A jogszabály mai napon ( 2024.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (4a) bekezdése szerinti tevékenységre jogosító engedély iránti, az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét, idejét és állampolgárságát,

b) a kérelmező szakképesítésének megnevezését eredeti nyelven és magyarul, oklevelének számát, kiállításának helyét és időpontját, a kiállító, a képzés helye szerinti államban akkreditált intézmény megnevezését, a képzés időtartamát,

c) az 1. melléklet szerinti egészségügyi tevékenységek közül a végezni kívánt egészségügyi tevékenység megnevezését,

d) a kérelmezett tevékenység végzésének kezdő időpontját,

e) a kérelmezett tevékenység végzésének helyét,

f) a kérelmező szakmai tapasztalatára, valamint szakmai nyelvismeretére vonatkozó adatokat,

g) a kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolását,

h) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 26. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartás módjának megjelölését és

i) a kérelem keltét, a kérelmező aláírását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem esetén igazolni kell

a) a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát,

b) azt, hogy a kérelmező magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

c) az Európai Unió tagállamai állampolgárának nem minősülő, valamint az azzal azonos megítélés alá nem eső, magyar állampolgársággal nem rendelkező kérelmező esetében a keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási jogosultságát,

d) hiteles magyar nyelvű fordítással azt, hogy a kérelmező a tevékenységét az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerint végezheti,

e) hiteles magyar nyelvű fordítással a tanulmányok időtartamát, valamint a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,

f) azt, hogy a kérelmező a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, illetve büntetőjogi intézkedés hatálya alatt,

g) azt, hogy a kérelmező megfelel a tevékenység végzéséhez előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek,

h) azt, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette,

i) az engedélyezni kért tevékenység végzése szempontjából releváns szakmai tapasztalatot.

2. § *  Az OKFŐ a kérelmet és a benyújtott dokumentációt a szakhatósági eljárás lefolytatása érdekében megküldi az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége által létrehozott bizottság részére.

3. § (1) *  Az OKFŐ a kérelem szerinti tevékenység végzésére feljogosító engedélyt legfeljebb ötéves - az engedélyezni kért tevékenység végzése szempontjából releváns szakmai tapasztalat hiányában legfeljebb kétéves - időtartamra adhatja ki.

(2) *  Az engedély időtartamának meghatározásánál az OKFŐ a szakmai tapasztalat idejét, a magyarországi tartózkodáshoz szükséges feltételek meglétét, a kérelmezett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges feltételek fennálltát vizsgálja.

(3) *  Ha az engedélyezési eljárás során kétség merül fel az 1. § szerinti kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentumok eredetiségével, tartalmával kapcsolatban, szükség esetén az OKFŐ a kérelmezőt személyesen meghallgatja.

4. § (1) *  Az OKFŐ az engedélyt újabb, legfeljebb ötéves időtartamra akkor újíthatja meg, ha a kérelmező az engedély szerinti egészségügyi tevékenységet az engedélyben meghatározott időtartam alatt összességében annak legalább kétharmada idejéig, önállóan gyakorolta.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély kiállítója igazolja. Az igazolás tartalmazza a kérelmező 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait, a 3. § szerinti engedély számát, a gyakorolt egészségügyi tevékenység megnevezését és a gyakorlat időtartamát.

(3) *  Az engedély megújításánál az OKFŐ vizsgálja a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hagyományos kínai gyógyászat területén az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerinti oklevéllel rendelkező személy által az 1. § (1) bekezdése szerinti kérelemben megjelölhető tevékenységek

1. Keleti mozgás- és masszázsterápia

2. Akupunktúra

3. Akupresszúra