A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 15. § és a 3. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a kormányzati adatközponti szolgáltatásokat nyújtó központi szolgáltatóra;

b) a kormányzati adatközponti szolgáltatások igénybevételére vagy igénybevételének vizsgálatára kötelezett felhasználókra (a továbbiakban együtt: kötelezett felhasználó);

c) *  a kormányzati adatközponti szolgáltatásokat az 5. § szerint igénybe vevő jogi személyekre és egyéb szervezetekre (a továbbiakban együtt: az 5. § szerint csatlakozó felhasználó);

d) a kormányzati adatközponti szolgáltatásokkal érintett természetes személyekre, jogi személyekre és egyéb szervezetekre

terjed ki.

(2) A rendeletet a kötelezett felhasználó tekintetében az igénybevételt vagy az igénybevételi kötelezettség vizsgálatát megalapozó körülmény bekövetkezésétől, az önként csatlakozó felhasználó tekintetében a csatlakozási igény benyújtásától kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) Kormányzati Adatközpont: a kormányzat, a közigazgatás és a közszolgáltatások számára stabil és biztonságos informatikai infrastruktúra környezetet biztosító, felhő alapú szolgáltatások nyújtására képes központi informatikai infrastruktúrát magába foglaló, geo-redundánsan működő géptermek;

b) Kormányzati Felhő: az EKOP-2.2.1-2012-2012-0001 „Kormányzati Felhő - Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatásnyújtás megalapozása” projekt keretében létrehozott és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett, számítási-, és tárolókapacitást nyújtó, felhő technológián alapuló informatikai infrastruktúra szolgáltatások összessége;

c) KÖFOP projektek: a 2014-2020. évekre kiterjedő időszakra elfogadott Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program alapján kormányhatározatban nevesített projekt alapján európai uniós finanszírozással végrehajtott projektek;

d) forrás: a központi költségvetésből közvetlenül a közszolgáltatási szerződés finanszírozását biztosító fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre bocsátott forrás;

e) szolgáltatási tartalék: az az üzemi tartalékot meghaladó, folytatólagosan fenntartandó kapacitás tartalék, amely lehetővé teszi a szolgáltatási igények kiszolgálását, illetve a szolgáltatások időszakosságából adódó többletterhelésekhez szükséges kapacitás átmeneti biztosítását;

f) üzemi tartalék: a Kormányzati Adatközpont felhő szolgáltatás és az azt biztosító informatikai eszközök műszaki, technikai sajátosságaiból adódó, szolgáltatás nyújtására közvetlenül fel nem használható erőforrás biztosítására szolgáló kapacitás tartalék, amelynek célja az IT eszközök saját működéséhez szükséges minimális kapacitás folyamatos biztosítása.

2. Központi szolgáltató

3. § A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi szolgáltató) útján működteti a Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében az 1. mellékletben meghatározott KAK Felhő szolgáltatást, KAK Hoszting szolgáltatást és adatmegőrzési szolgáltatást (a továbbiakban együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére.

3. Az adatközponti szolgáltatások igénybevételi formái

4. § (1) *  Az adatközponti szolgáltatások igénybevétele a különböző működési esetekhez tartozó kötelező vagy az 5. § szerinti igénybevételi formában történhet.

(2) *  A 2. mellékletben meghatározott KÖFOP projektek keretében fejlesztett szakrendszerek és a 3. mellékletben meghatározott szakrendszerek esetében a szakrendszerek működéséért felelős szervezet számára kötelező a Kormányzati Adatközpont igénybevétele.

5. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a nemzeti távközlési gerinchálózat igénybevételére jogosult, e rendelet alapján kötelezett felhasználónak nem minősülő szerv önként csatlakozó felhasználóként a következő célokból veheti igénybe az adatközponti szolgáltatásokat, ha az általa fenntartott rendszer működése adatközponti szolgáltatások igénybevételével biztosítható:

a) új infrastruktúra fejlesztése,

b) meglévő infrastruktúra amortizációs cseréje,

c) meglévő infrastruktúra kapacitásbővítése,

d) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek (a továbbiakban: Ibtv.) való megfelelés, vagy

e) meglévő kapacitáson felüli szabad kapacitás igénybevétele.

(2) *  Az önként csatlakozó felhasználó az adatközponti szolgáltatások igénybevételére irányuló szándékát, az (1) bekezdés szerinti szerv felett irányítási és felügyeleti jogkört ellátó miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) előzetes egyetértő nyilatkozatának csatolásával, az e célra működtetett elektronikus megoldás igénybevételével - az adatközponti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációs dokumentumokkal együtt - benyújtott kérelemben jelenti be a miniszternek.

(3) A miniszter a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem és egyéb regisztrációs dokumentumok alapján - a központi szolgáltató javaslatát is mérlegelve - dönt a csatlakozás engedélyezéséről és annak legkorábbi időpontjáról.

(4) *  A miniszter - a szakminiszterrel egyetértésben - rendeletben határozza meg az általa a (3) bekezdés szerint jóváhagyott önként csatlakozó szerveket és szakrendszereiket, valamint a csatlakozással kapcsolatos finanszírozás módját és a csatlakozók részére nyújtott adatközponti szolgáltatásokat, valamint szolgáltatás megszüntetésének módját.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott szerv és szakrendszer a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint köteles az adatközponti szolgáltatásokat igénybe venni.

6. § *  (1) A 2. mellékletben meghatározott projektek keretében fejlesztett szakrendszereken túl a (2) bekezdésben meghatározott szervezet - e rendeletben foglalt kivételekkel -, ha

a) meglévő saját külső infrastruktúra fejlesztését teljes körű amortizációs célú csere, továbbá az Ibtv.-ben foglalt biztonsági szintnek való megfelelés indokával kívánja végrehajtani,

b) újólag fejlesztett rendszerének üzemeltetését nem képes az Ibtv. szerinti besorolási szinthez tartozó követelményeknek megfelelő szinten biztosítani, vagy

c) olyan új szakrendszert fejleszt, amely új infrastuktúra-környezet kialakítását igényli [e § alkalmazásában a továbbiakban az a)-c) pont együtt: fejlesztést alakít ki],

köteles a központi szolgáltatóval közösen megvizsgálni, hogy a fejlesztés révén kialakított rendszer vagy szakrendszer alkalmas-e az adatközponti szolgáltatások igénybevételére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a következő szerveket terheli:

a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda,

b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

c) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

d) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló vagy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/A. § (1) bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol.

(3) A szervezet nem köteles az adatközponti szolgáltatásokat igénybe venni, ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat azt állapította meg, hogy

a) a szervezet által fenntartott rendszer vagy szakrendszer működéséhez az adatközponti szolgáltatások felhasználása - bármilyen okból, ideértve azt, ha a Kormányzati Adatközpont nem rendelkezik a szükséges kapacitással - nem lehetséges, vagy

b) az informatikai rendszer, szakrendszer a Kormányzati Adatközponttal legalább azonos informatikai biztonságot garantál,

és a miniszter ezzel egyetértett.

(4) A (3) bekezdésben foglalt eset kivételével a (2) bekezdés szerinti szerv úgy köteles kialakítani a fejlesztést, hogy a fejlesztett rendszer vagy szakrendszer alkalmas legyen az adatközponti szolgáltatások igénybevételére.

(5) A (2) bekezdés szerinti szervezet az (1) bekezdés szerinti ok felmerülésével egy időben, haladéktalanul kezdeményezi a (3) bekezdésben foglaltak vizsgálatát.

(6) A (4) bekezdésben foglalt esetben a miniszter uniós finanszírozású projekt esetében a 2. melléklet, egyéb szakrendszer esetében a 3. melléklet módosítását kezdeményezi.

(7) A (2) bekezdés szerinti szervezet nem köteles az (1) bekezdés szerinti vizsgálatra, ha az (1) bekezdés szerinti fejlesztés olyan rendszer vagy szakrendszer fejlesztését érinti, amely vonatkozásában a belügyminiszter 2022. január 1-jét megelőzően megállapította a (3) bekezdés szerinti ok fennállását.

(8) A 2. és 3. mellékletben meghatározott projektek keretében fejlesztett szakrendszereken túl a (2) bekezdésben meghatározott szervezet köteles az adatközponti szolgáltatások igénybevételére, ha a 7. § (1) bekezdésében meghatározott sürgősségi esetekben veszi igénybe a szolgáltatást.

(9) Az adatközponti szolgáltatások igénybevétele esetén az érintett szervezet a miniszternél kezdeményezi - a központi szolgáltatóval előzetesen egyeztetett, az éves üzemeltetési költség összegével megegyező forrás átcsoportosításáról szóló előirányzat-átcsoportosítási megállapodás tervezetének megküldésével -, hogy legkésőbb a tárgyévet követő év első napjától az általa igénybe vett adatközponti szolgáltatásokat a 10. § (2) bekezdésében foglalt közszolgáltatási szerződés alapján biztosítsa a központi szolgáltató.

7. § (1) A miniszter kezdeményezésére a Kormány az általa irányított vagy felügyelt szerv esetében egyedi döntésével - legfeljebb 180 nap időtartamra - az adatközponti szolgáltatások részbeni vagy teljes körű kötelező igénybevételét e rendelet módosítása nélkül is elrendelheti,

a) ha a csatlakozás a közfeladatok ellátását közvetlenül és súlyosan veszélyeztető körülmények miatt nem tűr halasztást, vagy

b) az elektronikus ügyintézést támogató informatikai infrastruktúra rendszerek és alkalmazások biztosítása céljából, ha annak működési, gazdálkodási körülményei azt sürgősen indokolják és ezáltal garantálható a szolgáltatás folyamatossága, valamint az adatvesztés mentes működés.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti egyedi döntésével elrendelt kötelező igénybevétel időtartamát - ha annak további fenntartása indokolt - a miniszter javaslata alapján további egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.

(3) A Kormány egyedi döntésével érintett szervezet köteles a 6. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatot a központi szolgáltatóval lefolytatni.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetén az érintett szervezet a csatlakozás és üzemeltetés költségeit a központi szolgáltatónak az e §-ban meghatározott időtartam lejártáig direkt finanszírozás formájában köteles biztosítani.

8. § (1) A kötelezett felhasználó esetében - kivételesen indokolt esetben - egyedi kérelemre a miniszter legfeljebb 12 hónapra szóló felmentést adhat a központi szolgáltató kötelező igénybevétele alól, ha a központi szolgáltató igénybevétele a szerv jogszabályban előírt feladatainak teljesítését veszélyeztetné vagy a szerv feladata olyan speciális szolgáltatást igényel, amely a Kormányzati Adatközpont útján nem biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felmentési időszak lejártával újra meg kell vizsgálni a kötelező igénybevételt akadályozó tényező fennállását. Az (1) bekezdésben meghatározott indokok fennállása esetén a felmentés több alkalommal is megadható az (1) bekezdés szerinti időtartamra.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi mentesítés nem alkalmazható a 7. § szerinti kötelező igénybevétel esetén.

(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti felmentést indokolni köteles, a felmentés körülményeinek vizsgálata hatósági eljárásnak nem minősül.

4. Az adatközponti szolgáltatások igénybevételének rendje

9. § Az adatközponti szolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúrát a központi szolgáltató oly módon köteles működtetni, a kapacitásait bővíteni és a meglévő kapacitásaival gazdálkodni, hogy az adatközponti szolgáltatások igénybevétele tekintetében a kötelezett felhasználó részéről felmerülő és a miniszter által támogatott igény a Kormányzati Adatközpontból teljeskörűen kiszolgálható, folyamatosan teljesíthető legyen.

10. § (1) A Kormányzati Adatközpont működtetését és ennek keretében az adatközponti szolgáltatások nyújtását − a miniszternek az e-közigazgatásért való felelőssége körében, az általa meghatározott szakmai követelmények, valamint az e rendeletben meghatározott működtetési szabályok alapján − a központi szolgáltató önálló felelősséggel végzi.

(2) A miniszter az e rendelet szerinti szolgáltatások nyújtására a központi szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik az adatközponti szolgáltatások pontos tartalmát, a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános informatikai biztonsági követelményeket, a szolgáltatás elvárt szintjének mérésére, a felügyeleti szervre és a szolgáltatás kiesése esetén elvárt eljárásrendre vonatkozó szabályozást. A központi szolgáltató részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat szabályai szerint nyújtható.

(3) A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások fedezetét a miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított, a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében rendelkezésre álló forrásból biztosítja. A közszolgáltatási szerződésben foglalt - a mindenkor érvényes általános forgalmi adóval növelten számított - ellenszolgáltatásnak fedezetet kell nyújtania az adatközponti szolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett költségre és ráfordításra, a szolgáltatások nyújtásával és a rendszerek működésével kapcsolatos informatikai biztonsági feladatok ellátására, tényleges szolgáltatás nyújtására fel nem használt, de a működés technológiai feltételének minősülő üzemi tartalék és szolgáltatási tartalék működési költségeire, valamint ezen felül a - jogszabályban meghatározott - észszerű nyereség összegére.

(4) A központi szolgáltató - a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - éves viszonylatban a szolgáltatási tartalék mértékét legfeljebb a tárgyév utolsó napján a 11. § (1) bekezdése szerint tervezett adatközponti szolgáltatások által igénybe vett számítástechnikai erőforrás 20%-ában, az üzemi tartalék mértékét legfeljebb a tárgyév utolsó napján a 11. § (1) bekezdése szerint tervezett, szolgáltatási tartalékkal növelt adatközponti szolgáltatások által igénybe vett számítástechnikai erőforrás 20%-ában határozhatja meg.

(5) A szolgáltató a szolgáltatási tartalék felhasznált részét a felhasználása ütemében folyamatosan - de legalább éves viszonylatban - a (3) bekezdés, valamint a 6. § (3) bekezdése alapján rendelkezésre álló, közszolgáltatási szerződés keretében biztosított forrásból, teljes mennyiségben visszapótolja.

(6) A Kormány a költségvetés tervezésénél a (3) bekezdésben meghatározott költségelemeken túl figyelemmel van a központi szolgáltató által nyújtott adatközponti szolgáltatások kiterjesztésével összefüggő szolgáltatási terjedelemnövekedés, valamint a Kormányzati Adatközpont rendeltetésszerű működése során az infrastruktúra környezet elhasználódásából származó fizikai és erkölcsi avulás pénzügyi ellentételezésére, valamint a Kormányzati Adatközpont által biztosított szolgáltatások okán megvalósult megtakarításokra.

5. Az adatközponti szolgáltatások kiterjesztése

11. § (1) A kötelezett és önkéntes felhasználók minden év november 30-ig kötelesek a miniszter felé - a központi szolgáltató útján - bejelenteni az adatközponti szolgáltatások tekintetében a következő évben várható szolgáltatás igénybevétel bővítési szándékukat.

(2) A központi szolgáltató minden év január 15-ig - az (1) bekezdés szerinti bejelentések alapján - javaslatot készít a miniszter részére a már szolgáltatást igénybe vevő felhasználóktól beérkezett, valamint a csatlakozási szándékot új igénybevevőként bejelentő szervek részéről jelentkező bővítési célú fejlesztési igények megvalósításának műszaki, szakmai lehetőségeiről, azok javasolt megvalósítási sorrendjéről, valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő fejlesztési, bővítési forrásigényekről.

6. *  Felhatalmazó rendelkezések

12. § *  Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a szakminiszterrel egyetértésben az 5. § szerint csatlakozó szerveket, szakrendszereiket, valamint a csatlakozással kapcsolatos finanszírozás módját és a csatlakozók részére nyújtott adatközponti szolgáltatásokat, valamint szolgáltatás megszüntetésének módját rendeletben állapítsa meg.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kormányzati Felhő infrastruktúra rendszerben található szakrendszerek üzemeltetéséről a központi szolgáltató gondoskodik a Kormányzati Adatközpont igénybevételével, a Kormányzati Felhő infrastruktúra rendszerre vonatkozó fenntartási időszak lejártát követően.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2. mellékletben meghatározott projektek eredménytermékeire a megvalósulásukat követően kell alkalmazni azzal, hogy projektek megvalósítását e rendeletnek megfelelően kell végrehajtani.

(4) A 2. mellékletben meghatározott projektek tekintetében a közszolgáltatási szerződéseket a szükséges források rendelkezésre állását követően lehet megkötni. Azon projektek tekintetében, ahol a források 2018. január 1-jén rendelkezésre állnak, a szerződéseket 2018. február 15-ig kell megkötni.

14. § (1) *  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

15. § * 

16. § * 

1. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 

1. KAK Hoszting szolgáltatás

A szolgáltatás keretében a központi szolgáltató a Kormányzati Adatközpontban zárt, folyamatos felügyelet alatt működő géptermi környezetben nyújtott területhasználati vagy technológiai betelepülési lehetőséget biztosít. A szolgáltatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a felhasználók számára saját informatikai eszközök elhelyezésére a szolgáltató által működtetett géptermekben. A központi szolgáltató a Kormányzati Adatközpontot úgy alakítja ki, hogy általa nagybiztonságú fizikai és műszaki üzemeltetési környezetet biztosítson a kijelölt eszközök számára.

2. KAK Virtuális adatközpont szolgáltatás

A KAK - Virtuális adatközpont szolgáltatás keretében erőforráskvóták kerülnek definiálásra. Az erőforráslimiteken (erőforráskvótákon) belül tetszőlegesen hozhatók létre az erőforráskvótákat felhasználó alszolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások.

2.1. Alszolgáltatások

Alszolgáltatásnak nevezzük azon szolgáltatásokat, amelyeken keresztül a KAK Virtuális adatközpont erőforrásai igénybe vehetők. Az alszolgáltatások részletes leírását a központi szolgáltató ellátási szolgáltatáskatalógusa tartalmazza.

2.1.1. KAK - Virtuális szerver alszolgáltatás

A Szolgáltató az Adatközponti szolgáltatásban kötelezően igénybe veendő alszolgáltatás keretében biztosítja a Felhasználói számára a KAK Felhő erőforrásait IaaS szolgáltatási formában.

A gépek különböző zárt, virtuális hálózati szegmensekbe (VLAN) szervezhetők, melyek között az adatáramlást - tűzfalon keresztül - szabályok alapján lehet engedélyezni. A létrejövő architektúrán üzembe állítható a Felhasználó számára a saját infrastruktúrája.

2.1.2. KAK - Konténer alszolgáltatás

A szolgáltatás az iparágban szabványos konténer futtatását biztosítja egy vezérlési és skálázási réteg segítségével. Ez a réteg lehetővé teszi a konténerek automatizált üzembe helyezését, szükség esetén egy előző verzióra történő visszaállítását, terheléselosztót biztosít a konténerek elé, valamint figyeli a konténerek állapotát, és ha hibát észlel, újraindítja azokat.

A központi szolgáltató üzemeltetése nem végez műveleteket a konténeren belül, ezért a konténeren belül használt technológiára nincs megkötés. Azonban a különböző, nem konténerizálható szolgáltatásokat (például az adatok perzisztens tárolása NAS-eszközön vagy SQL-adatbázisban) a sztenderd KAK alszolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások közül kell igénybe venni.

2.1.3. KAK - Alkalmazáskiszolgáló alszolgáltatás

Az alszolgáltatás keretében a Szolgáltató Alkalmazáskiszolgáló szolgáltatás keretében biztosítja a Felhasználó számára a KAK Felhő erőforrásait PaaS szolgáltatási formában.

Szolgáltatás keretében komplex konténerszolgáltatásként gyártói támogatással rendelkező konténerkezelő környezet elhelyezését biztosítja a központi szolgáltató. Ez azt jelenti, hogy biztosítja a virtuális futtatókörnyezethez az olyan, alkalmazásprogramozási felület (API) szintű hozzáférést a konténerkezelő környezet számára, amely lehetővé teszi konténereket futtató virtuális gépek (az úgynevezett worker node-ok) automatikus fel- vagy leskálázását konténerkezelő platform oldalról. A Szolgáltató licenceket konténerkezelő platform futtatásához nem biztosít.

2.1.4. KAK - Levelezés, csoportmunka alszolgáltatás

A központi szolgáltató olcsó, könnyen skálázható, modern, webalapú levelező és csoportmunka alszolgáltatást biztosít, amely megfelelően támogatja a felhasználókezelést. Az alszolgáltatás célja, hogy teljeskörűen kiváltsa az ingyenes, illetve publikus levelezési szolgáltatások kormányzati célú felhasználását.

2.1.5. KAK - Dokumentumkezelő rendszer alszolgáltatás

A központi szolgáltató olcsó, könnyen skálázható, modern, webalapú dokumentumkezelő alszolgáltatást biztosít, amely keretében minden felhasználó számára külön alkalmazáskörnyezet kerül kialakításra virtuális infrastruktúra szinten. Az alszolgáltatást biztosító szabad szoftveres alkalmazáshoz adminisztrátor jogosultságot kap a tenant adminisztrátor, azonban a dokumentumkezelő alkalmazás alatt levő operációs rendszerben és adatbázis-kezelőben nem kap jogosultságokat. Az alszolgáltatás beépítetten tartalmaz vírusvédelmi szolgáltatást.

2.1.6. KAK - Tartalomkezelő rendszer alszolgáltatás

A Szolgáltató Tartalomkezelő rendszer szolgáltatás keretében biztosítja a Felhasználó számára a KAK Felhő erőforrásait SaaS szolgáltatási formában. Az alszolgáltatás keretében a Szolgáltató külön VM-en települő tartalomkezelő alkalmazás szolgáltatást nyújt.

2.1.7. KAK - E-Learning rendszer alszolgáltatás

Az alszolgáltatás célja egy közös kormányzati platform kialakítása, amely használata hatékonnyá és követhetővé teszi a belső képzések lebonyolítását. E-Learning alszolgáltatásként a központi szolgáltató nyílt forráskódú platformot szolgáltat. Minden felhasználó külön szeparált környezetet vagy környezeteket kap.

2.1.8. KAK - Naplógyűjtő rendszer alszolgáltatás

Az alszolgáltatás keretében a Szolgáltató külön VM-en települő naplóállomány-gyűjtő alkalmazás szolgáltatást nyújt Felhasználói számára a Felhasználó saját környezetében. Az alkalmazás szeparációja VM és hálózati (VLAN) szinten valósul meg. Az alszolgáltatás által lefoglalt erőforrások a KAK - Virtuális Adatközpont szolgáltatás kvótáiból kerül felhasználásra.

2.2. Kiegészítő szolgáltatások

Kiegészítő szolgáltatásnak nevezzük azon szolgáltatásokat, amelyek önállóan nem, csak valamely ellátási szolgáltatás vagy alszolgáltatás kiegészítéseként lehet igénybe venni. Az ellátási szolgáltatások mellé igényelhető kiegészítő szolgáltatások részletes leírását a központi szolgáltató ellátási szolgáltatáskatalógusa tartalmazza.

2.2.1. KAK - Tárterület - Blokk alapú kiegészítő szolgáltatás

A Szolgáltató a Tárterület - Blokk alapú kiegészítő szolgáltatás keretében additívdiszk-erőforrásokat biztosít a Felhasználó számára a KAK Felhőből, kiegészítő szolgáltatás formájában a KAK - Virtuális Adatközpont szolgáltatásban meghatározott felső korlát erejéig. Block device tárhelyszolgáltatás keretében további diszk erőforrások adhatók meglevő virtuális gépekhez. Az addicionális tárterület bekonfigurálása, csatolása, illetve fájlrendszer létrehozása az operációs rendszer szintet üzemeltető feladata (IaaS szolgáltatás esetén a Felhasználó feladata).

2.2.2. KAK - Tárterület - NAS alapú kiegészítő szolgáltatás

A Szolgáltató a Tárterület - NAS alapú kiegészítő szolgáltatás keretében hálózati tárhelyet biztosít a Felhasználó számára a KAK Felhőből a KAK Felhő - Virtuális Adatközpont szolgáltatásban meghatározott felső korlát erejéig. A KAK Felhőbe települő alkalmazások számára gyakran szükséges közös, hálózati tárhely. A hálózati tárhelyet Szolgáltató CIFS és NFS alapú tárhely alapján központi NAS (Network Attached Storage) segítségével biztosítja.

2.2.3. KAK - Tárterület - Objektumtár alapú kiegészítő szolgáltatás

A Szolgáltató a Tárterület - Objektumtár alapú kiegészítő szolgáltatás keretében - objektumalapú adattárolást biztosít a Felhasználó számára a KAK Felhőből a KAK - Virtuális Adatközpont szolgáltatásban meghatározott felső korlát erejéig. A Felhő által biztosított OpenStack Object Storage (SWIFT) egy magas rendelkezésre állású, elosztott, konzisztens object/blob tároló. Az objektumok létrehozása, módosítása és kivétele Object Storage API-n keresztül történik, ami Representational State Transfer (REST) webszervizekként került implementálásra. Az objektumok dedikált konténerben kerülnek elhelyezésre.

2.2.4. KAK - Mentés-visszaállítás kiegészítő szolgáltatás

A Szolgáltató a Mentés-visszaállítás kiegészítő szolgáltatás keretében agent és image alapú mentést és mentés-visszaállítást biztosít Felhasználó számára. A KAK Felhő által biztosított felhő alapú működési környezetben beállítható mentés mind komplett virtuális gép (image szintű mentés), mind agent alapú mentés formájában. A mentés DDT (disc-to-disc-to-tape) formában kerül megvalósításra. A mentéseknek a VTL-ről a tape library-ba való ütemezését Szolgáltató végzi.

2.2.5. KAK - Archiválás kiegészítő szolgáltatás

Törvényességi vagy egyéb funkcionális szempontoknak megfelelően szükség lehet teljes szolgáltatások vagy akár a komplex alkalmazási rendszerek és kapcsolódó adatbázisok együttes állapotának hosszú távú, konzisztens és bizalmas megőrzésére. A Felhasználók számára a felhő ezt a típusú/szintű archiválást az előző alfejezetben részletezett mentés analógiájára, teljes konfigurációk (adatbázis és alkalmazási platformok), adatbázisok vagy egyéb tárterületek teljes körű mentésének hosszú távú megőrzésével biztosítja.

2.2.6. KAK - Nagyvállalati szintű relációs adatbázis-kezelő, zárt forráskódú adatbázis kiszolgáló szolgáltatás

A Szolgáltató a kiegészítő szolgáltatás keretében biztosítja a Felhasználó számára a KAK Felhő erőforrásait. A kiegészítő szolgáltatás futtatásához szükséges számítási erőforrásokat a Szolgáltató egy dedikált virtuális erőforrás pool-ból vagy fizikai gépeken szolgáltatja. Az erőforrás pool-ban a számítási kapacitást rack szerverek, a tárolási kapacitást pedig a központi tároló által kerülnek biztosításra. A Felhasználók adatbázisainak futtatásához virtuális gépek kerülnek létrehozásra a két telephelyen. A szolgáltatás szintű, magas rendelkezésre állást és a katasztrófatűrő megoldást is a telephelyek között átnyúló fürtözési technológia adja.

2.2.7. KAK - Nyílt forráskódú relációs SQL adatbázis kezelő szolgáltatás

A Szolgáltató SQL adatbázisszolgáltatás (MariaDB, PostgreSQL) keretében biztosítja a Felhasználó számára a KAK Felhő erőforrásait PaaS/DBaaS jellegű szolgáltatási formában. A szolgáltatás által lefoglalt erőforrások a KAK - Virtuális Adatközpont szolgáltatás kvótáiból kerül felhasználásra. Az alszolgáltatás keretében a Szolgáltató külön VM-ken MariaDB és PostgreSQL alapú image-eket biztosít, amelyeken adatbázis-szolgáltatást nyújt a Felhasználó számára.

A szerver virtualizáció a szeparációt és a magas rendelkezésre állást is fizikai szinten biztosítja. A magas rendelkezésre állást, a horizontális skálázást és a hibatűrést (katasztrófaelhárítást) a platform szinten elérhető Multi-Master replikáció valósítja meg. Minden Felhasználói szolgáltatás esetén több példány alkalmazható a horizontális skálázás biztosítására, illetve a telephelyek közötti replikációval a katasztrófa jellegű meghibásodások kezelésére.

2.2.8. KAK - Nyílt forráskódú nem relációs adatbázis kezelő szolgáltatás

A nem relációs adatbáziskezelő a webes alkalmazások jelentős mennyiségű párhuzamos feldolgozási igényeinek kiszolgálását, a gyorsító tárak hatékonyabb és az adatstruktúrák rugalmasabb kezelését, valamint azok jobb skálázási lehetőségeit biztosító adatbázis platform szolgáltatás. Az adatbázis belső tárolási struktúrája kulcs-érték párok és dokumentumok tárolására, illetve kezelésére optimalizált. A Szolgáltató NoSQL adatbázis (MongoDB) alszolgáltatás keretében biztosítja a Felhasználó számára a KAK Felhő erőforrásait PaaS/DBaaS jellegű szolgáltatási formában. A szolgáltatás által lefoglalt erőforrások a KAK - Virtuális Adatközpont szolgáltatás kvótáiból kerül felhasználásra. A külön VM-eken települő MongoDB alapú adatbázis szolgáltatást nyújt a Felhasználói számára. A szerver virtualizáció a szeparációt infrastruktúra szinten, és a magas rendelkezésre állást is alapszinten biztosítja. A magas rendelkezésre állást és katasztrófatűrést a platform szinten elérhető replikációs megoldás támogatja.

2.2.9. KAK - Perimeter kiegészítő szolgáltatás

A Szolgáltató a Perimeter kiegészítő szolgáltatás keretében tűzfal, webalkalmazás-tűzfal, SSL-terminálás, terheléselosztás funkciót biztosít.

2.2.9.1. Webalkalmazás-tűzfal (WAF)

A perimeter eszköz beépítve tartalmazza az elterjedtebb, általános, webalapú támadások, például XSS, SQL-Injection elleni védelmet.

2.2.9.2. Tűzfal funkciók

A perimeter eszközön ezzel a funkcionalitással lehetséges szabályozni a Felhasználó VLAN-jai és a különböző zónák (a felhőben levő egyéb VLAN-ok, NTG, Internet, hostingban levő szerverek) közötti adatáramlást.

2.2.9.3. Terheléselosztás

A szolgáltatás nagy teljesítményű hardveres terheléselosztást biztosít a felhő határát képező perimeter eszköz segítségével.

2.2.9.4. SSL terminálás, kliens oldali tanúsítványkezelés

A központi szolgáltató a 186/2015. kormányrendelet alapján biztosítja az SSL terminálást.

Ebben az esetben az ügyfélnek adatkezelési megállapodást kell kötnie a Szolgáltatóval. Az adatkezelés részeként az ügyfél a Szolgáltató részére átadja az SSL/TLS-bontáshoz a tanúsítványhoz tartozó privát kulcsot, amit a Szolgáltató kizárólagosan a titkosítás feloldásához használ fel. A Szolgáltató által biztosított eszközön történő, titkosított kapcsolat terminálása és felépítése a bérlő részére nem jelent járulékos feladatot. A tanúsítvánnyal kapcsolatos adminisztratív teendők: lejárat figyelése, megújítás, visszavonás az ügyfél felelőssége és feladata.

Az SSL/TLS terminálásával szerverek felé a KAK belső hálózatán már csak a titkosítás nélküli forgalom kerül elküldésre.

2.2.10. KAK - Fix publikus IP-cím kiegészítő szolgáltatás

A Szolgáltató a Fix publikus IP-cím kiegészítő szolgáltatás keretében fix, publikus IP-címet biztosít a Felhasználó számára a KAK - Virtuális Adatközpont szolgáltatásban meghatározott felső korlát erejéig. A kiegészítő szolgáltatás keretében a Szolgáltató fix, publikus IP-címet biztosít a Felhasználó számára, a rendelkezésére álló IP-címtartományából. Ez az IP-cím jellemzően a határvédelmi (perimeter) eszközön lesz beállítva, és azt biztosítja, hogy a Felhasználó által kialakított szolgáltatások az Internet felől is elérhetőek legyenek.

2. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 

Az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználók és a Kormányzati Adatközpontban létesített szakrendszereik

A B C D E
Sor-
szám
A felhívás azonosító jele Kedvezményezett Felhívás neve A szakrendszer elnevezése
1 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00030
IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium A Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával 1.1. Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Rendszer (SZL)
1.2. Egységesített Napló- és Adattovábbítási nyilvántartásokat kezelő rendszer (ENAK)
1.3. Integrált Gépjármű Felelősségbiztosítási Rendszer (IGFB)
1.4. Járműnyilvántartási Rendszer (JÁRMŰ)
1.5. Ideiglenes Rendszám Nyilvántartási Rendszer (IRÉN)
1.6. Jelzés elhelyezése és Értesítési Rendszer (JÉR)
1.7. Okmány Rendszer
1.8. Tanúvédelmi Rendszer (TV)
1.9. Központi Magyar Igazolvány Rendszer (MIG)
1.10. KERET (kódszótár, napló agent, jogosultság és szervkezelés)
1.11. STB keretrendszer - rendszám és okmánylogisztikai szakrendszer
1.12. Központi Jogosultságkezelési Szolgáltatási Rendszer (KPJSZ)
1.13. Közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartási szakrendszer (JÁRMŰ 2)
2 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00053
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (kormányablak, települési ügysegéd, közvetlen kiszolgálás) 2.1. Közigazgatási Tudástár
2.2. Egységes ügyintéző elérési és jogosultságkezelő rendszer
2.3. Egységes működtetés menedzselési (Help Desk) rendszer
2.4. Erkölcsi Bizonyítvány igénylési rendszer
2.5. HR folyamatokat támogató rendszer
2.6. Központi biztonsági eseménygyűjtő rendszer
3 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00045
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések 3.1. Kormányhivatali funkcionális rendszerek
3.2. AMAHIT rendszer
4 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00032
Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztésre 4.1. Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (Poszeidon)
5 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00042
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása 5.1. Gazdasági és működési adatkörökre kialakított adattárház
5.2. Gazdálkodási rendszer
6 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00043
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok 6.1. Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató Rendszere (e-SZEÜR)
7 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00046
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése 7.1. Nemzeti Jogszabálytár (NJT) Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (TFIK)
7.2. Országos Társasházi Nyilvántartási Rendszer (OTNY)
7.3. Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR)
7.4. Közigazgatási Szankció Nyilvántartási Rendszere (KSZNY)
8 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00025
NISZ Zrt. Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása 8.1. Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZÜF)
8.2. Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB)
8.3. Licence gazdálkodási rendszer
8.4. Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NYENY)
8.5. Nemzeti Közadat Portál (NKP-OGD)
8.6. iFORM rendszer
8.7. Elektronikus ürlapkitöltési-szolgáltatási rendszer (E-Ürlap)
8.8. Irányítás, kockázat és megfelelőségi feladatokat kezelő rendszer (GRS, RSA, Archer, SeCube)
8.9. Dokumentumküldési és Hitelesitési Szolgáltatás Rendszer (EHR)
9 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00011
Magyar Nemzeti Levéltár Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése 9.1. Elektronikus Levéltári Portál
9.2. Poszeidon
9.3. ScopeArchive
9.4. SDB (Preservice)
10 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00031
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség „Digitális fogyasztóvédelem” - a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása 10.1. Fogyasztóvédelmi Támogató Szakrendszer
10.2. Fogyasztóvédelmi Elemző-tervező és Statisztikai Szakrendszer
10.3. Fogyasztóvédelmi Tartalom Menedzsment Szakrendszer
11 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00013
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések 11.1. Országleltár megjelenítő keretrendszer
11.2. Országleltár adatszolgáltatási keretrendszer
12 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00024
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság A 21. század családtámogatása és nyugdíja (A 21. század családtámogatási, nyugdíj és kincstári számlavezető rendszere) 12.1. Egységes Ellátási Rendszer (EER)
12.2. Számlázási Rendszer (SZR)
13 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00040
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság E-ingatlan-nyilvántartás
14 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00035
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése 14.1. Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)
15 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00008
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vagy az általa vezetett konzorcium Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) 15.1. Keretrendszer és támogató rendszerek
15.2. Önkormányzati települési portál rendszer
15.3. Önkormányzati adórendszer
15.4. Gazdálkodási rendszer
15.5. Ingatlanvagyon-kataszter rendszer
15.6. Iratkezelő rendszer
15.7. Ipar- és kereskedelmi rendszer
15.8. Önkormányzati adattárház
15.9. Elektronikus ügyintézési portál rendszer
15.10. Elektronikus űrlapkezelő rendszer
15.11. Hagyatéki leltár rendszer
16 KÖFOP-2.2.5-VEKOP-
15-2016-00001
Magyar Államkincstár Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház 16.1. Adattárház
17 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00029
Igazságügyi Minisztérium Integrált Jogalkotási Rendszer 17.1. Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR)
18 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00028
Belügyminisztérium Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével 18.1. INNOVA Robotzsaru Rendszer továbbfejlesztése
19 KÖFOP-2.3.1-VEKOP-
16-2016-00001
Belügyminisztérium Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR) 19.1. Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)
20. * 
.21 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00036
Külgazdasági és Külügyminisztérium A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése 21.1. Külgazdasági Integrált Együttműködési Platform (KIEP)
21.2. Külgazdasági Folyamatokat Támogató Rendszer (KFTR)
21.3. Külgazdasági Adatlekérdező Rendszer (KAR)
22 KÖFOP-2.1.4-VEKOP-
16-2016-00001
Külgazdasági és Külügyminisztérium A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése 22.1. Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR)
22.2. * 
23 KÖFOP-2.2.3-VEKOP-
16-2016-00001
Nemzeti Védelmi Szolgálat Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében 23.1. NVSZ nyílt rendszere
24 KÖFOP-2.3.6-VEKOP-
16-2017-00002
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Integrált közcélú víziközmű adatbázis 24.1. Integrált közcélú víziközmű adatbázis (IKVA)
25 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00016
Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Intelligens élelmiszerláncbiztonsági elemző rendszer létrehozása 25.1. Intelligens élelmiszerláncbiztonsági elemző rendszer (INTEL)
26 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2018-00055
Földművelésügyi Minisztérium vagy az általa vezetett konzorcium A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása 26.1. E-pincekönyv
27 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00050
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása 27.1. Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR)
28 *  KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00051
Országos Kórházi Főigazgatóság Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása 28.1. Központi Pénzügyi Rendszer (KPR)
28.2. Online Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítvány Kitöltő Rendszer (EÜ-eHVB)
29 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00054
Klebelsberg Központ vagy az általa vezetett konzorcium Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egyesítése és Elektronizálása (KAFFEE) 29.1. e-KRÉTA rendszer
30 KÖFOP-2.3.2-VEKOP-
15-2016-00001
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása 30.1. Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer
31 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00003
NISZ Zrt. Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére 31.1. Közigazgatásban kiépítésre kerülő videó kommunikációs rendszer (VIKI)
32 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00004
NISZ Zrt. Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése 32.1. Központi Vírusellenőrző Rendszer
32.2. H-PEPS (eIDAS csomópont)
32.3. Jogosultságkezelő Ügynök (nem természetes személyek azonosítása)
32.4. Dokumentumhitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések (Központi Dokumentumhitelesítési Ügynök)
33 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00020
NISZ Zrt. Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése - „KKIR3” 33.1. Minisztériumi Tároló Rendszer
34 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00027
NISZ Zrt. Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése 34.1. Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY)
34.2. Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
34.3. Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER)
34.4. Ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről (RÉR)
34.5. Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA)
35 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00005
NISZ Zrt. Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében 35.1. KAK FELHŐ
36 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00041
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség által alkotott konzorcium A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése 36.1. ENYIL rendszer
36.2. Állami Közfeladat Kataszter
37 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00037
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása 37.1. Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) - 3D alapú adatinfrastruktúra
38 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00038
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság E-építési keretrendszer - innovációval a magyar emberek szolgálatában 38.1. Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) - E-építési Keretrendszer
39 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00048
Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy az általa vezetett konzorcium A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében 39.1. Akkreditációs szakrendszer
40 KÖFOP-2.2.2-VEKOP-
16-2016-00001
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT biztonságának növelése, ezáltal rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek és kockázatok csökkentése 40.1. Early Warning System (EWS) - korai figyelmeztető rendszer
41 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2019-00056
Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium A konzuli ügyintézést támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése
42 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2019-00057
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése 42.1. Integrált DKÜ Portál Rendszer
43. *  KÖFOP-2.1.5-VEKOP-
162016-00001
Belügyminisztérium A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása 43.1. Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer
43.2. *  Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszer
43.3. KOMP Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer
43.4. SZEM Szilárd Erkölcsiség Mutató teszt rendszer
44. * 

3. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 

A 2. mellékletben meg nem jelölt, kötelezően a Kormányzati Adatközpontban működő egyéb központi és szakrendszerek

A B C
Sor-
szám
A rendszer elnevezése A rendszer jellege
1. Központi Médiatár informatikai rendszer központi rendszer
2. Okos város központi platformszolgáltatás (rendszer) központi rendszer
3. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
4. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás) szakrendszer
5. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás szakrendszer
6. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
7. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer szakrendszer
8. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
9. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika szakrendszer
10. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
11. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
12. Központi Érkeztető Rendszer szakrendszer
13. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer szakrendszer
14. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer szakrendszer
15. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás szakrendszer
16. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
17. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
18. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer szakrendszer
19. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer szakrendszer
20. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere szakrendszer
21. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer szakrendszer
22. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer szakrendszer
23. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer szakrendszer
24. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer szakrendszer
25. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár szakrendszer
26. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer szakrendszer
27. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás szakrendszer
28. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer szakrendszer
29. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások szakrendszer
30. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer szakrendszer
31. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás szakrendszer
32. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások szakrendszer
33. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
34. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer szakrendszer
35. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere szakrendszer
36. Sportrendészeti nyilvántartás szakrendszer
37. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
38. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer szakrendszer
39. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer) szakrendszer
40. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer szakrendszer
41. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer szakrendszer
42. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer szakrendszer
43. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer szakrendszer
44. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer szakrendszer
45. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere szakrendszer
46. Állami Alkalmazás-katalógus központi rendszer
47. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet központi rendszer
48. *  A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága működését támogató „Fortuna” szakrendszer szakrendszer
49. Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR) szakrendszer
50. *  „Szitakötő” - országosan telepített területi és rendszámfelismerő kamerák adatainak tárolását biztosító rendszer központi rendszer
51. *  Kormányzati Adattrezorban (KAT) adatállományok átvételi (betárolási) rendszere központi rendszer
52. *  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér rendszer (EESZT) és támogató rendszerei szakrendszer
53. *  segitomagyarorszag.hu szakrendszer
54. *  Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer (NHERR) szakrendszer
55. *  Lakossági ügyintézést és regisztrációt támogató önkiszolgáló terminál szakrendszer
56. *  Hatósági Házi Karantén Rendszer szakrendszer
57. *  Központi Kórházi Integrált Gazdálkodási Rendszer szakrendszer
58. *  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (3) bekezdésében meghatározott rendszer szakrendszer
59. *  Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer szakrendszer
60. *  Mesterséges Intelligencia Alapú Alkalmazások Szolgáltatása (MIA - MIaaS) Multi Tenant alapon szakrendszer
61. *  vakcinainfo.gov.hu szakrendszer
62. *  koronavirus.gov.hu szakrendszer
63. *  hiteles személyazonosításon alapuló videokonferencia szolgáltatás
(ideértve a Videohívással támogatott egészségügyi ellátásokat
szakrendszer
64. *  primeminister.hu szakrendszer
65. *  eEvidence Digital Exchange System szakrendszer
66. *  iSupport Ügykezelő és Kommunikációs Rendszer szakrendszer
67. *  Filmiroda Egységes Ügykezelő Rendszer (FEÜR) szakrendszer
67. *  Nemzeti Sportinformációs Rendszer szakrendszer
68. *  Termék Minőségbiztosítási Rendszer (TMR) központi rendszer
69. *  MDS keretrendszer KÖFOP IH adatszolgáltató oldal szakrendszer
70. *  Központi Kormányzati Hírlevélküldő szakrendszer
71. *  Nemzeti konzultáció portál szakrendszer
72. *  SafeHIR vészhelyzeti hívásfogadó rendszer szakrendszer
73. *  Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector) szakrendszer

  Vissza az oldal tetejére