A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.XII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, kötelező elektronikus kommunikáció

1. § (1) Az e rendeletben foglalt szabályokat a közbeszerzési eljárásban és a koncessziós beszerzési eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), továbbá a tervpályázati eljárásban kell alkalmazni. E rendelet szabályai a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárásban is alkalmazandóak, amennyiben az e rendeletben szabályozott eljárási cselekményre az eljárásban sor kerül.

(2) * 

2. § *  (1) Az ajánlatkérő a Kbt. 31. § (5) bekezdése és 41. § (3)–(4) bekezdése szerinti esetekben is köteles

a) a Kbt. 37. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatót – az erre szolgáló űrlap alkalmazásával – a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül nyilvánosan közzétenni,

b) *  az EKR útján nyilvánosan közzétenni a Kbt. 43. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat – a 7. § (3) bekezdése szerint –, valamint a Kbt. 43. § (2) bekezdés a)–f) pontja szerinti adatokat,

c) az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni a 8. § szerinti adatokat,

d) az EKR-ben az erre szolgáló felületen az eljárás teljes iratanyagát utólag rögzíteni.

(2) Ahol a Kbt. lehetővé teszi az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő elektronikus közbeszerzési szolgáltatást az a jogi személy nyújthat, amely

a) rendelkezik külső, független rendszervizsgáló által folyamatosan ellenőrzött minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszerrel;

b) *  tevékenysége ellátásához állami közbeszerzési szaktanácsadót vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vesz igénybe;

c) a közbeszerzések elektronikus támogatásában felhasznált informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadását e célra fenntartott hívószámon folyamatosan biztosítja;

d) saját honlapján közzéteszi

da) az informatikai biztonsági szabályzatát,

db) az általa biztosított szolgáltatások részletes szabályairól szóló szabályzatát,

dc) általános szerződési feltételeit,

dd) a c) pont szerinti hívószámot.

(3) Ahol a Kbt. lehetővé teszi az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, a 4. §, a 9. § (1)–(3) bekezdése, a 12. §, a 15–17. § rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, hogy EKR alatt az alkalmazott informatikai rendszer értendő.

(4) A 15. § (2) bekezdésétől eltérően az alkalmazott más informatikai rendszer az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontását az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának időpontjában is megkezdheti.

(5) Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e

a) az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazása esetén, kivéve, ha ezt az információt az alkalmazott informatikai rendszer a gazdasági szereplőkről nyilvántartja; vagy

b) ha az ajánlatok, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezések benyújtása során nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció.

3. § *  Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének megfelel, ha az ott említett szerződéseket és szerződésmódosításokat legkésőbb a Kbt. 37. § (1) bekezdés h), illetve j) pontja szerinti hirdetmény megjelenését követő öt munkanapon belül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban és az EKR-ben közzéteszi.

2. Általános követelmények

4. § Az EKR-nek biztosítania kell, hogy:

a) a kapcsolattartás, valamint az információk továbbítása, cseréje és tárolása oly módon történjen, hogy az biztosítsa az adatok változatlan továbbítását, illetve a dokumentumok megváltoztathatatlanságát, letagadhatatlanságát, továbbá az ajánlatok, részvételi jelentkezések, megoldási javaslatok, pályaművek (a továbbiakban: ajánlat) bizalmas jellegének megőrzését;

b) az ajánlat benyújtásakor elektronikusan továbbított adatokhoz határidő lejárta előtt ne lehessen hozzáférni;

c) az ajánlatok benyújtása pontos időpontja meghatározható legyen;

d) az eljárás során az elbíráláshoz szükséges bármely adathoz kizárólag az arra jogosult személyek, a jogosultság azonosításával férhessenek hozzá;

e) a beérkezett adatok megnyitásának időpontját csak az arra jogosult személyek állapíthassák meg;

f) a beérkezett és megnyitott adatok csak a jogosultak számára maradjanak hozzáférhetőek;

g) a továbbított adatokhoz hozzáférési jogosultságot csak az arra jogosult személyek, az előírt időpontot követően biztosíthassanak;

h) az e § szerinti követelmények megsértése felderíthető legyen.

5. § *  Tilos az EKR rendeltetésétől eltérő használata.

5/A. § *  Az ajánlatkérő az EKR-ben létrehozott közbeszerzési eljárás tekintetében a létrehozástól számított egy éven belül jogosult az eljárást megindító hirdetmény közzétételre való megküldésére, vagy – hirdetmény nélkül induló eljárás esetében – az ajánlattételi felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésére.

5/B. § *  Az EKR-ben az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontása nem megismételhető.

3. Az EKR használata

6. § (1) *  Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció egységes, ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet.

(2) *  Az ajánlatkérő szervezetnek a Kbt. 26. § (1a) bekezdése szerinti regisztrációja és adatmódosítása a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásához kötött. A jóváhagyást a Közbeszerzési Hatóság megadja, ha a szervezet

a) önálló jogalanyisággal rendelkezik,

b) a Kbt. szerint önálló ajánlatkérőnek minősül.

(2a) *  Az EKR-ben a regisztráció során rögzített adatok módosítása esetén – a (2) bekezdéstől eltérően – nem szükséges a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása

a) levelezési címre,

b) telefonszámra,

c) e-mail-címre,

d) faxszámra,

e) honlapra

vonatkozó adatok módosításához.

(2b) *  Az ajánlatkérő szervezet az EKR-ben vezetett ajánlatkérői nyilvántartásban megjelöli, hogy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak vagy ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak minősül-e. A megjelölés felvezetéséhez a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása nem szükséges.

(3) *  A Közbeszerzési Hatóság az EKR-ben vezetett ajánlatkérői nyilvántartásban ellenőrizheti, hogy az ajánlatkérő részéről a megfelelő Kbt. szerinti jogalap szerint történik-e az ajánlatkérői minőség megjelölése és felszólíthatja az ajánlatkérőt ennek javítására. Amennyiben az ajánlatkérő ennek nem tesz eleget, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezheti.

(4) *  Az állami közbeszerzési szaktanácsadók és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók regisztrációja a névjegyzéket közzétevő szerv jóváhagyásához kötött. A névjegyzéket közzétevő szerv a jóváhagyást megadja, ha a regisztrált adatok a közzétett névjegyzékbe bejegyzett adatokkal megegyeznek. Az eljárásban közreműködő állami közbeszerzési szaktanácsadót vagy szaktanácsadókat és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vagy szaktanácsadókat az EKR-ben az ajánlatkérő az adott eljáráshoz elektronikusan hozzárendeli.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti követelményeknek nem megfelelő regisztráció esetén a jóváhagyást végző szervezet a regisztrációt végző személy részére tájékoztatást küld a regisztráció jóváhagyása megtagadásának okairól.

(6) Részvételre vagy ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az ajánlatkérő a részvételre vagy ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a regisztráció megtételére.

(6a) *  Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.

(7) A gazdasági szereplő a regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

(8) A gazdasági szereplő a regisztráció során – az EKR által kezelt statisztikák rendelkezésre állása céljából – rögzíti, hogy külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek minősül-e. Külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek kell tekinteni a külföldi állampolgár természetes személy gazdasági szereplőt, valamint az olyan jogi személyt, amelyben külföldi állampolgár természetes személy vagy külföldi jog alapján létrejött jogi személy – közvetlenül vagy közvetetten – a szavazatok több mint felével vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti meghatározó befolyással rendelkezik. A közvetett befolyás figyelembe vételére a Ptk. 8:2. § (4) bekezdése alkalmazandó.

(9) A regisztrált természetes személy és jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban rögzíteni, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig az aktuális adatokkal szerepeljen.

(10) * 

(11) * 

4. Az ajánlatkérői nyilvántartásra vonatkozó szabályok és a nyilvánosság biztosítása az EKR-ben

7. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja:

a) a közbeszerzés tárgyát,

b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,

c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,

d) a tervezett eljárás fajtáját,

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és

f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.

(6) A Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázis a 2018. április 15-ét megelőzően, az EKR-en kívül indult közbeszerzési eljárások nyilvános adatainak elérhetőségét biztosítja a Kbt.-ben foglalt időtartam alatt.

5. Statisztikai célú adatrögzítésre vonatkozó kötelezettség

8. § A Kbt.-ben foglaltak mellett az ajánlatkérő az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni köteles:

a) *  a megkötött szerződésre vonatkozó adatok rögzítésével egyidejűleg azt a tényt, ha a feltüntetett nyertes ár egységár,

b) *  – a megkötött szerződésre vonatkozó adatok rögzítésével egyidejűleg – az alkalmazott értékelési szempontokhoz tartozó súlyszámok alapján az ár és (összesítve) az ártól eltérő értékelési szempontok súlyát százalékos mértékben kifejezve, azzal, hogy amennyiben az ajánlatkérő az árat több értékelési szempontra bontva értékeli, azok súlyozásának összegét adja meg,

c) a jogorvoslati eljárás megindítását követő munkanapon az adott eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indulásának tényét és – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának közlését követő munkanapon – a jogorvoslati eljárás eredményét,

d) *  a Kbt. 35. § (1) bekezdése szerinti esetben – keretmegállapodás esetén kizárólag a keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződés vonatkozásában – a szerződéses ellenszolgáltatásból a közös ajánlattevők szerződéskötéskor tervezett, valamint a szerződés teljesítését követően a tényleges részesedésének értékét,

e) *  az EKR-ben statisztikai célból rögzítendő más adatokat.

8/A. § *  A 8. § d) pontja szerinti statisztikai adatszolgáltatás teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.

6. Az eljárások dokumentálása

9. § (1) Az EKR-ben szereplő adatokat legalább a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam alatt – amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt – meg kell őrizni.

(2) Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény naplózásáról. A naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalma a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt – amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt – a jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon.

(3) A Közbeszerzési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a jogszabályban az adott eljárás ellenőrzésére feljogosított szerv, valamint jogorvoslati kérelem vagy hivatalbóli kezdeményezés benyújtása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság és az eljáró bíróság a közbeszerzési eljárás iratait az EKR-ben megtekintheti. Az iratokhoz való elektronikus hozzáférést az ajánlatkérő köteles az erre jogosult szervnek biztosítani. Amennyiben az iratok az EKR-ben nem hozzáférhetőek, vagy – a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy a Gazdasági Versenyhivatal kivételével – valamely ellenőrzésre jogosult szervezet azt kéri, az ajánlatkérő köteles a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat az ellenőrzésre jogosultnak megküldeni.

(4) Az ajánlatkérő – az ellenőrzésre jogosult hozzáférése és az eljárás iratainak az EKR-ben való elektronikus megőrzése érdekében – köteles az eljárás előkészítése körében a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése alkalmazása során keletkezett iratokat, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok bírálata és értékelése során keletkezett dokumentumokat vagy azok egyszerű elektronikus másolatát az EKR-be (különösen bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok, értékelés dokumentumai) is feltölteni az adott eljárás dokumentumai közé.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatok esetében

10. § * 

11. § (1) Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.

(2) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

(3) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

(4) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

(5) Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

(6) Az előzetes tájékoztatóval meghirdetett közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő az eljárásban való részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatát az EKR-ben teszi meg.

(7) Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.

(8) *  A (7) bekezdés alkalmazásában az EKR által biztosított elektronikus űrlapok

a) nem jogszabályi változásból eredő, technikai módosítása esetén az ajánlatkérők jogosultak az eljárás megindítása és annak lefolytatása során azon elektronikus űrlapok alkalmazására, amelyek az eljárás előkészítése során rendelkezésre álltak; vagy

b) jogszabályi változásból eredő módosítása esetén az ajánlatkérő köteles – a jogszabályok által meghatározott átmeneti rendelkezések és hatálybalépésre vonatkozó szabályok figyelembevételével – az előkészítés során rendelkezésre álló űrlapok helyett, a jogszabályi változásokra figyelemmel módosított elektronikus űrlapok alkalmazásával megindítani az eljárást.

(9) *  Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatát vagy részvételi jelentkezését az EKR azok benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként vagy részvételi jelentkezésként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek.

12. § (1) *  Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – valamint ahol a Kbt. lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

(2) * 

13. § * 

8. * 

14. § * 

9. Az ajánlattételi és részvételi határidő időpontjának meghatározása, üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása, és az elektronikus bontás szabályai

15. § (1) Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.

(2) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

(3) Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

(4)–(8) * 

16. § (1) *  Az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy

b) üzemzavar folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig

nem elérhető.

(1a) *  Az ajánlattételi vagy részvételi határidő abban az esetben sem jár le, ha az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt közvetlenül megelőző hatvan percben folyamatosan legalább 5 percig fennálló üzemzavar fordul elő, vagy ha az üzemzavar az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártakor áll fenn.

(2) *  Az ajánlatkérő az (1) és (1a) bekezdés szerinti esetekben köteles az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé.

(2a) *  A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de – a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított, a Közbeszerzési Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében négy nap, az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily) közzéteendő hirdetmények esetében hat nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására.

(3) * 

(4) *  Ha az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi és részvételi határidőt nem érinti, hanem az az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontásának a 15. § (2) bekezdésében meghatározott időpontjában áll fenn, az EKR az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását működésének helyreállítását követően haladéktalanul végrehajtja.

17. § (1) Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.

(2) Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.

10. * 

18. § * 

11. * 

19. § * 

12. Egyéb eljárási cselekmények részletes szabályai

20. § (1) A Kbt. szerinti iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja.

(2) A Kbt. 51. § (1) bekezdése szerinti esetben ugyanazon előzetes tájékoztatóval csak egy közbeszerzési eljárás hirdethető meg.

(2a) * 

(3) A Kbt. 57. § (2) bekezdésében és 120. § (3) bekezdésében foglalt követelmény nem alkalmazandó.

(4) *  Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő részvételre jelentkezést vagy ajánlattételt, a részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlattevőnek az EKR-ben az erre szolgáló űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre részvételi jelentkezést kíván benyújtani vagy ajánlatot kíván tenni.

(5)–(9) * 

(10) Ahol a Kbt. tárgyalási jegyzőkönyv átadását vagy megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek megküldeni.

(11)–(13) * 

(14) *  Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés esetén a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően – az ajánlattételi határidőt megelőzően – észszerű határidőn belül kell megadni.

(15) *  A Kbt. 154. § (3) bekezdése vagy a Kbt. 156. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő az EKR-ben intézkedik az eljárási cselekmények megtételének – különösen az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontásának – felfüggesztése iránt. Az ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás lezárását követően haladéktalanul intézkedik az EKR-ben az eljárási határidőknek a felfüggesztés időtartamával történő meghosszabbítása és az eljárás folytatása iránt.

21. § * 

13. Üzemzavar, üzemszünet, működési hiba * 

22. § *  (1) Üzemszünet minden olyan előre tervezett technikai tevékenység, amely az EKR meghatározott szolgáltatásának vagy szolgáltatásainak az EKR üzemeltetője által közzétett és az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban foglaltak szerint dokumentált szünetelését eredményezi.

(2) Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét, egy vagy több meghatározott szolgáltatásának szünetelését jelentő helyzet.

(3) Működési hiba az EKR üzemeltetője által megállapított és az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, az adott eljárás EKR-ben történő lefolytatása során felmerülő egyedi hiba, amely az EKR meghatározott funkciója vagy funkciói Kbt.-nek vagy végrehajtási rendeletének nem megfelelő működését eredményezi.

(4) Nem minősül működési hibának

a) a kizárólag az ajánlatkérő vagy a gazdasági szereplő felelősségi körében felmerülő, az EKR-rel való kommunikációt érintő hiba, valamint

b) az a hiba, mely abból ered, hogy az ajánlatkérő vagy a gazdasági szereplő nem az EKR megfelelő funkcióját használja, vagy az EKR valamely funkcióját nem megfelelően használja, és amelynek eredményeképpen a közbeszerzési eljárás jogszerűen nem folytatható le.

(5) Az ajánlatkérő működési hiba esetén, az EKR üzemeltetője által a működési hiba elhárításáról szóló tájékoztatás közzétételét követően jogosult a működési hibával érintett eljárási cselekmény megismétlésére.

(6) Ha a működési hiba az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontását megelőzően merül fel, és az EKR üzemeltetője

a) a legalább százhúsz percig fennálló működési hibát az ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnegyedik óráig, vagy

b) a működési hibát a felmerülésétől számított huszonnégy órán belül

nem hárítja el, az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le.

(7) Az ajánlattételi vagy részvételi határidő abban az esetben sem jár le, ha az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt közvetlenül megelőző hatvan percben működési hiba fordul elő, vagy ha a működési hiba az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártakor áll fenn.

(8) A (6) és (7) bekezdés szerinti esetben a 16. § (2) és (2a) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

(9) Ha a működési hiba az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontását követően következik be, a működési hibával érintett eljárási cselekmény megismétlésére a 17. §-t kell megfelelően alkalmazni.

14. * 

23–25. § * 

II. FEJEZET

AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI

26. § (1) Amennyiben valamely közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően az ajánlatkérő úgy dönt, hogy a Kbt. 108. §-a alapján elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, az eljárás lebonyolítása során köteles e fejezet szabályainak figyelembevételével eljárni. Amennyiben az ajánlatkérő elektronikus árlejtést kíván alkalmazni, az eljárás előkészítése során köteles meggyőződni arról, hogy az értékelés általa választott módszerét az árlejtés során történő újrarangsorolásnál az EKR támogatja.

(2) *  A Kbt. 75. § (6) bekezdésétől eltérően, elektronikus árlejtés alkalmazása esetén az ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, annak az eljárást megindító felhívásban történő megadása nélkül.

(3) E fejezet rendelkezései a Kbt. 116. §-a szerinti elektronikus licit lefolytatása során megfelelően alkalmazandóak, kivéve a 28. § (3) bekezdés c) pontjában, a 29. § (2) bekezdésében és a 31. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(4) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás részeire vonatkozóan külön-külön, eltérő időpontban is lefolytathatja az elektronikus árlejtést.

15. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok kötelező tartalmi elemei

27. § Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles tájékoztatást adni:

a) arról a tényről, hogy az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában vagy – a Kbt. 108. § (5) bekezdés b) pontja esetében – az ár mellett vagy az áron kívül más értékelési részszempontok vonatkozásában folytatja le,

b) azon elemekről, amelyek értéke elektronikus árlejtés tárgyát fogja képezni,

c) a Kbt. 77. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén a benyújtható értékek esetleges határáról,

d) azokról a feltételekről, amelyek mellett az ajánlattevők megtehetik új ajánlataikat, ideértve az elektronikus árlejtés lebonyolítása során a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbségekre vonatkozó információkat,

e) arról, hogy az ajánlattevők számára milyen információk mely időpontban lesznek elérhetők az elektronikus árlejtés során,

f) az elektronikus árlejtés menetére vonatkozó releváns információkról,

g) arról az elérhetőségről, amelyen az EKR üzemeltetője az árlejtéssel összefüggő technikai előírásokról szóló tájékoztatást közzétette.

16. Ajánlattevők értesítése, tájékoztatása

28. § (1) A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelést követően az elektronikus árlejtés időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi, az eljárásban – a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint – érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg értesíti és egyben felhívja ajánlattételre. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a szerinti bírálatot az árlejtés megkezdését megelőzően a 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat keretében is elvégezheti. Az ajánlatkérő az árlejtés befejezését követően az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási kötelezettségének eleget tett, és akinek ajánlata a Kbt. 72. §-ára tekintettel nem érvénytelen.

(1a) *  Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. által lehetővé tett esetekben a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében előírja, hogy az igazolások az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben kerüljenek benyújtásra, az ajánlatok bírálatát és értékelését követően az elektronikus árlejtés időpontjáról valamennyi, az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg értesíti, és egyben felhívja ajánlattételre. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a szerinti bírálatot az árlejtés megkezdését megelőzően is elvégezheti. Az ajánlatkérő az árlejtés befejezését követően az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, akinek ajánlata a Kbt. 72. §-ára tekintettel nem érvénytelen.

(2) Az értesítést az ajánlatkérőnek úgy kell elküldenie, hogy az alapján az EKR-ben elérhető információkat az ajánlattevők az elektronikus árlejtés kezdő időpontjaként megjelölt időpont előtt legalább öt munkanappal megismerhessék.

(3) Az értesítés alapján az EKR-en keresztül ajánlatkérő legalább az alábbi információkról köteles tájékoztatást adni:

a) az elektronikus árlejtés megkezdésének és lezárásának időpontjáról,

b) az informatikai rendszer működésének megismeréséhez szükséges információkról,

c) *  az ajánlatok értékelésének eredményéről,

d) arról a képletről, amely alapján az ajánlatok automatikus rangsorolására sor kerül.

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazhatja azt az ajánlattételi határidőt megelőző időtartamot, amelyen belül érkező ajánlat esetében az ajánlat megtételének időpontjában az elektronikus árlejtés új szakasza kezdődik. A tájékoztatásnak ebben az esetben tartalmaznia kell az új szakasz befejező időpontját, valamint azt, hogy az ilyen módon megkezdődött új szakaszban a befejező időpontot megelőzően az e bekezdés első mondatában meghatározott határidőn belül tett ajánlat egyben új szakasz kezdetét jelenti-e.

(5) Valamennyi, a (4) bekezdés szerint megkezdett új szakaszra a (4) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(6) A (3) bekezdés d) pontja szerinti képletnek a Kbt. 108. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben tartalmaznia kell valamennyi értékelési szempontnak az eljárást megindító felhívásban szereplő súlyozását.

17. Az elektronikus árlejtés megkezdése

29. § (1) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő a 28. § szerinti tájékoztatásban közölt időpontban kezdi meg.

(2) Az elektronikus árlejtés során az ajánlattevő ajánlatát a csak számára hozzáférhető, az ajánlatok megtételére szolgáló adatátviteli lehetőség igénybevételével teheti meg. Az első ajánlat megtétele – ellenkező bizonyításig – vélelmet keletkeztet arra nézve, hogy az ajánlattevő jogi helyzetében a korábbi, a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlata megtételétől az elektronikus árlejtés megkezdéséig terjedő időszakban semmilyen olyan körülmény nem állt be, mely az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásból a Kbt. szerinti kizárását eredményezheti.

18. A beérkezett ajánlatokkal összefüggő cselekmények

30. § (1) A beérkező ajánlatokat az EKR automatikusan, a 28. § (3) bekezdés d) pontja szerinti képlet alkalmazásával értékeli, és az ajánlattevőkkel egyidejűleg, elektronikus úton közli a (2) bekezdésben meghatározott információkat.

(2) Az ajánlatkérőnek az elektronikus árlejtés minden szakaszában minden ajánlattevőt folyamatosan legalább annyi információval el kell látnia, amely elegendő ahhoz, hogy az ajánlattevő bármikor meggyőződhessen relatív rangsorolásáról.

(3) Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtés lefolytatása során az egyes ajánlattevőket véletlenszerűen választott azonosítóval jelöli, és gondoskodik arról, hogy az ajánlattevőknek – saját azonosítójukon túl – ne legyen tudomásuk arról, hogy melyik azonosító melyik ajánlattevőt jelöli.

19. Az ajánlatok megtétele, az ajánlati kötöttségre vonatkozó különös szabályok

31. § (1) Amennyiben az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során nem tesz ajánlatot, ajánlati kötöttsége az elektronikus árlejtést megelőzően benyújtott ajánlata vonatkozásában áll fenn.

(2) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során első ajánlatának megtételétől az elektronikus árlejtés lezárásáig nem áll fenn a Kbt. szerinti ajánlati kötöttsége. Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az árlejtés lezárásakor áll be.

(3) Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az ajánlattevő az árlejtés tárgyát képező szempontok tekintetében módosíthatja ajánlatát.

(4) Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során saját korábbi ajánlatánál az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában kizárólag kedvezőbb, a Kbt. 108. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig az egyes – ellenszolgáltatáson kívüli – részszempontok vonatkozásában kedvezőbb és kedvezőtlenebb ajánlatot is tehet.

(5) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során tett azon ajánlata nem vehető figyelembe, amely a 28. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott képlet alapján történő, más ajánlattevők ajánlatait figyelmen kívül hagyó automatikus kiértékelés szerint kedvezőtlenebb az ajánlattevő korábban tett ajánlatánál.

20. Az elektronikus árlejtés lezárása

32. § (1) Az elektronikus árlejtés lezárul:

a) a 28. § (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontban,

b) ha nem nyújtottak be érvényes ajánlatot és a 28. § szerinti tájékoztatás tartalmazta, hogy ebben az esetben az utolsó ajánlat beérkezésétől számított mely időpontban kerül sor az elektronikus árlejtés lezárására, a tájékoztatásban meghatározott időpontban,

c) ha az elektronikus árlejtést szakaszokban folytatták le, az utolsó szakasznak a 28. § szerinti tájékoztatásban meghatározott befejezési időpontjakor.

(2) Első helyen rangsoroltnak az az ajánlattevő minősül, akinek ajánlatát az informatikai rendszer az árlejtés lezárásakor a legkedvezőbb ajánlatként tartja nyilván.

(3) Az elektronikus árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatja az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértéke, illetve más értékelési szempont(ok) tekintetében kialakult rangsorról.

(4) Amennyiben az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az (1) bekezdés c) pontjának megfelelően – esetleg azt az (1) bekezdés b) pontjában megállapított szabályokkal együttesen alkalmazva – szándékozik lezárni, az árlejtésben való részvételre vonatkozó felhívásban fel kell tüntetni az új szakaszok nyitásának feltételeit (ütemterv).

21. Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során jelentkező üzemzavar esetén követendő eljárás

33. § (1) Amennyiben az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az EKR-nek az árlejtést érintő üzemzavara [22. § (2) bekezdés] lép fel vagy azt üzemszünet érinti, az elektronikus árlejtést – e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett – az ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az elektronikus árlejtést abban az esetben is, ha az ajánlattevőknek legalább fele az elektronikus hírközlési hálózatban fellépő üzemzavar következtében nem fér hozzá az EKR-hez az elektronikus árlejtés során, és az adott ajánlattevők ennek tényét – az EKR üzemeltetője által erre a célra fenntartott telefonos vagy elektronikus elérhetőségen – az elektronikus árlejtés időtartama alatt jelezték.

(3) Amennyiben az ajánlatkérő, a szolgáltató vagy az elektronikus árlejtésben részt vevő valamelyik ajánlattevő az árlejtés titkosságának sérelmét észleli, az elektronikus árlejtést – e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett – az ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja.

(4) Az elektronikus árlejtés ismételt lebonyolítására a 28. § szerinti értesítés megküldését követően kerülhet sor, a 28. § (2) bekezdése az ismételt lebonyolítás során nem alkalmazandó.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Záró és átmeneti rendelkezések

34. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

35. § (1) E rendelet rendelkezéseit a Kbt. 196. § (3) bekezdésével összhangban 2018. április 15. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2018. január 1. és 2018. április 14. közötti időszakban megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

(3) Amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, egyúttal köteles előírni az EKR alkalmazását is.

(4) A központi beszerző szervek által alkalmazott informatikai rendszereknek a 2. § (8) bekezdésében foglalt feltételeknek 2018. április 15. napjáig kell megfelelniük.

(5) Minden, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében szereplő szaktanácsadó legkésőbb 2018. március 1-jéig köteles az EKR-ben történő regisztrációját kezdeményezni.

(6) Minden, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet – a Kbt. 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérő kivételével – köteles legkésőbb 2018. március 1-jéig az EKR-ben a szervezet regisztrációját kezdeményezni.

(7) Azon természetes személy vagy szervezet, aki az EKR-ben a (4) és (5) bekezdés szerinti regisztrációját 2017. november 15. és 2017. december 31. között kezdeményezte, 2018. január 1-jét követően nem köteles a regisztrációt megismételni.

(8) A 2018. január 1-jét megelőzően elektronikusan megkezdett eljárásokra a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletnek az eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) *  E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által – a (10) bekezdésben hivatkozott rendelkezések kivételével – megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

(10) *  E rendeletnek a Módr. által megállapított 16. § (2)–(4) bekezdésének, valamint 22. § (3)–(4) bekezdésének rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően felmerülő üzemzavar vagy működési hiba esetén, a folyamatban lévő beszerzésekben, közbeszerzési eljárásokban is kell alkalmazni.

(11) *  E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2021. (II. 2.) Korm. rendelet által megállapított 3. §-át, 8. § d) és e) pontját, valamint 8/A. §-át a hatálybalépését követően teljesített közzétételi és statisztikai célú adatrögzítési kötelezettség teljesítésekor kell alkalmazni.

(12) *  Minden, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet – a Kbt. 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérő kivételével – e rendeletnek a közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (2b) bekezdésében foglaltaknak az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül eleget tesz.

(13) *  E rendeletnek a közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 411/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5/A. §-át a rendelkezés hatálybalépésekor az EKR-ben már létrehozott eljárások tekintetében is alkalmazni kell.

36. § Ez a rendelet

a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

37. § *