A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.

 

472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről * 

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1) E rendeletben foglaltakat az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, különösen az utazók részére vállalkozók által értékesítésre kínált vagy értékesített utazási csomagokra, valamint az utazók részére vállalkozók által elősegített utazási szolgáltatásegyüttesekre kell alkalmazni.

(2) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 6. §, 7. §, 8/A. §, 15. § (1)–(2) bekezdése szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezéseket az utazási csomagra vonatkozó szerződés esetén is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálya az utazókra és vállalkozókra terjed ki.

(4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. elháríthatatlan és rendkívüli körülmény: a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és a szerződő fél által nem befolyásolható olyan helyzet, amelynek következményeit valamennyi észszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elhárítani;

2. értékesítési hely: ingó vagy ingatlan üzlethelyiség vagy kiskereskedelmi célú honlap vagy internetes értékesítési csatorna, ideértve azt is, amikor az utazók számára egyetlen közös online felületen jelenik meg több kiskereskedelmi célú honlap, illetve internetes értékesítési csatorna, a telefonos szolgáltatást is beleértve;

3. hazaszállítás: az utazó visszaszállítása az indulási helyre vagy a szerződő felek megállapodása szerinti más helyre;

4. letelepedés: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § g) pontja szerinti letelepedés;

5. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az utazó vagy a vállalkozó számára lehetővé teszi a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését;

6. utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha

a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy

b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre

ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval,

bb) az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,

bc) az érintett utazási szolgáltatásokat „csomag” vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,

bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utazónak, vagy

be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó először köt szerződést, továbbítja az utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;

7. utazási csomag megkezdése: az utazási csomagban foglalt bármely utazási szolgáltatás nyújtásának a megkezdése;

8. utazási csomagra vonatkozó szerződés: az utazási csomag egészére vonatkozó szerződés, vagy ha az utazási csomag nyújtására több önálló szerződés alapján kerül sor, valamennyi olyan szerződés, amely az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatások nyújtására irányul;

9. utazási szolgáltatás:

a) a személyszállítás,

b) a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét valamely személyszállítási szolgáltatásnak,

c) személygépkocsinak, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerinti gépkocsinak vagy motorkerékpárnak a kölcsönzése, valamint

d) bármely olyan egyéb turisztikai szolgáltatás, amely nem képezi lényeges elemét az a)–c) pont szerinti valamely utazási szolgáltatásoknak, így különösen kulturális eseményen való részvétel biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten való részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának biztosítása, sportfelszerelés szabadidős célú kölcsönzése, síbérlet biztosítása, kirándulásokon való részvétel biztosítása, élményparkokba való belépés biztosítása, idegenvezető szolgáltatás nyújtása,

10. utazási szolgáltatásegyüttes: ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás, amely nem alkot utazási csomagot, és az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések megkötését eredményezi, ha a vállalkozás

a) értékesítési helyének egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy azzal való kapcsolatfelvétel során elősegíti az utazók számára az egyes utazási szolgáltatások külön-külön való kiválasztását és kifizetését, vagy

b) célzott módon elősegíti legalább egy további utazási szolgáltatásnak egy másik vállalkozótól való igénybevételét, feltéve, hogy ez utóbbi vállalkozóval az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;

11. utazásközvetítő: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 26. pontjában meghatározott utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás;

12. utazásszervező: Kertv. 2. § 25. pontjában meghatározott utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozás;

13. utazó: a Kertv. 2. § 37. pontjában meghatározott személy;

14. vállalkozó: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az e rendelet hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében – akár utazásszervezőként, utazásközvetítőként, utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőként, akár utazási szolgáltatást nyújtó személyként – jár el, ideértve azt az esetet is, ha a vállalkozó a nevében vagy javára eljáró bármely más személy közreműködésével végzi a tevékenységét.

II. FEJEZET

AZ UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

3. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése

3. § (1) E fejezet rendelkezéseit az utazási csomagnak és utazási szolgáltatásegyüttesnek nem minősülő utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre kell alkalmazni.

(2) Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést egyszerű és közérthető nyelven kell megfogalmazni, írásba foglalt szerződés esetén biztosítani kell annak olvashatóságát. Az utazásszervezőnek, illetve az utazásközvetítőnek, az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az utazó rendelkezésére kell bocsátania a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást. Ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére a felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az utazó jogosult a szerződés nyomtatott példányára.

4. § (1) Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek vagy a szerződés visszaigazolásának a következőket kell tartalmaznia:

a) az utazásszervező, továbbá – ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötik meg – az utazásközvetítő, valamint – ha rendelkezik ilyennel – az utazásszervező helyi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá faxszámát,

b) az utazásszervezőnek, az utazásközvetítőnek, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.) szerinti nyilvántartásba vételi számát,

c) annak megjelölését, hogy a közreműködő személy utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként jár el,

d) az utazó családi és utónevét és lakcímét, továbbá – amennyiben szükséges – elektronikus levelezési címét,

e) az utazó által megrendelt szolgáltatást,

f) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,

g) a szolgáltatást nyújtó megjelölését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét,

h) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá megfizetésének feltételeit, rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére, illetve a számítási módjára vonatkozó tájékoztatást,

i) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: részvételi díj) forintban meghatározva,

j) a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, valamint annak megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell fizetnie,

k) annak a biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az utazásszervező, az Utevr.-ben előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,

l) figyelemfelhívást arra, hogy az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását a 10. § (2) bekezdésben foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint

m) ha az utazásszervező, közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

(2) Ha az utazó az utazásszervező vagy az utazásközvetítő közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha az utazásszervező az utazó javára szóló – az Utevr. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – biztosítást kötött, az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utazónak átadni.

5. § (1) Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb negyven százalékának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.

(2) Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj – részvételi díj, valamint a 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adó, illeték és egyéb kötelező terhek – összegének megfizetését az utazásszervező, közvetítő, legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

6. § (1) Az utazó által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik. A díj emelésére kizárólag

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok

változása miatt kerülhet sor.

(2) A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját.

(3) A díjemelés indokát az utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell.

(4) A díj emelésére – annak mértékétől függetlenül – kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt értesíti az utazót. Az utazásszervezőnek a díjemelésről való tájékoztatást tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével, világos és közérthető módon kell megadnia.

7. § Az utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző öt napon belül köteles tájékoztatni az utazásszervezőt, az utazásközvetítőt arról, ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta.

4. Felmondás

8. § (1) Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződést bármikor felmondhatja. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben az utazó felmondása esetére bánatpénz köthető ki, melynek mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

(2) Ha az utazásszervező az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani – különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja – köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az utazó

a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy

b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek módosítják az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést.

(4) Az utazó a (3) bekezdés szerinti döntéséről köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni.

9. § (1) Ha az utazásszervező nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, * 

a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

(2) Ha a (1) bekezdés a) pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.

5. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése

10. § (1) Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga vagy más utazási szolgáltató köteles.

(2) Az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről.

(3) Ha az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítővel kötötte meg, az utazási szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit közvetlenül az utazásközvetítő felé is jelezheti, az utazásközvetítő köteles az utazó észrevételeit haladéktalanul az utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők számítása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

(4) Ha az utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó az utazási szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

(5) Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utazóra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utazó azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező – ha az utazó erre igényt tart – gondoskodik az utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viseléséről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj visszafizetéséről.

(6) Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az utazó az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte.

(7) Ha az utazásszervező nem orvosolja a szerződésszegést az utazó által megállapított észszerű határidőn belül, az utazó ezt maga is megteheti és kérheti a szükséges kiadásai megtérítését. Az utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

(8) Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utazók létszáma eléri a tizenöt főt, az utazásszervező köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Nem kell idegenvezetésre jogosult csoportkísérőt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem tartanak igényt.

(9) Ha az utazást különjárati személyszállítás igénybevételével bonyolítják le, az utazásszervező felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok – ideértve az utasjegyzéket – az autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak.

(10) Az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő köteles az utazási szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő időben, de legalább öt nappal az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az utazó rendelkezésére bocsátani az utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyugtákat, utalványokat, menetjegyeket, valamint az indulás tervezett időpontjára, az utasfelvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások és az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást.

6. Kártérítés

11. § (1) Az utazásszervező felel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetén az utazásszervező, utazásközvetítő köteles az utazóval együttműködni és részére segítséget nyújtani, ha nehéz helyzetbe kerül.

12. § (1) Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza.

(2) Ha az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

III. FEJEZET

AZ UTAZÁSI CSOMAGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

13. § (1) E fejezetben foglalt rendelkezések nem alkalmazandók a következőkre:

a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási csomagra, kivéve, ha éjszakai szállást is tartalmaz,

b) olyan utazási csomagra, amelynek felkínálása vagy igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és nonprofit alapon, kizárólag az utazók szűk körére korlátozódóan történik,

c) több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott időtartamra kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű utak megszervezésére irányulóan, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy számára nyújtott utazási csomagok.

(2) Nem minősülnek utazási csomagnak az utazási szolgáltatások olyan összeállításai, amelyek esetén a 2. § 9. pont a), b) vagy c) alpontjában említett utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típust kombinálnak a 2. § 9. pont d) alpontjában említett egy vagy több turisztikai szolgáltatással, ha azok olyan szolgáltatások, amelyek

a) értéke nem éri el az utazási csomag értékének huszonöt százalékát, és nem az összeállítás alapvető elemeként hirdetik őket, illetve – a hirdetés módjától függetlenül – annak nem képezik lényeges elemét, vagy

b) kiválasztásukra és a szerződés megkötésére csak azt követően kerül sor, hogy a 2. § 9. pont a), b) vagy c) alpontja szerinti valamely utazási szolgáltatás teljesítése megkezdődött.

7. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

14. § (1) Az utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásszervező mellett az utazásközvetítő az utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt köteles általános tájékoztatást nyújtani az utazónak az 1. vagy a 2. mellékletben foglalt tájékoztató formanyomtatványon.

(2) Az utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásszervező mellett az utazásközvetítő az utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt az (1) bekezdésben foglaltakon túl – ha az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatás jellegéből adódóan szükséges – köteles tájékoztatást nyújtani az utazónak a következőkről:

a) az utazási szolgáltatások lényeges elemei, így különösen

aa) az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, időpontokkal megjelölve, valamint ha a szállás is az utazási csomag részét képezi, a csomagba tartozó éjszakák számának a megjelölésével,

ab) a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a közlekedési csatlakozások,

ac) ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérkezés megközelítő időpontja,

ad) a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolása,

ae) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend),

af) a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások,

ag) ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint ha előre megállapítható, a csoport létszámának megjelölése,

ah) ha az utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat,

ai) annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az utazó kérésére tájékoztatás arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés,

b) az utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint – ha rendelkezik ilyennel – e-mail-címe, valamint arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az utazóval szerződő fél utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e el,

c) az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölése, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie,

d) a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként kell befizetni, valamint a fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az utazó által fizetendő vagy biztosítandó pénzügyi biztosíték,

e) az a minimális utazólétszám, amely az utazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a határidőnek a megjelölése, amely alatt az utazásszervező – az utazási szolgáltatás megkezdése előtt – a minimális utazólétszám el nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja,

f) tájékoztatás az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást,

g) tájékoztatás az utazó felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról,

h) az arra vonatkozó információ, hogy az utazó az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy adott esetben az utazásszervező részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést.

(3) Telefonon kötött utazási csomagra vonatkozó szerződés esetén az utazásszervező vagy az utazásközvetítő az utazónak általános tájékoztatást nyújt a 2. mellékletben foglaltak szerint, valamint tájékoztatja az utazót a (2) bekezdés a)–h) pontjában foglaltakról.

(4) A 2. § 6. pont b) alpont be) alpontjában meghatározott utazási csomagok esetén az utazásszervező, valamint azon vállalkozó, akinek részére az adatokat továbbították, az utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt külön-külön tájékoztatja az utazót a (2) bekezdés a)–h) pontjában foglaltakról. Ezzel egyidejűleg az utazásszervező is általános tájékoztatást nyújt a 3. mellékletben foglalt tájékoztató formanyomtatványon.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti tájékoztatást világos, közérthető és kifejezett módon kell közölni. Írásbeli közlés esetén biztosítani kell az olvashatóságot.

15. § (1) Az utazóval a 14. § (2) bekezdés a), c), d), e), valamint h) pontja szerint közölt feltételek az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges részét képezik és kizárólag a szerződő felek kifejezett hozzájárulása esetén módosíthatók. Az utazásszervező vagy utazásközvetítő az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt világos, közérthető és kifejezett módon közli az utazóval a szerződéskötést megelőzően nyújtott tájékoztatást érintő változásokat.

(2) Ha az utazásszervező vagy az utazásközvetítő az utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt a további díjakra, illetékekre vagy egyéb költségekre vonatkozó 14. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az utazó nem köteles megfizetni ezeket a többletköltségeket.

(3) *  Az utazásszervező vagy az utazásközvetítő valamennyi olyan gazdasági reklámjában, amelyben az utazási csomag díját feltünteti, köteles azt a 14. § (2) bekezdés c) pontja szerint, egy összegben feltüntetni. Ha a 14. § (2) bekezdés c) pontja szerinti díjak nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, azokat akkor is meg kell jelölni az utazási csomag díját tartalmazó gazdasági reklámban.

16. § Az e fejezetben meghatározott, az utazóval szembeni tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozót terheli.

8. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés tartalma

17. § (1) Az utazási csomagra vonatkozó szerződést egyszerű és közérthető nyelven kell megfogalmazni, írásba foglalt szerződés esetén biztosítani kell annak olvashatóságát. Az utazásszervezőnek, illetve az utazásközvetítőnek az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az utazó rendelkezésére kell bocsátania a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésére a felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az utazó jogosult a szerződés nyomtatott példányára.

(2) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 14. pontja szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő az utazási csomagra vonatkozó szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást papíron vagy – ha az utazó ehhez hozzájárul – más tartós adathordozón bocsátja az utazó rendelkezésére.

(3) Az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve a szerződés visszaigazolása magában foglalja a megállapodás teljes tartalmát, különösen a 14. § (2) bekezdés a)–h) pontjaira kiterjedő tájékoztatást, valamint az alábbiakat:

a) az utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó azon különleges igényeket, amelyeket az utazásszervező elfogadott,

b) az utazásszervező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint, hogy az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül,

c) a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az utazásszervező az Utevr.-ben előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, továbbá erre a célra kijelölt hatóság nevét és elérhetőségét,

d) az utazásszervező helyi képviselőjének, egy kijelölt kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgáltatónak a nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá – ha rendelkezik ilyennel – faxszámát, annak érdekében, hogyha az utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban általa észlelt szerződésszegésről panaszt kíván tenni, az utazásszervezővel való gyors és hatékony kommunikáció biztosítva legyen,

e) ha szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül kiskorú utazik szállást is tartalmazó utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján, tájékoztatást a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel való közvetlen kapcsolat létesítésének módjáról,

f) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az utazó köteles haladéktalanul jelezni az utazásszervező részére az utazási csomaggal kapcsolatban észlelt szerződésszegést,

g) tájékoztatást a rendelkezésre álló panaszkezelési vagy vitarendezési eljárásokról,

h) tájékoztatást az utazót megillető szerződésátruházási jogról.

(4) A 2. § 6. pont b) alpont be) alpontjában meghatározott utazási csomagok esetén annak a vállalkozónak, akinek a részére az adatokat továbbították, tájékoztatnia kell az utazásszervezőt az utazási csomag létrejöttét eredményező szerződés megkötéséről. A vállalkozónak meg kell adnia az utazásszervezőnek mindazon tájékoztatást, amely az utazásszervező kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(5) Az utazásszervezőnek – amint a (4) bekezdésben foglaltak alapján az utazási csomag létrejöttéről tudomást szerzett – tartós adathordozón az utazó rendelkezésére kell bocsátania a (3) bekezdés a)–h) pontjában foglalt tájékoztatást.

(6) A (3)–(5) bekezdés szerinti tájékoztatást világos, közérthető és kifejezett módon kell közölni.

(7) Az utazásszervező köteles az utazási szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő időben, az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az utazó rendelkezésére bocsátani az utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyugtákat, utalványokat, utazó nevére szóló biztosítási kötvényt, menetjegyeket, valamint az indulás tervezett időpontjára, az utasfelvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások, és az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást.

9. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés módosítása és átruházása

18. § (1) Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötését követően az utazó által fizetendő teljes részvételi díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a szerződés az utazásszervező e jogát kifejezetten fenntartja, valamint rendelkezik a (4) bekezdés szerinti díjengedményről és tartalmazza a díjmódosítás kiszámításának módját. A díj emelésére kizárólag

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok

változása miatt kerülhet sor.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti díjemelés mértéke az utazó által fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja, a 19. § (2)–(6) bekezdés alkalmazandó.

(3) A díj emelésére – annak mértékétől függetlenül – kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót. A díjemelésről az utazásszervező tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az utazót.

(4) Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződés díjemeléséről rendelkezik, az utazó díjengedményre is jogosult azon költségek tekintetében, amely az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt költségeknek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből ered.

(5) Díjengedmény esetén az utazásszervező jogosult az utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket. Az utazó kérésére az utazásszervezőnek e költségeket igazolnia kell.

19. § (1) Az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt – a 18. § szerinti díjmódosítás kivételével – csak akkor módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha

a) az utazásszervező a szerződésben fenntartotta az erre vonatkozó jogát,

b) a változás nem jelentős, és

c) az utazásszervező a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót.

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt az utazásszervező jelentősen megváltoztatja a 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a 17. § (3) bekezdés a) pontja szerinti különleges igényeket, illetve a 18. § (2) bekezdése szerint az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az utazó – az utazásszervező által megadott észszerű határidőn belül – jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy

b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

(3) Ha az utazó felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és az utazásszervező másik utazási csomagot ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot kell felajánlani.

(4) Az utazásszervező indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót

a) a (2) bekezdés szerinti változtatásokról és az utazási csomag teljes díjára gyakorolt (5) bekezdés szerinti hatásról,

b) arról az észszerű határidőről, amelyen belül az utazónak tájékoztatnia kell az utazásszervezőt a (2) bekezdés szerinti döntéséről,

c) arról, hogy ha az utazó nem ad választ a b) pontban említett határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, valamint

d) a (3) bekezdés szerinti esetben a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról.

(5) Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést érintő (2) bekezdés szerinti módosítás vagy a (3) bekezdés szerint az utazásszervező által felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot eredményez, az utazó megfelelő díjengedményre jogosult.

(6) Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést a (2) bekezdés b) pontja alapján az utazó felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, az utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat. Az utazó – a 27. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel – a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

20. § (1) Az utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

(2) Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az utazásszervezőnek tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok és nem haladhatják meg az utazásszervezőnek az utazási csomagra vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit.

(3) Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az utazásszervező a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

10. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondása

21. § (1) Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést. Ha az utazó e bekezdés szerint felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetésére kötelezhető.

(2) Az utazási csomagra vonatkozó szerződés észszerű, egységes bánatpénzt határozhat meg a szerződés felmondásának az utazási csomag megkezdése előtti időpontját és az utazási szolgáltatások más módon való felhasználásából származó várható költségmegtakarítást és bevételt alapul véve. Egységes bánatpénz hiányában a bánatpénz összege az utazási csomag díjának és az utazási szolgáltatások más módon való felhasználásából eredő költségmegtakarításnak és bevételnek a különbözete. Az utazó kérésére az utazásszervező a bánatpénz összegét indokolni köteles.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

(4) Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

(5) Az utazásszervező az (1) és (2) bekezdés alkalmazása esetén megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét, a (3) és (4) bekezdés alkalmazása esetén pedig az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utazó részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni. * 

11. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés teljesítése

22. § (1) Az utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.

(2) Az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul – az utazási szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén – tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről.

(3) A szerződésszegést az utazásszervező köteles orvosolni, kivéve, ha

a) az lehetetlen, vagy

b) aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.

(4) Ha az utazásszervező a (3) bekezdésben megjelölt valamely ok miatt nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult.

(5) Ha az utazásszervező – a (3) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelölt ok kivételével – az utazó által megállapított észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges kiadások megtérítését. Az utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

23. § (1) Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, az utazásszervező köteles az utazó részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, amikor az utazót nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre.

(2) Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, az utazásszervező köteles az utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani.

(3) Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha az utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

(4) Ha a szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges tartalmát érinti, és az utazásszervező az utazó által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet.

(5) Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt a (3) bekezdés alapján elutasítja, az utazó akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.

(6) Ha az utazási csomag az utazó szállítását is magában foglalja, az utazásszervező a (4) és (5) bekezdésben foglaltakon túl haladéktalanul, az utazót terhelő többletköltség nélkül köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni az utazó hazaszállításáról.

24. § (1) Ha az utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az utazásszervező köteles utazónként – szükség szerint – legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az utasok jogairól szóló, az utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.

(2) A költségek (1) bekezdés szerinti korlátozása nem alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott mozgásában korlátozott személyekre és az őket kísérő személyekre, a várandós nőkre és a kíséret nélkül utazó kiskorúakra, valamint a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve, hogy az utazásszervezőt legalább negyvennyolc órával az utazási csomag kezdetét megelőzően értesítették az említett sajátos igényekről. Az utazásszervező az (1) bekezdés szerinti felelősség korlátozása céljából nem hivatkozhat elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre, ha az érintett közlekedési szolgáltató az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján nem hivatkozhatna ilyen körülményekre.

25. § Az utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása esetén az utazó jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül ahhoz az utazásközvetítőhöz intézni, akitől az utazási csomagot megvásárolta. Az utazásközvetítő köteles az utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul az utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

26. § (1) Az utazásszervező a 24. § (2) bekezdése szerinti körülmények fennállása esetén is köteles indokolatlan késedelem nélkül megfelelő segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került utazónak. A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen

a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és

b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való segítségnyújtással

kerülhet sor.

(2) Az utazásszervező az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz helyzetet az utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. E díj nem haladhatja meg az utazásszervező ténylegesen felmerült költségeit.

12. Díjengedmény és kártérítés

27. § (1) Az utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel.

(2) Az utazó kártérítésre jogosult az utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni.

(3) Az utazó nem jogosult kártérítésre, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

(4) Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók az utazásszervezőre is.

(5) Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók. Ebben az esetben az utazási csomagra vonatkozó szerződés korlátozhatja az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékét, amennyiben ez a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra, valamint nem eredményezi azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, mint az utazási csomag teljes részvételi díjának háromszorosa.

(6) *  E fejezet szerinti kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem érinti az utazóknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti jogait. A túlzott mértékű kártérítés elkerülése érdekében az e rendeletben előírt kártérítések és díjengedmények összegét, illetve a hivatkozott rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények összegét le kell vonni egymásból.

IV. FEJEZET

AZ UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSEGYÜT TESRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

28. § (1) E fejezetben foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak a következőkre:

a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási szolgáltatásegyüttesek, kivéve, ha ezek éjszakai szállást is tartalmaznak,

b) olyan utazási csomagra, amely felkínálása, és amely igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és nonprofit alapon, kizárólag az utazók szűk körére korlátozódóan történik,

c) olyan utazási szolgáltatásegyüttesek, amelyeket több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott időtartamra kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű utak megszervezésére irányulóan a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy számára nyújtottak.

(2) Nem minősül utazási szolgáltatásegyüttesnek, ha a 2. § 9. pont a), b) és c) alpontja szerinti utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típusnak és a 2. § 9. pont d) alpontja szerinti egy vagy több turisztikai szolgáltatásnak az igénybevételére kerül sor, ha ez utóbbi szolgáltatások nem teszik ki jelentős hányadát – az utazási szolgáltatásegyüttes értékének huszonöt százalékát – a szolgáltatások összesített értékének, és nem az utazás vagy szolgáltatások lényeges elemeként hirdetik őket, illetve – a hirdetés módjától függetlenül – annak nem képezik lényeges elemét.

29. § (1) Az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő – ideértve azt a vállalkozót is, aki valamely tagállamban nem minősül letelepedettnek, de tevékenysége valamely tagállamba irányul – az utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt világos, közérthető és kifejezett módon tájékoztatást ad arról, hogy

a) az utazót nem illetik meg az e rendeletben kizárólag az utazási csomag tekintetében biztosított jogok, és minden szolgáltató önállóan felel az általa nyújtott szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint

b) az utazó az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jogosult a fizetésképtelenséggel szembeni védelemre.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőnek az utazó részére szóló tájékoztatást a 4. mellékletben foglalt tájékoztató formanyomtatványon adja meg. Ha valamely szolgáltatásegyüttes esetén a 4. mellékletben foglalt egyik formanyomtatvány sem alkalmazható, az azokban foglaltakkal egyenértékű tájékoztatást kell nyújtani.

(3) Ha az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő nem teljesítette az e §-ban meghatározott kötelezettségeket, a 20–27. § szerinti jogok és kötelezettségek alkalmazandók az utazási szolgáltatásegyüttes részét képező utazási szolgáltatásokat illetően.

(4) Az utazó és az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőtől eltérő vállalkozó közötti szerződéskötés esetén ez utóbbi vállalkozó köteles tájékoztatni az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés megkötéséről az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő vállalkozót.

V. FEJEZET

AZ UTAZÁSI CSOMAGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ÉS AZ UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSEGYÜT TESRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

30. § Ha az utazásszervező letelepedési helye az Európai Gazdasági Térség területén kívül található, az utazásközvetítőt terhelik az utazásszervezők vonatkozásában az utazási csomag teljesítésére és az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a fizetésképtelenségre vonatkozó rendelkezésekben előírt kötelezettségek, kivéve, ha az utazásközvetítő bizonyítja, hogy az utazásszervező teljesíti e kötelezettségeket.

31. § (1) A vállalkozó felel a foglalási rendszer ellenőrzési körében bekövetkezett technikai hibákért, valamint – ha utazási szolgáltatásegyüttes részét képező utazási szolgáltatások foglalását is vállalta – a foglalás során elkövetett hibákért.

(2) A vállalkozó nem felel azokért a foglalási hibákért, amelyek az utazó közrehatása folytán következtek be, vagy amelyeket elháríthatatlan és rendkívüli körülmények okoztak.

32. § Ha az utazásszervező, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívül található utazásszervező esetén a valamely tagállamban letelepedett utazásközvetítő kártérítést fizet, díjengedményt ad vagy eleget tesz az e rendelet szerinti egyéb kötelezettségének, jogosult bármely olyan harmadik féllel szemben megtérítési igénnyel fellépni, aki közrehatott a kártérítést, a díjengedményt vagy az egyéb kötelezettséget kiváltó esemény bekövetkeztében.

33. § (1) Az utazási csomag utazásszervezője, illetve az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő olyan tartalmú nyilatkozata, amely szerint kizárólag az utazási szolgáltatás nyújtójaként, közvetítőként vagy más minőségben jár el, illetve amely szerint valamely utazási csomag vagy utazási szolgáltatásegyüttes nem minősül utazási csomagnak, illetve utazási szolgáltatásegyüttesnek, nem mentesíti az utazásszervezőt, illetve az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőt az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése alól.

(2) Az utazók nem mondhatnak le az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés alapján őket megillető jogokról. A joglemondó nyilatkozat semmis.

(3) Semmis az utazó és a vállalkozó közötti olyan megállapodás, illetve az utazó által tett olyan jognyilatkozat, amely közvetlenül vagy közvetve azt eredményezi, hogy az utazó a jogszabályból, illetve az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésből eredő jogairól lemond, vagy amely e jogok korlátozását eredményezi, illetve amelyek célja, hogy megkerülje e rendelkezések alkalmazását. A semmisségre az utazó érdekében lehet hivatkozni.

VI. FEJEZET

ELJÁRÁS A RENDELET EGYES RENDELKEZÉSEINEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

34. § (1) A 3. § (2) bekezdésében, a 6. § (3) bekezdésében, a 10. § (3), (6) és (10) bekezdéseiben, a 15. § (1) bekezdése második mondatában, a 17. § (1)–(3), (5), (7) és (8) bekezdéseiben, a 19. § (1) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 25. §-ában, valamint a 29. § § (1)–(2) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint.

(2) *  A 4. § (1) bekezdésében, a 14. §-ban és a 15. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. § Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

36. § E rendelet az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

37. § *  Ez a rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az elektronikus úton kötött utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Ennélfogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a(z) .......... társaság(ok) felelős(ek).

Ezenkívül a(z) ........... társaság(ok) a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik (rendelkeznek) arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik (válnak), annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse (visszatérítsék), és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa (hazaszállítsák).

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogokról bővebb információt itt talál: [hyperlink beillesztendő].

E hyperlinkre kattintva az utazó részére biztosított tájékoztatásnak a következőkre kell kiterjednie:

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogok:

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

− Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának az díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

− Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. .... társaság a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ... szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

2. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez, az 1. mellékletben foglaltaktól eltérő esetekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a(z) .............. társaság(ok) felelős(ek).

A(z) ............ társaság(ok) a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik (rendelkeznek) arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik (válnak), annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse (visszatérítsék), és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa (hazaszállítsák).

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

− Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. ........... társaság az a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ............ szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

3. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az utazásszervező által a 2. § 6. pont b) pont be) alpontjának megfelelő adattovábbításra vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Amennyiben Ön a foglalás ................ társaság általi visszaigazolásának beérkezése után legkésőbb 24 órán belül szerződést köt a(z) .......... társasággal, a(z) ............ és a(z) ............ társaság által nyújtott utazási szolgáltatás az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomagnak minősül.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a(z) .............. társaság felelős.

A(z) ........társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik (rendelkeznek) arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik (válnak), annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse (visszatérítsék), és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa (hazaszállítsák).

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogairól bővebb tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő].

E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási szolgáltatásokról.

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

− Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. ........ társaság az a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ... szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

4. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 2. § 10. pontjának a) alpontja szerinti online utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő menettérti jegyet értékesítő fuvarozó által kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Amennyiben Ön egy adott utazási szolgáltatás kiválasztását és kifizetését követően további utazási szolgáltatásokat foglal utazásához vagy üdüléséhez társaságunkon/a(z) ..........-on keresztül, Önt NEM illetik meg az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az utazási csomagokra vonatkozó jogosultságok.

Ezért társaságunkat/a(z) .........-t nem terheli felelősség ezen további utazási szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért. Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.

Ha azonban Ön a társaságunk/a(z) ......... foglalási weboldalának egyetlen alkalommal történő felkeresése során további utazási szolgáltatásokat foglal, azok az utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az esetben a(z) .......... megfelelő védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az Ön által a(z) .......... részére olyan szolgáltatások fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére a(z) .......... fizetésképtelensége miatt nem került sor, továbbá hogy szükség esetén hazaszállítsa Önt. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez nem jogosít pénzvisszafizetésre az érintett szolgáltató fizetésképtelensége esetén.

A fizetésképtelenséggel szembeni védelemről bővebb tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő]

E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:

− ........ társaság az ......... a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős szervezet révén, gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.

− Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő fizetésképtelensége miatt megtagadják.

− Megjegyzés: Ez a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az ......-tól eltérő felekkel kötött olyan szerződésekre, amelyeket ..........fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

2. A 2. § 10. pont a) alpontja szerinti, online utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő nem menettérti jegyet értékesítő fuvarozó által kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Amennyiben Ön egy adott utazási szolgáltatás kiválasztását és kifizetését követően további utazási szolgáltatásokat foglal utazásához vagy üdüléséhez társaságunkon/a(z) ................-on keresztül, Önt NEM illetik meg az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az utazási csomagokra vonatkozó jogosultságok.

Ezért társaságunkat/a(z) ..............-t nem terheli felelősség az egyes utazási szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért. Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.

Ha azonban Ön a társaságunk/a(z) ........... foglalási weboldalának egyetlen alkalommal történő felkeresése során további utazási szolgáltatásokat foglal, azok az utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az esetben a(z) ........... megfelelő védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az Ön által a(z) ......... részére olyan szolgáltatások fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére a(z) ........ fizetésképtelensége miatt nem került sor. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez nem jogosít pénzvisszafizetésre az érintett szolgáltató fizetésképtelensége esetén.

A fizetésképtelenséggel szembeni védelemről bővebb tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő]

E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:

− ........... társaság a(z) .......... a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ............. szervezet révén, gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.

− Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő fizetésképtelensége miatt megtagadják.

− Megjegyzés: Ez a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az ........-tól eltérő felekkel kötött olyan szerződésekre, amelyeket .............. fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

3. A 2. § 10. pont a) alpontja szerinti utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésnek a menettérti jegyet értékesítő fuvarozótól eltérő vállalkozó és az utazó együttes jelenlétében történő megkötésére vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Amennyiben Ön egy adott utazási szolgáltatás kiválasztását és kifizetését követően további utazási szolgáltatásokat foglal utazásához vagy üdüléséhez társaságunkon/a(z) .......-on keresztül, Önt NEM illetik meg az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az utazási csomagokra vonatkozó jogosultságok.

Ezért társaságunkat/a(z) ........-t nem terheli felelősség az egyes utazási szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért. Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.

Ha azonban Ön a társaságunknál/a(z) ......-nál egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy kapcsolatfelvétel során további utazási szolgáltatásokat foglal, azok az utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az esetben a(z) ....... megfelelő védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az Ön által a(z) ........ részére olyan szolgáltatások fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő fizetésképtelensége miatt nem került sor. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez nem jogosít pénzvisszafizetésre az érintett szolgáltató fizetésképtelensége esetén.

......... társaság az a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ............ szervezet révén, gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.

Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését ............ fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Megjegyzés: Ez a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az .........-tól eltérő felekkel kötött olyan szerződésekre, amelyeket ........... fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

4. A 2. § 10. pont b) alpontja szerinti online utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő menettérti jegyet értékesítő fuvarozó által kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Amennyiben Ön utazásához vagy üdüléséhez e linken/ezeken a linkeken keresztül további utazási szolgáltatásokat foglal, Önt NEM illetik meg az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az utazási csomagokra vonatkozó jogosultságok.

Ezért társaságunkat/a(z) .........-t nem terheli felelősség ezen további utazási szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért. Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.

Ha azonban Ön a foglalásnak a társaságunktól/a(z) ...........-tól kapott foglalás-visszaigazolás beérkezése után legkésőbb 24 órán belül ezen a linken/ezeken a linkeken keresztül további utazási szolgáltatásokat foglal, ezek az utazási szolgáltatások az utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az esetben a(z) ............. megfelelő védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az Ön által a(z) ............... részére olyan szolgáltatások fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére a(z) ............. fizetésképtelensége miatt nem került sor, továbbá hogy szükség esetén hazaszállítsa Önt. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez nem jogosít pénzvisszafizetésre az érintett szolgáltató fizetésképtelensége esetén.

A fizetésképtelenséggel szembeni védelemről bővebb tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő].

E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:

− ....... társaság az a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ... szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.

− Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő fizetésképtelensége miatt megtagadják.

− Megjegyzés: Ez a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az .......-tól eltérő felekkel kötött olyan szerződésekre, amelyeket az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

5. A 2. § 10. pont b) alpontja szerinti online utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő nem menettérti jegyet értékesítő fuvarozó által kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Amennyiben Ön utazásához vagy üdüléséhez e link(ek)en keresztül további utazási szolgáltatásokat foglal, Önt NEM illetik meg az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az utazási csomagokra vonatkozó jogosultságok.

Ezért társaságunkat/a(z) ........-t nem terheli felelősség ezen további utazási szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért. Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.

Ha azonban Ön a foglalásnak a társaságunktól/a(z) ........-tól kapott foglalás-visszaigazolás beérkezése után legkésőbb 24 órán belül ezen a linken/ezeken a linkeken keresztül további utazási szolgáltatásokat foglal, ezek az utazási szolgáltatások az utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az esetben a(z) .......... megfelelő védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az Ön által a(z) ............ részére olyan szolgáltatások fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére a(z) .......... fizetésképtelensége miatt nem került sor. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez nem jogosít pénzvisszafizetésre az érintett szolgáltató fizetésképtelensége esetén.

A fizetésképtelenséggel szembeni védelemről bővebb tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő].

E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:

− ........ társaság a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ... szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről].

− Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését ......... fizetésképtelensége miatt megtagadják.

− Megjegyzés: Ez a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az ..............-tól eltérő felekkel kötött olyan szerződésekre, amelyeket ............ fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]