedély meghosszabbítása annak lejártát megelőző 60 napon belül kérelmezhető.

(2) A vadászati hatóság az engedélyt kapott természetes és jogi személy (a továbbiakban: tanfolyamszervező) nevét, azok címével vagy székhelyével, cégjegyzékszámával, valamint az engedély hatályának kezdő és lejárati időpontjával nyilvántartja, és - a tanfolyamszervező kérelmére az abban megjelölt adataival - a honlapján közzéteszi.

(3) Az engedélyezett tanfolyamokat a vadászati hatóság által létrehozott háromfős bizottság az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint ellenőrzi. A háromfős bizottságba egy-egy tagot a vadászati hatóság, valamint a vadgazdálkodásért felelős miniszter jelöl ki, továbbá a vadászati hatóság felkérése alapján egy tagot az Országos Magyar Vadászkamara delegál. Nem jelölhető ki a bizottságba az a személy, aki az adott megye vadászvizsga-bizottságának tagja, elnöke, aki tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkezik vagy tanfolyamvezetőként, illetve oktatóként részt vesz tanfolyam szervezésében, lebonyolításában.

(4) Az ellenőrzés kiterjed a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet (a továbbiakban: vadászvizsga rendelet) 1-3. mellékletében felsorolt, a tanfolyam engedélyeztetésével, lebonyolításával kapcsolatos feltételek és követelmények betartására.

(5) Ha az ellenőrzés a vadászvizsga rendeletben foglalt előírások betartásával kapcsolatban hiányosságot tár fel, és a jogszerűtlen állapot a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a vadászati hatóság felhívja a tanfolyamszervezőt a hiányosságok pótlására, amelyre a tanfolyamszervezőnek a hatósági felhívás kézhezvételét követően 15 nap áll rendelkezésére.

(6) Ha az ellenőrzés során olyan súlyú hiányosság kerül feltárásra, amelynek során az (5) bekezdésben foglalt intézkedés alkalmazására nincs lehetőség, vagy a megadott határidő eredmény nélkül telik el, a vadászati hatóság az engedélyt visszavonja.

7/D. § *  (1) A vadászati hatóság a vadászvizsga eredményét megsemmisíti, valamint érvénytelenné nyilvánítja a kiállított bizonyítványt, ha bebizonyosodik, hogy a vadászvizsgát jogellenesen szervezték meg, vagy a bizonyítványt jogellenesen állították ki. Az érvénytelenné nyilvánított bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. A vadászati hatóság az e bekezdés szerint meghozott határozatáról a határozat számának és az érvénytelenné nyilvánított bizonyítvány sorszámának feltüntetésével a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közleményt tesz közzé.

(2) A vadászíjász vagy a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga jogszabályban foglalt menetének és szakszerű lefolyásának biztosítására az (1) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére