A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Tűzvizsgálati eljárás

1. § (1) A tűzvizsgálati eljárást hivatalból kell lefolytatni tűzmegelőzési, tűzoltási szakmai tapasztalatok megszerzése érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendeletében meghatározott okok alapján.

(2) A tűzvizsgálati eljárásban a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság jár el.

(3) *  A tűzvizsgálati eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül a tűz keletkezési helyeként azonosított ingatlan, valamint a tűz keletkezésével közvetlenül érintett ingóság tulajdonosa, használója.

(4) A tűzvizsgálati eljárás a tűzvizsgálati jelentés kiadásával zárul.

(5) A tűzvizsgálati jelentés az ügyfél számára jogot, kötelezettséget nem állapít meg.

(6) A tűzvizsgálati jelentés rendelkező része rövid, tömör formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamat leírását és a tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.

2. Tűzeseti hatósági bizonyítvány

2. § (1) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a tűzeset helye szerint illetékes helyi szerve - a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tűzesetei tekintetében a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti tűzvédelmi hatóság - a bejelentett tűzesetről az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki.

(2) A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiállításának alapja a tűzesettel összefüggésben, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendeletében meghatározott kötelezően gyűjtött adat.

(3) Az ügyfél kérelmének tartalmaznia kell a tűz keletkezési helyét, idejét, valamint azt az indokot, amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi.

(4) A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmazza:

a) a tűzjelzés idejét,

b) a tűzeset helyét és idejét,

c) a tűzoltói beavatkozás megtörténtét, valamint

d) a kötelező adatgyűjtéssel megszerzett adatok közül azokat, melyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.

(5) A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadását meg kell tagadni, ha a tűzeset ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.