A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezeti egységei 2018. február 1. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján beolvadásos kiválással a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba beolvadnak.

(2) A humán-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezeti egységek tekintetében a Kaposvári Egyetem általános jogutóda a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. A jogutódlás tárgyát képezi valamennyi jogosultság és kötelezettség, valamint

a) az átvett feladatok ellátásával összefüggő vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges könyv szerinti ingó és ingatlan eszközállomány,

c) az átvételre kerülő feladatokat ellátó közalkalmazottak, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint közalkalmazotti jogviszonyuk és munkaviszonyuk.

(3) A jogutódlás keretében történő feladatátadásról, az ahhoz kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról, az (1) bekezdés szerinti feladathoz kapcsolódó kutatási tevékenység átadásáról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a Kaposvári Egyetem és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2018. február 1-ig átadás-átvételi megállapodást köt.

2. § (1) A következő európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása és fenntartása tekintetében a Kaposvári Egyetem jogutóda a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház:

a) a TIOP-2.2.8.A-15/1 2016-0062 „A Kaposvári Egyetemen Humán Egészségügyi és Kutató Imaging Centrum létrehozása” című projekt,

b) a KEOP-5.6.0/E15-2015-0022 „CT-berendezés cseréje a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma részére” című projekt,

c) a TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0010 „A Somogy megyei Komplex Onkológiai Centrum sugárterápiás és patológiai eszközparkjának fejlesztése” című projekt,

d) a TIOP-2.2.8-14-2015-00002 „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című projekt,

e) az EFOP-3.6.2-16-2017-00008 „A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig” című projekt.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott, 2018. február 1-jén folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektek tekintetében a projektet átvevő jogutód szerv köteles a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerint eljárni.

(3) A (2) bekezdésen túli, egyéb forrásból finanszírozott, 2018. február 1-jén folyamatban lévő projektek vagy pályázatok esetében a projektet átvevő jogutód szerv az adott projektre vagy pályázatra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint jár el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére