Hatály: közlönyállapot (2017.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rend.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet folytatókra, valamint az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőkre (a továbbiakban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) utazási csomag: az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott fogalom a 13. §-ban meghatározott kivétellel;

b) utazási szolgáltatásegyüttes: az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 10. pontjában meghatározott fogalom a 28. §-ban meghatározott kivétellel;

c) utazó: a a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), 2. § 37. pontjában meghatározott személy.”

2. § A Korm. Rend. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § Utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet Magyarországon csak az folytathat, aki a Kertv., valamint az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységét a Kormányhivatalnál bejelentette.”

3. § A Korm. Rend. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vagyoni biztosíték mértéke a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig

a) Magyarországon megkezdett Magyarország határának átlépésével nem járó és az utazásszervező által összeállított utazási csomag Magyarországon történt, utazó felé teljesülő értékesítéséből származó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó utazás vagy üdülés kapcsán az utazásszervező által összeállított utazási csomag Magyarországon történt, utazó felé teljesülő értékesítéséből származó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel

ba) 12%-a, de legalább ötmillió Ft, amennyiben a vagyoni biztosíték által fedezett időszakban az összeállított utazási csomagnak nem képezi részét az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 9. pont a) alpontjában szereplő utazási szolgáltatás,

bb) 12%-a, de legalább hétmillió Ft, amennyiben a vagyoni biztosíték által fedezett időszakban az összeállított utazási csomagnak az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 9. pont a) alpontjában szereplő utazási szolgáltatás is részét képezi és az közúti, vasúti illetve vízi személyszállítási eszközzel vagy menetrend szerinti repülőjárat vagy járatok útján teljesül, legalább,

c) a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre irányuló utazás vagy üdülés kapcsán az utazásszervező által összeállított utazási csomag Magyarországon történt, utazó felé teljesülő értékesítéséből származó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalábblegalább ötvenmillió Ft, amennyiben a vagyoni biztosíték által fedezett időszakban

ca) az utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charterjárat) férőhelyet vesz igénybe, függetlenül az út kiindulási állomásának helyétől,

cb) a (11) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei az utazásszervezői tevékenységéből származó éves árbevétele 25%-át meghaladják.”

4. § A Korm. Rend. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A vagyoni biztosítéknak minden időszakban fedezetet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott költségekre, előlegekre, illetve díjakra. Ha az utazók által utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek igénybevételére befizetett előlegek, részvételi díjak összege, amelyekre az utazási vállalkozó szolgáltatást még nem teljesített, legalább 10%-kal meghaladja az igazolt vagyoni biztosíték alapjául szolgáló árbevétel összegét, az utazási vállalkozó köteles hét napon belül a vagyoni biztosíték összegét az irányadó előlegek és részvételi díjak alapján megemelni és ennek megtörténtét a Kormányhivatalnak haladéktalanul igazolni. Ebben az esetben a vagyoni biztosíték összegének számítására a 8. § (3) bekezdésének rendelkezései az irányadóak azzal, hogy ahol a rendelkezés értékesítési nettó árbevételt említ, azon utazók által utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek igénybevételére befizetett előlegek és részvételi díjak összegét kell érteni.”

5. § A Korm. Rend. 8. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az utazási vállalkozónak olyan, a 8. § (3) és (9) bekezdések szerinti kötelezettségekhez kapcsolódó nyilvántartással kell rendelkeznie, amely a 8. § (3) bekezdés szerinti jogcímenként tartalmazza az utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek értékesítése kapcsán utazók által befizetett előlegek, részvételi díjak azon aktuális összegét, melyekre az utazási vállalkozó szolgáltatást még nem teljesített, az utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek értékesítéséből származó, elszámolt nettó árbevételt és a teljesítési időpontokat. Az utazási vállalkozó köteles e nyilvántartásban szereplő adatokat öt évig megőrizni és hatósági ellenőrzés céljából a Kormányhivatal számára könnyen hozzáférhetővé tenni.”

6. § A Korm. Rend. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) Ha az utazási csomagnak, illetve az utazási szolgáltatásegyüttesnek az utazók szállítása is részét képezi, akkor az utazásszervező, illetve az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés megkötésével egyidejűleg a Kertv. 6/F. § (7) bekezdésében foglalt kötelező biztosítást az utazó mint kedvezményezett részére megkötni.

(2) A kedvezményezett részére kötött biztosításnak fedezetet kell nyújtania az utazáskor szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, hazaszállítás, és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott biztosítás fedezetének a kárenyhítést végző biztosító általi igénybevételéről a biztosító a Kormányhivatalt két munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles.

(4) Az (1) bekezdésében meghatározott biztosításra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik a kedvezményezett hazautaztatásáról, a kényszerű kint tartózkodás költségeiről, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító megteszi. Ezen intézkedések megtétele érdekében az utazási vállalkozó köteles írásban vagy elektronikus úton a biztosító rendelkezésére bocsátani az intézkedéshez szükséges valamennyi adatot, különösen az érintett utazók azonosító adatait, az utazásukra, szálláshelyükre, elérhetőségükre vonatkozó adatokat. A kárenyhítés módjáról a biztosító dönt.

(5) A biztosító az e §-ban foglalt szerződések esetében köteles a 8. § (3) bekezdésében foglalt vagyoni biztosíték legalább 10%-ának, amennyiben a személyszállítás nem menetrendszerinti repülőjárattal történik, akkor legalább 20%-ának megfelelő összegben helytállni évente.

(6) Amennyiben az utazási vállalkozó a 10. § (3) bekezdés c) pontja szerint neki felróható okból nem bocsátja a biztosító rendelkezésére a kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, a Kormányhivatal - a bírság alkalmazásának lehetőségére való figyelmeztetés mellett - 5 napos határidő megállapításával végzésben kötelezi az utazási vállalkozót a jogszabályban előírt adatszolgáltatás maradéktalan teljesítésére. A Kormányhivatal az érintett biztosítót valamennyi ilyen intézkedéséről, a külpolitikáért felelős minisztert pedig az utazók hazautaztatásával, kényszerű kinttartózkodásával kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatja.

(7) Az utazó az utazási vállalkozó kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesítheti. A biztosítási szerződésből eredő kifogásokat a biztosító az utazóval szemben nem érvényesítheti. Ha a biztosító az utazó számára teljesített, az utazónak az utazási vállalkozóval szemben fennálló jogai a teljesítés erejéig átszállnak a biztosítóra.”

7. § A Korm. Rend. 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha]

c) rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító, illetve a hitelintézet megteszi. Ezen intézkedések megtétele érdekében az utazási vállalkozó köteles írásban vagy elektronikus hozzáférés biztosításával a biztosító, illetve a hitelintézet rendelkezésére bocsátani a kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, különösen az érintett utazók azonosító adatait, az utazásukra, a szálláshelyükre, elérhetőségükre vonatkozó adatokat, az általuk befizetett előlegeket és részvételi díjakat. A kárenyhítés módjáról a hitelintézet vagy a biztosító dönt.”

8. § A Korm. Rend. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, a Kormányhivatal a 11. § (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazása mellett a 10. § (2) bekezdése szerint intézkedik a hitelintézet, illetve a biztosító felé a vagyoni biztosíték igénybevétele felől. Amennyiben az utazási vállalkozó a 10. § (3) bekezdés c) pontja szerint neki felróható okból nem bocsátja a biztosító, illetve a hitelintézet rendelkezésére a kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, a Kormányhivatal - a bírság alkalmazásának lehetőségére való figyelmeztetés mellett - 5 napos határidő megállapításával végzésben kötelezi az utazási vállalkozót a jogszabályban előírt adatszolgáltatás maradéktalan teljesítésére. A Kormányhivatal az érintett biztosítót, illetve hitelintézetet valamennyi ilyen intézkedéséről, tájékoztatja.”

9. § A Korm. Rend. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § Az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő vagyoni biztosítékának mértéke a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés vagy pénzbeli letét formájában az utazási szolgáltatásegyüttes értékesítéséből származó éves nettó értékesítési árbevétel 10%-ának, de legalább ötmillió forintnak megfelelő összeg.”

10. § A Korm. Rend. 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormányhivatal törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki]

b) a vagyoni biztosíték tartására vonatkozó kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (9) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik, és az ezt követő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,”

11. § A Korm. Rend. 11. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A Kormányhivatal törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki]

j) a 8. § (6), (8), (9), (12) és (13) bekezdése szerinti igazolási, jelentéstételi és nyilvántartás vezetési kötelezettségének a Kormányhivatal felhívására sem tesz eleget, illetve a 8. § (12) és (13) bekezdése szerinti nyilvántartást nem, vagy nem megfelelően vezeti.”

12. § A Korm. Rend. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha Kormányhivatal az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törölte, a tevékenység folytatásának újabb bejelentéséig az utazási vállalkozó utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utazóit hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.”

13. § A Korm. Rend. 11/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az utazási vállalkozó a 8. § (6), (8) és (9) bekezdése, valamint 8/A. §-a szerinti igazolási, jelentéstételi kötelezettségét utólag, de legkésőbb a határidőt követő 8 napon belül teljesíti, a Kormányhivatal végzésben figyelmezteti az utazási vállalkozót a jogkövető magatartás tanúsítására. Ha az utazási vállalkozó az ezt követő két éven belül ismételten elköveti a jogsértést, a Kormányhivatal a (3) bekezdés szerint megállapított bírságot szab ki.

(5) Ha az utazási vállalkozó a 8. § (6), (8), (9) bekezdés, valamint 8/A. § szerinti igazolási, jelentéstételi kötelezettségét a határidőt követő 8 napon belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a Kormányhivatal az utazási vállalkozót a kötelezettségének 8 napon belüli teljesítésére hívja fel és egyidejűleg a (4) bekezdés szerint megállapított bírságot szab ki. Amennyiben az utazási vállalkozó a kötelezettségének felhívásra sem tesz eleget, a Kormányhivatal a 11. § (1) bekezdés j) pontját alkalmazza.”

14. § A Korm. Rend. 12. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A fizetésképtelenséggel szembeni védelem terén zajló igazgatási együttműködés, valamint a különböző tagállamokban működő utazásszervezők és adott esetben utazásközvetítők felügyeletének megkönnyítése érdekében központi kapcsolattartó pont feladatait a Kormányhivatal látja el.

(4) A Kormányhivatalnak rendelkezésére kell bocsátania az összes szükséges információt a fizetésképtelenséggel szemben nyújtott védelemre vonatkozó nemzeti követelmények vonatkozásában, valamint a Magyarországon letelepedett utazásszervezők számára a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős biztosítókat vagy hitelintézeteket illetően. A Kormányhivatal hozzáférést biztosít a többi tagállam illetékes hatóságai számára valamennyi olyan rendelkezésre álló jegyzékhez, amely azokat az utazásszervezőket tartalmazza, akik eleget tesznek a fizetésképtelenséggel szembeni védelemre vonatkozó kötelezettségeiknek. Ezen jegyzékeket nyilvánosan - így az interneten is - elérhetővé kell tenni.

(5) A Kormányhivatal egy tagállamtól beérkező, valamely utazásszervezői tevékenységet végző fizetésképtelenségével szemben nyújtott védelemre vonatkozó megkeresést - a kérdés sürgősségének és összetettségének figyelembevételével - a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül megválaszolja.”

15. § A Korm. Rend. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § Amennyiben a Ker.tv. 2. § 26. pontjában meghatározott utazó utazásközvetítői tevékenységet végzőnél vagy végzővel köt utazási szerződést, úgy az utazásközvetítői tevékenységet végző négy munkanapon belül köteles az utazási szolgáltatás előlegét, vagy a teljes díj további részletét vagy a teljes díjat az utazásszervezői tevékenységet végző részére megfizetni.”

16. § A Korm. Rend. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) E rendelet 1. §, 2. §, 8. §, 9. §, 10. §, 11. §, 12. §, 15. § rendelkezései az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

17. § A Korm. Rend. a következő 16. §-sal egészül ki:

„16. § A 9/A. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

18. § A Korm. Rend.

a) 10. § (6) bekezdésében az „utas” szövegrész helyébe az „utazó” szöveg, az „utassal” szövegrész helyébe az „utazóval” szöveg, az „utasnak” szövegrész helyébe az „utazónak” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés c) pontjában az „utast” szövegrész helyébe az „utazót” szöveg,

c) 11. § (1) bekezdés d) pontjában az „utast” szövegrész helyébe az „utazó” szöveg,

d) 11. § (1) bekezdés e) pontjában az „utasok” szövegrészek helyébe az „utazók” szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a Korm. Rend.

a) 10. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 12. § (2) bekezdése,

c) 15. § (2) bekezdése.

20. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

21. § E rendelet az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. § A 6. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.