Hatály: közlönyállapot (2017.XII.27.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól

A Kormány a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlását biztosító eljárásban érintett személyekre és szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Vötv. alapján világörökségi helyszínen található ingatlanok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt ingatlanok - valamint ezen ingatlanokból a későbbiek folyamán telekalakítási eljárás során kialakult ingatlanok és egyéb önálló ingatlanok - vonatkozásában a Vötv. 6/A. §-a alapján fennálló, a magyar államot megillető elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében

a) a kulturális örökség védelme körében fennálló elővásárlási jog esetén a kulturális örökség elemeinek közhiteles hatósági nyilvántartását vezető hatóság,

b) a természetvédelem körében fennálló elővásárlási jog esetén a természetvédelmi hatóság

[az a)-b) alpontban felsorolt hatóságok a továbbiakban együtt: Hatóság] keresi meg az ingatlanügyi hatóságot.

(3) A Hatóság az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében haladéktalanul, de legkésőbb az elővásárlási jog törvényi feltételeinek létrejöttétől számított 8 napon belül megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.

3. § (1) A magyar állam elővásárlási jogát a 2. mellékletben felsorolt világörökségi helyszínek vonatkozásában az ott meghatározott feladatkör szerinti miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(2) Az elővásárlási jog gyakorlása során az ingatlan fekvési helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv) közreműködik.

(3) Az elővásárlási jog gyakorlására felhívó nyilatkozatot (a továbbiakban: megkeresés) az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szervhez, de a miniszternek címezve kell benyújtani.

(4) Az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv vezetője haladéktalanul elektronikusan rövid úton és egyidejűleg postai úton felterjeszti a megkeresést a miniszterhez.

4. § (1) A tulajdonos vagy a képviseletében eljáró személy (a továbbiakban együtt: tulajdonos) a megkeresést - saját eladási ajánlataként - írásban, postai úton közli a 3. melléklet szerinti adattartalommal.

(2) A megkereséshez a tulajdonos csatolja

a) az adásvételre vonatkozó lényeges elemeket tartalmazó vételi szándéknyilatkozatot,

b) a vételi ajánlatot tett harmadik személy és a tulajdonos által jóváhagyott, az adásvételre vonatkozó lényeges elemeket tartalmazó szerződéstervezetet vagy

c) a szerződést.

5. § (1) Az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot a miniszter a megkeresés elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szervhez történő megérkezésétől számított nyolc napon belül teszi meg az (5) bekezdésben meghatározott módon.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidőnél rövidebb nyilatkozattételi határidőt a tulajdonos nem köthet ki.

(3) A megkeresés megérkezettnek minősül az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv központi iktatórendszerében történő érkeztetéssel.

(4) Ha a miniszter a nyilatkozatra nyitva álló határidőben nem teszi meg az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, azt az elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondásnak kell tekinteni.

(5) A miniszter az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül rövid úton - a 3. melléklet szerinti elektronikus levélcímére -, valamint írásban postai úton közli a tulajdonossal.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez * 

2. melléklet a 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az egyes világörökségi helyszínen található ingatlanok esetében a világörökség védelmének érdekében elővásárlási jogot gyakorló miniszter

A B
Világörökségi helyszín megnevezése Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult miniszter
1 Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai helyszín a természet védelméért felelős miniszter
2 Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út helyszín a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
3 Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj helyszín a természet védelméért felelős miniszter
4 Hollókő ófalu és környezete helyszín a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
5 Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta helyszín a természet védelméért felelős miniszter
6 Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete helyszín a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
7 Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője helyszín a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
8 Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj helyszín a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

3. melléklet a 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A megkeresés tartalmi követelményei

1. A tulajdonos (eladó) és képviseletében eljáró személy adatai:

1.1. a természetes személy

a) személyazonosító adatai,

b) lakcíme, elektronikus és postai értesítési címe;

1.2. a gazdálkodó vagy egyéb szervezet

a) megnevezése,

b) székhelye,

c) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme, elektronikus és postai értesítési címe.

2. Az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó adatok:

a) a település neve,

b) az ingatlan

ba) helyrajzi száma,

bb) területnagysága,

bc) művelési ága,

c) az átruházással érintett tulajdoni hányad.

3. A tulajdonos nyilatkozata arról, hogy a megkeresésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.