A jogszabály mai napon ( 2020.10.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 15. § és a 3. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a kormányzati adatközponti szolgáltatásokat nyújtó központi szolgáltatóra;

b) a kormányzati adatközponti szolgáltatások igénybevételére vagy igénybevételének vizsgálatára kötelezett felhasználókra (a továbbiakban együtt: kötelezett felhasználó);

c) a kormányzati adatközponti szolgáltatásokat önként igénybe vevő jogi személyekre és egyéb szervezetekre (a továbbiakban együtt: önként csatlakozó felhasználó);

d) a kormányzati adatközponti szolgáltatásokkal érintett természetes személyekre, jogi személyekre és egyéb szervezetekre

terjed ki.

(2) A rendeletet a kötelezett felhasználó tekintetében az igénybevételt vagy az igénybevételi kötelezettség vizsgálatát megalapozó körülmény bekövetkezésétől, az önként csatlakozó felhasználó tekintetében a csatlakozási igény benyújtásától kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) Kormányzati Adatközpont: a kormányzat, a közigazgatás és a közszolgáltatások számára stabil és biztonságos informatikai infrastruktúra környezetet biztosító, felhő alapú szolgáltatások nyújtására képes központi informatikai infrastruktúrát magába foglaló, geo-redundánsan működő géptermek;

b) Kormányzati Felhő: az EKOP-2.2.1-2012-2012-0001 „Kormányzati Felhő - Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatásnyújtás megalapozása” projekt keretében létrehozott és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett, számítási-, és tárolókapacitást nyújtó, felhő technológián alapuló informatikai infrastruktúra szolgáltatások összessége;

c) KÖFOP projektek: a 2014-2020. évekre kiterjedő időszakra elfogadott Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program alapján kormányhatározatban nevesített projekt alapján európai uniós finanszírozással végrehajtott projektek;

d) forrás: a központi költségvetésből közvetlenül a közszolgáltatási szerződés finanszírozását biztosító fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre bocsátott forrás;

e) szolgáltatási tartalék: az az üzemi tartalékot meghaladó, folytatólagosan fenntartandó kapacitás tartalék, amely lehetővé teszi a szolgáltatási igények kiszolgálását, illetve a szolgáltatások időszakosságából adódó többletterhelésekhez szükséges kapacitás átmeneti biztosítását;

f) üzemi tartalék: a Kormányzati Adatközpont felhő szolgáltatás és az azt biztosító informatikai eszközök műszaki, technikai sajátosságaiból adódó, szolgáltatás nyújtására közvetlenül fel nem használható erőforrás biztosítására szolgáló kapacitás tartalék, amelynek célja az IT eszközök saját működéséhez szükséges minimális kapacitás folyamatos biztosítása.

2. Központi szolgáltató

3. § A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi szolgáltató) útján működteti a Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében az 1. mellékletben meghatározott KAK Felhő szolgáltatást, KAK Hoszting szolgáltatást és adatmegőrzési szolgáltatást (a továbbiakban együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére.

3. Az adatközponti szolgáltatások igénybevételi formái

4. § (1) Az adatközponti szolgáltatások igénybevétele a különböző működési esetekhez tartozó kötelező vagy önkéntes igénybevételi formában történhet.

(2) *  A 2. mellékletben meghatározott KÖFOP projektek keretében fejlesztett szakrendszerek és a 3. mellékletben meghatározott szakrendszerek esetében a szakrendszerek működéséért felelős szervezet számára kötelező a Kormányzati Adatközpont igénybevétele.

5. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a nemzeti távközlési gerinchálózat igénybevételére jogosult, e rendelet alapján kötelezett felhasználónak nem minősülő szerv önként csatlakozó felhasználóként a következő célokból veheti igénybe az adatközponti szolgáltatásokat, ha az általa fenntartott rendszer működése adatközponti szolgáltatások igénybevételével biztosítható:

a) új infrastruktúra fejlesztése,

b) meglévő infrastruktúra amortizációs cseréje,

c) meglévő infrastruktúra kapacitásbővítése,

d) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek (a továbbiakban: Ibtv.) való megfelelés, vagy

e) meglévő kapacitáson felüli szabad kapacitás igénybevétele.

(2) Az önként csatlakozó felhasználó az adatközponti szolgáltatások igénybevételére irányuló szándékát az e célra működtetett elektronikus megoldás igénybevételével - az adatközponti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációs dokumentumokkal együtt - benyújtott kérelemben jelenti be a miniszternek.

(3) A miniszter a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem és egyéb regisztrációs dokumentumok alapján - a központi szolgáltató javaslatát is mérlegelve - dönt a csatlakozás engedélyezéséről és annak legkorábbi időpontjáról.

6. § (1) A 2. mellékletben meghatározott KÖFOP projektek keretében fejlesztett szakrendszereken túl a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 61/A. §-a szerinti informatikai fejlesztést végrehajtó, az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő szervezetek kötelesek az adatközponti szolgáltatások igénybevételi lehetőségét a központi szolgáltatóval közösen megvizsgálni, ha a szervezet

a) meglévő saját külső infrastruktúra fejlesztését amortizációs célú csere, kapacitásbővítés, továbbá az Ibtv.-ben foglalt biztonsági szintnek való megfelelés indokával kívánja végrehajtani,

b) újólag fejlesztett vagy meglévő saját rendszereinek üzemeltetését nem képes az Ibtv. szerinti besorolási szinthez tartozó követelményeknek megfelelő szinten biztosítani,

c) olyan új rendszert fejleszt, amely infrastruktúrabővítéssel jár, vagy

d) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott sürgősségi esetekben veszi igénybe a szolgáltatást.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatot az érintett szervezet az ok felmerülésével egy időben, haladéktalanul kezdeményezi. Ha a vizsgálat eredményeként az 1. mellékletben foglalt adatközponti szolgáltatásokkal a szervezet által fenntartott rendszer vagy rendszerek működése biztosítható, a miniszter KÖFOP projekt esetében a 2. melléklet, egyéb szakrendszer esetében a 3. melléklet módosítását kezdeményezi.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az érintett szervezet a miniszternél kezdeményezi - a központi szolgáltatóval előzetesen egyeztetett, az éves üzemeltetési költség összegével megegyező forrás átcsoportosításáról szóló előirányzat-átcsoportosítási megállapodás tervezetének megküldésével -, hogy legkésőbb a tárgyévet követő év első napjától az általa igénybe vett adatközponti szolgáltatásokat a 10. § (2) bekezdésében foglalt közszolgáltatási szerződés alapján biztosítsa a központi szolgáltató.

7. § (1) A miniszter kezdeményezésére a Kormány az általa irányított vagy felügyelt szerv esetében egyedi döntésével - legfeljebb 180 nap időtartamra - az adatközponti szolgáltatások részbeni vagy teljes körű kötelező igénybevételét e rendelet módosítása nélkül is elrendelheti,

a) ha a csatlakozás a közfeladatok ellátását közvetlenül és súlyosan veszélyeztető körülmények miatt nem tűr halasztást, vagy

b) az elektronikus ügyintézést támogató informatikai infrastruktúra rendszerek és alkalmazások biztosítása céljából, ha annak működési, gazdálkodási körülményei azt sürgősen indokolják és ezáltal garantálható a szolgáltatás folyamatossága, valamint az adatvesztés mentes működés.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti egyedi döntésével elrendelt kötelező igénybevétel időtartamát - ha annak további fenntartása indokolt - a miniszter javaslata alapján további egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.

(3) A Kormány egyedi döntésével érintett szervezet köteles a 6. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatot a központi szolgáltatóval lefolytatni.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetén az érintett szervezet a csatlakozás és üzemeltetés költségeit a központi szolgáltatónak az e §-ban meghatározott időtartam lejártáig direkt finanszírozás formájában köteles biztosítani.

8. § (1) A kötelezett felhasználó esetében - kivételesen indokolt esetben - egyedi kérelemre a miniszter legfeljebb 12 hónapra szóló felmentést adhat a központi szolgáltató kötelező igénybevétele alól, ha a központi szolgáltató igénybevétele a szerv jogszabályban előírt feladatainak teljesítését veszélyeztetné vagy a szerv feladata olyan speciális szolgáltatást igényel, amely a Kormányzati Adatközpont útján nem biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felmentési időszak lejártával újra meg kell vizsgálni a kötelező igénybevételt akadályozó tényező fennállását. Az (1) bekezdésben meghatározott indokok fennállása esetén a felmentés több alkalommal is megadható az (1) bekezdés szerinti időtartamra.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi mentesítés nem alkalmazható a 7. § szerinti kötelező igénybevétel esetén.

(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti felmentést indokolni köteles, a felmentés körülményeinek vizsgálata hatósági eljárásnak nem minősül.

4. Az adatközponti szolgáltatások igénybevételének rendje

9. § Az adatközponti szolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúrát a központi szolgáltató oly módon köteles működtetni, a kapacitásait bővíteni és a meglévő kapacitásaival gazdálkodni, hogy az adatközponti szolgáltatások igénybevétele tekintetében a kötelezett felhasználó részéről felmerülő és a miniszter által támogatott igény a Kormányzati Adatközpontból teljeskörűen kiszolgálható, folyamatosan teljesíthető legyen.

10. § (1) A Kormányzati Adatközpont működtetését és ennek keretében az adatközponti szolgáltatások nyújtását − a miniszternek az e-közigazgatásért való felelőssége körében, az általa meghatározott szakmai követelmények, valamint az e rendeletben meghatározott működtetési szabályok alapján − a központi szolgáltató önálló felelősséggel végzi.

(2) A miniszter az e rendelet szerinti szolgáltatások nyújtására a központi szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik az adatközponti szolgáltatások pontos tartalmát, a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános informatikai biztonsági követelményeket, a szolgáltatás elvárt szintjének mérésére, a felügyeleti szervre és a szolgáltatás kiesése esetén elvárt eljárásrendre vonatkozó szabályozást. A központi szolgáltató részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat szabályai szerint nyújtható.

(3) A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások fedezetét a miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított, a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében rendelkezésre álló forrásból biztosítja. A közszolgáltatási szerződésben foglalt - a mindenkor érvényes általános forgalmi adóval növelten számított - ellenszolgáltatásnak fedezetet kell nyújtania az adatközponti szolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett költségre és ráfordításra, a szolgáltatások nyújtásával és a rendszerek működésével kapcsolatos informatikai biztonsági feladatok ellátására, tényleges szolgáltatás nyújtására fel nem használt, de a működés technológiai feltételének minősülő üzemi tartalék és szolgáltatási tartalék működési költségeire, valamint ezen felül a - jogszabályban meghatározott - észszerű nyereség összegére.

(4) A központi szolgáltató - a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - éves viszonylatban a szolgáltatási tartalék mértékét legfeljebb a tárgyév utolsó napján a 11. § (1) bekezdése szerint tervezett adatközponti szolgáltatások által igénybe vett számítástechnikai erőforrás 20%-ában, az üzemi tartalék mértékét legfeljebb a tárgyév utolsó napján a 11. § (1) bekezdése szerint tervezett, szolgáltatási tartalékkal növelt adatközponti szolgáltatások által igénybe vett számítástechnikai erőforrás 20%-ában határozhatja meg.

(5) A szolgáltató a szolgáltatási tartalék felhasznált részét a felhasználása ütemében folyamatosan - de legalább éves viszonylatban - a (3) bekezdés, valamint a 6. § (3) bekezdése alapján rendelkezésre álló, közszolgáltatási szerződés keretében biztosított forrásból, teljes mennyiségben visszapótolja.

(6) A Kormány a költségvetés tervezésénél a (3) bekezdésben meghatározott költségelemeken túl figyelemmel van a központi szolgáltató által nyújtott adatközponti szolgáltatások kiterjesztésével összefüggő szolgáltatási terjedelemnövekedés, valamint a Kormányzati Adatközpont rendeltetésszerű működése során az infrastruktúra környezet elhasználódásából származó fizikai és erkölcsi avulás pénzügyi ellentételezésére, valamint a Kormányzati Adatközpont által biztosított szolgáltatások okán megvalósult megtakarításokra.

5. Az adatközponti szolgáltatások kiterjesztése

11. § (1) A kötelezett és önkéntes felhasználók minden év november 30-ig kötelesek a miniszter felé - a központi szolgáltató útján - bejelenteni az adatközponti szolgáltatások tekintetében a következő évben várható szolgáltatás igénybevétel bővítési szándékukat.

(2) A központi szolgáltató minden év január 15-ig - az (1) bekezdés szerinti bejelentések alapján - javaslatot készít a miniszter részére a már szolgáltatást igénybe vevő felhasználóktól beérkezett, valamint a csatlakozási szándékot új igénybevevőként bejelentő szervek részéről jelentkező bővítési célú fejlesztési igények megvalósításának műszaki, szakmai lehetőségeiről, azok javasolt megvalósítási sorrendjéről, valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő fejlesztési, bővítési forrásigényekről.

6. Az adatközponti szolgáltatások megszűnése, megszüntetése

12. § (1) Az önként csatlakozó felhasználó részére történő adatközponti szolgáltatás megszüntetését - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az igénybe vevő fél kezdeményezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megszüntetésnek csak akkor van helye, ha az önként csatlakozó felhasználó biztosítani tudja a megszüntetéssel érintett rendszer működtetését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti megszüntetés esetén az igénybevevő és a központi szolgáltató a miniszter egyetértésével a megszüntetés előtt megállapodik

a) az adatközponti szolgáltatás megszüntetésének időpontjáról,

b) az adatközponti szolgáltatással érintett adatok és rendszerek átadásának módjáról, technikai feltételeiről.

(4) Az önként csatlakozó felhasználó esetén a központi szolgáltató is kezdeményezheti az adatközponti szolgáltatás megszüntetését,

a) ha a szolgáltatással érintett szakrendszer kivezetésre kerül,

b) ha a szolgáltatás teljesítése lehetetlenné válik vagy

c) a miniszter döntése esetén.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti megszüntetésnek akkor van helye, ha az adatközponti szolgáltatással érintett adatok és rendszerek az önként csatlakozó felhasználó biztosítani tudja a megszüntetéssel érintett rendszer működtetését.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kormányzati Felhő infrastruktúra rendszerben található szakrendszerek üzemeltetéséről a központi szolgáltató gondoskodik a Kormányzati Adatközpont igénybevételével, a Kormányzati Felhő infrastruktúra rendszerre vonatkozó fenntartási időszak lejártát követően.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2. mellékletben meghatározott projektek eredménytermékeire a megvalósulásukat követően kell alkalmazni azzal, hogy projektek megvalósítását e rendeletnek megfelelően kell végrehajtani.

(4) A 2. mellékletben meghatározott projektek tekintetében a közszolgáltatási szerződéseket a szükséges források rendelkezésre állását követően lehet megkötni. Azon projektek tekintetében, ahol a források 2018. január 1-jén rendelkezésre állnak, a szerződéseket 2018. február 15-ig kell megkötni.

14. § (1) *  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

15. § * 

16. § * 

1. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. KAK Hoszting szolgáltatás

A szolgáltatás keretében a központi szolgáltató a Kormányzati Adatközpontban zárt, folyamatos felügyelet alatt működő géptermi környezetben nyújtott területhasználati vagy technológiai betelepülési lehetőséget biztosít. A szolgáltatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a felhasználók számára saját informatikai eszközök elhelyezésére a szolgáltató által működtetett géptermekben. A központi szolgáltató a Kormányzati Adatközpontot a TIER-3-as követelményeknek megfelelően alakítja ki, amely által nagybiztonságú fizikai és műszaki üzemeltetési környezetet biztosít a kijelölt eszközök számára.

2. KAK Felhő szolgáltatások

A KAK Felhő egy informatikai felhő, mely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

2.1 Infrastruktúra szintű ellátási szolgáltatások (IaaS)

3. Virtuális szerver szolgáltatás

A virtuális szerver szolgáltatás keretében definiálásra kerül egy virtuális gép (szoftveresen szimulált számítógép), a gépekhez tartozó minimum és maximum értékek közötti paraméterekkel együtt. A gépek különböző zárt virtuális hálózati szegmensekbe szervezhetők, melyek között az adatáramlást - tűzfalon keresztül - szabályok alapján lehet korlátozni. A virtuális szerverre telepítendő operációs rendszerekről, alkalmazásokról és ezeknek forrásairól, licenceiről a felhasználónak szükséges gondoskodnia. Erőforrások későbbi módosítása technológiailag megvalósítható szerződésmódosítás és előzetes jóváhagyást követően. A könnyebb telepíthetőség és biztonsági előírásoknak való megfelelés, valamint a hatékonyabb üzemeltetés érdekében a központi szolgáltató által biztosított képfájlokat, template-eket biztosít a telepítéshez.

4. Virtuális adatközpont szolgáltatás

A virtuális adatközpont szolgáltatás keretében definiálásra kerülnek erőforrás limitek, amiken belül tetszőlegesen létrehozható egy vagy több virtuális gép a felhasználó számára. A gépek különböző zárt virtuális hálózati szegmensekbe szervezhetők, melyek között az adatáramlást - tűzfalon keresztül - szabályok alapján lehet korlátozni. Az előre definiált limitek határáig lehetőség van az erőforrások dinamikus használatára.

5. Docker konténer szolgáltatás

A virtuális szerver szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatás, mely esetben a szolgáltatások esetenként kedvezőbb licenc konstrukcióban érhetők el. Docker konténer esetében a központi szolgáltató üzemeltetése csak a Docker konténeren végez műveleteket (például konténer indítása vagy leállítása), a konténeren belül nem, ezért a konténeren belül használt technológiára nincs megkötés, de a központi szolgáltató üzemeltetése segítséget nem nyújt a konténeren belüli hibák elhárításához. A Docker konténer állapotmentes, így mentésre nincs szükség. Alternatívaként tárhely alapú kiegészítő szolgáltatásokra lehet felhasználói paraméterezéssel mentéseket elhelyezni.

5.1 Adatbázis kiszolgáló szolgáltatások (DBaaS)

DBaaS szolgáltatást infrastruktúra tervezési és biztonságtechnikai okokból a központi szolgáltató kizárólag kiegészítő szolgáltatásként biztosít. Ennek megfelelően a szolgáltatások leírásai a „22. Adatbázis kiszolgáló szolgáltatás (DBaaS)” pontnál találhatóak.

5.2 Platform szintű ellátási szolgáltatások (PaaS)

A PaaS szolgáltatás olyan szoftver-keretrendszert futtató környezetet biztosít, amely alkalmazásokat képes futtatni. A szolgáltatás igénybevételével előre definiált alkalmazás sablon alapú alkalmazás-kiszolgálót lehet igénybe venni virtuális gép alapon. Az alkalmazás szerver felhasználói elhatárolása az IaaS-hoz hasonlóan virtuális szerver és virtuális hálózati szinten valósul meg. A szolgáltatás erőforrásainak paraméterei, a virtuális géphez hasonlóan választható ki.

A PaaS szintű szolgáltatások esetén általánosan elmondható, hogy a központi szolgáltató által biztosított szintig az üzemeltetést a központi szolgáltató végzi. Ez azt is jelenti többek között, hogy a központi szolgáltató rendszeres, előre bejelentett, tervezhető időközönként telepíti a javítócsomagokat (patch) először a fejlesztői, teszt, oktatói környezetekben, majd az éles környezetben is. A központi szolgáltató csak egy stabil verziójú szoftver kiadást üzemeltet a platform szolgáltatásokban.

Szolgáltatás keretében Java (JVM), .NET kiszolgáló, Python kiszolgáló és PHP kiszolgáló környezeteket biztosítja a központi szolgáltató.

5.3 SaaS szintű ellátási szolgáltatások

Szoftver szintű szolgáltatások esetében a szolgáltatást biztosító alkalmazás, illetve az alatta levő operációs rendszer rendszeres frissítéséről és mentéséről központi szolgáltató gondoskodik. A mentés visszaállítást külön Service Desk jegyben lehet kérni.

6. Levelezés, csoportmunka szolgáltatás

A központi szolgáltató olcsó, könnyen skálázható, modern, web alapú levelező- és csoportmunka szolgáltatást biztosít, amely megfelelően támogatja a felhasználókezelést. A szolgáltatásként történő igénybevétel és a gyors bevezetés különösen újonnan alakuló, vagy elavult rendszert használó szervezetek számára lehet előnyös. A szolgáltatás célja, hogy teljeskörűen kiváltsa az ingyenes, illetve publikus levelezési szolgáltatások kormányzati célú felhasználását.

7. Dokumentumkezelő szolgáltatás

A központi szolgáltató olcsó, könnyen skálázható, modern, web alapú dokumentumkezelő szolgáltatást biztosít, amely keretében minden felhasználó számára külön alkalmazás környezet kerül kialakításra virtuális infrastruktúra szinten. A szolgáltatást biztosító szabad szoftveres alkalmazáshoz adminisztrátor jogosultságot kap a tenant adminisztrátor, azonban a dokumentumkezelő alkalmazás alatt levő operációs rendszerben és adatbázis kezelőben nem kap jogosultságokat. A szolgáltatás beépítetten tartalmaz vírusvédelmi szolgáltatást.

8. Tartalomkezelő szolgáltatás

A szolgáltatás keretében a központi szolgáltató Drupal alapú tartalomkezelőt szolgáltat. A tenant kezelést nem a Drupalon belül kerül megoldásra, hanem minden tenant külön szeparált Drupal környezetet vagy környezeteket kap. A Drupal adminisztrátor jogosultságot megkapja a tenant adminisztrátor, a Drupal alatt levő operációs rendszerben, illetve adatbázis kezelőben viszont nem kap jogosultságokat. A Drupal szolgáltatás ClamAV vírusvédelmi megoldást tartalmaz beépítetten.

9. E-Learning szolgáltatás

A Szolgáltatás célja egy közös kormányzati platform kialakítása, amely használata hatékonnyá és követhetővé teszi a belső képzések lebonyolítását. E-Learning szolgáltatásként a központi szolgáltató a Moodle nyílt forráskódú platformot szolgáltatja. Minden felhasználó külön szeparált Moodle környezetet vagy környezeteket kap. A Moodle adminisztrátor jogosultságot megkapja a tenant adminisztrátor, a Moodle alatt levő operációs rendszerben, illetve adatbázis kezelőben viszont nem kap jogosultságokat. A Moodle szolgáltatás ClamAV vírusvédelmi megoldást tartalmaz.

9.1 Kiegészítő szolgáltatások

Kiegészítő szolgáltatásnak nevezzük azon szolgáltatásokat, amelyek önállóan nem, csak valamely ellátási szolgáltatás kiegészítéseként lehet igénybe venni. Az ellátási szolgáltatások mellé igényelhető kiegészítő szolgáltatásokat a központi szolgáltató ellátási szolgáltatáskatalógusa tartalmazza.

10. Adatközponti alap szoftver infrastruktúra szolgáltatások

Az adatközpontokban szokásos szoftver infrastruktúra elemek szolgáltatásait nyújtja a kialakított megoldás:

- SMTP szolgáltatás belső- vagy Internet felé küldendő levelezéshez,

- NTP szolgáltatás,

- DNS szolgáltatás.

11. Több privát IP cím

Amennyiben valamelyik szolgáltatás szükségessé teszi több privát IP cím felvételét, úgy a virtuális gépeknek automatikusan kiosztott IP címek mellé a VLAN méretéig további IP címek foglalhatóak.

12. Fix publikus IP cím

A kiegészítő szolgáltatás keretében fix külső, publikus IP cím szolgáltatás rendelhető korlátozott mennyiségben. A nyilvános IP címekkel történő gazdálkodást és a címek Felhasználó részére történő kiosztását a központi szolgáltató végzi. Maga a publikus IP cím a felhő esetén a perimeter eszközön lesz beállítva, mint ami a szolgáltatást publikálja. A hosting környezet esetében az ügyfél valamelyik eszközén (legtöbb esetben tűzfalán) történik a beállítás.

13. Tárhely szolgáltatás [IaaS (block device) alapú kiegészítő szolgáltatás]

Block device tárhely szolgáltatás keretében további diszk volume-ok (például vmware alatt vmdk-k) adhatók meglevő virtuális gépekhez. A tárterület bekonfigurálása, csatolása, illetve fájlrendszer létrehozás a tárterület felett annak a feladata, aki az operációs rendszer szintet üzemelteti. Azaz IaaS szolgáltatásnál a felhasználó feladata, magasabb szintű szolgáltatásnál a központi szolgáltató feladata.

Technikai okok miatt egy diszk volume mérete korlátozott. A korlátnál nagyobb méret esetén több volume-ot kell igényelni, és azokat (guest) operációs rendszer szinten kell összefogni.

14. Objektumtár szolgáltatás (IaaS alapú kiegészítő szolgáltatás)

A felhő által biztosított OpenStack Object Storage (SWIFT) egy magas rendelkezésre állású, elosztott, konzisztens object, illetve blob tároló. Az objektumok létrehozása, módosítása és kivétele Object Storage API-n keresztül történik, ami Representational State Transfer (REST) web szervizekként került implementálásra.

15. Fájlkiszolgáló (NAS) (IaaS alapú kiegészítő szolgáltatás)

A KAK Felhőbe települő alkalmazások számára gyakran szükséges közös hálózati tárhely. A preferált megoldás ilyenkor az előző pontban említett objektumtár használata, de szükség esetén CIFS és NFSv4 alapú tárhelyet központi NAS (Network Attached Storage) segítségével tudják biztosítani.

NAS storage-ból technikai korlátok miatt tenantonként egy darab NFSv4 és egy darab CIFS vehető igénybe.

16. Terheléselosztás

A szolgáltatás nagyteljesítményű hardveres terheléselosztást biztosít a felhő határát képező perimeter eszköz segítségével L4 vagy L7 szinten.

17. SSL terminálás, kliens oldali tanúsítvány kezelés

A KAK Felhőn belül az adatok alapesetben titkosítás nélkül kerülnek továbbításra. Az SSL terminálást, azaz az SSL kapcsolatok (mint például a HTTPS kapcsolatok) esetén a komoly számítási kapacitást igénylő titkosítási folyamat központi kezelését a felhő határát képező perimeter eszköz biztosítja, így az alkalmazás szerverek felé már csak a titkosítás nélküli forgalom kerül elküldésre.

Ennek a szolgáltatásnak egy alesete, amikor a felépített SSL csatornán a kliens (a kezdeményező) is SSL tanúsítvánnyal azonosítja magát annak bizonyítása érdekében, hogy jogosult igénybe venni a szolgáltatást. A kliens lehet, egy Internet felől érkező ügyfél, de lehet egy szolgáltatást igénybe vevő alkalmazás szerver is. Ilyen esetben megadható, hogy az SSL terminálást végző eszköz ellenőrizze, hogy

- a kapott kliens oldali tanúsítvány érvényes-e (nem járt le, nem vonták vissza),

- az előre beállított aláíró tanúsítvánnyal írták-e alá.

Lehetséges olyan megoldás, amikor az alkalmazás titkosított adatfolyamát nem a perimeter eszköz terminálja, hanem csak átengedi L4 szinten és a titkosítást az alkalmazás oldja fel. Az ilyen esetekben azonban - lévén az alkalmazás VLAN-jában nem csak titkosítatlan adatok forgalmazása történik - a kötelező NKI EWS (Early Warning System - korai riasztási rendszer)-hez való csatlakozás a tenant felhasználójának a feladata, egyéb esetekben ezt a KAK Felhő megoldja.

18. Naplózási szolgáltatás

A központi szolgáltató a szolgáltatási katalógusban szereplő IaaS, PaaS és SaaS szinteken maga végzi a napló állományok gyűjtését és elemzését.

Az előző pontban nem meghatározott napló állományok felett létrejött naplók kezelésére a Felhasználó kiegészítő szolgáltatásként igénybe vehet naplógyűjtő szolgáltatást a szolgáltatási katalógusban meghatározott feltételek szerint.

Naplóállományok hozzáférhetősége:

Az igénybe vett kiegészítő szolgáltatáshoz a központi szolgáltató 30 napos hozzáférhetőséget biztosít a Felhasználó számára.

- A központi szolgáltató a Felhasználó számára a napló állományokhoz való hozzáférést kizárólag olvasási jogosultsággal biztosítja.

- A központi szolgáltató rögzíti a Felhasználó által a napló állományokhoz való hozzáférés módját, idejét és tevékenységét.

IaaS, PaaS és SaaS szinten keletkezett napló állományok kiadását csak hatósági megkeresés alapján biztosítja a központi szolgáltató. Felhasználók számára a hozzáférhetőség nem biztosított.

Megszűnő szolgáltatások esetén a Felhasználó bérleményében tárolt naplóállományok megsemmisítésre kerülnek.

19. Webalkalmazás-tűzfal (WAF)

A KAK Felhő határát képező perimeter eszköz beépítve tartalmazza az elterjedtebb általános web-alapú támadások elleni védelmet.

20. Mentés szolgáltatás

A KAK Felhő által biztosított felhő alapú működési környezetben Ellátási szolgáltatásonként külön-külön módon definiált formában beállítható mentés mind komplett virtuális gép (image szintű mentés), illetve agent alapú mentés formájában. A mentés DDT (disc-to-disc-to-tape: lemezről - lemezre - majd szalagra) formában kerül megvalósításra. A mentéseknek a VTL (Virtual Disk Library - virtuális lemezkötet) - ről a szalagos kötetre kerülésének ütemezését a központi szolgáltató végzi.

21. Archiválás szolgáltatás

Két típusú archiválási funkciót kínál a KAK Felhő:

- egy-egy kiválasztott mentés hosszú távú megőrzését, és

- API-t ahhoz, hogy az alkalmazások megvalósítsák saját archiválási funkciójukat.

A második esetben az alkalmazásnak magának kell gondoskodnia arról, hogy képes legyen az adatok egy körében csak a metaadatokat, illetve kumulált értékeket élő adatbázisban tartani és a valós, ritkán használt adatokat a biztosított API-n keresztül lassabb elérésű tárolóra írni. Amennyiben hivatkozás történik ezekre az adatokra, szintén a biztosított API-n keresztül lehet visszaolvasni. A szolgáltatás csak az archiválás technikai feltételeit biztosítja, az archiválás egyéb funkcióit az alkalmazói rendszernek kell biztosítania.

22. Adatbázis kiszolgáló szolgáltatás (DBaaS)

A DBaaS szintű kiegészítő szolgáltatások esetén általánosan elmondható, hogy a központi szolgáltató által biztosított szintig az üzemeltetést a központi szolgáltató végzi. Ez azt jelenti, hogy a központi szolgáltató rendszeres, előre bejelentett, tervezhető időközönként telepíti a javítócsomagokat (patch) először a fejlesztői, teszt, oktatói környezetekben, majd az éles környezetben is. Központi szolgáltató csak egy stabil verziójú szoftver kiadást üzemeltet a platform szolgáltatásokban.

Mivel az adatbázis szolgáltatás kiegészítő szolgáltatás,

- szükséges egy olyan ellátási szolgáltatás elem megléte, amelyik igénybe veszi majd az adatbázis szolgáltatásait;

- felhőn kívülre nem szolgáltatjuk.

22.1.1.1 Zárt forráskódú Adatbázis kiszolgáló szolgáltatások

a) A nagy tárolási és feldolgozási igényű, online tranzakció-feldolgozó adatbázis alkalmazásokhoz adattároló és - kezelő fürt van kialakítva. A két telephelyen azonos méretű hardvereken, redundáns fürtök adják a fizikai erőforrásokat. A szolgáltatás szintű magas rendelkezésre állást az adatbázis kiszolgálókon futó klaszter, míg a két telephely közötti adattárolási redundanciát a központi szolgáltató IP feletti aszinkronszinkron replikációval biztosítja.

Szolgáltatás keretében a központi szolgáltató biztosít izolációs megoldást. Minden olyan beállítást, ami ez alatt a szint alatt van (például adatbázisok létrehozása) a tenant felhasználójának a saját adminisztrációs eszközét használva kell beállítania a szükséges jogosultságokkal.

b) Nagyvállalati szintű relációs adatbázis kezelő platform szolgáltatás a felhasználói alkalmazások on-line tranzakciós igényeinek (OLTP) kezelését támogatja, ahol a szolgáltatás műszaki kialakítása a nagy adattárolási és feldolgozási igényű alkalmazások kiszolgálását is biztosítja. A platform szolgáltatás futtatásához szükséges számítási erőforrásokat dedikált szerverek, míg az adatok tárolására szolgáló tárterület a szerverekhez SAN (Storage Area Network) hálózaton keresztül csatolt külső, központi tároló egységek biztosítják.

A szolgáltatás keretében megtörténik az elvárt felhasználói izoláció. Minden olyan beállítást, ami ez alatt a szint alatt van (például adatbázisok létrehozása) a tenant felhasználója a saját adminisztrációs eszközét használva fog beállítani, az adott instance-ra vonatkozó DBA Admin joggal.

22.1.1.2 Nyílt forráskódú Adatbázis kiszolgáló szolgáltatások

a) a központi szolgáltató adatbázis-kezelő rendszer szintű szolgáltatásokat nyílt forráskódú szabad szoftver adatbázis platformszolgáltatások által is biztosít.

Az adatbázis szerver platform felhasználói szolgáltatásonként külön virtuális környezetre települ, így a szerver virtualizáció a szeparációt és a magas rendelkezésre állást is fizikai szinten biztosítja. A magas rendelkezésre állás és katasztrófa elhárítás követelményeit a platform szinten elérhető Multi-Master replikáció támogatja magasabb szinten. Minden felhasználói szolgáltatás esetén - az igényekhez illeszkedően - több szinkron és aszinkron példány alkalmazható oldal irányú skálázás biztosítására, illetve a telephelyek közötti aszinkron replikációval a katasztrófa jellegű meghibásodások kezelésére.

b) A nem relációs adatbázis kezelő a webes alkalmazások jelentős mennyiségű párhuzamos feldolgozási igényeinek kiszolgálását, a gyorsító tárak hatékonyabb és az adatstruktúrák rugalmasabb kezelését, valamint azok jobb skálázási lehetőségeit biztosító adatbázis platform szolgáltatás. Az adatbázis belső tárolási struktúrája kulcs-érték párok és dokumentumok tárolására, illetve kezelésére optimalizált.

3. Adatmegőrzési szolgáltatás

Az adatmegőrzési szolgáltatás keretében a nemzeti adatvagyonba tartozó, továbbá jogszabály által kötelezően megőrzésre kijelölt informatikai alkalmazások, adatok és információk elektronikus formában történő tárolását és megőrzését biztosítja a Kormányzati Adatközpont.

Az állam működése szempontjából létfontosságú adatvagyon védelme, ezek hasonló módon való biztonságos tárolása, kezelése kiemelt fontosságú. Ezen adatok vonatkozásában a különböző rendszerekben tervszerű és jogszabályban előírt módon történő mentési és archiválási feladatokat kell végrehajtani. A lementett állományokat el kell juttatni a redundáns adatközpontokba, mely azt fogadja és megfelelő módon biztonságosan tárolja. Katasztrófa helyzet esetében az adatok biztonságos megőrzéséről gondoskodik és ezen adatok felhasználásával újra építhetővé teszi a különböző informatikai rendszereket az előírt protokollok alapján.

A katasztrófatűrő, nagy megbízhatóságú működési szempontok és az adatok biztonságos archiválásának, valamint mentésének megvalósításához a geo-redundancia elvei figyelembevételével elkülönített, megfelelő védettségű redundáns helyszínen kerülnek elhelyezésre. A feladata a hosszú távú archiválási feladatok ellátása. Az itt kialakított kapacitások legfontosabb célja a biztonsági mentési kapacitások és hosszú idejű archiválási kapacitások biztosítása. Adatmegőrzési szolgáltatáskeretében kezelt adatokkal kapcsolatban a szakrendszerek végponti felhasználói számára közvetlen adatkiszolgálás nincs, ez a terület a külvilágtól (a kormányzati, vagy a közcélú adatátviteli hálózatoktól) hermetikusan el lesz választva.

2. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 

Az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználók és a Kormányzati Adatközpontban létesített szakrendszereik

A B C D E
Sor-
szám
A felhívás azonosító jele Kedvezményezett Felhívás neve A szakrendszer elnevezése
1 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00030
IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium A Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával 1.1. Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Rendszer (SZL)
1.2. Egységesített Napló- és Adattovábbítási nyilvántartásokat kezelő rendszer (ENAK)
1.3. Integrált Gépjármű Felelősségbiztosítási Rendszer (IGFB)
1.4. Járműnyilvántartási Rendszer (JÁRMŰ)
1.5. Ideiglenes Rendszám Nyilvántartási Rendszer (IRÉN)
1.6. Jelzés elhelyezése és Értesítési Rendszer (JÉR)
1.7. Okmány Rendszer
1.8. Tanúvédelmi Rendszer (TV)
1.9. Központi Magyar Igazolvány Rendszer (MIG)
1.10. KERET (kódszótár, napló agent, jogosultság és szervkezelés)
1.11. STB keretrendszer - rendszám és okmánylogisztikai szakrendszer
1.12. Központi Jogosultságkezelési Szolgáltatási Rendszer (KPJSZ)
1.13. Közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartási szakrendszer (JÁRMŰ 2)
2 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00053
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (kormányablak, települési ügysegéd, közvetlen kiszolgálás) 2.1. Közigazgatási Tudástár
2.2. Egységes ügyintéző elérési és jogosultságkezelő rendszer
2.3. Egységes működtetés menedzselési (Help Desk) rendszer
2.4. Erkölcsi Bizonyítvány igénylési rendszer
2.5. HR folyamatokat támogató rendszer
2.6. Központi biztonsági eseménygyűjtő rendszer
3 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00045
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések 3.1. Kormányhivatali funkcionális rendszerek
3.2. AMAHIT rendszer
4 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00032
Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztésre 4.1. Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (Poszeidon)
5 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00042
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása 5.1. Gazdasági és működési adatkörökre kialakított adattárház
5.2. Gazdálkodási rendszer
6 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00043
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok 6.1. Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató Rendszere (e-SZEÜR)
7 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00046
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése 7.1. Nemzeti Jogszabálytár (NJT) Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (TFIK)
7.2. Országos Társasházi Nyilvántartási Rendszer (OTNY)
7.3. Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR)
7.4. Közigazgatási Szankció Nyilvántartási Rendszere (KSZNY)
8 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00025
NISZ Zrt. Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása 8.1. Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZÜF)
8.2. Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB)
8.3. Licence gazdálkodási rendszer
8.4. Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NYENY)
8.5. Nemzeti Közadat Portál (NKP-OGD)
8.6. iFORM rendszer
8.7. Elektronikus ürlapkitöltési-szolgáltatási rendszer (E-Ürlap)
8.8. Irányítás, kockázat és megfelelőségi feladatokat kezelő rendszer (GRS, RSA, Archer, SeCube)
8.9. Dokumentumküldési és Hitelesitési Szolgáltatás Rendszer (EHR)
9 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00011
Magyar Nemzeti Levéltár Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése 9.1. Elektronikus Levéltári Portál
9.2. Poszeidon
9.3. ScopeArchive
9.4. SDB (Preservice)
10 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00031
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség „Digitális fogyasztóvédelem” - a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása 10.1. Fogyasztóvédelmi Támogató Szakrendszer
10.2. Fogyasztóvédelmi Elemző-tervező és Statisztikai Szakrendszer
10.3. Fogyasztóvédelmi Tartalom Menedzsment Szakrendszer
11 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00013
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések 11.1. Országleltár megjelenítő keretrendszer
11.2. Országleltár adatszolgáltatási keretrendszer
12 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00024
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság A 21. század családtámogatása és nyugdíja (A 21. század családtámogatási, nyugdíj és kincstári számlavezető rendszere) 12.1. Egységes Ellátási Rendszer (EER)
12.2. Számlázási Rendszer (SZR)
13 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00040
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság E-ingatlan-nyilvántartás
14 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00035
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése 14.1. Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)
15 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00008
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vagy az általa vezetett konzorcium Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) 15.1. Keretrendszer és támogató rendszerek
15.2. Önkormányzati települési portál rendszer
15.3. Önkormányzati adórendszer
15.4. Gazdálkodási rendszer
15.5. Ingatlanvagyon-kataszter rendszer
15.6. Iratkezelő rendszer
15.7. Ipar- és kereskedelmi rendszer
15.8. Önkormányzati adattárház
15.9. Elektronikus ügyintézési portál rendszer
15.10. Elektronikus űrlapkezelő rendszer
15.11. Hagyatéki leltár rendszer
16 KÖFOP-2.2.5-VEKOP-
15-2016-00001
Magyar Államkincstár Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház 16.1. Adattárház
17 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00029
Igazságügyi Minisztérium Integrált Jogalkotási Rendszer 17.1. Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR)
18 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00028
Belügyminisztérium Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével 18.1. INNOVA Robotzsaru Rendszer továbbfejlesztése
19 KÖFOP-2.3.1-VEKOP-
16-2016-00001
Belügyminisztérium Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR) 19.1. Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)
20 KÖFOP-2.1.5-VEKOP-
16-2016-00001
Belügyminisztérium A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása
21 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00036
Külgazdasági és Külügyminisztérium A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése 21.1. Külgazdasági Integrált Együttműködési Platform (KIEP)
21.2. Külgazdasági Folyamatokat Támogató Rendszer (KFTR)
21.3. Külgazdasági Adatlekérdező Rendszer (KAR)
22 KÖFOP-2.1.4-VEKOP-
16-2016-00001
Külgazdasági és Külügyminisztérium A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése 22.1. Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR)
22.2. Intranet Portál
23 KÖFOP-2.2.3-VEKOP-
16-2016-00001
Nemzeti Védelmi Szolgálat Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében 23.1. NVSZ nyílt rendszere
24 KÖFOP-2.3.6-VEKOP-
16-2017-00002
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Integrált közcélú víziközmű adatbázis 24.1. Integrált közcélú víziközmű adatbázis (IKVA)
25 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00016
Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Intelligens élelmiszerláncbiztonsági elemző rendszer létrehozása 25.1. Intelligens élelmiszerláncbiztonsági elemző rendszer (INTEL)
26 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2018-00055
Földművelésügyi Minisztérium vagy az általa vezetett konzorcium A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása 26.1. E-pincekönyv
27 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00050
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása 27.1. Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR)
28 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00051
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása 28.1. Központi Pénzügyi Rendszer (KPR)
28.2. Online Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítvány Kitöltő Rendszer (EÜ-eHVB)
29 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00054
Klebelsberg Központ vagy az általa vezetett konzorcium Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egyesítése és Elektronizálása (KAFFEE) 29.1. e-KRÉTA rendszer
30 KÖFOP-2.3.2-VEKOP-
15-2016-00001
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása 30.1. Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer
31 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00003
NISZ Zrt. Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére 31.1. Közigazgatásban kiépítésre kerülő videó kommunikációs rendszer (VIKI)
32 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00004
NISZ Zrt. Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése 32.1. Központi Vírusellenőrző Rendszer
32.2. H-PEPS (eIDAS csomópont)
32.3. Jogosultságkezelő Ügynök (nem természetes személyek azonosítása)
32.4. Dokumentumhitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések (Központi Dokumentumhitelesítési Ügynök)
33 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00020
NISZ Zrt. Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése - „KKIR3” 33.1. Minisztériumi Tároló Rendszer
34 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00027
NISZ Zrt. Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése 34.1. Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY)
34.2. Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
34.3. Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER)
34.4. Ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről (RÉR)
34.5. Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA)
35 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00005
NISZ Zrt. Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében 35.1. KAK FELHŐ
36 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00041
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése 36.1. ENYIL rendszer
36.2. Állami Közfeladat Kataszter
37 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00037
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása 37.1. Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) - 3D alapú adatinfrastruktúra
38 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00038
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság E-építési keretrendszer - innovációval a magyar emberek szolgálatában 38.1. Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) - E-építési Keretrendszer
39 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00048
Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy az általa vezetett konzorcium A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében 39.1. Akkreditációs szakrendszer
40 KÖFOP-2.2.2-VEKOP-
16-2016-00001
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT biztonságának növelése, ezáltal rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek és kockázatok csökkentése 40.1. Early Warning System (EWS) - korai figyelmeztető rendszer
41 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2019-00056
Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium A konzuli ügyintézést támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése
42 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2019-00057
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése 42.1. Integrált DKÜ Portál Rendszer

3. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 

A 2. mellékletben meg nem jelölt, kötelezően a Kormányzati Adatközpontban működő egyéb központi és szakrendszerek

A B C
Sor-
szám
A rendszer elnevezése A rendszer jellege
1. Központi Médiatár informatikai rendszer központi rendszer
2. Okos város központi platformszolgáltatás (rendszer) központi rendszer
3. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
4. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás) szakrendszer
5. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás szakrendszer
6. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
7. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer szakrendszer
8. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
9. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika szakrendszer
10. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
11. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
12. Központi Érkeztető Rendszer szakrendszer
13. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer szakrendszer
14. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer szakrendszer
15. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás szakrendszer
16. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
17. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
18. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer szakrendszer
19. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer szakrendszer
20. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere szakrendszer
21. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer szakrendszer
22. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer szakrendszer
23. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer szakrendszer
24. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer szakrendszer
25. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár szakrendszer
26. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer szakrendszer
27. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás szakrendszer
28. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer szakrendszer
29. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások szakrendszer
30. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer szakrendszer
31. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás szakrendszer
32. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások szakrendszer
33. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
34. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer szakrendszer
35. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere szakrendszer
36. Sportrendészeti nyilvántartás szakrendszer
37. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
38. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer szakrendszer
39. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer) szakrendszer
40. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer szakrendszer
41. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer szakrendszer
42. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer szakrendszer
43. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer szakrendszer
44. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer szakrendszer
45. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere szakrendszer
46. Állami Alkalmazás-katalógus központi rendszer
47. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet központi rendszer
48. A Szerencsejáték Felügyelet működését támogató „Fortuna” szakrendszer szakrendszer
49. Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR) szakrendszer
50. *  „Szitakötő” - országosan telepített területi és rendszámfelismerő kamerák adatainak tárolását biztosító rendszer központi rendszer
51. *  Kormányzati Adattrezorban (KAT) adatállományok átvételi (betárolási) rendszere központi rendszer
52. *  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér rendszer szakrendszer
53. *  segitomagyarorszag.hu szakrendszer
54. *  Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer (NHERR) szakrendszer
55. *  Lakossági ügyintézést és regisztrációt támogató önkiszolgáló terminál szakrendszer
56. *  Hatósági Házi Karantén Rendszer szakrendszer
57. *  Kórházi Központi Integrált Gazdálkodási Rendszer szakrendszer

  Vissza az oldal tetejére