A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés)

a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés),

b) használatbavétele vagy

c) megszüntetése

iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

(2) A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,

b) *  a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

c) *  a létesítési engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, a berendezés létesítésének okát,

d) *  a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát.

(3) *  A kérelem elbírálásakor

a) új tűzjelző berendezés létesítése esetén a tervező és a megrendelő közös döntése alapján az 1. melléklet vagy a 2. melléklet szerinti, új tűzoltó berendezés létesítése esetén az 1. melléklet szerinti,

b) új berendezés használatbavétele esetén a 3. melléklet szerinti,

c) meglévő berendezés átalakításának, bővítésének létesítési engedélyezése esetén az 1. melléklet, használatbavételi engedélyezése esetén a 3. melléklet átalakítással, bővítéssel összefüggő részei szerinti,

d) megszüntetés esetén a 4. melléklet szerinti

tartalmi követelményeket vizsgálja az engedélyező hatóság.

(4) A kérelem papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be. Elektronikusan vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 45. pontja szerinti tartós adathordozón történő benyújtás esetében PDF/A formátumban, 300 dpi felbontású ábrákkal kell benyújtani.

(5) *  A használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban az esetben kérelmezhető, ha

a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő,

b) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, és

c) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.

2. § (1) *  A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része tartalmazza

a) a berendezés megnevezését,

b) a védett építmény, építményrész megnevezését, címét,

c) a berendezés létesítésének okát,

d) a létesítési engedély megadása esetén

da) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,

db) a létesítési engedély hatályát,

e) a használatbavételi engedély megadása esetén

ea) a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést,

eb) tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

ec) tűzjelző berendezés és oltásvezérlő központtal létesülő tűzoltó berendezés esetén a tűzjelző központ és az oltásvezérlő központ típusát,

f) a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.

(2) A berendezés létesítési engedélye a véglegessé válásától számított három évig hatályos, amely időtartam alatt a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a létesítési engedély véglegessé válását követő három éven belül a berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

(3) A tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a tervező nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, vagy

b) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági szint nem teljesül, vagy annak teljesülését a kérelemhez mellékelt dokumentáció vagy annak hiánypótlási felhívásra benyújtott kiegészítése nem támasztja alá.

(4) *  A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező, illetve az üzembe helyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,

b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,

c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,

d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon,

e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták, vagy

f) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata, az üzembe helyező mérnök nyilatkozata vagy az üzembehelyezési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre.

(5) *  A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a berendezés létesítését a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés előírja,

b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy

c) a berendezés további üzemeltetésére okot adó körülmény áll fenn.

2/A. § *  (1) A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha

a) *  a beépített tűzjelző berendezés eszközeinek száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal módosul, és a jelzési, riasztási zóna határa nem változik,

b) a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma a naptári évben legfeljebb 10 darabbal módosul, vagy

c) megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja,

és a tűzvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban nyilatkozik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tervezőnek a változtatást a megvalósulási tervben át kell vezetnie, és le kell folytatni az üzembe helyezési eljárást.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a műszaki leírást, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),

1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülési-útvonal védelem, berendezés-védelem),

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,

1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,

1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,

1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,

1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,

1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,

1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját, a tápellátást alátámasztó méretezést,

1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,

1.3.6. az automatikus átjelzés jellemzőit,

1.3.7. a tűzriasztás megoldását, a riasztás észlelhetőségének, hallhatóságának, láthatóságának biztosítását,

1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, jellemzőit, összefüggéseit,

1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosításának megoldását;

2. rajzmellékletet, ami tartalmaz:

2.1. jelmagyarázatot,

2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a jelzésadók, hang- és fényjelzők azonosító számát, a kábelek elvi nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakasz határok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

2.3. metszetrajzot,

2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja,

2.5. összefüggési rajzot;

3. tervezői nyilatkozatot arról, hogy a berendezés terve

3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy

3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;

4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

B) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálni kell:

1. műszaki leírást, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építészeti kialakítást, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),

1.2. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülési-útvonal védelem, berendezés-védelem),

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a tűzérzékelés, az oltásindítás és az oltás módját,

1.2.4. a méretezést meghatározó alapadatokat, besorolásokat, a méretezés eredményét,

1.2.5. az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,

1.2.6. a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,

1.2.7. szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,

1.2.8. a berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az épületfelügyeleti rendszerrel és az egyéb berendezésekkel,

1.2.9. az esetleges vezérlési funkciókat,

1.2.10. az oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a védett térben az oltás megkezdése előtt tartózkodó személyek védelmét biztosító megoldásokat,

1.2.11. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,

1.2.12. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,

1.2.13. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,

1.2.14. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;

2. a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjait;

3. rajzmellékletet, ami tartalmaz:

3.1. jelmagyarázatot,

3.2. kapcsolási vázlatot,

3.3. a telepítés helyét képező szintek méretekkel ellátott alaprajzát, amely tartalmazza a berendezés részegységeinek, elemeinek pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát, az oltási zónákat (M=1:50-1:250 méretarányban), a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakasz határok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

3.4. metszetrajzot,

3.5. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;

4. tervezői nyilatkozatot arról, hogy a berendezés terve

4.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy

4.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;

5. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

2. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező elvi jellegű dokumentáció tartalma

A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. műszaki leírást, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),

1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülési-útvonal védelem, berendezés-védelem),

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,

1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,

1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,

1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit,

1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,

1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,

1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának szükségességét,

1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,

1.3.6. az automatikus átjelzés szükségességét,

1.3.7. a tűzriasztás elveit, a riasztás észlelhetőségére, hallhatóságára, láthatóságára vonatkozó követelményt,

1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, összefüggéseit,

1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosítására vonatkozó követelményt;

2. rajzmellékletet, ami tartalmaz:

2.1. jelmagyarázatot,

2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a kábelek elvi nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakasz határok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

2.3. metszetrajzot,

2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;

3. tervezői nyilatkozatot arról, hogy a berendezés terve elvi jellege miatt a tervezési elvek vonatkozásában

3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy

3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;

4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

3. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a berendezés

1.1. kivitelezése során az engedélyezett tervtől, a létesítési engedélytől eltértek-e,

1.2. az 1.1. pont szerinti esetleges eltérésekkel együtt a vonatkozó előírásoknak megfelel,

1.3. a megvalósulási tervnek megfelel,

1.4. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;

2. üzembehelyezői nyilatkozatot és üzembehelyezési jegyzőkönyvet;

3. a 3.1. alpont vagy a 3.2. alpont szerinti megvalósulási tervdokumentációt,

3.1. a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentációt, ami a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így különösen

3.1.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,

3.1.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,

3.1.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,

3.1.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,

3.1.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az összefüggési rajzot, a telepítési jegyzéket és szükség szerint a bekötési rajzokat,

3.1.6. beépített gázzal oltó berendezés esetében a túlnyomás-levezetés megoldását, méretezését,

3.1.7. beépített tűzoltó berendezés esetén a hidraulikai, méretezési számításokat,

3.2. kivitelezési tervdokumentáció, ami

3.2.1. a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza - így különösen a 3.1.1-3.1.7. pontokban foglaltakat,

3.2.2. tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezés során nem tért el a kivitelezési tervdokumentációban foglaltaktól;

4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat;

5. a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat, így különösen

5.1. a védelemből kihagyott és a védelembe bevont terek között az előírt tűzterjedés elleni védelmet biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat,

5.2. a villamos és a gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt tűzgátló lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat,

5.3. az előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat,

5.4. az 5.1-5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatokat;

6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozatát;

7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés meglétét;

8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási naplót, jegyzőkönyvet;

9. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó irat, dokumentációt; valamint

10. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező és az üzembe helyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

B) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a vezetékhálózat megfelelőségét igazoló, a hurokellenállás-mérésről és a szigetelési ellenállásmérésről készített jegyzőkönyvet,

2. a hangnyomás-mérési jegyzőkönyvet.

C) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzését igazoló iratot,

2. a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyvet,

3. a helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az oltási koncentráció-megtartási idő, a kialakuló túlnyomás és a szükség szerint beépített túlnyomás-levezetés ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvet,

4. az oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat.

4. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező nyilatkozat tartalma

A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. Az üzemeltető nyilatkozatát

1.1. arról, hogy a berendezést jogszabályi kötelezés, hatósági előírás vagy önkéntes vállalás alapján létesítették,

1.2. jogszabályi kötelezés alapján létesített berendezés esetén a berendezéssel védett építmény, építményrész azon jellemzőiről, amelyek miatt a létesítést a jogszabály előírta,

1.3. hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a hatósági előírást megalapozó körülmény tűzvédelmi szempontból kedvező megváltozásáról,

1.4. arról, hogy a berendezés létesítését a megszüntetés iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő, azon jellemzők ismertetésével, amelyek alapján a hatályos jogszabályi rendelkezés meghatározza a kötelezettséget,

1.5. arról, hogy tudomásul veszi a berendezés megszüntetésével kialakuló tűzvédelmi biztonsági szintet és annak következményeit.