A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott szakmai tevékenységek körében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) 53/A. §-a szerinti, mérgező termék, anyag, illetve irtószer (a továbbiakban együtt: mérgező termék) felhasználását is magában foglaló szakmai tevékenység szakmai gyakorlaton alapuló elismerése során.

(2) *  A szakmai tevékenység szakmai gyakorlaton alapuló elismerését, illetve az ilyen tevékenység tekintetében a szakmai gyakorlatról, továbbá a tevékenység végzésére való jogosultságról szóló igazolás kiállítását az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) végzi.

2. § Az Elismerési tv. 53/A. §-ának alkalmazásában szabályozott szakmai tevékenységnek minősül az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint megállapított szakképesítésekkel végezhető, az 1. melléklet szerinti szakmai tevékenység.

3. § (1) *  Az Elismerési tv. 53/A. §-a szerinti feltételek teljesülése esetén az OKFŐ - kérelemre - az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában mérgező termék felhasználását igénylő, jogszerűen folytatott szakmai tevékenységet elismeri. Az elismerés Magyarországon jogszabály szerint, a 2. § szerinti szakképesítéssel végezhető valamennyi tevékenység, illetve - az elismerés tartalmától függően - kizárólag egyes résztevékenységek végzésére jogosít.

(2) Ha jogszabály mérgező termék felhasználását igénylő, szabályozott szakmai tevékenység végzésére szakképesítés (bizonyítvány) megszerzése alapján jogosultak számára továbbképzési kötelezettséget ír elő, e továbbképzési kötelezettségnek a szakmai gyakorlat (1) bekezdés szerinti elismerése alapján tevékenységvégzésre jogosultak is kötelesek eleget tenni.

4. § (1) *  Az OKFŐ részére a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott, a szakmai gyakorlaton alapuló elismerés iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

a) az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában arra kijelölt hatóság, illetve szerv - 2 évnél nem régebbi - igazolását vagy annak hiteles másolatát arról, hogy az adott államban a kérelmező mérgező termék felhasználását igénylő szakmai tevékenységet jogszerűen végzett az igazolásban feltüntetett időtartamban, továbbá az igazolás magyar nyelvű hiteles fordítását,

b) az eljárási díj, valamint - a kérelmező által előlegezett - egyéb eljárási költség megfizetéséről szóló igazolást.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységvégzési igazolás másolatát az azt kiállító hatóság, illetve szerv is hitelesítheti.

(3) Ha a szakmai gyakorlat alapján elismertetni kívánt tevékenység jogszabály szerinti, nagyon mérgező termékek felhasználását is igényli, az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a kérelmező által a más tagállamban korábban végzett szakmai tevékenységek megnevezését, és az azok során jogszerűen felhasznált mérgező termékek körét.

5. § (1) *  Az OKFŐ a szakmai gyakorlaton alapuló elismerés iránti kérelem elbírálása során megállapítja a kérelmező személyazonosságát.

(2) *  Ha a kérelmező által benyújtott, a 4. § szerinti okiratok, illetve igazolások valódisága, hitelessége tekintetében kétség merül fel, az OKFŐ megkeresi az okirat, igazolás kiállítására jogosult hatóságot vagy intézményt, amelyről a kérelmezőt egyidejűleg értesíti.

6. § (1) *  Az OKFŐ a szakmai gyakorlaton alapuló elismerési eljárás során az elismerhetőség, illetve annak feltételei kérdésében határoz.

(2) *  Ha az eljárás során szakértő igénybevétele szükséges, az OKFŐ

a) az egészségügyért felelős miniszter által kiadott Országos Szakmai Szakértői Jegyzéken szereplő szakértőt,

b) *  a 2. § szerinti szakképesítésre történő felkészítést szervező felnőttképzőt,

c) a mérgező termékekkel Magyarországon a 2. § szerinti szakképesítés alapján szakmai tevékenységet végzők szakmai szervezetét

rendelheti ki.

(3) A szakértő - az Elismerési tv. szerinti feltételek fennállása tekintetében, az (1) bekezdés szerinti kirendelés keretei között - megvizsgálja a szakmai tevékenységgel, a tevékenység végzésének idejével, a betöltött munkakörrel, valamint a szakmai tevékenységhez felhasznált mérgező termékekkel összefüggő körülményeket, továbbá a szakmai gyakorlattal összefüggő minden egyéb ismert, az elismerés szempontjából lényeges körülményt.

7. § *  Az OKFŐ megkeresi a külföldi szakmai tevékenység végzési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát annak megállapítása érdekében, hogy az érintett személy nem áll a tevékenység végzésével összefüggésben bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott büntetés hatálya alatt, ha az OKFŐ tudomására jut ilyen büntetés, büntetések fennállta az elismerési eljárás során, illetve azt követően, ha az ezt valószínűsítő információ az előzetes iratbeszerzéskor még nem állt rendelkezésre.

8. § (1) *  Az OKFŐ a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelemre az Elismerési tv. XI. Fejezete szerinti mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására vonatkozó szakmai gyakorlatról hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá jó hírnév-igazolásban tanúsítja, hogy a kérelmező nem áll bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenység végzését kizáró vagy korlátozó büntetés, intézkedés hatálya alatt.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint igazolt szakmai tevékenység jogszabály szerinti, nagyon mérgező termék felhasználását is igényli, az (1) bekezdés szerinti igazolásban a tevékenységgel együtt meg kell nevezni azt a terméket, illetve azokat a termékeket, amelyek használatára a kérelmező Magyarországon jogosult.

(3) *  Az OKFŐ a feladatkörében igazolja az általa ismert és jogszabály szerint kiadható adatok alapján mindazon tényeket, amelyeket a szakmai tevékenységét külföldön elismertetni kívánó személy magyarországi tevékenységével összefüggésben az eljáró külföldi hatóság a megkeresésében kér.

9. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

10. § Ez a rendelet a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Szabályozott szakmai tevékenységek köre

1. A kémiai biztonságról szóló törvény alkalmazásában engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenységnek minősül az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint végezhető tevékenység.

2. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása, tárolása, árusítása, alkalmazása az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint.

2. melléklet a 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem a szakmai gyakorlat elismeréséről

Kérem, hogy mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai gyakorlatom ezen kérelemben, valamint a mellékelt okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján elismerésre kerüljön.

Családi név
Utónév
Születési név
Nem
Állampolgárság
Születési hely
Születési idő
Anyja születési neve
Személyi igazolvány vagy útlevél száma
Lakóhely
Tartózkodási hely
Levelezési cím
Munkahelyi vagy otthoni telefonszám
Mobiltelefonszám
E-mail-cím
Munkáltató neve (ha önfoglalkoztató, azt fel kell tüntetni)
Munkáltató címe vagy az önfoglalkoztató kérelmező
székhelye
Jelenlegi munkahelyi beosztása
Munkáltató vagy a munkáltató szerv vezetőjének neve, beosztása és elérhetősége
Az elismertetni kívánt szakmai tevékenység
1. megnevezése 1. .....................................................................
a) eredeti nyelven a) .....................................................................
b) magyarul b) .....................................................................
2. végzésének helye (intézmény, munkáltató megnevezése, címe) 2. .....................................................................
3. időtartama (év) 3. .....................................................................
Nyelvismeret 1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................
4. .....................................................................
Előző munkahelye(i) az elmúlt 6 év során 1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................
4. .....................................................................
Előző tartózkodási helye(i) (országok) az elmúlt 6 év során 1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................
4. .....................................................................
A kérelemhez csatolt okiratok felsorolása 1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................
4. .....................................................................
5. .....................................................................
6. .....................................................................
7. .....................................................................
8. .....................................................................
9. .....................................................................
10. .....................................................................
Egyéb megjegyzés .........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Az eljárás során keletkezett okiratokat a következő módon kívánom átvenni (a választott módot meg kell jelölni):

a) személyesen,

b) postai úton,

c) meghatalmazott útján.

Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................................

.........................................................................
aláírás

3. melléklet a 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem a szakmai gyakorlat elismerése érdekében hatósági bizonyítvány kiállításáról

Alulírott ............................................................................................... (név) kérem, hogy mérgező termékek, anyagok, irtószerek felhasználását igénylő, illetve kártevőirtásra irányuló szakmai gyakorlatom .............................-i (ország neve) elismertetése céljából részemre a következő hatósági bizonyítványokat kiállítani szíveskedjék. (A kért hatósági bizonyítványokat X-szel kell megjelölni!)

□ Szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány

□ Jó hírnevet tanúsító hatósági bizonyítvány

□ Egyéb:

Kérelmező személyes adatai (Nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni!):

Név: ...............................................................................................................................

Születési név: ..................................................................................................................

Anyja neve: .....................................................................................................................

Születési hely, idő: ..........................................................................................................

Lakcím: ..........................................................................................................................

Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől): ...............................................................................

Telefon: .........................................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................

Működési nyilvántartási szám:...........................................................................................

Kérelmemhez az alábbi dokumentumokat csatolom (A csatolt dokumentumot X-szel kell megjelölni!):

□ Útlevél/személyi igazolvány másolata

□ Bizonyítvány/oklevél másolata

□ Bizonyítvány/oklevél hiteles másolata

□ Eljárási díj megfizetését igazoló csekkszelvény/átutalási bizonylat

□ Eredeti, 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás

□ Egyéb:

A hatósági bizonyítványokat a következő módon kívánom átvenni (A választott módot X-szel kell megjelölni!):

□ Személyesen

□ Postai úton

□ Meghatalmazott veszi át helyettem (meghatalmazás külön csatolandó)

Egyéb kérés, megjegyzés: ................................................................................................

Kelt: ................................................

...................................................................
kérelmező aláírása