A jogszabály mai napon ( 2019.10.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egészségügyi szakértői engedély

1. § A szakértői tevékenységre jogosító engedély az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakterületekre adható ki.

2. § (1) Az egészségügy területén a szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelmet a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala) kell benyújtani.

(2) A kérelemben meg kell jelölni a jogszabályban foglalt adatokon túl az 1. melléklet szerinti adatokat is.

(3) A kérelmet a kormányzati portálon közzétett elektronikus formanyomtatványon is be lehet nyújtani.

(4) A kérelemhez csatolni kell

a) az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát,

b) a kérelmező megjelent publikációi címének, a publikálás helyének és idejének leírását,

c) a kérelmező szakmai működésének részletes leírását.

3. § (1) Az engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala adja ki.

(2) Budapest Főváros Kormányhivatala nyilvántartásának a kérelemben foglalt adatokon kívül tartalmaznia kell az engedély megvonására való utalást.

4. § (1) Ha a szakértő tevékenysége során olyan körülmény merül fel, amely a szakértő engedélyének megvonását vonhatja maga után, az ezt észlelő köteles tájékoztatni Budapest Főváros Kormányhivatalát.

(2) Az engedélyt meg kell vonni, és a szakértőt a nyilvántartásból törölni kell, ha

a) a szakértő kérte,

b) utólag merül fel olyan körülmény, amely a szakértői tevékenység engedélyezését kizárja,

c) a szakértő a szakértői tevékenység végzésére vonatkozó kirendelésnek ismételten nem tesz eleget, vagy a szakértői tevékenységét nem a jogszabályokban foglaltak szerint végzi, és ezért a kirendelő tájékoztatása szerint a szakvéleményét nem lehetett felhasználni,

d) a szakértő meghalt.

2. Bejelentéshez kötött szakértői tevékenység

5. § (1) A jogszabályban meghatározott esetben az egészségügyi szociális intézmény működésével kapcsolatos eljárásokban szakértőként az jogosult eljárni, aki az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 3. mellékletében meghatározott szakterületen a tevékenysége megkezdését és az ellátni kívánt szakterületet bejelenti Budapest Főváros Kormányhivatalának.

(2) A bejelentéshez a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben, továbbá az egészségügyről szóló törvényben meghatározottakon túl csatolni kell a 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti dokumentumokat, valamint a bejelentő szakmai tevékenységére vonatkozó igazolásokat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytatni kívánó szakértő a bejelentést legalább 5 évente megismétli, továbbá külön bejelentést kell tennie akkor is, ha a tevékenységét az eredeti bejelentéstől eltérő szakterületen is folytatni kívánja.

(4) A bejelentést a 2. § (3) bekezdése szerinti elektronikus formanyomtatványon is be lehet nyújtani.

(5) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti tevékenységet határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánja végezni, a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokon túl csatolnia kell a bejelentéshez a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága által kiállított, szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolást és szükség esetén annak hiteles fordítását is.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Szakértői tevékenység végzésére irányuló kérelem adattartalma

1. A kérelmező elérhetősége (telefonszám*, e-mail-cím*)

2. A szakképesítésre vonatkozó adatok

3. Korábbi szakértői engedélyre vonatkozó adatok

4. Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok (szakterület, munkáltató)

5. Kérelmezett szakterület (szakterületek) megjelölése

* Megadása nem kötelező.


  Vissza az oldal tetejére