A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az 1. mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

2/A. § *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon rekreációs, kulturális, oktatás, művelődés, sport, egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, továbbá szabadidő eltöltését szolgáló épület és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el.

2/B. § *  (1) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti ingatlan tekintetében a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%.

3. § (1) * 

(2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy kell egyeztetnie a szakhatósággal, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc nap, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb tizenöt nap áll rendelkezésre.

(3) * 

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével - tizenöt nap.

(5) * 

4. § * 

4/A. § *  A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 556/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2/A. §-át, 2/B. §-át és 1. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 

A
1. Ingatlan
2. Baja közigazgatási területén fekvő külterület 015/44 helyrajzi számú ingatlan
3. Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő belterület 709/14 helyrajzi számú ingatlan
4. Berettyóújfalu közigazgatási területén fekvő belterület 72/5 helyrajzi számú ingatlan
5. Makó közigazgatási területén fekvő, belterület 10405/16 és 10405/57 helyrajzi számú ingatlanok
6. Kecskemét közigazgatási területén fekvő belterület 10208/21 helyrajzi számú ingatlan
7. Kisvárda közigazgatási területén fekvő külterület 0306/52 helyrajzi számú ingatlan
8. Körmend közigazgatási területén fekvő külterület 0286/52 és 0286/53 helyrajzi számú ingatlanok
9. Nagykanizsa közigazgatási területén fekvő belterület 3795/7 helyrajzi számú ingatlan
10. Újfehértó közigazgatási területén fekvő külterület 0174/174 helyrajzi számú ingatlan
11. Pécs közigazgatási területén fekvő belterület 35551/6 helyrajzi számú ingatlan
12. Sárospatak közigazgatási területén fekvő belterület 4087/13 helyrajzi számú ingatlan
13. Szarvas közigazgatási területén fekvő belterület 4609/1 helyrajzi számú ingatlan
14. Szekszárd közigazgatási területén fekvő külterület 01650/15 helyrajzi számú ingatlan
15. Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő belterület 3521/25 helyrajzi számú ingatlan
16. Szigetvár közigazgatási területén fekvő belterület 2099/8 és 2099/9 helyrajzi számú ingatlanok
17. Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő belterület 5028 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. erdészeti hatósági eljárások,

20. azok az 1-19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

21. az 1-20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.